Επισκευή-συντήρηση πλοίου από ειδική επιχείρηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8867c247-7ba9-467e-b906-0999bcaab111 886724

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 9

Κόστος

88,8 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επισκευή-συντήρηση πλοίου από ειδική επιχείρηση. Επισκευή: η επιδιόρθωση και η αποκατάσταση της κατασκευαστικής ή της λειτουργικής ακεραιότητας μερών, καθώς και των κύριων και βοηθητικών συστημάτων του πλοίου που έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά, εφόσον δεν συνεπάγονται ριζικές μεταβολές στην αρχική σχεδίαση και τη λειτουργία του. Συντήρηση: οι εργασίες διατήρησης της κατασκευαστικής ή της λειτουργικής ικανότητας μερών, καθώς και των κύριων και βοηθητικών συστημάτων του πλοίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Παρατηρήσεις

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3551/2007 και είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 4 του νόμου αυτού.

Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών επισκευής, συντήρησης πλοίου χωρίς την άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά μέσω του

e-ΔΛΑ, αφού πρωτίστως υποβληθούν με μέριμνα των ενδιαφερομένων σε αυτό, τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ο κύριος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης υποβάλλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της Ειδικής Επιχείρησης που έχει ανατεθεί η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών επισκευής-συντήρησης, το είδος των εργασιών και εάν πρόκειται για θερμές ή ψυχρές εργασίες, καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση άδειας για εργασίες επισκευής-συντήρησης πλοίου από ειδική επιχείρηση

      Επίσημος τίτλος

      Επισκευή-συντήρηση πλοίου από ειδική επιχείρηση

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ανάθεση από τη ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση ή τον κύριο του έργου επιμέρους εργασιών επισκευής, συντήρησης του πλοίου σε Ειδικές Επιχειρήσεις.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι Ειδικές Επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούν τις επί μέρους εργασίες, να είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο για τις εργασίες αυτές

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Να έχει ορισθεί Τεχνικός Ασφαλείας

       Όχι Όχι

      • 1 Άδ. εκτέλ. εργασιών-επ/κευών σε πλοία (με ή άνευ φλόγας) 8.8 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3127

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 80 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας» το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αντίγραφο του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας» το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Αντίγραφο της κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του εργατοτεχνικού προσωπικού της κάθε Ειδικής Επιχείρησης που θα εκτελέσει τις επιμέρους εργασίες ναυπήγησης του πλοίου, το ωράριο εργασίας, τις ημέρες ανάπαυσης όπως προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις. Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Αντίγραφο της κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του εργατοτεχνικού προσωπικού της κάθε Ειδικής Επιχείρησης που θα εκτελέσει τις επιμέρους εργασίες ναυπήγησης του πλοίου, το ωράριο εργασίας, τις ημέρες ανάπαυσης όπως προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η κατάσταση που θα φέρει την σφραγίδα της κατά περίπτωση Ειδικής Επιχείρησης θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της Επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 3 Εγγραφή της επιχείρησης που θα αναλάβει τις εργασίες στο μητρώο του άρθρου 4 του ν.3551/2007 (Α΄76) Αποδεικτικό εγγραφής σε μητρώο

       Εγγραφή της επιχείρησης που θα αναλάβει τις εργασίες στο μητρώο του άρθρου 4 του ν.3551/2007 (Α΄76)       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9181

      • 4 Έγγραφο εθνικότητας ή πιστοποιητικό κυριότητας του πλοίου. Πιστοποιητικό

       Έγγραφο εθνικότητας ή πιστοποιητικό κυριότητας του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επισυνάπτεται αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας ή του πιστοποιητικού κυριότητας του πλοίου στο οποίο θα διενεργηθούν οι εργασίες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Παραχώρηση του χώρου Έγκριση

       Παραχώρηση του χώρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης ή Εκμετάλλευσης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης για παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου προς εργασίες επισκευής - συντήρησης του πλοίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 8880

      • 6 Γραπτή εκτίμηση κινδύνου Έκθεση

       Γραπτή εκτίμηση κινδύνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η γραπτή εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α 84) θα τηρείται στον χώρο εργασιών ναυπήγησης του πλοίου και θα υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων είναι μεγαλύτερος του εκατό (100), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 70/1990 (Α 31), εκπονείται και υποβάλλεται επίσης μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή μελέτη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διαφυγής και διάσωσης των εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 7 Αίτηση - Δήλωση Πλοιάρχου ή Πλοιοκτήτου Αίτηση

       Αίτηση - Δήλωση Πλοιάρχου ή Πλοιοκτήτου       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελεστούν εργασίες είναι επανδρωμένο ο κύριος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή ο πλοίαρχος του πλοίου επισυνάπτει το Υπόδειγμα της αριθμ. 8312.23B/12/09 ΚΥΑ (Β΄1132).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση επισκευής - συντήρησης πλοίου σε Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Επιχείρησης στην οποία σαφώς θα αναφέρεται ότι διατίθεται ο κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός για τις εργασίες επισκευής − συντήρησης του πλοίου και τα κατάλληλα ασφαλή μέσα σε περίπτωση ανέλκυσης ή καθέλκυσης του πλοίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • 9 Πιστοποιητικό GAS-FREE Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό GAS-FREE

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών απαιτείται η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 8619

      • Νόμος 3551 2007 76 Α

       Περιγραφή Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100076

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 8312.23B/12/09 2009 1132 Β

       Περιγραφή Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201132

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 90782 2022 5046 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8312.23B/12/09/ 01.6.2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων» (Β’ 1132).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205046

      • 1 Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την αίτηση που θέλει να υποβάλλει μέσω του e-ΔΛΑ, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Πληρότητα δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτει η πληρότητα αυτών, η αίτηση επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο μέσω του e-ΔΛΑ προκειμένου πληρώσει τις απαιτούμενες εισφορές.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας, τότε η αίτηση του ενδιαφερομένου απορρίπτεται μέσω του συστήματος e-ΔΛΑ.

       Ναι Ναι


      • 5 Πληρωμή εισφορών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσω του e-ΔΛΑ τις προβλεπόμενες εισφορές.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος των εισφορών που υποβλήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση ελέγχου εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των εισφορών, δημιουργείται μέσω του e-ΔΛΑ αυτόματο σχέδιο της άδειας που θα εκδοθεί.

       Όχι Όχι


      • 8 Ψηφιακή υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αφού το σχέδιο της άδειας λάβει υπογραφή από τον Λιμενάρχη, τότε υπογράφεται ψηφιακά και επισυνάπτεται στο e-ΔΛΑ.

       Όχι Όχι


      • 9 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η άδεια αποστέλλεται μέσω του e-ΔΛΑ στον ενδιαφερόμενο στο email που έχει δηλώσει και η διαδικασία έκδοσης της εν λόγω άδειας ολοκληρώνεται.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.