Επιλογή μόνιμου ναυτικού προσωπικού ειδικότητας μηχανοδηγού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2969d961-d388-4d79-9451-473b3c53c6ef 296996

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη ναυτικού προσωπικού των πλοηγικών σταθμών, κλάδου μηχανοδηγών πλοηγίδων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται από το σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (θ) πργ. 2 του άρθρου 2 του ν.4765/2011 (Α’ 6), όπως ισχύει.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποψηφίου για διορισμό μόνιμου ναυτικού προσωπικού ειδικότητας μηχανοδηγού.

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι, που κατέχουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καλούνται να υποβάλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά της οικείας ανακοίνωσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής προσφυγής (αίτηση ακύρωσης) στα διοικητικά δικαστήρια.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, Κλάδου Μηχανοδηγών Πλοηγίδων

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή μόνιμου ναυτικού προσωπικού ειδικότητας Μηχανοδηγών Πλοηγίδων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Ηλικιακές Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι πενήντα (50) ετών.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Οι υποψήφιοι πρέπει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να κατέχουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις των εδαφίων (β) και (δ) της παρ. 5 του άρθρου 83 του π.δ. 13/2018 (26 Α΄): ➢ Για τον κλάδο Μηχανοδηγών: (α) Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και (β) Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) εκδοθέν κατά τις διατάξεις της ΔΣ STCW/ΜΑΝΙΛΑ 2010 σε ισχύ, Μηχανοδηγού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Για τις θέσεις του κλάδου μηχανοδηγών πλοηγίδων, η κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων γίνεται βάσει του κατεχόμενου Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), κατά προτεραιότητα, ως εξής: α) Μηχανοδηγού Α΄ τάξης Ε.Ν., β) Μηχανοδηγού Β΄ τάξης Ε.Ν.

       Ναι Ναι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων του διαβατηρίου όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα, εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων του διαβατηρίου όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα, εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Φωτογραφία

       Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Πιστοποιητικό

       Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 5 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου. Πιστοποιητικό

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γ.Ε.Ν. ή της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας τους σε πολεμικά ή βοηθητικά ή κρατικά πλοία, η ειδικότητα με την οποία υπηρέτησαν, καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γ.Ε.Ν. ή της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας τους σε πολεμικά ή βοηθητικά ή κρατικά πλοία, η ειδικότητα με την οποία υπηρέτησαν, καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο/η αιτών/ ούσα επικαλείται προϋπηρεσία στο Π.Ν. ή σε Κρατικά Πλοία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 8619

      • 7 Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας, νομίμως θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας, η ειδικότητα προϋπηρεσίας, ολική χωρητικότητα πλοίου/ων, καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας των αιτούντων. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας, νομίμως θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας, η ειδικότητα προϋπηρεσίας, ολική χωρητικότητα πλοίου/ων, καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας των αιτούντων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα επικαλείται θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία σημαίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 8619

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: "1. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τα οποία δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 2. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή Έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις (διαγράφεται ανάλογα) 3. Το ναυτικό μου φυλλάδιο είναι σε ισχύ. 4. Η θαλάσσια υπηρεσία μου είναι αυτή που αναφέρεται στο μηχανογραφικό πίνακα και τις σελίδες του ναυτικού μου φυλλαδίου, φωτ/φο των οποίων καταθέτω. 5. Αποδέχομαι όλους τους όρους της προκήρυξης". Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: "1. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τα οποία δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 2. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή Έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις (διαγράφεται ανάλογα) 3. Το ναυτικό μου φυλλάδιο είναι σε ισχύ. 4. Η θαλάσσια υπηρεσία μου είναι αυτή που αναφέρεται στο μηχανογραφικό πίνακα και τις σελίδες του ναυτικού μου φυλλαδίου, φωτ/φο των οποίων καταθέτω. 5. Αποδέχομαι όλους τους όρους της προκήρυξης".

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 2, περ. 8. παρ. 2 4765 2021 6 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100006

      • Νόμος 101 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Νόμος 7, 12 3142 1955 43 Α

       Περιγραφή Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας. Προσωπικό Πλοηγικών Σταθμών. Κατώτερο Βοηθητικό Προσωπικό

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19550100043

      • Νόμος 2,4 έως 10 και 12 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Προεδρικό Διάταγμα 83 παρ. 5 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Προεδρικό Διάταγμα 141 2014 232 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις-Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100232

      • 1 Καταγραφή κενών οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών) του ΥΝΑΝΠ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Καταγραφή κενών οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση γνωμοδότησης επί της πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών από το Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας και έγκρισή της σχετικής γνωμοδότησης αρμοδίως.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση γνωμοδότησης επί της πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών από το Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας και έγκριση της σχετικής γνωμοδότησης αρμοδίως.

       Όχι Όχι


      • 3 Προώθηση αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για παροχή έγκρισης της επιτροπής του άρθρου 2 ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Προώθηση αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για παροχή έγκρισης της επιτροπής του άρθρου 2 ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση της ως άνω αναφερόμενης ΠΥΣ από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έγκριση της ως άνω αναφερόμενης ΠΥΣ από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας σε βάρος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προς πρόσληψη προσωπικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας σε βάρος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προς πρόσληψη προσωπικού.

       Όχι Όχι


      • 6 Κατάρτιση σχεδίου Κοινής Απόφασης - Προκήρυξης των Υπουργών Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την πλήρωση των θέσεων και προώθησή του προς συνυπογραφή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατάρτιση σχεδίου Κοινής Απόφασης - Προκήρυξης των Υπουργών Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την πλήρωση των θέσεων και προώθησή του προς συνυπογραφή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 7 Συνυπογραφή του σχεδίου Κοινής Απόφασης - Προκήρυξης από τον Υπουργό Εσωτερικών και στη συνέχεια έκδοση της προκήρυξης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων (τεύχος ΑΣΕΠ) και ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Συνυπογραφή του σχεδίου Κοινής Απόφασης - Προκήρυξης από τον Υπουργό Εσωτερικών και στη συνέχεια έκδοση της προκήρυξης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων (τεύχος ΑΣΕΠ) και ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας σε βάρος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας για την δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας σε βάρος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας για τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

       Όχι Όχι


      • 9 Δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


       Περιγραφή Δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

       Όχι Όχι


      • 10 Κατάθεση δικαιολογητικών από τους υποψήφιους


       Περιγραφή Κατάθεση δικαιολογητικών από τους υποψήφιους.

       Όχι Όχι


      • 11 Υγειονομική εξέταση υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι καλούνται σε υγειονομική εξέταση, με πρόσκληση που αναρτάται στο κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ, στους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθμούς, καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), προκειμένου να παρουσιασθούν ορισμένη ημέρα και ώρα, στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ). Η γνωμοδότηση της ΑΝΥΕ είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε ένσταση ενώπιον Επιτροπής ανώτερου βαθμού. Όσοι δεν παρουσιασθούν ενώπιον της ΑΝΥΕ στις καθορισθείσες ημερομηνίες, καθώς και όσοι κριθούν ακατάλληλοι υγειονομικώς, δεν συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 12 Συνεδρίαση εξεταστικής επιτροπής:

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με την κοινή υπουργική απόφαση – προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο ορισμός των μελών της επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

       Όχι Όχι


      • 13 Αξιολόγηση αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποκλείει, με αιτιολογημένη απόφασή της, όσους εκ των υποψηφίων δεν έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, καθώς και όσους δεν κατέχουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων. Καταρτίζει τον κατά τα ανωτέρω πίνακα αποκλειομένων, ανά προκηρυσσόμενη θέση, στον οποίο αναγράφεται, ο λόγος αποκλεισμού καθενός εξαυτών. Στη συνέχεια η Τριμελής Επιτροπή, μετά από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, πλην των αποκλειόμενων, καταρτίζει με αιτιολογημένη απόφασή της, λαμβανομένου υπ’όψιν των κριτηρίων αξιολόγησης, πίνακα κατ΄ αξιολογική σειρά των υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση, με πλήρη αναφορά των προσόντων που ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξη στον πίνακα αξιολόγησης και συντάσσει, εις διπλούν, πίνακα επιλεγομένων ανά προκηρυσσόμενη θέση, όπως αυτοί προκύπτουν από τον οικείο αξιολογικό πίνακα. Ο πίνακας αυτός υπογραφόμενος από τα μέλη της Επιτροπής, κυρώνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. Μετά την ως άνω κύρωσή του, ο πίνακας ανακοινώνεται στους υποψηφίους με τοιχοκόλληση στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα. Εάν υποψήφιος υπέβαλε αίτηση για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, θα αξιολογηθεί σε όλες και θα καταταγεί στους οικείους αξιολογικούς πίνακες. Πρόσβαση στα δικαιολογητικά επιλεγέντος υποψηφίου, εφόσον τα δικαιολογητικά αυτά ελήφθησαν υπόψιν για τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης, μπορούν να έχουν μόνον οι υποψήφιοι που έχουν έννομο συμφέρον και δεν έχουν απορριφθεί για τυπικό λόγο. Σε περίπτωση που, κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο, ανακύψει οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη νομιμότητα των πράξεων της Τριμελούς Επιτροπής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, αναπέμπει στην Επιτροπή του παρόντος Κεφαλαίου για νέα κρίση.

       Όχι Όχι


      • 14 Διορισμός

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι που επελέγησαν από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή και περιλαμβάνονται στον κυρωθέντα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο αξιολογικό πίνακα, καλούνται για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών διορισμού, μεταξύ των οποίων και γνωμάτευση ψυχίατρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο από την Υπηρεσία. Ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός τριών (03) μηνών από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού διενεργείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο διοριζόμενος με την υποψηφιότητά του, καθώς και των απαραίτητων τον διορισμό του. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η μη γνησιότητα οποιουδήποτε δικαιολογητικού, ανακαλείται ο διορισμός και καλείται για διορισμό ο επόμενος από τον οικείο αξιολογικό πίνακα, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την κύρωσή του. Εάν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, η θέση επαναπροκηρύσσεται. Αν διοριστέος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για διορισμό εντός της τασσόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας, θεωρείται ότι παραιτείται σιωπηρά και καλείται για διορισμό ο επόμενος από τον οικείο αξιολογικό πίνακα, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από την κύρωση του πίνακα. Εάν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, η θέση επαναπροκηρύσσεται. Αν διορισθείς δεν αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά το διορισμό του, η πράξη ανακαλείται υποχρεωτικά και καλείται ο επόμενος από τον οικείο αξιολογικό πίνακα, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (01) έτους από την κύρωση του πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση η θέση επαναπροκηρύσσεται.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.