Επικύρωση εγγράφων αλλοδαπών αρχών χωρών εκτός Σύμβασης της Χάγης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση28b0c1f8-8454-4f55-893b-2edaca768e8c 837310

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε), ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3 + (
1
)

Κόστος

30 €

Εκτιμώμενος χρόνος

20 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επικύρωση του γνησίου της υπογραφής σε οποιοδήποτε έγγραφο έχει εκδοθεί σε χώρα που δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης του 1961, κατόπιν της επικυρώσεώς του από την αρμόδια για την Ελλάδα Προξενική Αρχή της χώρας αυτής ή έχει εκδοθεί πρωτογενώς από την αρμόδια για την Ελλάδα Προξενική Αρχή της χώρας αυτής, υπό προϋποθέσεις, εξαιρέσεις και περιορισμούς, ώστε το έγγραφο αυτό να είναι αποδεκτό από τις ελληνικές αρχές στις οποίες θα κατατεθεί. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε)

Παρατηρήσεις

Για να γίνει αποδεκτό ένα αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες απαιτείται προηγουμένως η νόμιμη κατά περίπτωση επικύρωσή του. Η επικύρωση προηγείται της επίσημης μετάφρασής του από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικότερα: 1. εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο έχει εκδοθεί από Αρχή συμβαλλόμενης χώρας στη Σύμβαση της Χάγης του 1961, η οποία έχει κυρωθεί από την Ελλάδα με το Ν.1497/1984, σύμφωνα με την υφιστάμενη συμβατική υποχρέωση πρέπει να φέρει την Επισημείωση apostille, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται από το Ν. 4231/2014 και τον υπ’ αριθ. 1191/2016 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο προέρχεται από Αρχές χωρών που μολονότι έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, η χώρα μας έχει εκφράσει αντιρρήσεις στην προσχώρηση τους αυτή και για όσο διάστημα δεν έχουν αυτές αρθεί, δηλαδή Κιργιζία, Μογγολία, Ουζμπεκιστάν, Περού και Τυνησία, αυτό επικυρώνεται μόνο από το την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Αρμόδια Προξενεία είναι: i. Κιργιζία - Προξ. Γραφείο Πρεσβείας Αστανά Καζακστάν, ii. Μογγολία - Προξ. Γραφείο Πρεσβείας Πεκίνου, iii. Ουζμπεκιστάν – Γενικό Προξενείο Μόσχας, iv. Περού - Προξ. Γραφείο Πρεσβείας Λίμα και v. Τυνησία - Προξ. Γραφείο Πρεσβείας Τύνιδας. 3. εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο προέρχεται από Αρχές χώρας που δεν είναι συμβαλλόμενη στη Σύμβαση της Χάγης ή πρόκειται για δημόσιο έγγραφο που εξαιρείται ρητώς από το κείμενο της Σύμβασης ως προς την επίθεση επισημείωσης apostille, (π.χ. έγγραφα που εκδίδονται από Διπλωματικούς ή Προξενικούς πράκτορες, διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη), απαιτείται, προκειμένου αυτό να γίνει αποδεκτό από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, η προξενική επικύρωσή του. Πιο συγκεκριμένα: 3α. η προξενική επικύρωση μπορεί να τεθεί σε αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο που εκδίδεται από Αρχές χώρας μη συμβαλλόμενης στη Σύμβαση της Χάγης από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης, εφόσον έχει προηγηθεί η επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης του εγγράφου. Εναλλακτικά, το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο μπορεί να επικυρωθεί από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠ.ΕΞ. εφόσον μετά την επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της οικείας χώρας, επικυρωθεί από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Εξαίρεση: Για έγγραφα προέλευσης Αιθιοπίας, Αλγερίας, Αφγανιστάν, Γκάνας, Ερυθραίας, Ινδονησίας, Ιράκ, Ιράν, Κένυας, Λ.Δ. Κονγκό, Λιβύης, Μάλι, Μπαγκλαντές, Νιγηρίας, Πακιστάν, Σενεγάλης, Σουδάν, Σρι Λάνκα και Φιλιππίνων η επικύρωση γίνεται μόνο μέσω της αρμόδιας ελληνικής προξενικής Αρχής.

3β. έγγραφο που εκδίδεται από Διπλωματική ή Προξενική Αρχή διαπιστευμένη στην Ελλάδα, στο πλαίσιο άσκησης των προξενικών της καθηκόντων, πρέπει να επικυρωθεί από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑΕ του Υπουργείου Εξωτερικών ή λόγω εδαφικής αρμοδιότητας από το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Y.ΔI.Σ.) Θεσσαλονίκης (Διοικητήριο), εκτός των περιπτώσεων που το έγγραφο απαλλάσσεται της υποχρέωσης επικύρωσης, λόγω διμερούς ή πολυμερούς συμβατικής υποχρέωσης της Ελλάδας (π.χ. Σύμβαση του Λονδίνου του 1968 που κυρώθηκε με τον Ν. 844/1978). Σημειώνουμε ότι όταν, βάσει των ανωτέρω αναφερθέντων ζητείται η επικύρωση του αλλοδαπού δημοσίου εγγράφου, για κάθε γνήσιο υπογραφής αρμοδίου υπαλλήλου αλλοδαπής Διπλωματικής - Προξενικής Αρχής (πλην Χωρών Ε.Ε.) από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑΕ του Υπουργείου Εξωτερικών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Επικύρωση εγγράφων αλλοδαπών αρχών χωρών εκτός Σύμβασης της Χάγης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επικύρωση αλλοδαπών εγγράφων. Επικύρωση εγγράφων που εκδίδονται από χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης του 1961. Επικύρωση εγγράφων που εκδίδονται ή επικυρώνονται από Προξενικές Αρχές χωρών που δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης του 1961 και οι οποίες είναι διαπιστευμένες για την Ελλάδα

      Επίσημος τίτλος

      Επικύρωση εγγράφων αλλοδαπών αρχών χωρών εκτός Σύμβασης της Χάγης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Αλλοδαποί πολίτες πρέπει να αποδεικνύουν το νόμιμο της παραμονής τους στη χώρα

       Όχι Όχι

      • 1 Προξενικά τέλη Αθηνών γν. υπογραφής Αλλοδαπής αρχής 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0081

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Για αλλοδαπούς πολίτες είναι απαραίτητη η επίδειξη διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύ. Το αυτό απαιτείται για κάθε ενήλικο αλλοδαπό που αναφέρεται σε έγγραφο, εκτός και εάν δια υπευθύνου δηλώσεως βεβαιώνεται ότι δεν κατοικεί στην Ελλάδα. Άδεια διαμονής

       Για αλλοδαπούς πολίτες είναι απαραίτητη η επίδειξη διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύ. Το αυτό απαιτείται για κάθε ενήλικο αλλοδαπό που αναφέρεται σε έγγραφο, εκτός και εάν δια υπευθύνου δηλώσεως βεβαιώνεται ότι δεν κατοικεί στην Ελλάδα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.mfa.gr/kep-politon-kai-apodimon-ellinon.html

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 2 Βεβαιώσεις οποιασδήποτε αλλοδαπής Προξενικής ή πρεσβευτικής Αρχής που αφορούν γεγονότα που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύονται από τις αρχικές αλλοδαπές πράξεις νομίμως επικυρωμένες για χρήση στην Ελλάδα. Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις οποιασδήποτε αλλοδαπής Προξενικής ή πρεσβευτικής Αρχής που αφορούν γεγονότα που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύονται από τις αρχικές αλλοδαπές πράξεις νομίμως επικυρωμένες για χρήση στην Ελλάδα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.mfa.gr/kep-politon-kai-apodimon-ellinon.html

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Εκπροσώπηση από τρίτο πρόσωπο - πλην δικηγόρων - γίνεται μόνο με εξουσιοδοτικό έγγραφο Εξουσιοδότηση

       Εκπροσώπηση από τρίτο πρόσωπο - πλην δικηγόρων - γίνεται μόνο με εξουσιοδοτικό έγγραφο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.mfa.gr/kep-politon-kai-apodimon-ellinon.html

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3070

      • 4 Στην περίπτωση αλλοδαπού πολίτη ο οποίος δεν διαθέτει νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στην Ελλάδα, η εκπροσώπησή του μπορεί να γίνει μόνο από δικηγόρο δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, σύμφωνα με τα αρ 26 παρ. 1 και αρ. 27 του Ν. 4251/2014 και η ικανοποίηση τυχόν αιτήματός του διέπεται από τις προβλέψεις του αρ. 26 παρ 2 του ιδίου Νόμου Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Στην περίπτωση αλλοδαπού πολίτη ο οποίος δεν διαθέτει νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στην Ελλάδα, η εκπροσώπησή του μπορεί να γίνει μόνο από δικηγόρο δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, σύμφωνα με τα αρ 26 παρ. 1 και αρ. 27 του Ν. 4251/2014 και η ικανοποίηση τυχόν αιτήματός του διέπεται από τις προβλέψεις του αρ. 26 παρ 2 του ιδίου Νόμου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 3139

      • 5 Για τους Έλληνες πολίτες απαιτείται η επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Για τους Έλληνες πολίτες απαιτείται η επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 249 περ. β υποπερ. βδ 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε., είναι αρμόδιο για την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των διαπιστευμένων υπαλλήλων όλων των ξένων διπλωματικών και προξενικών Αρχών στην Ελλάδα επί των εγγράφων που εκδίδονται ή επικυρώνονται από αυτές. Προς τούτο τηρείται ενημερωμένο ειδικό αρχείο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 23 3566 2007 117 Α
      • Εγκύκλιος 750/ΑΣ 4775/30.12.2011 2011

       Περιγραφή Περιορισμός στην Επικύρωση εγγράφων εκδοθέντων από αρχές Πακιστάν και Νιγηρίας


      • Εγκύκλιος 750/ΑΣ 4285/03.12.2012 2012

       Περιγραφή Περιορισμός στην Επικύρωση εγγράφων εκδοθέντων στο έδαφος των κάτωθι χωρών:


      • Νόμος 844 1978 227 Α

       Περιγραφή Περί καταργήσεως της επικυρώσεως εγγράφων συνταχθέντων υπό των Διπλωματικών ή Προξενικών πρακτόρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100227

      • 1 Παραλαβή των αλλοδαπών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Επικύρωση αλλοδαπών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.