Επιλογή πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf41eb0b8-5a7c-400c-9abf-c5f24fa312ff 638896

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Φορείς του Δημοσίου

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων (πολιτικό προσωπικό) στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας έχει ως αποστολή τη μετεκπαίδευση και επιμόρφωση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, των ανώτερων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική και την πολιτική εθνικής ασφάλειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας διενεργεί κάθε χρόνο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και αφορά σε θέματα που σχετίζονται με την Στρατηγική και Πολιτική της Εθνικής Ασφάλειας. Στο εν λόγω πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχει και πολιτικό προσωπικό του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα υπό προϋποθέσεις. Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος υποβάλλει την αίτηση του για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας στον Φορέα του για την παροχή σύμφωνης γνώμης και ο Φορέας του διαβιβάζει την αίτηση μαζί με τη σύμφωνη γνώμη του στην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Εσωτερικών ηλεκτρονικά στο email: grammateia@ypes.gov.gr

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Διαβίβαση της αίτησης του ενδιαφερομένου από τον Φορέα προέλευσης για τη φοίτηση στην Εθνική Σχολή Ασφάλειας

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος υποβάλλει την αίτηση του για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας στον Φορέα του για την παροχή σύμφωνης γνώμης και ο Φορέας του διαβιβάζει την αίτηση μαζί με τη σύμφωνη γνώμη του στην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Εσωτερικών ηλεκτρονικά στο email: grammateia@ypes.gov.gr. Στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλογής σύμφωνα με άρθρα 16, 17 και 18 του π.δ 380/1996 (κατηγορία ΠΕ, βαθμός Α’, εξουσιοδότηση για τον χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας, ανώτατο όριο ηλικίας 55ο έτος).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Έλεγχος απο την υπηρεσία του ενδιαφερομένου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο ενημέρωσης των δημοσίων υπαλλήλων, εκδίδει εγκύκλιο για την φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας. Το Τμήμα παραλαμβάνει τις αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίες διαβιβάζονται αποκλειστικά από τους Φορείς προέλευσής τους και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Δεδομένου ότι οι θέσεις είναι καθορισμένες απο την προκήρυξη της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας, στην περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής ξεπερνούν τον αριθμό των θέσεων γίνεται επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων με βάση τα προσόντα που περιγράφονται στα άρθρα 16, 17 και 18 του Π.Δ. 380/1996, όπως ισχύει, και στην οικεία προκήρυξη. Κατόπιν οι επικρατέστερες υποψηφιότητες με βάση τον αριθμό των προκηρυχθέντων θέσεων προωθούνται στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Η τελική επιλογή γίνεται από την Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας

      Επίσημος τίτλος

      Σχολή Εθνικής Ασφάλειας - Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων (πολιτικό προσωπικό) στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Οι πολιτικοί υπάλληλοι των Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Οι πολιτικοί υπάλληλοι των Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πρέπει να έχουν βαθμό Α`.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Οι πολιτικοί υπάλληλοι των Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πρέπει να έχουν ηλικία που συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην υπηρεσία για πέντε (5) έτη τουλάχιστον και να μην υπερβαίνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Οι πολιτικοί υπάλληλοι των Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι για τον χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας (χειρισμός εμπιστευτικών – απορρήτων εγγράφων κ.λ.π.).

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Η Υπηρεσία προέλευσης του υποψηφίου διαβιβάζει την αίτησή του με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα δηλώνοντας ρητά τη συμφωνή γνώμη της ως προς την συγκεκριμένη υποψηφιότητα και την δεσμευσή της για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής του υποψηφίου σε περίπτωση επιλογής του.

       Όχι Όχι

      • 6 Χρονικής προθεσμίας Το πρόγραμμα διεξάγεται ανά έτος από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας η οποία ορίζει καταληκτικές ημερομηνίες και δεν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις μετά την πάροδό τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βιογραφικό Σημείωμα του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος πρέπει να υποβάλει Βιογραφικό Σημείωμα από το οποίο να προκύπτει τόσο η επαγγελματική του σταδιοδρομία όσο και οι τίτλοι σπουδών που κατέχει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 3 Εξουσιοδότηση για τον χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση για τον χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος για τον χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας (χειρισμός εμπιστευτικών – απορρήτων εγγράφων κ.λ.π.)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 4 Έγκριση της Υπηρεσίας του ενδιαφερόμενου για την φοίτησή του στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας Έγκριση

       Έγκριση της Υπηρεσίας του ενδιαφερόμενου για την φοίτησή του στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Ο Φορέας προέλευσης του ενδιαφερόμενου θα πρέπει να ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εφόσον συμφωνεί με την υποβολή της ως άνω υποψηφιότητας για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, να την διαβιβάσει στο Υπουργείο Εσωτερικών δηλώνοντας ρητά τη σύμφωνη γνώμη της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • Προεδρικό Διάταγμα 16 380 1996 251 Α

       Περιγραφή Προσόντα εισαγομένων στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας Οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των λοιπών Υπουργείων και Υπηρεσιών ευρύτερου δημόσιου τομέα, πρέπει να ανήκουν στον Κλάδο Π.Ε., να έχουν βαθμό Α`, να έχουν εγγραφεί στον πίνακα προακτέων κατ` απόλυτο εκλογή και ηλικία που συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην Υπηρεσία για πέντε (5) έτη τουλάχιστον.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100251

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 380 1996 251 Α

       Περιγραφή Δικαιολογητικά υποψηφίων - Διαδικασία υποβολής. Υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης για το χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας, τους τίτλους σπουδών καθώς και βιογραφικο σημείωμα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100251

      • Προεδρικό Διάταγμα 18 380 1996 251 Α

       Περιγραφή Διαδικασία και κριτήρια επιλογής Διαβίβαση των αιτήσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grammateia@ydmed.gov.gr), υπόψη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία, κατόπιν ελέγχου των φακέλων υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων προτείνει στην Σχολή Εθνίκης Ασφάλειας τον πολιτικό υπάλληλο που θα συμμετέχει στην επόμενη εκπαιδευτική σειρά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100251

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 33 1998 37 Α

       Περιγραφή ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 33 ΦΕΚ Α` 37/27.2.98 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 380/1996 "Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας (Α` - 251).

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19980100037

      • 1 Ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκδοση της απόφασης λειτουργίας της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδει απόφαση λειτουργίας της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας

       Σημειώσεις Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζεται η έναρξη της επόμενης εκπαιδευτικής σειράς, ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση εγκυκλίου απο το Υπουργείο Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού παραλαμβάνει την ανωτέρω απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την έναρξη λειτουργίας της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας και εκδίδει σχετική εγκύκλιο, προκειμένου να ενημερωθούν οι Φορείς και οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι.

       Σημειώσεις Η εγκύκλιος που εκδίδεται παρέχει πληροφορίες για τη Σχολή και τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και την προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Ασφάλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, παραλαμβάνει τις αιτήσεις των υποψηφίων που διαβιβάζουν οι οικίες Υπηρεσίες μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος υποβάλλει την αίτηση του για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας στον Φορέα του για την παροχή σύμφωνης γνώμης και ο Φορέας του διαβιβάζει την αίτηση μαζί με τη σύμφωνη γνώμη του στην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Εσωτερικών ηλεκτρονικά στο email: grammateia@ypes.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 4 Ελέγχος των αιτήσεων υποψηφιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών των υποψηφίων ως προς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις επιλογής για φοίτηση στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

       Όχι Όχι


      • 5 Αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων προκειμένου να επιλέξει τους καταλληλότερους υποψηφίους για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας με βάση τα προσόντα που περιγράφονται στα άρθρα 16, 17 και 18 του Π.Δ. 380/1996, όπως ισχύει, και στην οικεία προκήρυξη.

       Σημειώσεις Δεδομένου ότι οι θέσεις είναι καθορισμένες απο την προκήρυξη της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας, στην περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής ξεπερνούν τον αριθμό των θέσεων γίνεται επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων με βάση τα προσόντα που περιγράφονται στα άρθρα 16, 17 και 18 του Π.Δ. 380/1996, όπως ισχύει, και στην οικεία προκήρυξη. Κατόπιν οι επικρατέστερες υποψηφιότητες με βάση τον αριθμό των προκηρυχθέντων θέσεων προωθούνται στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Η τελική επιλογή γίνεται από την Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση των προτεινόμενων υποψηφίων προς φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αποστέλλει έγγραφο στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας με τους προτεινόμενους υποψηφίους προς φοίτηση. Με το έγγραφο αυτό αποστέλλονται συνημμένα οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση των επιλεγέντων υπαλλήλων για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών παραλαμβάνει την πρόσκληση σπουδαστών για φοίτηση στην εκάστοτε εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, την οποία διαβιβάζει στους επιλεγέντες υποψηφίους και στις οικίες Υπηρεσίες τους για τις ενέργειές τους. Επίσης ενημερώνει τους λοιπούς υποψηφίους για τη μη επιλογή τους.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.