Επικύρωση Μεταβολών σε Ναυτολόγια μη Θεωρημένα από Λιμενική Αρχή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe002e045-a6c6-41c8-a6fe-5d9cf4d44bb2 519711

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επικύρωση των μεταβολών των ναυτολογίων όταν αυτές δεν έχουν θεωρηθεί από Λιμενικές Αρχές ή Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Την αίτηση μπορεί να καταθέσει ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο εφοπλιστής του πλοίου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει στο Δ.Ν.ΕΡ. 4ο, ο πλοιοκτήτης, διαχειριστής, εφοπλιστής του πλοίου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, αιτούμενος την επικύρωση των μεταβολών του ναυτολογίου του πλοίου συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επικύρωση Ναυτολογίων πλοίων

      Επίσημος τίτλος

      Επικύρωση Μεταβολών των Ναυτολογίων , μη Θεωρημένων από τις Λιμενικές Αρχές ή Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Μετά το κλείσιμο του ναυτολογίου, ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο εφοπλιστής του πλοίου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, έχει δικαίωμα να εκκινήσει τη διαδικασία, προκειμένου να επικυρώσει τις μεταβολές του ναυτολογίου, οι οποίες δεν έχουν θεωρηθεί από Λιμενικές Αρχές ή Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων.

       Όχι Όχι

      • 1 Το ναυτολόγιο του πλοίου Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Το ναυτολόγιο του πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 2 Φωτοαντίγραφα των σελίδων του ημερολογίου γέφυρας του πλοίου, από το οποίο προκύπτουν οι ανεπικύρωτες μεταβολές. Φωτογραφία

       Φωτοαντίγραφα των σελίδων του ημερολογίου γέφυρας του πλοίου, από το οποίο προκύπτουν οι ανεπικύρωτες μεταβολές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται ημερολόγιο γέφυρας και με την οποία η ακρίβεια των μεταβολών βεβαιώνεται από τον πλοίαρχο του πλοίου ή τον πλοιοκτήτη, διαχειριστή, εφοπλιστή ή σε περίπτωση νομικού προσώπου το νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, βάσει τηρούμενων στοιχείων τους. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται ημερολόγιο γέφυρας και με την οποία η ακρίβεια των μεταβολών βεβαιώνεται από τον πλοίαρχο του πλοίου ή τον πλοιοκτήτη, διαχειριστή, εφοπλιστή ή σε περίπτωση νομικού προσώπου το νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, βάσει τηρούμενων στοιχείων τους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7320

      • 4 Φωτοαντίγραφα των Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι., όπως δίπλωμα ειδικότητας ή βεβαίωση σχολής στην περίπτωση σπουδαστών) των ενδιαφερομένων ναυτικών. Άδεια εργασίας

       Φωτοαντίγραφα των Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι., όπως δίπλωμα ειδικότητας ή βεβαίωση σχολής στην περίπτωση σπουδαστών) των ενδιαφερομένων ναυτικών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • Υπουργική Απόφαση 3 47236 2020 3086 Β

       Περιγραφή Διαδικασία διόρθωσης- διαγραφής-διενέργειας-συμπλήρωσης εγγραφών επί των ναυτικών φυλλαδίων ή/και ναυτολογίων πλοίων, επικύρωσης ναυτολογήσεων/απολύσεων ναυτικών φυλλαδίων ναυτικών που υπηρέτησαν σε πλοία με ελληνική σημαία ή ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, επικύρωσης μεταβολών σε ναυτολόγια πλοίων και ανασύνταξης απολεσθέντων ναυτολογίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203086

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρμοδιότητες Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • 1 Κατάθεση Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης με συνημμένα δικαιολογητικα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πλοιοκτήτης, διαχειριστής, εφοπλιστής του πλοίου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, υποβάλλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στη Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας (Δ.Ν.ΕΡ. 4ο) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αιτούμενος την επικύρωση των μεταβολών του ναυτολογίου του πλοίου συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χρέωση σε αρμόδιο εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή To στέλεχος του Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας πρωτοκολλεί την αίτηση και τη χρεώνει στον αρμόδιο εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος ναυτολογίων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εισηγητής ελέγχει τα ναυτολόγια και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ως προς την ορθότητά τους και γίνεται συνεννόηση με την ναυτιλιακή εταιρεία για τυχόν ελλείψεις στα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Επικύρωση των μεταβολών του ναυτολογίου πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταχωρίζεται εγγραφή «Επικυρώθηκαν μεταβολές ναυτολογίου» στην υπάρχουσα επί του ναυτολογίου του πλοίου ειδική θυρίδα επικύρωσης και παράλληλα εγγραφή επικύρωσης χωριστά σε κάθε πράξη ναυτολόγησης-απόλυσης ναυτικού.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.