Επιλογή υποψηφίων υπαλλήλων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc779ff66-7ca1-4559-a48c-b4df11004590 425340

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT) είναι ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δημοσίων υπαλλήλων στις Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διάστημα 3 έως 5 μήνων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το πρόγραμμα αφορά την πρακτική άσκηση δημοσίων υπαλλήλων μέσω απόσπασης στις Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διάστημα 3 έως 5 μήνων

Βασική προϋπόθεση για τους υποψήφιους υπαλλήλους να μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008, και να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τις θέσεις για τις οποίες υποβάλουν αίτηση. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι διοικητικός υπάλληλος (αρ.1) και να διαθέτει τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση διοικητικών, δικαστικών, επιστημονικών, τεχνικών, συμβουλευτικών ή εποπτικών καθηκόντων σε βαθμό ισοδύναμο με εκείνο των ομάδων καθηκόντων ΑD ή AST (αρ.8) Η υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύτεται με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Η υπηρεσία θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει το επόδομα αλλοδαπής (αρ.7 του ν.3320/2005) σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν εργασθεί ή να έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση

16/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου/νης (αποκλειστικά μέσω των Φορέων προέλευσης) για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT)

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος/η υπάλληλος υποβάλει την αίτηση για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT) αποκλειστικά μέσω των Φορέων προέλευσης διαφορετικά καθίσταται άκυρη. Η αίτηση του ενδιαφερομένου/νης για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT), απευθείνεται προς την Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα του/της. Στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για να είναι έγκυρη η υποψηφιότητα. (European CV, Application Form)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Έλεγχος απο την υπηρεσία του ενδιαφερομένου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, στο πλαίσιο ενημέρωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων, εκδίδει την εγκύκλιο για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT), παραλαμβάνει τα αιτήματα των υποψηφίων (αποκλειστικά μέσω των Φορέων προέλευσης) και ελέγχει τα δικαιολογητικά τους μόνο ως προς την πληρότητα των φακέλων τους.

    Σημειώνεται οτι οι θέσεις είναι σαφώς καθορισμένες για κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε (για την Ελλάδα 12 θέσεις ετησίως) και για το λόγο αυτό, το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, στην περίπτωση που οι αιτήσεις που πληρούν τις προυποθέσεις ξεπερνούν των αριθμό των θέσεων, αναλαμβάνει να καταρτίσει λίστα με τις επικτατέστερες υποψηφιότητες, τις οποίες προτείνει στο αρμόδιο όργανο προκειμένου να επιλέξει ποιές απο τις υποψηφιότητες θα προωθηθούν. Στην συνέχεια ενημερώνει την Μονιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε για τους υποψηφίους που πληρούν τις προυποθέσεις του προγράμματος η οποία στην συνέχεια ενημερώνει τις Γενικές Διευθύνσεις της Ε.Ε για τις οποίες έχουν αιτηθεί οι υποψήφιοι. Η τελική επιλογή γίνεται απο της αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις της Ε.Ε.

    Σε κάθε περίπτωση οι φορείς των υπαλλήλων και μέσω αυτού ο/η ενδιαφερόμενος/η ενημερώνονται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιλογή υποψηφίων υπαλλήλων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT)

      Επίσημος τίτλος

      Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Ο υποψήφιος πρέπει να είναι διοικητικός υπάλληλος (αρ.1) και να διαθέτει τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση διοικητικών, δικαστικών, επιστημονικών, τεχνικών, συμβουλευτικών ή εποπτικών καθηκόντων σε βαθμό ισοδύναμο με εκείνο των ομάδων καθηκόντων ΑD ή AST (αρ.8)

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Βασική προϋπόθεση για τους υποψήφιους υπαλλήλους να μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 (Επίδομα Αλλοδαπής) και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι υπάλληλοι να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τις θέσεις για τις οποίες υποβάλουν αίτηση.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Η γνώση σε άριστο επίπεδο γνώσης τουλάχιστον δύο γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από τις οποίες μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι η Αγγλική γλώσσα).

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Η γνώση σε άριστο επίπεδο γνώσης τουλάχιστον δύο γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από τις οποίες μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι η Γαλλική γλώσσα).

       Ναι Ναι

      • 7 Εκπαιδευτικές Η γνώση σε άριστο επίπεδο γνώσης τουλάχιστον δύο γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από τις οποίες μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι η Γερμανική γλώσσα).

       Ναι Ναι

      • 8 Εργασιακές Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν εργασθεί ή να έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να διαβιβάζονται απο την υπηρεσία προέλευσης οι οποίες θα δηλώνουν ρητά την "Συμφωνή γνώμη" ως προς την συγκεκριμένη υποψηφιότητα και την δεσμευσή τους για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των υποψηφίων σε περίπτωση επιλογής τους.

       Όχι Όχι

      • 10 Χρονικής προθεσμίας Το πρόγραμμα διεξάγεται σε 2 περιόδους ανα έτος από τη Επιτροπή. Για κάθε μια απο τις περιόδους ορίζονται καταληκτικές ημερομηνίες και δεν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις μετά την πάροδό τους.

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος θα πρέπει έχει συμπληρώσει αποκλειστικά τα εντύπα που έχουν υποδειχθεί για αυτό το σκοπό.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό Σημείωμα σε μορφή Europass (European CV) σε .doc ή .pdf Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα σε μορφή Europass (European CV) σε .doc ή .pdf

       Σχετικός σύνδεσμος: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει το Βιογραφικό του Σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή Europass

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Εντυπη αίτηση για του πρόγραμμα NEPT υπογεγραμμένη απο τον ενδιαφερόμενο. Αίτηση

       Εντυπη αίτηση για του πρόγραμμα NEPT υπογεγραμμένη απο τον ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--prosopiko/category--apospaseis

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Με την αίτηση του/της ο/η ενδιαφερόμενος/η, μεταξύ των άλλων επιλέγει για την διάρκεια του προγράμματος που επιθυμεί να συμμετάσχει (3,4 ή 5 μήνες) καθώς και την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην οποία θέλει να αποσπαστεί για το παραπάνω διάστημα. Ο ενδιαφερόμενος έχει δυνατότητα να επιλέξει μέχρι 3 υπηρεσίες στις οποίες θα επιθυμούσε να αποσπαστεί με σειρά προτεραιότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 3 Διαβίβαση από την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου την αίτηση του/της καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, από την οποία θα τεκμαίρεται και η σύμφωνη γνώμη για τη συμμετοχή στο προγράμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) και οτι είναι σε θέση να καλύψει το Επιδομά Αλλόδαπής για τον συγκεκριμένο υπάλληλο. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Διαβίβαση από την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου την αίτηση του/της καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, από την οποία θα τεκμαίρεται και η σύμφωνη γνώμη για τη συμμετοχή στο προγράμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) και οτι είναι σε θέση να καλύψει το Επιδομά Αλλόδαπής για τον συγκεκριμένο υπάλληλο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η υπηρεσία προέλευσης του υποψηφίου, η οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διαβίβαση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από την οποία θα τεκμαίρεται και η σύμφωνη γνώμη τόσο ως προς τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) και ώς προς την κάλυψη του κόστους απο την συμμετοχή του ενδιαφερομένου υπαλλήλου (Επίδομα αλλοδάπης). Με το συγκεκριμένο έγγραφο διαβιβάζονται το Βιογραφικό Σημείωμα και το Ατομικό Έντυπο του υπαλλήλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 29 C(2008)6866 2008

       Περιγραφή Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες σε επαγγελματική κατάρτιση (στο εξής: « ΕΕΕΚ ») είναι υπάλληλοι των εθνικών διοικήσεων των κρατών μελών της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ και, ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις, χωρών για την απόσπαση προσωπικού και ΔΚΟ, τους οποίους η Επιτροπή δέχεται στις υπηρεσίες της με σκοπό την επαγγελματική τους κατάρτιση. 2. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 εφαρμόζονται κατ αναλογία στους ΕΕΕΚ

       Νομικές παραπομπές https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2008)6866&lang=el

      • Νόμος 2 Παρ. Δ.9 4336 2015 94 Α

       Περιγραφή Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100094

      • Νόμος 7 3320 2005 48 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών-μελών αυτής ή άλλων χωρών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100048

      • Νόμος 47 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να γίνεται σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ιδίως σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και στο ΕΚΔΔΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 19 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Εξαιρούνται απο το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας οι αποσπάσεις σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, σε διεθνείς οργανισμούς και στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δαπάνες μετακίνησης, μισθοδοσίας και επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής των αποσπώμενων υπαλλήλων στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών βαρύνουν αποκλειστικά την υπηρεσία προέλευσης,

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • 1 Ανακοίνωση πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εγκύκλιος η οποία αποστέλεται στους φορείς της δημόσιας διοικησης, προκειμένου να ενημερώσουν τους υπαλλήλους τους για την έναρξη του Πρόγραμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) για το επόμενο έτος,

       Σημειώσεις Το τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού αφου ενημερώθει απο την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία για την προκήρυξη του Πρόγραμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) συντάσει την εγκύκλιο και την αποστέλει στους δημοσίους φορείς προκειμένου να ενημερώσουν τους υπαλλήλους τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Συλλογή των αιτημάτων των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων για το Πρόγραμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων NEPT

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπινού Δυναμικού συλλέγει τα αιτήματατα των ενδιαφερομένων υπαλλήλων για το πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων NEPT

       Όχι Όχι


      • 3 Ελέγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχος των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων προκειμένου να κριθεί εαν πληρούν τα κρίτηρια του προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων NEPT

       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη αίτησης για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος απορρίπτονται

       Σημειώσεις Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα εξής κριτήρια: • Να είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι • Να γνωρίζει σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις οποίες μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι η Αγγλική, η Γαλλική ή η Γερμανική γλώσσα • Να έχει έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής • Να μήν έχει εργασθεί ή να έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης • Να υπάρχει την σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης • Να ορίζεται ρητά ο φορέας προέλευσης ότι θα καλύψει το κόστος συμμετοχής (επίδομα αλλοδαπής) του υπαλλήλου σε περίπτωση που επιλέγει • Να έχει συμπληρώσει τα έντυπα που έχουν υποδειχθεί για αυτό το σκοπό. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν καλύπτει κάποιο από τα κριτήρια τότε απορρίπτεται η αίτηση του.

       Ναι Ναι


      • 5 Αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΥΠΕΣ καταρτά λίστα με τις επικρατέστερες υποψηφιότητες υποψηφιότητες που πληρούν τα κριτήρια προκειμένου να επιλεγούν οι καλύτερες

       Σημειώσεις Δεδομένου οτι οι θέσεις ειναι περιορισμένες, συνολικά 12 για κάθε έτος, σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες υποψηφιότητες απο τις θέσεις το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΥΠΕΣ αξιολογεί τους φακέλους των υποψηφιών προκειμένου να προτείνει στο άρμόδιο όργανο τις υποψηφιότητες που θα προταθούν για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT)

       Ναι Όχι


      • 6 Έγκριση του αρμοδίου οργάνου για την επιλογή των υποψηφίων που θα προταθούν στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΥΠΕΣ αφου καταρτήσει την λίστα των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος, την υποβάλει στο αρμόδιο όργανο (Προϊστάμενος/η Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ) για την έγκρισή του

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ τους προτεινόμενους υποψηφίους για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μετα την έγκριση των υποψηφίων απο τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ ενημερώνει την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε τους προτεινόμενους υποψηφίους για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα καθώς και το σχετικό υλικό των φακέλων τους.

       Σημειώσεις Η Μονιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία αφού παραλάβει το σχετικό έγγραφο αναλαμβάνει να ενημερώσει τις υπηρεσίες της ΕΕ για τις οποίες οι υποψήφιοι εχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση των υποψηφίων που απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΥΠΕΣ με έγγραφο ενημερώνει τόσο τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους όσο και τους φορείς στους οποίους ανήκουν, για την απόρριψη της αίτησης τους

       Ναι Ναι


      • 9 Ενημέρωση των επιλεχθέντων υπαλλήλων για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατόπιν της επιλογής των υπαλλήλων στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT), το αρμόδιο τμήμα ενημερώνει τόσο τους επιλεγέντες υπαλλήλους όσο και τους φορείς που υπάγονται οι υπάλληλοι για την επιλογή τους προκειμένου να ξεκινήσουν οι σχετικές ενέργειες.

       Σημειώσεις Η επιλογή των υπαλλήλων στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT), συνεπάγεται οτι ο φορέας προέλευσης θα πρέπει να προετοιμάσει την σχετική ΚΥΑ απόσπασης του/της υπαλλήλου προκειμένου να ενταχθει στην υπήρεσια της ΕΕ για την οποία έχει επιλεγεί.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.