Επιλογή υποψηφίων υπαλλήλων για συμμετοχή στο Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "Erasmus for Public Administration"

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe8bf0b99-db36-4ec9-97e8-93427362bb03 221024

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS (www.europa.eu/eas), και το οποίο απευθύνεται σε νέους δημόσιους υπαλλήλους (Διοικητικούς, κατηγορίας Ανώτατης Εκπαίδευσης) που έχουν προσληφθεί μέχρι και πέντε έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει το «Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – Erasmus for Public Administration» για δημόσιους υπαλλήλους των κρατών – μελών (κ-μ), διάρκειας 10 ημερών, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων τους και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 ημέρες

Παρατηρήσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι η γνώση σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών: Αγγλικής και Γαλλικής ή Αγγλικής και Γερμανικής. Επίσης, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν εργασθεί ή να έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου/νης για την συμμετοχή στο Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "Erasmus for Public Administration"

Σημειώσεις

Η αίτηση του ενδιαφερομένου/νης για την συμμετοχή στο Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "Erasmus for Public Administration" απευθείνεται προς την Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα του/της. Στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για να είναι έγκυρη η υποψηφιότητα. (European CV, Ατομικό έντυπο με τα Στοιχεία Υποψηφίου και το job shadowing excel sheet )

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού συμμετέχει στην έκδοση εγκυκλίου για το Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "Erasmus for Public Administration" στο πλαίσιο ενημέρωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων και στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων μόνο ως προς την πληρότητα των φακέλων τους. Επιπλέον και δεδομένου οτι οι θέσεις είναι σαφώς καθορισμένες απο την Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS για κάθε χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε (για την Ελλάδα 3-4 θέσεις ετησίως), το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, στην περίπτωση που οι αιτήσεις που πληρούν τις προυποθέσεις ξεπερνούν των αριθμό των θέσεων, αναλαμβάνει να καταρτίσει λίστα με τις επικτατέστερες υποψηφιότητες, τις οποίες προτείνει στην

    Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS. Η τελική επιλογή γίνεται απο την Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS.

    Σε κάθε περίπτωση οι φορείς των υπαλλήλων και μέσω αυτού ο/η ενδιαφερόμενος/η ενημερώνονται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "Erasmus for Public Administration"


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν προσληφθεί μέχρι και πέντε έτη στο δημόσιο πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος να μήν έχει εργασθεί ή να έχει συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Η γνώση σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών: Αγγλικής και Γαλλικής

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Η γνώση σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών: Αγγλικής και Γερμανικής

       Ναι Ναι

      • 7 Χρονικής προθεσμίας Το πρόγραμμα διεξάγεται σε 2 ή 3 περιόδους ανα έτος από τη διοργανώτρια Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης. Για κάθε μια απο τις περιόδους ορίζονται καταληκτικές ημερομηνίες και δεν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις μετά την πάροδό τους.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος θα πρέπει έχει συμπληρώσει αποκλειστικά τα εντύπα που έχουν υποδειχθεί για αυτό το σκοπό.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές ΟΙ αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να διαβιβάζονται απο την υπηρεσία προέλευσης οι οποίες θα δηλώνουν ρητά την "Συμφωνή γνώμη" ως προς την συγκεκριμένη υποψηφιότητα και την δεσμευσή τους για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των υποψηφίων σε περίπτωση επιλογής τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό Σημείωμα σε μορφή Europass (European CV) σε .doc ή .pdf Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα σε μορφή Europass (European CV) σε .doc ή .pdf

       Σχετικός σύνδεσμος: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει το Βιογραφικό του Σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή Europass

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Ατομικό έντυπο με τα Στοιχεία Υποψηφίου για το Πρόγραμμα «ERASMUS for Public Administration» Έγγραφο

       Ατομικό έντυπο με τα Στοιχεία Υποψηφίου για το Πρόγραμμα «ERASMUS for Public Administration»

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--prosopiko/category--ekpaideysi

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο το Ατομικό έντυπο με τα Στοιχεία Υποψηφίου για το Πρόγραμμα «ERASMUS for Public Administration» στο οποίο αναφέρονται μεταξύ των άλλων: • Ο φορέας στον οποίο ανήκει • H ημερομηνία πρόσληψης • Το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών • Ο χρόνος εμπειρίας σε θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Το έντυπο μπορεί να αναζητηθεί στον Σχετικό σύνδεσμο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Job shadowing excel sheet Ψηφιακό αρχείο

       Job shadowing excel sheet

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--prosopiko/category--ekpaideysi

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο στα αγγλικά τον πίνακα σε μορφή .xls στο οποίο αναφέρονται μεταξύ των άλλων: • Ο φορέας στον οποίο εργάζεται • H ημερομηνία πρόσληψης • Στοιχεία της ταυτότητας του/της • Στοιχεία επικοινωνίας • Οι Γενικές Διευθύνσεις της Ε.Ε στις οποίες θα ήθελε ο/η υποψήφιος/α να πραγματοποιηθεί η πρακτική εξάσκηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 4 Διαβίβαση από την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου την αίτηση του/της καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, από την οποία θα τεκμαίρεται και η σύμφωνη γνώμη για τη συμμετοχή στο προγράμμα Erasmus for Public Administration Υπηρεσιακό έγγραφο

       Διαβίβαση από την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου την αίτηση του/της καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, από την οποία θα τεκμαίρεται και η σύμφωνη γνώμη για τη συμμετοχή στο προγράμμα Erasmus for Public Administration


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η υπηρεσία προέλευσης του υποψηφίου, η οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διαβίβαση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από την οποία θα τεκμαίρεται και η σύμφωνη γνώμη για τη συμμετοχή στο Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "Erasmus for Public Administration". Με το συγκεκριμένο έγγραφο διαβιβάζονται το Βιογραφικό Σημείωμα και το Ατομικό Έντυπο του υπαλλήλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 2 Παρ. Δ.9 4336 2015 94 Α

       Περιγραφή Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100094

      • Νόμος 7 3320 2005 48 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών-μελών αυτής ή άλλων χωρών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100048

      • Νόμος 47 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να γίνεται σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ιδίως σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και στο ΕΚΔΔΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 19 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Εξαιρούνται απο το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας οι αποσπάσεις σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, σε διεθνείς οργανισμούς και στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δαπάνες μετακίνησης, μισθοδοσίας και επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής των αποσπώμενων υπαλλήλων στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών βαρύνουν αποκλειστικά την υπηρεσία προέλευσης,

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • 1 Ανακοίνωση / Πρόσκληση για το Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ERASMUS for Public Administration

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εγκύκλιος η οποία αποστέλετε στους φορείς της δημόσιας διοικησης προκειμένου να ενημερώσουν τους υπαλλήλους τους για την έναρξη του Βραχυπρόθεσμου πρόγραμματος πρακτικής άσκησης ERASMUS for Public Administration για το επόμενο έτος,

       Σημειώσεις Το τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού αφου ενημερώθει απο την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία για την προκήρυξη του Βραχυπρόθεσμου πρόγραμματος πρακτικής άσκησης ERASMUS for Public Administration για το επόμενο έτος, συντάσει την εγκύκλιο και την αποστέλει στους δημοσίους φορείς προκειμένου να ενημερώσουν τους υπαλλήλους τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή των αιτημάτων των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων για το Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "Erasmus for Public Administration"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπινού Δυναμικού συγκεντρώνει τα αιτήματα των ενδιαφερομένων υπαλλήλων για το πρόγραμμα τα οποία διαβιβάζονται απο τους φορείς προέλευσής τους.

       Σημειώσεις Η υπηρεσία προέλευσης του υποψηφίου είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διαβίβαση των αιτήσεων των υπαλλήλων τους από την οποία θα τεκμαίρεται και η σύμφωνη γνώμη για τη συμμετοχή στο Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "Erasmus for Public Administration".

       Όχι Όχι


      • 3 Ελέγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων υπαλλήλων για την επιλογή τους στο Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "Erasmus for Public Administration".

       Σημειώσεις Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΥΠΕΣ κάνει σε 1η φάση έλεγχο των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων προκειμένου είτε να ενημερώθουν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι για τυχόν ελλείψεις στον φάκελό τους ή να απορρίφθεί η αίτηση τους, ώστε να οριστηκοποιηθεί η λίστα με τους υπαλλήλους που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη αίτησης για το Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "Erasmus for Public Administration".

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργού Εσωτερικών κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών του/της ενδιαφερόμενου/ης υπαλλήλου και σε περίπτωση που δεν πληρεί τις προυποθέσεις για την συμμετοχή του/της, απορρίπτει την αίτηση

       Σημειώσεις Συμφωνα με τους όρους του Βραχυπρόθεσμου Πρόγραμματος Πρακτικής Άσκησης "Erasmus for Public Administration" κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληροί σωρρευτικά τα εξής κριτήρια: • Να ειναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι • Να γνωρίζει σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών: Αγγλικής και Γαλλικής ή Αγγλικής και Γερμανικής. • Να έχει προσληφθεί μέχρι και πέντε έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας • Να έχει έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής • Να μήν έχει εργασθεί ή να έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης • Να υπάρχει την σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης • Να έχει συμπληρώσει τα εντύπα που έχουν υποδειχθεί για αυτό το σκοπό. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν καλύπτει κάποιο απο τα κριτήρια τότε απορρίπτεται η αίτηση του.

       Ναι Ναι


      • 5 Αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις του Βραχυπρόθεσμου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης "Erasmus for Public Administration"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΥΠΕΣ αφού εξετάσει τους φακέλους των ενδιαφερομένων που πληρούν τις προυποθέσεις του προγράμματος, καταρτά λίστα με τις υποψηφιότητες προκειμένου να επιλεγούν οι καλύτερες

       Σημειώσεις Δεδομένου οτι οι θέσεις ειναι περιορισμένες, συνολικά 3 ή 4 για κάθε έτος, σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες υποψηφιότητες απο τις θέσεις το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΥΠΕΣ αξιολογεί τους φακέλους των υποψηφιών προκειμένου να προτείνει στο άρμόδιο όργανο τις υποψηφιότητες που θα προταθούν για την συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS

       Ναι Όχι


      • 6 Εγκριση απο το αρμόδιο οργάνο για την επιλογή των υποψηφίων που θα προταθούν στην Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, αφου καταρτήσει την λίστα των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος, την υποβάλει στο αρμόδιο όργανο προκειμένου να επιλεγούν εκείνοι που θα προταθούν για την συμμετοχή τους στο Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "Erasmus for Public Administration"

       Σημειώσεις Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ενημερώνει το αρμόδιο όργανο (Προιστάμενος της Γενικής Διευθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ) για τις υποψηφιότητες που πληρούν τις προυποθέσεις του Προγράμματος προκειμένου να εγκρίνει του υποψηφίους που θα προταθούν (σε περίπτωση που οι αιτήσεις ξεπερνάνε τον αριθμό των θέσεων)

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή στην Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS τους προτεινόμενους υποψηφίους για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μετα την έγκριση των υποψηφίων απο τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε τους προτεινόμενους υποψηφίους για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση των υποψηφίων που απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΥΠΕΣ με έγγραφο ενημερώνει τόσο τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους όσο και τους φορείς στους οποίους ανήκουν για την απόρριψη της αίτησης τους

       Ναι Ναι


      • 9 Ενημέρωση των επιλεχθέντων υπαλλήλων για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα "Erasmus for Public Administration"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατόπιν της επιλογής των υπαλλήλων απο την Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS το αρμόδιο τμήμα ενημερώνει τόσο τους επιλεγέντες υπαλλήλους όσο και τους φορείς που υπάγονται οι υπάλληλοι για την επιλογή τους προκειμένου να ξεκινήσουν οι σχετικές ενέργειες.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.