Επιταγές αγοράς βιβλίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0e412712-b4fe-4a0d-a2f5-bb969fc213d8 265754

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ασφάλισης., ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για έκδοση «Επιταγής Αγοράς Βιβλίων», η οποία ενσωματώνει συγκεκριμένη οικονομική αξία και απευθύνεται στους δικαιούχους πολίτες και τα ωφελούμενα μέλη αυτών που την έχουν στην κατοχή τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλισης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Σκοπός της «Επιταγής Αγοράς Βιβλίων», είναι η ανταλλαγή της αποκλειστικά για την αγορά βιβλίων κάθε είδους, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς δημόσιους φορείς). “Η Επιταγή” δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την αγορά σχολικών ή άλλων ειδών που τυχόν πωλούνται στα καταστήματα των παρόχων και έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο μέλος αυτού, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού. Ο πολίτης μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος καλείται να υποβάλει σχετική αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που ορίζεται κάθε φορά από την εκδοθείσα δημόσια πρόσκληση, με την οποία διευκρινίζονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για επιταγές αγοράς βιβλίων.

Σημειώσεις

Η αναζήτηση των στοιχείων που πιστοποιούν την ιδιότητα των δικαιούχων και των ωφελούμενών τους γίνεται με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ηλεκτρονικό αρχείο των αρμοδίων υπηρεσιών βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση. Σε ειδικές περιπτώσεις αναζητούνται δικαιολογητικά σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα κάθε φορά δημόσια πρόσκληση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Υποβολή ένστασης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ
    
    Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειόμενων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για επιταγή αγοράς βιβλίων, ενεργοποίηση επιταγής δικαιιούχου

      Επίσημος τίτλος

      Επιταγή αγοράς βιβλίων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Φυσικών Προσώπων της ΔΥΠΑ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ασφαλισμένοι/ες που κατά το προηγούμενο της υλοποίησης του προγράμματος έτους, πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με εισφορές υπέρ συνεισπραττόμενων κλάδων.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Ασφαλισμένες που το προηγούμενο της υλοποίησης του προγράμματος έτος, έλαβαν από την ΔΥΠΑ ως εργαζόμενες πενήντα (50) ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

       Ναι Ναι

      • 3 Ασφαλιστικές Ασφαλισμένοι/ες που κατά το προηγούμενο της υλοποίησης του προγράμματος έτους έλαβαν από την ΔΥΠΑ τουλάχιστον πενήντα (50) ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας

       Ναι Ναι

      • 4 Ασφαλιστικές Ασφαλισμένοι/ες που το προηγούμενο της υλοποίησης του προγράμματος έτος συγκέντρωσαν πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις α’ έως γ ́, δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στον eΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ συνεισπραττόμενων κλάδων, από ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και από ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας ή επίδομα μακροχρονίως ανέργων.

       Ναι Ναι

      • 5 Χρονικές Άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 34 4144 2013 88 Α

       Περιγραφή Κάθε χρόνο για την υλοποίηση του προγράμματος δημοσιεύεται σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100088

      • 1 Δημοσίευση Δημόσιας Πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr και στη Διαύγεια και ακολουθεί έκδοση σχετικής ΚΥΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Δημοσίευση Δελτίου Τύπου στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δημοσίευση του Δελτίου Τύπου στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ σχετικά με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και των προθεσμιών υποβολής τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Είσοδος στις αιτήσεις μέσω gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Ταυτοποίηση αιτούντων μέσω κωδικών Taxisent

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Είσοδος στις e-Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με τη δημοσιευθείσα δημόσια πρόσκληση, η ΔΥΠΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν οι ίδιοι αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μέσω της ανταλλαγής στοιχείων με φορείς όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), γίνεται έλεγχος των απαιτούμενων πληροφοριών, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι αιτούντες πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος δικαιολογητικών από ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση στοιχείων που δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα, τότε τα ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, ελέγχουν τα επισυναπτόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 8 Επεξεργασία Στοιχείων Αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επεξεργασία στοιχείων αιτήσεων από Δ/νση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΔΥΠΑ. Όσοι δικαιούχοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής εντάσσονται σε πίνακα αποκλειομένων.

       Ναι Όχι


      • 9 Μοριοδότηση και Σύνταξη προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι δικαιούχοι μοριοδοτούνται βάσει του ατομικού ή οικογενειακού τους εισοδήματος κατά περίπτωση, βάσει των οριζομένων στην σχετική κάθε φορά δημόσια πρόσκληση. Μετά τη μοριοδότηση οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και συντάσσεται το προσωρινό «Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων».

       Ναι Όχι


      • 10 Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση του προσωρινού μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, στη διεύθυνση www.dypa.gov.gr. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα με δική τους ευθύνη.

       Όχι Όχι


      • 11 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός προθεσμίας που ορίζεται από την σχετική δημόσια πρόσκληση. Στη συνέχεια ακολουθεί εξέταση των ενστάσεων από τον φορέα.

       Όχι Όχι


      • 12 Κατάρτιση οριστικού μητρώου-οριστικού πίνακα αποκλειομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ της ΔΥΠΑ, καταρτίζονται ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων και το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, στη διεύθυνση www.dypa.gov.gr. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους ευθύνη.

       Όχι Όχι


      • 13 Ηλεκτρονική Επιταγή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στους δικαιούχους του μητρώου αποδίδεται ηλεκτρονική επιταγή αγοράς βιβλίων που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ, την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να ανταλλάξουν αποκλειστικά για την αγορά βιβλίων κάθε είδους, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Αγοράς Βιβλίων δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ. Μία επιταγή μπορεί να ανταλλαχθεί για την αγορά περισσοτέρων του ενός βιβλίων.

       Όχι Όχι


      • 14 Ενεργοποίηση Επιταγής


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πάροχος εισέρχεται στο ηλεκτρονικό σύστημα ενεργοποίησης των επιταγών της Δ.ΥΠ.Α., εντοπίζει βάσει του κωδικού αριθμού τον δικαιούχο / ωφελούμενο και την επιταγή και ενημερώνει τα σχετικά πεδία του συστήματος, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα ζητούμενα στοιχεία δηλ. την ημερομηνία συναλλαγής, τους τίτλους των βιβλίων, την τιμή λιανικής πώλησης ανά βιβλίο πριν και κατόπιν της έκπτωσης (όταν αυτή απαιτείται) καθώς και τον αριθμό της απόδειξης λιανικής πώλησης. Η συμπληρωμένη με τα στοιχεία αγοράς επιταγή αποθηκεύεται στο ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. Οι επιταγές των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε συνολικά είτε σε διαφορετικό χρόνο και από διαφορετικό πάροχο. Η αγορά του βιβλίου μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία του δικαιούχου στο κατάστημα είτε εξ αποστάσεως.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.