Επανεξέταση σωματικής ικανότητας απαλλαγέντων για λόγους υγείας από τη στράτευση, κατόπιν αίτησής τους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe7a5a9a0-e75a-4874-9925-f13e595af5bb 722872

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των απαλλαγέντων για λόγους υγείας από την υποχρέωση στράτευσης, κατόπιν αίτησης τους. Ειδικότερα, όσοι κρίθηκαν ακατάλληλοι προς στράτευση (Ι/5), μπορούν, με αίτησή τους, να επανεξεταστούν από Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων ως προς τη σωματική τους ικανότητα, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την τελευταία κρίση της ικανότητας αυτής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αυτός που κρίθηκε ως ακατάλληλος, επανεξετάζεται από την πληρέστερη στον τόπο διαμονής του στρατιωτική υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς με εξαίρεση τους διαμένοντες στο Νομό Αττικής, οι οποίοι παραπέμπονται στην υγειονομική επιτροπή του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο έχουν κατανεμηθεί .

Η παραπομπή συντελείται με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας (ΣΥ), το οποίο κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο (και μέσω ΚΕΠ) και ο ακατάλληλος οφείλει να παρουσιασθεί στην υγειονομική επιτροπή με αυτοπρόσωπη παρουσίαση εντός της τασσόμενης στο έγγραφο προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την κατάθεση ή περιέλευση του σχετικού αιτήματος στη ΣΥ.

Ο επανεξεταζόμενος, εντάσσεται υποχρεωτικά σε κατηγορία σωματικής ικανότητας και εφόσον κριθεί ικανός κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι τέταρτης (Ι/4) υποχρεούται σε κατάταξη ή διατηρεί την κρίση του ως ακατάλληλος για στράτευση (Ι/5).

Εφόσον ο παραπεμπόμενος δεν παρουσιασθεί στην υγειονομική επιτροπή, διατηρεί την κρίση του ως ακατάλληλος για στράτευση (Ι/5).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την επανεξέταση της σωματικής ικανότητας του ενδιαφερομένου, ο οποίος κρίθηκε κατά το παρελθόν ως ακατάλληλος για στράτευση.

Σημειώσεις

Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ. Η επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται μόνο μετά από αυτοπρόσωπη παρουσίαση των παραπεμπομένων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      1. Επανεξέταση σωματικής ικανότητας στρατευσίμων, εφέδρων και εκούσια επανεξέταση ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5)

      2. Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των απαλλαγέντων από την υποχρέωση στράτευσης, επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), με αίτησής τους 3. Επανεξέταση σωματικής ικανότητας απαλλαγέντων για λόγους υγείας από τη στράτευση, κατόπιν αίτησής τους

      4. Επανεξέταση σωματικής ικανότητας ακατάλληλου για στράτευση

      Επίσημος τίτλος

      Επανεξέταση σωματικής ικανότητας ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5) με αίτησή τους


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος να έχει κριθεί ακατάλληλος για στράτευση Ι/5 από τις υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων και να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την κρίση του ως ακατάλληλου.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου (45ου) έτους της ηλικίας του και εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την κρίση του ενδιαφερομένου ως ακατάλληλου.

       Όχι Όχι

      • 1 Ιατρική βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ίαση ή βελτίωση της κατάστασης της υγείας του στρατεύσιμου ή του εφέδρου ή υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτουν τα παραπάνω. Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρική βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ίαση ή βελτίωση της κατάστασης της υγείας του στρατεύσιμου ή του εφέδρου ή υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτουν τα παραπάνω.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/45.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 35, 36, 32, 34, 13 παρ.1 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 36 : Επανεξέταση σωματικής ικανότητας ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5) με αίτησή τους. Άρθρο 35 : Διαδικασία – προϋποθέσεις επανεξέταση σωματικής ικανότητας στρατευσίμων και εφέδρων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 παρ.3 του ν.4211/2013 (ΦΕΚ 256 Α/28-11-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130100256). Άρθρο 32 : Υγειονομική εξέταση και επανεξέταση οπλιτών Άρθρο 34 : Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων Άρθρο 13 παρ.3: Απαλλαγή από τη στράτευση, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 77 παρ.2 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α/24—09-2010, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100100167)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Υπουργική Απόφαση 21, 20 Φ.429.1/5/150045 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 21: Επανεξέταση σωματικής ικανότητας στρατευσίμων, εφέδρων και εκούσια επανεξέταση ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 παρ.10 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/17 (ΦΕΚ 977 Β/23-3-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ. Άρθρο 20 : Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 παρ.9 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/17 (ΦΕΚ 977 Β/23-3-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59421-59424 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραπομπή στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η παραπομπή συντελείται με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας συνοδευόμενου με Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) του παραπεμπομένου, εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία που κατατίθεται ή περιέρχεται στην Υπηρεσία αυτή το σχετικό αίτημα. Αρμόδια για την επανεξέταση είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής του αιτούντος επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους διαμένοντες στο νομό Αττικής, οι οποίοι παραπέμπονται στην υγειονομική επιτροπή του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο έχουν κατανεμηθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση του ενδιαφερομένου από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο παραπεμπόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή εντός της τασσόμενης στο παραπεμπτικό έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης ή περιέλευσης του σχετικού αιτήματος στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μη παρουσίασής του στην Υγειονομική Επιτροπή, ο ενδιαφερόμενος διατηρεί την κρίση του ως ακαταλλήλου για στράτευση (Ι/5).

       Σημειώσεις Όσοι επανεξετάζονται υπό τη συγκεκριμένη διαδικασία, εντάσσονται υποχρεωτικά σε κατηγορία σωματικής ικανότητας ή διατηρούν την κρίση τους ως ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5).

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση γνωμάτευσης και κοινοποίησή της στη Στρατολογική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει άμεσα γνωμάτευση, η οποία θα πρέπει να περιέλθει στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία εξέτασης του παραπεμπομένου.

       Όχι Όχι


      • 5 Εκ νέου δημιουργία στρατιωτικών υποχρεώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν η Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων κρίνει τον ενδιαφερόμενο ως ικανό κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τέταρτης (Ι/4), αυτός υπέχει εκ νέου στρατιωτική υποχρέωση (στρατεύσιμης ή εφεδρικής) από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής.

       Ναι Ναι


      • 6 Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν η Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων κρίνει τον ενδιαφερόμενο εκ νέου ως ακατάλληλο προς στράτευση (Ι/5), αυτός εξακολουθεί να τελεί σε απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.