Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc7382e14-ff82-4041-a675-3ef756764211 738214

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Λεπτό

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβαση της Χάγης (Apostille) είναι η σφραγίδα η οποία τίθεται σε δημόσια έγγραφα από το κράτος που τα έχει εκδώσει και απευθύνεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν πρωτότυπα έγγραφα στο εξωτερικό χωρίς περαιτέρω επικύρωση.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

  Παρατηρήσεις

  Χορηγείται σε πρωτότυπα δημόσια έγγραφα ή σε ακριβή αντίγραφα της εκδούσας αρχής τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου. Με την επισημείωση (Apostille) βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και τα έγγραφα καθίστανται έγκυρα για χρήση στις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης. Η επισημείωση προηγείται πάντα της μετάφρασης.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης.

  Σημειώσεις

  Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται ο αριθμός των εγγράφων που θα προσκομιστούν , το είδος του και η χώρα προορισμού.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Διοικητικές Η σφραγίδα της Χάγης τίθεται στα διοικητικά έγγραφα των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Ν.Π.Δ.Δ., των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται επίσης και μη πολιτικά έγγραφα όπως: τα στρατιωτικά, τα εκκλησιαστικά και τα αστυνομικά έγγραφα (υπ. αριθμ 34193/14-6-1988 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, αλλά η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

        Σύνδεσμος https://www.ypes.gr/apostille/

        Όχι Όχι

       • 1 Το προς επισημείωση πρωτότυπο έγγραφο Έγγραφο

        Το προς επισημείωση πρωτότυπο έγγραφο

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4084

       • Απόφαση 13190 2002 896 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200896

       • Νόμος 1497 1984 188 Α

        Περιγραφή Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100188

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντα, με την επίδειξη του ταυτοποιητικού του εγγράφου.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και συμπληρώνει την χώρα που θα κατατεθούν μετά την επισημείωση.

        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώρηση των στοιχειών του αιτούντα και πρωτοκόλληση της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ


        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ συμπληρώνει και πρωτοκολλεί το ειδικό έντυπο της αίτησης. Στη συνέχεια το εκτυπώνει και το παραδίδει στον αιτούντα για έλεγχο και υπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση διαβιβαστικού και προώθηση του φακέλου της αίτησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ


        Περιγραφή Ο υπάλληλος εκδίδει, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, διαβιβαστικό και προωθεί τον φάκελο στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

        Σημειώσεις Ο φάκελος της αίτησης προωθείται ταχυδρομικά.

        Όχι Όχι


       • 5 Παραλαβή και πρωτοκόλληση του αιτήματος από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Ο φάκελος της αίτησης παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται από το αρμόδιο τμήμα.

        Όχι Όχι


       • 6 Επισημείωση του εγγραφού και αποστολή στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος θέτει την επισημείωση , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την νομοθεσία και αποστέλλει στο ΚΕΠ το έγγραφο.

        Όχι Όχι


       • 7 ΕΙδοποίηση του πολίτη για την παραλαβή του εγγράφου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. ειδοποιεί τον πολίτη ότι το έγγραφο έχει παραληφθεί από την και στην συνέχεια του το παραδίδει.

        Όχι Όχι
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.