Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ/ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2ee9e9cf-9dfb-4bea-afae-4d002839dce2 353614

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΗΔΕΠ/Γρ. ΗΣΚΘΕΕΑ, ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Με ευθύνη του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη ή αξιωματικού καταστρώματος ή γενικών υπηρεσιών ή άλλου μέλους του πληρώματος , που έχει ορισθεί από αυτόν (τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη), όλοι οι επιβαίνοντες σε επιβατηγό πλοίο το οποίο αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα καταμετρώνται πριν από την αναχώρησή του. Για όλα τα εγκεκριμένα συστήματα καταμέτρησης, η κατά τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή εκδίδει σχετική βεβαίωση πενταετούς ισχύος, η οποία θεωρείται κάθε έτος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΗΔΕΠ/Γρ. ΗΣΚΘΕΕΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση επιθεώρησης συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ/Καταμέτρησης Επιβαινόντων υπόχρεου πλοίου

Σημειώσεις

Εναλλακτικά δύναται να αποσταλεί και ταχυδρομικά. Ψηφιακή θεωρείται η κατάθεση όταν η αίτηση είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη και οι Υ.Δ. έχουν εκδοθεί μέσω gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ / Καταμέτρησης Επιβαινόντων Ε/Γ Πλοίων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Πλοίων ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και Καταγραφής – Καταμέτρησης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Eπιβατηγό πλοίο ή ταχύπλοο σκάφος που μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες, με εξαίρεση: • τα πολεμικά πλοία και τα οπλιταγωγά πλοία, • τις θαλαμηγούς και τα σκάφη αναψυχής: σκάφη τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής τους. • τα πλοία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε λιμενικές περιοχές, σύμφωνα το άρθρο 2 περ. ιστ΄ του π.δ. 103/1999 (Α΄110)

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Σε περίπτωση που το πλοίο δραστηριοποιείται σε γραμμή που είναι υπόχρεη σε Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ή ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής επιθυμεί να έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., εκδίδεται από τη ΔΗΔΕΠ Βεβαίωση Κα- ταγραφής – Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής δρομολογημένου επιβατηγού πλοίου σε κύριες ή δευτερεύουσες δρομολογιακές γραμμές, όπως αυτές καθορίζονται από το Π.Δ. 814/74 (ΦΕΚ359- Α) υποχρεούται, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, να έχει εφοδιασθεί και εγκαταστήσει ή αποδεδειγμένα να έχει συμβληθεί και να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α).

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Επιβατηγό πλοίο, που αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα και πραγματοποιεί πλου, κατά τον οποίο η διανυόμενη απόσταση από το σημείο αναχώρησής του έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου δεν υπερβαίνει τα 20 μίλια.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Εταιρεία που αναλαμβάνει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου, που αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου που φέρει τη σημαία τρίτης χώρας, το οποίο αποπλέει από λιμένα εκτός Ένωσης και κατευθύνεται προς ελληνικό λιμένα.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου με Ελληνική σημαία, το οποίο αποπλέει από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται σε λιμένα εντός της Κοινότητας

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Δηλώνεται ότι δεν υπάρχει ουδεμία μεταβολή των στοιχείων – δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά την έκδοση της εν ισχύ Βεβαίωσης Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α./Καταμέτρησης και ότι οποιαδήποτε μεταβολή θα δηλώνεται άμεσα στην Υπηρεσία σας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Ευκρινές αντίγραφο Βεβαίωσης Καταμέτρησης από την οικεία Λιμενική Αρχή Υπηρεσιακό έγγραφο

       Ευκρινές αντίγραφο Βεβαίωσης Καταμέτρησης από την οικεία Λιμενική Αρχή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Υπουργική Απόφαση 2432.6-8/9292/2020/10-2-2020 2020 518 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την 19 Δεκεμβρίου 2023 ή την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 102/2019 (Α’ 182)

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/ypc48zbz

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 1999 17 Α

       Περιγραφή Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/djenask8

      • Προεδρικό Διάταγμα 120 1997 110 Α

       Περιγραφή Εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεως και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων στα επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία.

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/ypc48zbz

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3113.1.132.1998 1998 986 Β

       Περιγραφή Δυνατότητα αναγραφής μίας μόνον τιμής - αξίας (μικτός ναύλος) επί των εισιτηρίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980200986

      • Προεδρικό Διάταγμα 176 1999 165 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ΠΔ 120/1997 (ΗΣΚΘΕΕΑ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100165

      • Προεδρικό Διάταγμα 294 2002 261 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 23/1999

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100261

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 2015 9 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και Συμπλήρωση Διατάξεων ΗΣΚΘΕΕΑ (ΠΔ 120/97)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100009

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • 1 Κατάθεση αίτησης και πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση/αποστολή έντυπης αίτησης στο Αρμόδιο Τμήμα (Γρ. ΗΣΚΘΕΕΑ) ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ψηφιακά υπογεγραμμένης αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης κατόπιν πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος για την πληρότητα της αίτησης αναφορικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ επί του πλοίου σε πραγματικό του δρομολόγιο, στα γραφεία της εταιρείας ή/και στα γραφεία των υπεύθυνων ναυτικών πρακτόρων

       Ναι Όχι


      • 4 Θεώρηση Βεβαίωσης με παρατήρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν είναι εφικτή η διενέργεια επιθεώρησης στο εν λόγω χρονικό διάστημα, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, αντικειμενικής αδυναμίας μη εκτέλεσης δρομολογίων ή ανωτέρας βίας, θα θεωρείται η Βεβαίωση και θα προστίθεται παρατήρηση με την οποία θα παρατείνεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της επιθεώρησης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι λόγοι αυτοί, από τον Διευθυντή ΗΔΕΠ, κατόπιν σχετικής εισήγησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Θεώρηση της Βεβαίωσης μετά από Επιθεώρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Θεώρηση της σχετικής Βεβαίωσης μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και κατόπιν εισήγησης του επιθεωρητή με Υπηρεσιακό Σημείωμα επί των αποτελεσμάτων αυτής.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Θεωρημένης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 8 Διενέργεια επιθεώρησης


       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ επί του πλοίου σε πραγματικό του δρομολόγιο, στα γραφεία της εταιρείας ή/και στα γραφεία των υπεύθυνων ναυτικών πρακτόρων

       Ναι Όχι


      • 9 Θεώρηση Βεβαίωσης μετά από επιθεώρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Θεώρηση της σχετικής Βεβαίωσης μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και κατόπιν εισήγησης του επιθεωρητή με Υπηρεσιακό Σημείωμα επί των αποτελεσμάτων αυτής.

       Ναι Όχι


      • 10 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα

       Ναι Όχι


      • 11 Διατήρηση Βεβαίωσης επί πλοίου


       Περιγραφή Διατηρείται στο πλοίο έως τη διενέργεια της επόμενης ετήσιας θεώρησης ή νωρίτερα εφόσον απαιτηθεί επανέκδοση λόγω αλλαγής στοιχείων αυτής

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.