Επανεκτύπωση βεβαίωσης έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ φυσικού προσώπου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6701ddca-9ee3-4819-8348-437f85ae274c 670193

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΟΥ, ΚΕΠ, Άλλο


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα-επιτηδευματίες που επιθυμούν να λάβουν αντίγραφο της έναρξης εργασιών τους.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι


  Παρατηρήσεις

  Η υπηρεσία εξυπηρετείται και από τα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον αριθμό της δήλωσης θα σας χορηγηθεί βεβαίωση που αντιστοιχεί στην τελευταία χρονολογική δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων που υποβάλετε.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση "Π taxis"

  Σημειώσεις

  Το έντυπο χορηγείται από τις ΔΟΥ ή από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικών Προσώπου

       Επίσημος τίτλος

       Επανακτύπωση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου


       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Διοικητικές Η αρχική έκδοση της βεβαίωσης πρέπει να έχει ήδη πραγματοποιηθεί με διαδικασίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας των ΔΟΥ.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Στην περίπτωση κατάθεσης της αίτησης και παραλάβης της τελικής διοικητικής πράξης μέσω εκπροσώπου είναι απαιτητό είτε πληρεξούσιο που να αναφέρει ότι ο εκπρόσωπος έχει δικαίωμα να υποβάλλει την επανακτύπωση της βεβαίωσης σε υπηρεσία είτε δικαστική απόφαση.

        Όχι Όχι

       • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 34 Α.1161 2020 3020 Β

        Περιγραφή Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου.παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ. 1006/2013 - Β΄ 19/2014 απόφασης του Γενικου Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/ Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ. 1178/2015 - Β’ 1940 όμοια απόφαση και την Α.1164/23.04.2019 - Β΄1618, ΑΔΑ: 6Κ3Υ46ΜΠ3Ζ1Ψ8 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8 GXM9SSu7KbNZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtdFc1QdWNRSUihj1T8Ji-driANNRRaGoEEMAMvW1EYva

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2007 1 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότηταςΥπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL87G0Owsjc9vwpCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQOSJEXpJ-f9ZVV6Ai8d6DvprJEsrTqQNhIMCdl80k-hpA..

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση Πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο ΚΕΠ όπου ο υπάλληλος προβαίνει σε φυσική ταυτοποίηση του.

        Όχι Όχι


       • 2 Καταχώριση αιτήματος- αποστολή στην αρμόδια ΔΟΥ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος καταχωρίζει την αίτηση και την αποστέλλει στην αρμόδια ΔΟΥ

        Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό ο αν ο πολίτης γνωρίζει τον αριθμό της αιτούμενης βεβαίωσης τον δίνει στον υπάλληλο αλλιώς ενημερώνεται από αυτόν ότι πρόκειται να του χορηγηθεί βεβαίωση που αντιστοιχεί στην τελευταία χρονολογική δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων που έχει υποβάλλει.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση Αντιγράφου Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει το αίτημα επανεκτυπώνει και αποστέλλει την αιτούμενη βεβαίωση,

        Όχι Όχι


       • 4 Παράδοση στον πολίτη του τελικού εγγράφου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την αιτουμένη επανακτύπωση της βεβαίωσης έναρξης εργασιών.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.