Επιλογή Μόνιμου Ναυτικού Προσωπικού Ειδικότητας Κυβερνήτη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfb6f371b-e202-4da9-bf55-9c682a81f56a 637120

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη μόνιμου κατώτερου ναυτικού προσωπικού, κλάδου Κυβερνητών Πλοηγίδων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η πρόσληψη του προσωπικού ειδικότητας Κυβερνήτη εξαιρείται από το σύστημα προσλήψεων βάσει των διατάξεων της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4765/11 όπως ισχύει.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποψηφίου για επιλογή ναυτικού προσωπικού ειδικότητας κυβερνήτη


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής προσφυγής (αίτηση ακύρωσης) στα διοικητικά δικαστήρια.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόσληψη μόνιμου κατώτερου ναυτικού προσωπικού, κλάδου Κυβερνητών Πλοηγίδων

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή μόνιμου ναυτικού προσωπικού ειδικότητας Κυβερνήτη Πλοηγίδων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Εισήγηση, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Ηλικιακές Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι πενήντα (50) ετών.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Οι υποψήφιοι πρέπει, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να κατέχουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις των εδαφίων (β) και (δ) της παρ. 5 του άρθρου 83 του π.δ. 13/2018 (26 Α΄) : ➢ Για τον κλάδο Κυβερνητών πλοηγίδων : (α) Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και (β) Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) εκδοθέν κατά τις διατάξεις της ΔΣ STCW/ΜΑΝΙΛΑ 2010 σε ισχύ, Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Για τις θέσεις του κλάδου κυβερνητών πλοηγίδων, η κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων γίνεται βάσει του κατεχόμενου Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), κατά προτεραιότητα, ως εξής : α) Κυβερνήτη Α΄ τάξης Ε.Ν., β) Κυβερνήτη Β΄ τάξης Ε.Ν., γ) Κυβερνήτη Γ΄τάξης Ε.Ν., δ) Κυβερνήτη Ρυμουλκών, ε) Ναυκλήρου. Η κατάταξη υποψηφίων κατόχων ίδιου Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) γίνεται βάσει του συνολικού χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας μετά την κτήση του Α.Ν.Ι.

       Όχι Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων του διαβατηρίου όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα, εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων του διαβατηρίου όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα, εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που δεν προκύπτει από το ταυτοποιητικό έγγραφο η ακριβής ημερομηνία γέννησης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9224

      • 3 Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες. Φωτογραφία

       Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ). Πιστοποιητικό

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ).

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 6 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου και ειδικότερα των σελίδων με τα στοιχεία του ναυτικού, καθώς και των σελίδων που αποδεικνύουν θαλάσσια υπηρεσία, στην περίπτωση που αυτή δεν καταγράφεται στο μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 7 Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γ.Ε.Ν. ή της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας σε πολεμικά ή βοηθητικά ή κρατικά πλοία, η ειδικότητα προϋπηρεσίας, καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γ.Ε.Ν. ή της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας σε πολεμικά ή βοηθητικά ή κρατικά πλοία, η ειδικότητα προϋπηρεσίας, καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο/η αιτών/ ούσα επικαλείται προϋπηρεσία στο Π.Ν. ή σε Κρατικά Πλοία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 1244

      • 8 Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας, νομίμως θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας, η ειδικότητα προϋπηρεσίας, η ολική χωρητικότητα πλοίου/ων, καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας, νομίμως θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας, η ειδικότητα προϋπηρεσίας, η ολική χωρητικότητα πλοίου/ων, καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο/η αιτών /ούσα επικαλείται θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία σημαίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 1244

      • 9 Βεβαίωση ισχύος ναυτικού φυλλαδίου / Βεβαίωση πλοιάρχου Βεβαίωση

       Βεβαίωση ισχύος ναυτικού φυλλαδίου / Βεβαίωση πλοιάρχου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι το ναυτικό φυλλάδιο είναι σε ισχύ, από ΥΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ 1ο ή από τις κατά τόπον αρμόδιες. Η ως άνω βεβαίωση δεν απαιτείται, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος, κατά το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, αποδεδειγμένα είναι ναυτολογημένος σε πλοίο γραμμής εξωτερικού, που φέρει Ελληνική σημαία ή είναι συμβεβλημένο με το ΝΑΤ. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται βεβαίωση του πλοιάρχου συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σελίδα ναυτολόγησης του Ναυτικού Φυλλαδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 2 παρ. 2, περ. 8. 4765 2021 6 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων κτλ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100006

      • Νόμος 101 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Δια βίου εκπαίδευση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Νόμος 2,4 -10, 12 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων κτλ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 7, 8, 9 3142 1955 43 Α

       Περιγραφή Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19550100043

      • Προεδρικό Διάταγμα 83 παρ. 5 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Προεδρικό Διάταγμα 141 2014 232 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις-Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100232

      • 1 Καταγραφή κενών οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών) του ΥΝΑΝΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Καταγραφή κενών οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση γνωμοδότησης επί της πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών από το Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας και έγκρισή της σχετικής γνωμοδότησης αρμοδίως.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση γνωμοδότησης επί της πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών από το Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας και έγκρισή της σχετικής γνωμοδότησης αρμοδίως.

       Όχι Όχι


      • 3 Προώθηση αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για παροχή έγκρισης της επιτροπής του άρθρου 2 ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Προώθηση αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για παροχή έγκρισης της επιτροπής του άρθρου 2 ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση της ως άνω αναφερόμενης ΠΥΣ από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έγκριση της ως άνω αναφερόμενης ΠΥΣ από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από την Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας σε βάρος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προς πρόσληψη προσωπικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας σε βάρος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προς πρόσληψη προσωπικού.

       Όχι Όχι


      • 6 Κατάρτιση σχεδίου Κοινής Απόφασης - Προκήρυξης των Υπουργών Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την πλήρωση των θέσεων και προώθησή του προς συνυπογραφή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατάρτιση σχεδίου Κοινής Απόφασης - Προκήρυξης των Υπουργών Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την πλήρωση των θέσεων και προώθησή του προς συνυπογραφή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 7 Συνυπογραφή του σχεδίου Κοινής Απόφασης - Προκήρυξης από τον Υπουργό Εσωτερικών και στη συνέχεια έκδοση της προκήρυξης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων (τεύχος ΑΣΕΠ) και ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνυπογραφή του σχεδίου Κοινής Απόφασης - Προκήρυξης από τον Υπουργό Εσωτερικών και στη συνέχεια έκδοση της προκήρυξης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων (τεύχος ΑΣΕΠ) και ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από την Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας σε βάρος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας για την δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από την Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας σε βάρος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας για την δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

       Όχι Όχι


      • 9 Δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

       Όχι Όχι


      • 10 Παραλαβή δικαιολογητικών των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι υποψήφιοι.

       Όχι Όχι


      • 11 Υγειονομική εξέταση υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι καλούνται σε υγειονομική εξέταση, με πρόσκληση που αναρτάται στο κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ, στους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθμούς, καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), προκειμένου να παρουσιασθούν ορισμένη ημέρα και ώρα, στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ). Η γνωμοδότηση της ΑΝΥΕ είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε ένσταση ενώπιον Επιτροπής ανώτερου βαθμού. Όσοι δεν παρουσιασθούν ενώπιον της ΑΝΥΕ στις καθορισθείσες ημερομηνίες, καθώς και όσοι κριθούν ακατάλληλοι υγειονομικώς, δεν συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 12 Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από Τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με την κοινή υπουργική απόφαση – προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο ορισμός των μελών της επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

       Όχι Όχι


      • 13 Συνεδρίαση Επιτροπής και αξιολόγηση αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποκλείει, με αιτιολογημένη απόφασή της, όσους εκ των υποψηφίων δεν έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, καθώς και όσους δεν κατέχουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων. Καταρτίζει τον κατά τα ανωτέρω πίνακα αποκλειομένων , ανά προκηρυσσόμενη θέση, στον οποίο αναγράφεται, ο λόγος αποκλεισμού καθενός εξαυτών. Στη συνέχεια η Τριμελής Επιτροπή, μετά από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, πλην των αποκλειόμενων, καταρτίζει με αιτιολογημένη απόφασή της, λαμβανομένου υπ’όψιν των κριτηρίων αξιολόγησης, πίνακα κατ΄ αξιολογική σειρά των υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση, με πλήρη αναφορά των προσόντων που ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξη στον πίνακα αξιολόγησης και συντάσσει, εις διπλούν, πίνακα επιλεγομένων ανά προκηρυσσόμενη θέση, όπως αυτοί προκύπτουν από τον οικείο αξιολογικό πίνακα. Ο πίνακας αυτός υπογραφόμενος από τα μέλη της Επιτροπής, κυρώνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. Μετά την ως άνω κύρωσή του, ο πίνακας ανακοινώνεται στους υποψηφίους με τοιχοκόλληση στο κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα. Εάν υποψήφιος υπέβαλε αίτηση για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, θα αξιολογηθεί σε όλες και θα καταταγεί στους οικείους αξιολογικούς πίνακες. Πρόσβαση στα δικαιολογητικά επιλεγέντος υποψηφίου, εφόσον τα δικαιολογητικά αυτά ελήφθησαν υπόψιν για τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης, μπορούν να έχουν μόνον οι υποψήφιοι που έχουν έννομο συμφέρον και δεν έχουν απορριφθεί για τυπικό λόγο. Σε περίπτωση που, κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο, ανακύψει οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη νομιμότητα των πράξεων της Τριμελούς Επιτροπής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, αναπέμπει στην Επιτροπή του παρόντος Κεφαλαίου για νέα κρίση.

       Όχι Όχι


      • 14 Διορισμός

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι που επελέγησαν από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή και περιλαμβάνονται στον κυρωθέντα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο αξιολογικό πίνακα, καλούνται για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών διορισμού, μεταξύ των οποίων και γνωμάτευση ψυχίατρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο από την Υπηρεσία. Ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός τριών (03) μηνών από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού διενεργείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο διοριζόμενος με την υποψηφιότητά του, καθώς και των απαραίτητων το διορισμό του. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η μη γνησιότητα οποιουδήποτε δικαιολογητικού, ανακαλείται ο διορισμός και καλείται για διορισμό ο επόμενος από τον οικείο αξιολογικό πίνακα, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα (01) έτος από την κύρωσή του. Εάν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, η θέση επαναπροκηρύσεται. Αν διοριστέος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για διορισμό εντός της τασσόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας, θεωρείται ότι παραιτείται σιωπηρά και καλείται για διορισμό ο επόμενος από τον οικείο αξιολογικό πίνακα, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (01) έτους από την κύρωση του πίνακα. Εάν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, η θέση επαναπροκηρύσεται. Αν διορισθείς δεν αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά το διορισμό του, η πράξη ανακαλείται υποχρεωτικά και καλείται ο επόμενος από τον οικείο αξιολογικό πίνακα, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (01) έτους από την κύρωση του πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση η θέση επαναπροκηρύσεται.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.