Επίδομα Στέγασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση74a99439-a2f3-4dd6-ae77-a259785607e5 749943 Housing benefit

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης, ένα προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης

Σημειώσεις

Ο αιτών υποβάλλει είτε ο ίδιος απευθείας ηλεκτρονικά την αίτηση, είτε μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας. Εάν απαιτηθεί, προσκομίζει, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των κριτηρίων και των προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επίδομα στέγασης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ιδιοκτησιακές α) Τα νοικοκυριά να διαμένουν σε κύρια μισθωμένη κατοικία και να έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις του νόμου δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος και β) Η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού.

       Όχι Όχι

      • 2 Εισοδηματικές Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές 1) Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ. 2) Περιουσιακό τεκμήριο: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον εξής μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100. Τα όρια καταθέσεων για κάθε τύπου νοικοκυριού είναι τα ακόλουθα (συμπεριλαμβάνονται καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα κτλ), δεν μπορούν να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την υποβολή της αίτησης, όπως αποδεικνύεται από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή από κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό και με την προϋπόθεση ότι οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος να έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή τους. Οι πολίτες τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των ομογενών και πολιτών κρατών μελών ΕΕ, πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης. Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

       Όχι Όχι

      • 1 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Δήλωση

       Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον έλεγχο του κριτηρίου διαμονής απαιτείται η εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Βεβαίωση φοίτησης από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση φοίτησης από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η εγγραφή και η επάρκεια φοίτησης δεν δύναται να βεβαιωθούν ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Επιδόματος Στέγασης και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 9703

      • 3 Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 4 Άδεια διαμονής Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τις περιπτώσεις που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός και το κριτήριο διαμονής δεν δύναται να βεβαιωθεί ηλεκτρονικά μέσω 59962 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4500/29.09.2021 διαλειτουργικότητας των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων, για τον έλεγχό του απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της. Για τη διαπίστωση της πενταετούς ή δωδεκαετούς διαμονής απαιτείται η προσκόμιση αδειών διαμονής που να καλύπτουν το αναφερόμενο διάστημα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4178

      • 5 Δικαιολογητικό μεταβολής σύνθεσης νοικοκυριού Πιστοποιητικό

       Δικαιολογητικό μεταβολής σύνθεσης νοικοκυριού

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού κατά το μήνα υποβολής της αίτησης είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο. ληξιαρχικής πράξης θανάτου κ.τ.λ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι απαραίτητος ένας έγκυρος και ενεργός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο ο αιτών/αιτούσα είναι αποκλειστικός/η δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Νόμος 3 4472 2017 74 Α

       Περιγραφή Θέσπιση Επιδόματος Στέγασης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • Υπουργική Απόφαση 71670/29-9-2021 2021 4500 Β

       Περιγραφή Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ13 οικ. 10747/256/6.3.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης» (Β’ 792), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 17 και 18 του ν.4659/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204500

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας του τόπου διαμονής, υποχρεωτικά από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας και εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η οριστική υποβολή της αίτησης εντός του μήνα, η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και "ανακαλείται" αυτόματα λόγω παρέλευσης του μήνα αναφοράς.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέσω epidomastegasis.gr


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαδικασία υποβολής αίτησης απευθείας από τον αιτούντα: ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, στην οποία εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet). Η επεξεργασία των δηλούμενων στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης γίνεται για τους σκοπούς του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). O αιτών είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας και εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η οριστική υποβολή της αίτησης εντός του μήνα, η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και "ανακαλείται" αυτόματα λόγω παρέλευσης του μήνα αναφοράς.

       Ναι Όχι


      • 4 Οριστική υποβολή της αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, ο αιτών υποβάλλει οριστικά την αίτηση. Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης, το νοικοκυριό πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα και υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις, η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Εγκεκριμένη».

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών


       Περιγραφή Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή στο Κέντρο Κοινότητας του τόπου διαμονής του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση, δεν παρέχεται η επιλογή οριστικής υποβολής της αίτησης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση της αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην υποβολή της αίτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου εκτυπώνει την αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία. Η εκτυπωμένη αίτηση υπογράφεται από τον αιτούντα, πριν την οριστική της υποβολή και φυλάσσεται στο αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων η αίτηση υποβάλλεται οριστικά. Μετά την οριστική υποβολή, και σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, η πράξη έγκρισης εκτυπώνεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο παραλαμβάνεται από τον αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 7 Τροποποίηση εγκεκριμένης αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί από τον δικαιούχο απευθείας, ή μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής, καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας και του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

       Ναι Όχι


      • 8 Απόρριψη της αίτησης


       Περιγραφή Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης το νοικοκυριό δεν πληρεί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, η αίτηση σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Μη Έγκριση». Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

       Ναι Ναι


      • 9 Καταβολή ποσού


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατάθεση επιδόματος στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.