Επεξεργασία και Κύρωση Κανονισμών Εργασίας Προσωπικού Επιχειρήσεων του Δημόσιου Τομέα,Τραπεζών και Κλινικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση448feefc-93ca-4f51-8673-087dd38d0b07 328079

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Από 60 έως 440 €

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επεξεργασία και κύρωση κανονισμών εργασίας προσωπικού επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, τραπεζών και κλινικών, που καταρτίζονται μονομερώς από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3789/1957.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Παρατηρήσεις

Για τον υπολογισμό του μέσου χρονικού διαστήματος ολοκλήρωσης της διαδικασίας, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης της επιχείρησης με την οποία υποβάλλει αναμορφωμένο τον Kανονισμό Εργασίας του προσωπικού της, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του ΑΣΕ, έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για την κύρωση του κανονισμού εργασίας του προσωπικού της.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης

Σημειώσεις

Η αίτηση συνοδεύεται από δέκα (10) αντίγραφα του σχεδίου κανονισμού εργασίας της επιχείρησης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, έγγραφα περί νόμιμης εκπροσώπησης

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Γνωστοποίηση του προβλήματος εξαιτίας του οποίου η διαδικασία δεν υλοποιήθηκε με τον κατάλληλο τρόπο. Συνεργασία για την εκ νέου επεξεργασία του Κανονισμού εργασίας με τις ορθές διαδικασίες.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επεξεργασία και κύρωση κανονισμών εργασίας προσωπικού επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, τραπεζών και κλινικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Υπόχρεες είναι οι επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, οι τράπεζες και οι κλινικές που απασχολούν περισσότερους από εβδομήντα (70) μισθωτούς

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Στις υπόχρεες επιχειρήσεις δεν λειτουργεί συνδικαλιστική οργάνωση ή συμβούλιο εργαζομένων.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Στις υπόχρεες επιχειρήσεις λειτουργεί συνδικαλιστική οργάνωση ή συμβούλιο εργαζομένων, αλλά δεν επιθυμούν την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού εργασίας με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή με κοινή απόφαση του εργοδότη και του συμβουλίου εργαζομένων αντίστοιχα.

       Ναι Ναι

      • 1 Για την υποβολή και συζήτηση των Κανονισμών Εργασίας το παράβολο είναι:
       • εκατόν ογδόντα (180) ευρώ, για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν μέχρι (70) εργαζόμενους.
       • τριακόσια (300) ευρώ, για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν εβδομήντα ένα (71) έως εκατόν ογδόντα (180) εργαζόμενους.
       • τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ, για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από εκατόν ογδόντα (180)εργαζόμενους.
       180 € - 440 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Για την τροποποίηση των Κανονισμών Εργασίας το παράβολο είναι:
       • εξήντα (60) ευρώ, για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν μέχρι (70) εργαζόμενους.
       • εκατό (100) ευρώ, για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν εβδομήντα ένα (71) έως εκατόν ογδόντα (180) εργαζόμενους.
       • Εκατόν πενήντα (150) ευρώ, για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από εκατόν ογδόντα (180)εργαζόμενους.
       60 € - 150 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται υπευθύνως ότι στην επιχείρηση δε λειτουργεί συνδικαλιστική οργάνωση ή συμβούλιο εργαζομένων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται υπευθύνως ότι στην επιχείρηση λειτουργεί συνδικαλιστική οργάνωση ή συμβούλιο εργαζομένων, αλλά δεν επιθυμούν την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού εργασίας με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή με κοινή απόφαση του εργοδότη και του συμβουλίου εργαζομένων, αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή ζητείται, επιπλέον, η προσκόμιση αποδεικτικού εγγράφου, λ.χ. σχετικής επιστολής του Σωματείου Εργαζομένων ή του συμβουλίου εργαζομένων της επιχείρησης, αντίστοιχα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7320

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 134 2017 168 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 19 αφορά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ατομικής Σύμβασης Εργασίας της ανωτέρω Δ/νσης ανήκει,σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις στστ και ζζ της περίπτωσης α. της παρ. 3 του άρθρου 19, η παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών που απαιτούνται για την κατάρτιση και έγκριση των Κανονισμών Εργασίας και η επεξεργασία και κύρωση με έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων Κανονισμών προσωπικού επιχειρήσεων του Δημοσίου τομέα, Τραπεζών και Κλινικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100168

      • Υπουργική Απόφαση 2322 2002 371 Β

       Περιγραφή Η Υπουργική απόφαση αφορά στον καθορισμό του ύψους παράβολου για την υποβολή και έγκριση Κανονισμών εργασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200371

      • Προεδρικό Διάταγμα 24, 25 368 1989 163 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 24 αφορά στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το άρθρο 25 αφορά στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100163

      • Βασιλικό Διάταγμα 24/6/1958 1958 103 Α

       Περιγραφή Το Β .Δ. της 24ης Ιουνίου 1958 αφορά στην κατάρτιση, τη διαδικασία υποβολής, την κύρωση και τη δημοσιότητα των Κανονισμών Εργασίας που καταρτίζονται μονομερώς από τον εργοδότη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100103

      • Νόμος 1,2 3789 1957 210 Α

       Περιγραφή Τα άρθρα αναφέρονται στην εν γένει διαδικασία κατάρτισης, υποβολής και κύρωσης των Κανονισμών Εργασίας που καταρτίζονται μονομερώς από τον εργοδότη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19570100210

      • Νόμος 1 199 1936 440 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 1 αφορά στην κύρωση Κανονισμών Εργασίας προσωπικού Κλινικών, με έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19360100440

      • Νόμος 11 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Το άρθρο αφορά στην υποχρέωση συμπερίληψης των πολιτικών των άρθρων 9 και 10 του ίδιου νόμου στο περιεχόμενο των Κανονισμών Εργασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • Υπουργική Απόφαση 82063 2021 5059 Β

       Περιγραφή Η Υπουργική απόφαση αφορά σε υποδείγματα πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021, καθώς και σε σχετικές οδηγίες προς τους υπόχρεους

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205059

       ΑΔΑ ΨΠΝ946ΜΤΛΚ-Θ8Ε

      • 1 Επεξεργασία του υποβληθέντος σχεδίου Κανονισμού και υποβολή σχετικής εισήγησης προς το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας _ΑΣΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή 1. Υποβολή αίτησης της επιχείρησης, που συνοδεύεται από: • δέκα (10) αντίγραφα του σχεδίου Κανονισμού • υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου και • σχετική απόδειξη κατάθεσης του προβλεπόμενου παράβολου 2. Επεξεργασία από το Τμήμα Ατομικής Σύμβασης Εργασίας της Δ/νσης Ατομικών Ρυθμίσεων του υποβληθέντος σχεδίου Κανονισμού και σύνταξη εισήγησης προς το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).

       Σημειώσεις Συνεργασία με άλλες Δ/νσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε θέματα αρμοδιότητάς τους, καθώς και με το Υπουργείο Υγείας όταν πρόκειται για Κανονισμό Εργασίας Κλινικής

       Όχι Όχι


      • 2 Γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή 1. Συζήτηση του σχεδίου Κανονισμού σε συνεδρίαση του Τμήματος Αμοιβής και Όρων Εργασίας Εργαζομένων στον Ιδιωτικό τομέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) και 2. Γνωμοδότηση του ανωτέρω συλλογικού οργάνου.

       Σημειώσεις Η διαδικασία συζήτησης σε συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας μπορεί να επαναληφθεί μέχρι την ενσωμάτωση από την αιτούσα επιχείρηση, στο σχέδιο του Κανονισμού Εργασίας της, όλων των παρατηρήσεων του εν λόγω γνωμοδοτικού οργάνου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για Κύρωση ή τροποποίηση του Κανονισμού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ, υποβολή προς έγκριση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποστολή στο συναρμόδιο Υπουργείο για υπογραφή

       Σημειώσεις Συναρμόδια Υπουργεία, κατά περίπτωση, είναι το ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, το ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, το ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ (Δύναται να είναι και άλλα Υπουργεία κατά περίπτωση)

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.