Επικύρωση γνησίου υπογραφής εγγράφων για χρήση στο εξωτερικό -μη εφαρμογή Σύμβασης Χάγης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9108dcf7-0690-46ff-81a0-70979c346c30 367729

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.), ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του εκδότη, ως αρμόδιου οργάνου σε οποιοδήποτε έγγραφο κρατικού Φορέα, Υπηρεσίας ή Οργανισμού καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.), επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των αρμόδιων οργάνων του Ελληνικού Κράτους επί εγγράφων ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών του εσωτερικού και του εξωτερικού, σε περιπτώσεις μη εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης. Προς τούτο τηρείται ειδικό αρχείο με δείγματα υπογραφών. Απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.)


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Επικύρωση γνησίου υπογραφής εγγράφων για χρήση στο εξωτερικό -μη εφαρμογή Σύμβασης Χάγης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα., Διαβατήριο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επικύρωση ελληνικών δημοσίων εγγράφων για χρήση σε χώρες εκτός Σύμβασης Χάγης 1961

      Επίσημος τίτλος

      Επικύρωση γνησίου υπογραφής εγγράφων για χρήση στο Εξωτερικό -μη εφαρμογή Σύμβασης Χάγης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Για αλλοδαπούς πολίτες απαιτείται επίδειξη διαβατηρίου σε ισχύ και των νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη Χώρα.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το νόμιμο της παραμονής αλλοδαπού πολίτη, ενεργοποιούνται οι προβλέψεις του αρ. 26 παρ. 1 του Ν. 4251/2014 και τυχόν ικανοποίηση του αιτήματός του γίνεται αποκλειστικά και μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, κάθώς και του αρ. 27 του ιδίου Νόμου.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Έγγραφα ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως π.χ. ιατρών, δικηγόρων, εταιρειών με έδρα την Ελλάδα, επικυρώνονται ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εκδότη τους μόνο εφόσον έχει προηγηθεί επικύρωση από το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο ο ιδιώτης υπάγεται, π.χ. Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, Επιμελητήριο.

       Όχι Όχι

      • 1 Οι Έλληνες πολίτες καταθέτουν το σχετικό αίτημα με επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Οι Έλληνες πολίτες καταθέτουν το σχετικό αίτημα με επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Οι αλλοδαποί πολίτες καταθέτουν το σχετικό αίτημα κάνοντας χρήση του διαβατηρίου και των νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής που διαθέτουν Άδεια διαμονής

       Οι αλλοδαποί πολίτες καταθέτουν το σχετικό αίτημα κάνοντας χρήση του διαβατηρίου και των νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής που διαθέτουν

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 3 Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το νόμιμο της παραμονής αλλοδαπού πολίτη, ενεργοποιούνται οι προβλέψεις του αρ. 26 παρ. 1 του Ν. 4251/2014 και τυχόν ικανοποίηση του αιτήματός του γίνεται αποκλειστικά και μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, καθώς και του αρ. 27 του ιδίου Νόμου και μόνο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με το οποίο θα διορίζουν πληρεξούσιό τους δικηγόρο Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το νόμιμο της παραμονής αλλοδαπού πολίτη, ενεργοποιούνται οι προβλέψεις του αρ. 26 παρ. 1 του Ν. 4251/2014 και τυχόν ικανοποίηση του αιτήματός του γίνεται αποκλειστικά και μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, καθώς και του αρ. 27 του ιδίου Νόμου και μόνο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με το οποίο θα διορίζουν πληρεξούσιό τους δικηγόρο

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 3139

      • 4 Κατάθεση σχετικού αιτήματος από τρίτα πρόσωπα γίνεται μόνο με σχετική εξουσιοδότηση Εξουσιοδότηση

       Κατάθεση σχετικού αιτήματος από τρίτα πρόσωπα γίνεται μόνο με σχετική εξουσιοδότηση

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • Νόμος 249 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.), επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού είναι αρμόδιο για την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των αρμόδιων οργάνων του Ελληνικού Κράτους επί εγγράφων ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών του εσωτερικού και του εξωτερικού, σε περιπτώσεις μη εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης. Προς τούτο τηρείται ειδικό αρχείο με δείγματα υπογραφών,

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 23 3566 2007 117 Α
      • 1 Κατάθεση σχετικού προφορικού αιτήματος       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ψηφιακού αρχείου υπογραφών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Επικύρωση γνησίου υπογραφής εγγράφων για χρήση στο Εξωτερικό - μη εφαρμογή Σύμβασης Χάγης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.