Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc7382e14-ff82-4041-a675-3ef756764211 738214

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 4

Κόστος

Από 3 έως 10 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 λεπτό

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβαση της Χάγης (Apostille), είναι η σφραγίδα η οποία τίθεται σε δημόσια έγγραφα από το κράτος που τα έχει εκδώσει και απευθύνεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν πρωτότυπα έγγραφα στο εξωτερικό, χωρίς περαιτέρω επικύρωση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Χορηγείται σε πρωτότυπα δημόσια έγγραφα ή σε ακριβή αντίγραφα της εκδούσας αρχής τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου. «Δημόσια έγγραφα» σύμφωνα με τη Σύμβαση της Σφραγίδας της Χάγης (Άρθρο . 1 παρ. 2) είναι οι εξής τέσσερεις κατηγορίες εγγράφων «α) έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους που συνδέεται με δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από εισαγγελική αρχή, γραμματέα ή δικαστικό κλητήρα β) διοικητικά έγγραφα γ) συμβολαιογραφικές πράξεις δ) επίσημες πιστοποιήσεις που τίθενται σε ιδιωτικά έγγραφα (βεβαιώσεις-θεωρήσεις-επικυρώσεις). Με την επισημείωση (Apostille) βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και τα έγγραφα καθίστανται έγκυρα για χρήση στις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης. Η επισημείωση προηγείται πάντα της μετάφρασης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης.

Σημειώσεις

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται ο αριθμός των εγγράφων που θα προσκομιστούν , το είδος του και η χώρα προορισμού. Σημειώνεται ότι μπορεί να δημιουργηθεί ηλεκτρονική επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (e-apostille) σε έγγραφο που έχει εκδοθεί από το gov.gr, χρησιμοποιώντας είτε τους κωδικούς Taxisnet είτε τους κωδικούς web banking και όχι σε έγγραφο που έχει ληφθεί σε θυρίδα μετά από αίτηση σε ΚΕΠ/ΔΗΜΟ. Η ηλεκτρονική επισημείωση προστίθεται σε τρεις γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά και αποθηκεύεται στη θυρίδα του πολίτη. Προσωρινά μπορεί να γίνει στα εξής έγγραφα: 1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 2) Πιστοποιητικό Γέννησης 3) Πιστοποιητικό Ιθαγένειας 4) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών 5) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης 6) Ληξιαρχική Πράξη γάμου 7) Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης 8) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, ενώ σταδιακά θα προστεθούν και άλλα έγγραφα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Η σφραγίδα της Χάγης τίθεται στα διοικητικά έγγραφα των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Ν.Π.Δ.Δ., των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται επίσης και μη πολιτικά έγγραφα όπως: τα στρατιωτικά, τα εκκλησιαστικά και τα αστυνομικά έγγραφα (υπ. αριθμ 34193/14-6-1988 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, αλλά η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

       Σύνδεσμος https://www.ypes.gr/apostille/

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η Σφραγίδα της Χάγης τίθεται σε κάθε δικαστικής φύσης δημόσιο έγγραφο. Ως δικαστικά έγγραφα νοούνται: έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έγγραφα που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο, το Πταισματοδικείο και τον Άρειο Πάγο καθώς και από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, το Διοικητικό Εφετείο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης τα Ποινικά Μητρώα, τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, τα έγγραφα Υποθηκοφυλακίου και τα επικυρωμένα από τον πρόεδρο επιμελητών έγγραφα των δικαστικών επιμελητών του πρωτοδικείου. Η επισημείωση (Apostille) γίνεται από τα Πρωτοδικεία των Νομών που έχουν εκδοθεί. (ΥΠΕΣ 5325/02-02-2011)

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η Σφραγίδα της Χάγης χορηγείται σε έγγραφα τα οποία υπογράφουν άτομα που ενεργούν ως ιδιώτες και τίθενται επίσημα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις της γνησιότητας των υπογραφών από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ, θεωρήσεις, επίσημες επικυρώσεις και συμβολαιογραφικές) που καταγράφουν την καταχώρηση εγγράφου ή γεγονότος που έλαβε χώρα σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Η επισημείωση (Apostille) γίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Στην περίπτωση της υποβολής για ηλεκτρονική επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης μέσω της Ενιαίας ψηφιακής Πύλης (gov.gr) απαιτείται η χρήση κωδικών TAXISnet και Web Banking.

       Όχι Όχι

      • 1 Σε μη δικαστικής φύσης δημόσιο έγγραφο δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση 0 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης σε δικαστικής φύσης δημόσιο έγγραφο 10 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8221

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 1

      • 3 Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 3 ευρώ σε δικαστικής φύσης δημόσιο έγγραφο 3 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2032

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 1

      • 1 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 2 Το προς επισημείωση πρωτότυπο έγγραφο Έγγραφο

       Το προς επισημείωση πρωτότυπο έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Αποδεικτικό πληρωμής/παράβολο 10€- Σε κάθε δικαστικής φύσεως δημόσιο έγγραφο. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής/παράβολο 10€- Σε κάθε δικαστικής φύσεως δημόσιο έγγραφο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δικαιοσύνης -Κατηγορία Παραβόλου: Επισημείωση Σύμβαση Χάγης (1961) - Τύπος παραβόλου Κωδικός 8221 Επισημείωση σε δικαστικής φύσης δημόσιο έγγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 7053

      • 4 Απόδειξη πληρωμής/παράβολο 3€-Σε κάθε δικαστικής φύσεως δημόσιο έγγραφο. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Απόδειξη πληρωμής/παράβολο 3€-Σε κάθε δικαστικής φύσεως δημόσιο έγγραφο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δικαιοσύνης -Κατηγορία Παραβόλου: Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ - Τύπος παραβόλου Κωδικός 2032.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 7053

      • Απόφαση 13190 2002 896 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200896

      • Νόμος 1497 1984 188 Α

       Περιγραφή Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100188

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 47999/13 2013 1399 Β

       Περιγραφή Επιβολή δικαστικών εξόδων και ενιαίου παγίου τέλους σε αιτήματα που αφορούν στην εφαρμογή κανονισμών και διεθνών συμβάσεων αστικού και εμπορικού περιεχομένου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201399

      • Νόμος 11 2690/99 1999 45 Β

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως διαμορφώθηκε με το Άρθ. 93 του Ν. 4962/22 (ΦΕΚ-148 Α/28-7-22) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100148).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Υπουργική Απόφαση 2450 2023 3511 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας της ηλεκτρονικής επισημείωσης εγγράφων (e-Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβασης της Χάγης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203511

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντα, με την επίδειξη του ταυτοποιητικού του εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και συμπληρώνει την χώρα που θα κατατεθούν μετά την επισημείωση.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση των στοιχειών του αιτούντα και πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ


       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ συμπληρώνει και πρωτοκολλεί το ειδικό έντυπο της αίτησης. Στη συνέχεια το εκτυπώνει και το παραδίδει στον αιτούντα για έλεγχο και υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση διαβιβαστικού και προώθηση του φακέλου της αίτησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ


       Περιγραφή Ο υπάλληλος εκδίδει, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, διαβιβαστικό και προωθεί τον φάκελο στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

       Σημειώσεις Ο φάκελος της αίτησης προωθείται ταχυδρομικά.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή και πρωτοκόλληση του αιτήματος από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο φάκελος της αίτησης παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται από το αρμόδιο τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 6 Επισημείωση του εγγραφού και αποστολή στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος θέτει την επισημείωση , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την νομοθεσία και αποστέλλει στο ΚΕΠ το έγγραφο.

       Όχι Όχι


      • 7 ΕΙδοποίηση του πολίτη για την παραλαβή του εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. ειδοποιεί τον πολίτη ότι το έγγραφο έχει παραληφθεί από την και στην συνέχεια του το παραδίδει.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.