Επιλογή Διευθυντών και Προισταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1a03df6f-0da9-4c42-b3c5-c1f5b25a0259 103609

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

56 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιλογή Διευθυντών και Προϊσταμένων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, κατόπιν αίτησης ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, βάσει σχετικής Προκήρυξης που εκδίδει η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙKHΣ ΑΓΩΓΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

4 έτη

Παρατηρήσεις

Οι Διευθυντές των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται από την οικεία Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 και τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Η αίτηση για επιλογή σε θέση Διευθυντή/ντρίας Προτύπου και Πειραματικού Σχολείου (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο)

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας στην οικεία Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.). για την επιλογή τους ως Διευθυντές Προτύπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) σε ειδική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από Ι.Ε.Π./Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Η αίτηση κάθε υποψηφίου/φίας συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι/φιες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν τα σχολεία για τα οποία ο/η υποψήφιος/φία εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων "δεκτών-μη δεκτών/ μοριοδότησης υποψηφίων" μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης των αντίστοιχων πινάκων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής της υποβολής αιτήσεων. Οι Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους αντίστοιχους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους με κοινοποίηση τους στο τμήμα Προσωπικού της οικείας Π.Δ.Ε και ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων στην ιστοσελίδα της οικείας Π. Δ. Ε.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή Διευθυντών και Προϊσταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Oι υποψήφιοι μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Οι υποψήφιοι απαιτείται, από τα τέσσερα (4) έτη διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, να έχουν διανύσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες με θετικά αξιολογημένη θητεία, απόσπαση ή διάθεση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Στην περίπτωση σχολικών μονάδων που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σ΄ αυτές, παρέχοντας διδακτικό έργο, κατά το χρόνο χαρακτηρισμού τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., με οργανική θέση και ακολούθως με διετή θητεία ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Στην περίπτωση σχολικών μονάδων που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σ΄ αυτές, παρέχοντας διοικητικό έργο, κατά το χρόνο χαρακτηρισμού τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., με θητεία ως Διευθυντές.

       Ναι Ναι

      • 5 Εκπαιδευτικές Ειδικότερα υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών: α) Πειραματικών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60, β) Πειραματικών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γ) Πειραματικών ή Προτύπων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋπηρεσίας Προϋπόθεση είναι η θητεία σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο των εκπαιδευτικών που είναι υποψήφιοι για θέση Διευθυντή/ντρίας σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. να ΜΗΝ έχει λήξει αυτοδίκαια τα δυο (2) προηγούμενα σχολικά έτη ή/ και να ΜΗΝ έχουν αξιολογηθεί αρνητικά κατά τα τρία (3) προηγούμενα σχολικά έτη.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Προϋπόθεση είναι η κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες της παρ. 2 του άρθρου 30 του 4823/2021 με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 έως 35 του ως άνω νόμου με αποτίμηση των εξής κριτηρίων: α) επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση, β) διδακτική, συμβουλευτική -καθοδηγητική και διοικητική υποστηρικτική εμπειρία, γ) αξιολόγηση, (Κατά την πρώτη εφαρμογή του 4982/2022: α) στη διαδικασία επιλογής για θέσεις διευθυντών Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) δύνανται να θέτουν υποψηφιότητα όσοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31, ακόμη και αν η θητεία τους και εν γένει η υπηρεσία τους δεν έχει αξιολογηθεί, με εξαίρεση την περίπτωση μη αξιολόγησης της θητείας ή υπηρεσίας τους για τον λόγο ότι έχουν απόσχει από την αξιολογική διαδικασία) δ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου Η αξιολόγηση των κριτηρίων πραγματοποιείται από την Π.Ε.Π.Π.Σ της Π.Δ.Ε. την οποία επιλέγει ο υποψήφιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4823/2021 (Α΄136).

       Όχι Όχι

      • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν Κωδικούς εισόδου στο Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο (ΠΣΔ).

       Όχι Όχι

      • 9 Χρονικές Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου που πρέπει να αναφέρονται στα βιογραφικό σημείωμα: αα) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. αβ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. αγ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). αδ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού και αρθρογραφίας με αναφορά στον αριθμό ISBN και ISSN, κατά περίπτωση. αε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στη διδακτική, τη διοικητική εμπειρία και το συμβουλευτικό-καθοδηγητικό έργο, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. αστ) Συμβάσεις ή βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, παροχής επιμορφωτικού έργου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου και διακρίσεις. αζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της Π.Ε.Π.Π.Σ. περί της επιστημονικής συγκρότησης, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Η Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr που βεβαιώνει: γα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα. γβ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη. γδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr που βεβαιώνει: γα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα. γβ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη. γδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 13,14,15 4692/2020 (Α/111)- Κεφάλαιο Β' 2020 111 Α

       Περιγραφή Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100111

      • Νόμος Άρθρα 29,37,64,190 και άρθρο 232 παρ. 5,6 και 9 4823/2021 2021 136 Α

       Περιγραφή Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Νόμος Άρθρο 190, παρ. 3 4964/2022 2022 150 Α

       Περιγραφή Προσθήκη η παρ. 13 στο άρθρο 232 του ν.4823/2021 Αποτίμηση του συγγραφικού και ερευνητικού έργου του υποψήφιου/ας διευθυντή/ντριας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100150

      • Νόμος 'Αρθρο 374 4957/2022 2022 141 Α

       Περιγραφή τροποποίηση της παρ.6 του άρθ.33 του ν.4823/21

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Νόμος Άρθρο 99 4982/2022 2022 195 Α

       Περιγραφή Επιλογή Διευθυντών Πρότυπων Σχολείων και Πειραματικών Σχολείων - Αντικατάσταση περ. στ) παρ. 6 άρθρου 31 και παρ. 6 άρθρου 232 ν. 4823/2021

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100195

      • Υπουργική Απόφαση 51614/Δ6/11-05-2021 2021 1895 Β

       Περιγραφή Χαρακτηρισμός δημοσίων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201895

       ΑΔΑ ΩΦ7Ξ46ΜΤΛΗ-8ΡΞ

      • Υπουργική Απόφαση 26500/Δ6/9-3-2022 2022 1048 Β

       Περιγραφή Χαρακτηρισμός δημοσίων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201048

      • 1 Παραλαβή όλων των αιτήσεων ενδιαφερομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διαδικασία είναι αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από ………… Ημέρα …… και λήγει ……./10/2022 ημέρα ………… και ώρα ………………… Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Δικαιολογητικών - Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της παρ.1 του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Π.Δ.Ε. Οι πίνακες των δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της και κοινοποιούνται στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Π. Δ.Ε., το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα της οικείας Π. Δ. Ε.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή Ενστάσεων


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Αναπροσαρμογή Πινάκων δεκτών – Μη δεκτών Υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, οι Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους με κοινοποίηση τους στο τμήμα Προσωπικού της οικείας Π.Δ.Ε και ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων στην ιστοσελίδα της οικείας Π. Δ. Ε

       Όχι Όχι


      • 5 Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Οι Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζουν προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Προτύπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.4823/2021. Οι πίνακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή Ενστάσεων


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής της υποβολής αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 7 Αναπροσαρμογή Προσωρινών Πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους με κοινοποίηση τους στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Π.Δ.Ε και ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων στην ιστοσελίδα της οικείας Π. Δ. Ε.

       Όχι Όχι


      • 8 Κλήση σε συνέντευξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Οι Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στους άνω πίνακες και έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων. Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των καλούμενων προς συνέντευξη υποψήφιων είναι μικρότερος από τον αριθμό του προηγούμενου εδαφίου, καλούνται σε συνέντευξη υποψήφιοι του ως άνω πίνακα ώστε να ικανοποιείται η δύναμη υποψηφίων/θέσεων (παράγραφος 4 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021 (Α΄136). Στην περίπτωση κατά την οποία ο τελικός αριθμός των υποψηφίων που προσήλθαν στη συνέντευξη είναι μικρότερος από το τριπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, τότε η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. προσκαλεί σε συνέντευξη με σειρά προτεραιότητας υποψηφίους από τον προσωρινό πίνακα.

       Σημειώσεις Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν προβλέπονται.

       Όχι Όχι


      • 9 Τελικοί αξιολογικοί Πίνακες-Επικουρικοί Πίνακες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, η Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζει αξιολογικό πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία της συνέντευξης. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια. Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ν.4823/2021. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μονάδων των υποψηφίων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35. Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4823/2021 (Α΄136), κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα επιλογής με τη σειρά κατάταξής τους στα κριτήρια επιλογής των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου. Στη συνέχεια το συμβούλιο ελέγχει εάν κάποιος από τους/τις υποψηφίους/ες που βαθμολογήθηκε στην εξέταση της ξένης γλώσσας με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) και του αφαιρέθηκαν τα μόρια των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, υπολείπεται σε μόρια, μη συνυπολογιζομένων των μορίων της συνέντευξης, από υποψήφιο που δεν κλήθηκε στη διαδικασία της συνέντευξης. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω υποψήφιος υποβιβάζεται στον επικουρικό πίνακα και καλείται για συνέντευξη ο πρώτος σε μονάδες υποψήφιος του επικουρικού πίνακα με τη διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας. Τηρούνται οι διαδικασίες των άρθρων 6 έως και 9 της παρούσας και καταρτίζονται ο τελικός αξιολογικός πίνακας και ο τελικός επικουρικός πίνακας. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Π.Σ. επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από το γραμματέα του συμβουλίου. Στους τελικούς πίνακες επιλογής των διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα (50) αξιολογικές μονάδες στα επιμέρους κριτήρια

       Σημειώσεις Το σύνολο των μορίων ανέρχεται σε τριάντα επτά (37) αξιολογικές μονάδες στα επιμέρους κριτήρια χωρίς τις μονάδες της αξιολόγησης βάσει της παρ. 2 του αρθ. 99 του ν.4982/2022 "Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α) στη διαδικασία επιλογής για θέσεις διευθυντών Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) δύνανται να θέτουν υποψηφιότητα όσοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31, ακόμη και αν η θητεία τους και εν γένει η υπηρεσία τους δεν έχει αξιολογηθεί, με εξαίρεση την περίπτωση μη αξιολόγησης της θητείας ή υπηρεσίας τους για τον λόγο ότι έχουν απόσχει από την αξιολογική διαδικασία"

       Όχι Όχι


      • 10 Κύρωση τελικών αξιολογικών Πινάκων


       Περιγραφή Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλλονται από τον πρόεδρο της Π.Ε.Π.Π.Σ. για την κύρωσή τους στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4823/2021 και την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4692/2020. Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, καθώς και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για ενημέρωση των υποψηφίων. Ταυτόχρονα με τους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλλονται από τον πρόεδρο της Π.Ε.Π.Π.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για την κύρωσή τους και οι ως άνω επικουρικοί πίνακες. Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • 11 Δήλωση προτίμησης των υποψηφίων


       Περιγραφή Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούν τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η δήλωση υποβάλλεται στην ψηφιακή πλατφόρμα όπου έκαναν οι υποψήφιοι τις αιτήσεις τους.

       Σημειώσεις Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

       Όχι Όχι


      • 12 Έκδοση απόφασης προς πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης διαγράφονται, μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

       Σημειώσεις Οι Διευθυντές των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται από την οικεία Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 και τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.