Ετήσια Θεώρηση Καταγραφής Επιβαινόντων Πλοίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



451a130a-bd1d-4c48-80e4-4600fc83f649 084922

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ Γρ.ΗΣΚΘΕΕΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  147

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ετήσια θεώρηση των εγκεκριμένων συστημάτων καταγραφής των επιβατηγών πλοίων τα οποία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων. Απευθύνεται σε πλοιοκτήτες και πλοιοκτήτριες εταιρίες που έχουν στην κατοχή τους επιβατηγά πλοία.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Για κάθε επιβατηγό πλοίο, που αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα και πραγματοποιεί πλου, κατά τον οποίο η διανυόμενη απόσταση από το σημείο αναχώρησής του έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου υπερβαίνει τα 20 μίλια, θα πρέπει να υφίσταται σε λειτουργία σύστημα καταγραφής πληροφοριών για τους επιβαίνοντες, τα οποία εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του ΥΝΑΝΠ μετά από εισηγήσεις/προτάσεις εισηγητών/ επιθεωρητών. Για Τα εγκεκριμένα συστήματα καταγραφής, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του ΥΝΑΝΠ εκδίδει σχετική βεβαίωση πενταετούς ισχύος, η οποία θεωρείται κάθε έτος. Για την τροποποίηση των στοιχείων που αναγράφονται σ` αυτή απαιτείται επανέκδοση της βεβαίωσης.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση Ετήσιας Επιθεώρησης Συστήματος Καταγραφής Επιβαινόντων

  Σημειώσεις

  Η αίτηση εναλλακτικά δύναται να αποσταλεί και ταχυδρομικά. Ψηφιακή θεωρείται η κατάθεση όταν η αίτηση είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη και οι Υ.Δ. έχουν εκδoθεί μέσω gov.gr

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή,

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.Άλλο

     Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ετήσια Θεώρηση Καταγραφής Επιβαινόντων Πλοίων

       Επίσημος τίτλος

       Έλεγχος και έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Αρμόδιων ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και Καταγραφής/Καταμέτρησης επιβαινόντων πλοίων

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Διοικητικές To Ε/Γ πλοίο να είναι εφοδιασμένο με Βεβαίωση Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής σε ισχύ.

        Όχι Όχι

       • 1 Ετήσια θεώρηση βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και καταγραφής 147 €

        Κωδικός e-παραβόλου 3024

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Όχι

       • 2 διπλότυπο ύψους 147 € από Δ.Ο.Υ. υπέρ “Κ.Α.Ε. 3435” στο οποίο αναγράφεται η ονομασία και το Α.Φ.Μ. της εταιρείας του πλοίου και στις παρατηρήσεις το όνομα και το νηολόγιο (λιμένας και αριθμός) του πλοίου. 147 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

        Ναι

       • 1

       • Υπουργική Απόφαση 2432.6-8/49711 2021 3084 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2432.6-8/9292/2020/ 10-2-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής "Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική περίοδο"

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203084

       • Υπουργική Απόφαση 2432.6-8/9292/2020/10-2-2020 2020 518 Β

        Περιγραφή Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την 19 Δεκεμβρίου 2023 ή την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 102/2019 (Α’ 182)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200518

       • Προεδρικό Διάταγμα 102 2019 182 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 23/1999 ‘’Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από Ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998” …… σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕE) 2017/2109 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 15ης Νοεμβρίου 2017 (L 315/52/30.11.2017) (Α΄ 182).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100182

       • Προεδρικό Διάταγμα 23 1999 17 Α

        Περιγραφή Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100017

       • 1 Κατάθεση αίτησης και πρωτοκόλλησή της

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Κατάθεση/αποστολή έντυπης αίτησης στο Αρμόδιο Τμήμα (Γρ.ΗΣΚΘΕΕΑ) ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ψηφιακά υπογεγραμμένης αίτησης.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Έλεγχος για την πληρότητα της αίτησης αναφορικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος συστήματος Καταγραφής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Πραγματοποιείται ουσιαστικός έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, των παραβόλων, των στοιχείων του πλοίου και του υπεύθυνου καταγραφής και της τεχνικής περιγραφής λειτουργίας του συστήματος.

        Όχι Όχι


       • 4 Διενέργεια επιθεώρησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος στα γραφεία της εταιρείας

        Ναι Όχι


       • 5 Θεώρηση Βεβαίωσης με παρατήρηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Εφόσον δεν είναι εφικτή η διενέργεια επιθεώρησης στο εν λόγω χρονικό διάστημα, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, αντικειμενικής αδυναμίας μη εκτέλεσης δρομολογίων ή ανωτέρας βίας, θα καταχωρείται η αντίστοιχη ετήσια θεώρηση επί της Βεβαίωσης, με καταβολή όλων των προβλεπόμενων τελών από τους υπόχρεους και θα προστίθεται παρατήρηση με την οποία θα παρατείνεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της επιθεώρησης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι λόγοι αυτοί, από τον Διευθυντή ΗΔΕΠ, κατόπιν σχετικής εισήγησης.

        Ναι Όχι


       • 6 Θεώρηση Βεβαίωσης μετά από Επιθεώρηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Θεώρηση σχετικής Βεβαίωσης μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και κατόπιν εισήγησης του επιθεωρητή με Υπηρεσιακό Σημείωμα επί των αποτελεσμάτων αυτής. Προσθήκη παρατήρησης για έλεγχο εν πλω.

        Ναι Όχι


       • 7 Παράδοση Βεβαίωσης στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

        Όχι Όχι


       • 8 Διενέργεια επιθεώρησης εν πλω

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε πραγματικό δρομολόγιο ελέγχεται η αποκατάσταση της Παρατήρησης.

        Όχι Όχι


       • 9 Παράδοση Βεβαίωσης στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

        Όχι Όχι


       • 10 Διατήρηση Βεβαίωσης επί πλοίου


        Περιγραφή Διατηρείται στο πλοίο έως την αίτηση για τη διενέργεια της ετήσια θεώρησης ή νωρίτερα εφόσον απαιτηθεί επανέκδοση λόγω αλλαγής στοιχείων αυτής.

        Όχι Ναι


       • 1 Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας περί ουδεμίας μεταβολής των στοιχείων – δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά την έκδοση της εν ισχύ Βεβαίωσης Καταγραφής. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας περί ουδεμίας μεταβολής των στοιχείων – δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά την έκδοση της εν ισχύ Βεβαίωσης Καταγραφής.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: 1. Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας ότι δεν υπάρχει ουδεμία μεταβολή των στοιχείων – δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά την έκδοση της εν ισχύ Βεβαίωσης Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α./Καταγραφής και ότι οποιαδήποτε μεταβολή θα δηλώνεται άμεσα στην Υπηρεσία σας. 2. Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής, εκτός από την περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση εκδίδεται μέσω gov.gr


        Όχι 7320

       • 2 Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο

        Σχετικός σύνδεσμος: https://niologio.hcg.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.


        Όχι 6866

       • 3 Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο. Υπηρεσιακό έγγραφο

        Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.


        Όχι 6440

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.