Επιλογή και Τοποθέτηση Διευθυντών/Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση24a531e8-b318-4d85-aa2d-dd2a95d43661 564027

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α΄ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επιλογή των Διευθυντών/ντριών στα λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, καθώς και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α΄ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

4 έτη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία επιλογής, ιδίως ως προς τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια, τη διαδικασία κατάρτισης πινάκων επιλογής ή επιλογής κατόπιν υποβολής προτάσεων, κατά περίπτωση, γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 117 επ. του ν. 4823/2021 (Α 136) και την αρ. 128677/Θ2/19-10-2022 (Β΄ 5464) ΥΑ. Η τοποθέτηση των Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξής τους, ο οποίος έχει συνταχθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και κυρωθεί από τον Προϊστάμενο της ως άνω Διεύθυνσης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για επιλογή Διευθυντή σε Εκκλησιαστικό Σχολείο

Σημειώσεις

Κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι: α) Βιογραφικό σημείωμα. β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης. δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου. ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο επιστημονικό-συγγραφικό έργο, το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο, τη διδακτική εμπειρία, το καθοδηγητικό έργο και τη διοικητική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ, Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Το αρμόδιο όργανο για την επιλογή Διευθυντών/-ντριών εκκλησιαστικών σχολείων εξετάζει τις ενστάσεις των υποψηφίων και κατά περίπτωση είτε τις απορρίπτει είτε τις κάνει δεκτές αναπροσαρμόζοντας τον πίνακα των υποψηφίων,

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή και Τοποθέτηση Διευθυντών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας, οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας στη δημόσια, γενική ή εκκλησιαστική εκπαίδευση και πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου, οι οποίοι απέχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας για την αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο κάθε υποψήφιος εκπαιδευτικός δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26),

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι υποψήφιοι εισέρχονται στην εφαρμογή για την υποβολή αίτησης με τους προσωπικούς κωδικούς ΟΠΣΥΔ ή taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός υποβάλλει αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει, το οποίο στη συνέχεια αναρτά ηλεκτρονικά ως δικαιολογητικό μαζί με την αίτησή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Βιογραφικό σημείωμα. Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναρτάται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 3 Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.       Σημειώσεις: Αναρτάται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.       Σημειώσεις: Αναρτάται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Αναρτάται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου. Επίσης, βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο επιστημονικό-συγγραφικό έργο, το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο, τη διδακτική εμπειρία, το καθοδηγητικό έργο και τη διοικητική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου. Επίσης, βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο επιστημονικό-συγγραφικό έργο, το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο, τη διδακτική εμπειρία, το καθοδηγητικό έργο και τη διοικητική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναρτάται από τον ενδιαφερόμενο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται: αα) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26), Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται: αα) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26),


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αναρτάται από τον ενδιαφερόμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση για τη γνησιότητα των προσκομιζόμενων τίτλων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση για τη γνησιότητα των προσκομιζόμενων τίτλων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του/της για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του/της καθηκόντων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του/της για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του/της καθηκόντων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 117 επ. 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Διευθυντές Εκκλησιαστικών σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Υπουργική Απόφαση 128677/Θ2 2022 5464 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 4823/2021 (Α’ 136) που αναφέρεται σε: α) Προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας και κριτήρια επιλογής β) Μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής γ) Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών δ) διεξαγωγή συνέντευξης ε) Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης στ) Κύρωση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης ζ) Τοποθέτηση επιλεγέντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205464

       ΑΔΑ 603Ζ46ΜΤΛΗ-4Ε1

      • 1 Έκδοση προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Τον Ιανουάριο που προηγείται της λήξης της θητείας του Διευθυντή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 119, η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) προκηρύσσει διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντών, την οποία αναρτά στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ και των ΠΔΕ

       Σημειώσεις Η σχετική διαδικασία αναφέρεται στην αρ. 128677/Θ2 ΥΑ (Β΄ 5464/21-10-2022)

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ακριβής προθεσμία υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους θα αναφέρεται στην προκήρυξη.

       Σημειώσεις Μαζί με την υποβαλλόμενη ηλεκτρονικά αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα αναρτούν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Διεξαγωγή συνέντευξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Εποπτικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης αφού συγκεντρώσει τις υποψηφιότητες καλεί σε συνέντευξη τους ενδιαφερόμενους για πλήρωση θέσεων Διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων.

       Όχι Όχι


      • 4 Κατάρτιση Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακα κατάταξης των υποψήφιων διευθυντών για τοποθέτηση με θητεία σε Ε.Σ. με βάση τις συνολικές μονάδες και τις δηλωθείσες προτιμήσεις κάθε υποψηφίου, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 5 Κύρωση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Μετά την κατάρτισή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης, που έχει συνταχθεί από το Ε.Σ.Ε.Ε. υποβάλλεται αμελλητί από τον πρόεδρο του Ε.Σ.Ε.Ε. στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. Ο ανωτέρω πίνακας, ύστερα από την κύρωσή του αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Π.Δ.Ε. για ενημέρωση των υποψηφίων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.