Ετήσια Προγράμματα Κατάρτισης Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών στα Τρόφιμα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση69a83dc7-ae7a-4e44-b208-87aca4135672 698377

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Αξιολόγησης Επικινδυνότητας & Διατροφής Τμήμα Εκπαίδευσης, ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά το τρόπο σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης των αναγκαίων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων με στόχο την ανάπτυξη, καθιέρωση και εξασφάλιση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τους επισήμους ελέγχους των επιχειρήσεων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων και τη βελτίωση των συνεργασιών μεταξύ συναρμοδίων φορέων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αξιολόγησης Επικινδυνότητας & Διατροφής Τμήμα Εκπαίδευσης

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Συμμετοχής Σε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Αρχών Ελέγχου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκπόνηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Προσωπικού Που Διενεργεί Επίσημους Ελέγχους στα τρόφιμα και στα ΥΑΕΤ

      Επίσημος τίτλος

      Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου οι οποίοι επιλέγονται από τις Υπηρεσίες τους για να εκπαιδευτούν σε θέματα αρμοδιότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχων Τροφίμων – Ε.Φ.Ε.Τ., τα οποία σχετίζονται με τα αντικείμενα των οργανικών μονάδων που ανήκουν.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων των ελεγκτών των Αρμόδιων Αρχών Ελέγχου τροφίμων και δεν παρέχονται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523 2006 1187 Β

       Περιγραφή Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004. Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιοτήτων και εξουσιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο και εισάγονται προβλέψεις για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων, την μεθοδολογία τους, την χρηματοδότηση τους, την δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και την διαχείριση κρίσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201187

      • Νόμος 47 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευση, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Υπουργική Απόφαση 14707 2007 1615 Β

       Περιγραφή Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201615

      • Υπουργική Απόφαση 14708 2007 1616 Β

       Περιγραφή Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201616

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 625 2017

       Περιγραφή Κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625&qid=1682589216352

      • Προεδρικό Διάταγμα 71 2018 134 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων: Περιγράφονται τα όργανα διοίκησης, καθώς και η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών. Επιπλέον καθορίζονται τα περιγράμματα θέσεων των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και τα κριτήρια επιλογής των στελεχών του ΕΦΕΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100134

      • 1 Διερεύνηση αναγκών για την εκπόνηση Ετήσιου Προγράμματος Κατάρτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Tμήμα Εκπαίδευσης, είναι υπεύθυνο για την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού των αρμόδιων αρχών και τον καθορισμό του θεματολογίου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΦΕΤ σε συνεργασία με τις Δ/νσεις της ΚΥ, των Περ/κών Δ/νσεων του ΕΦΕΤ και των συναρμόδιων αρχών. Το Τμήμα Εκπαίδευσης συλλέγει και καταγράφει προτάσεις, τις επεξεργάζεται και προβαίνει στην διαμόρφωση στοιχειοθετημένων προτάσεων. Η έναρξη της διαδικασίας ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών προσδιορίζεται χρονικά πριν το τέλος κάθε έτους (συνήθως Σεπτέμβρη).

       Σημειώσεις Το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ εγκρίνει τη θεματολογία των εκάστοτε εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά έτος μετά από εισήγηση του Τμήματος Εκπαίδευσης της Δ/νσης Αξιολόγησης Επικινδυνότητας & Διατροφής, όπου περιγράφεται ο σκοπός του και οι επιμέρους στόχοι του κάθε προγράμματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δόμηση των αναλυτικών περιεχομένων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αρχίζει μετά την έγκριση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. Η δόμηση των θεματικών ενοτήτων των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υλοποιείται από το Τμήμα Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την εκάστοτε επιστημονική ομάδα για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σε περιπτώσεις εξειδικευμένων θεμάτων, όπου απαιτείται) με σκοπό την πλήρη επίτευξη του στόχου.

       Σημειώσεις Η αρμόδια επιστημονική ομάδα για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από υπαλλήλους της ΚΥ ή και των ΠΔ του ΕΦΕΤ που είναι αρμόδιοι για ένα ή περισσότερους τομείς ελέγχου ασφάλειας τροφίμων (λόγω ειδικότητας-τεχνογνωσίας, θέσης-αρμοδιότητας και εμπειρίας) συναφείς με τη θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι επιστημονικές ομάδες ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ κατόπιν σχετικής εισήγησης από το Τμήμα Εκπαίδευσης και πάντα κατόπιν επικοινωνίας με τις Δ/νσεις του ΕΦΕΤ για τον ορισμό και τη διάθεση υπαλλήλων αρμόδιων να συνεργαστούν για την επιστημονική υποστήριξη των εκάστοτε εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιλογή των Εκπαιδευτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από το επίσημο Μητρώο Εκπαιδευτών του προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών του ΕΦΕΤ, όπως αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (Υ.Α. 14708/2007 (ΦΕΚ Β΄1616)). Το ανωτέρω αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη της συνεργασίας των εκπαιδευτών/εισηγητών με τη Δ/νση Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη διαδικασία με ID 966412 με τίτλο Μητρώο εκπαιδευτών προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και προσωπικού ελεγκτικών αρχών.

       Όχι Όχι


      • 4 Προώθηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δημοσιοποίηση της ενέργειας κατάρτισης και αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά το στάδιο αυτό ο ΕΦΕΤ απευθύνει γενική πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσω: • Δημιουργίας ξεχωριστής θεματικής ενότητας στον ιστότοπο του ΕΦΕΤ αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού αρχών ελέγχου. • Δημιουργίας υπερσυνδέσεων (ηλεκτρονικού συνδέσμου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής - «Αίτηση Συμμετοχής») και αναρτημένης ενημέρωσης αναφορικά με τον προγραμματισμό υλοποίησής τους (ανάρτησης Πίνακα προγραμμάτων ανά τόπο και ημερομηνία υλοποίησης). • Ανάρτησης πληροφοριών ενημέρωσης για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής, τον τρόπο υποβολής και λοιπές πληροφορίες. • Αποστολής με Fax ή/και e-mail προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ενημερωτικού εγγράφου για συμμετοχή στα εν λόγω προγράμματα.

       Όχι Όχι


      • 5 Συλλογή και Διαχείριση Αιτήσεων Υποψηφίων


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατά τη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, η οποία για να γίνει δεκτή θα πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένη, πλήρης, έγκυρη, εμπρόθεσμη και ενημερωμένη, στο σχετικό πεδίο αυτής, ως προς την έγκριση συμμετοχής από την Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 6 Αξιολόγηση και επιλογή των καταρτιζομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά το στάδιο αυτό το προσωπικό του Τμήματος Εκπαίδευσης βασίζεται στη διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων σύμφωνα με τη Υ.Α. 17408/2007.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση επιλεχθέντων υπαλλήλων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΦΕΤ ενημερώνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο σχετικό πεδίο της υποβαλλόμενης αίτησης, προς επιβεβαίωση της συμμετοχή τους, με υπηρεσιακό έγγραφο-πρόσκληση για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν σοβαροί λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από καταρτιζόμενο που έχει επιλεγεί και έχει ενημερωθεί σχετικά από το Τμήμα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής του ΕΦΕΤ, ο ενδιαφερόμενος μεριμνά για την έγκαιρη γνωστοποίηση προς τον ΕΦΕΤ ως προς τη μη δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης που έχει επιλεγεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ήτοι πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η έγκαιρη γνωστοποίηση αφορά στο χρονικό περιθώριο για την έγκαιρη αντικατάστασή του από άλλους καταρτιζόμενους.

       Όχι Όχι


      • 8 Υλοποίηση Εκπαιδευτικού προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος διεξαγωγής ενός προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού των ελεγκτικών αρχών διενεργείται από το προσωπικό του Τμήματος Εκπαίδευσης. Το Tμήμα Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο να παρακολουθεί ολόκληρο το πρόγραμμα κατάρτισης ή τμήμα του προκειμένου να αξιολογήσει τόσο την ομαλή υλοποίηση και διεξαγωγή του όσο και το παρεχόμενο έργο ώστε να είναι σε θέση να διαπιστώσει το βαθμό επίτευξης των στόχων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του. Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και έλεγχο διεξαγωγής των προγραμμάτων εκπαίδευσης, το Τμήμα Εκπαίδευσης συλλέγει δεδομένα τα οποία καταγράφει. Σε συνέχεια της υλοποίησης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος και με τα δεδομένα που περιέχονται στα συμπληρωμένα «Δελτία Παρουσίας Εκπαιδευομένων» εκδίδονται οι αντίστοιχες Βεβαιώσεις Παρακολούθησης για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.

       Σημειώσεις Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους καταρτιζόμενους εφόσον συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το έντυπο αξιολόγησης (Έντυπο Αξιολόγησης προγράμματος & εκπαιδευτών από εκπαιδευομένους) του εκπαιδευτικού προγράμματος που συμμετείχαν.

       Όχι Όχι


      • 9 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού προγράμματος


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διενεργείται μέσω υπερσυνδέσεων (ηλεκτρονικού συνδέσμου υποβολής αξιολόγησης προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του επισήμου ελέγχου τροφίμων για κάθε έτος. Ο υπερσύνδεσμος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποστέλλεται στους συμμετέχοντες με ηλεκτρονικό μήνυμα μετά το πέρας του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα τα εκπαιδευτικά προγράμματα αξιολογούνται από το σύνολο των συμμετεχόντων α) τόσο ως προς την κάλυψη των στόχων (προετοιμασία, μεταδοτικότητα, γνώση του αντικειμένου, κλπ.) και τη γενικότερη οργάνωση του εκάστοτε σεμιναρίου. β) από τους εκπαιδευτές/εισηγητές ως προς το ενδιαφέρον και την απόδοση των εκπαιδευομένων μέσω των ερωτήσεων και θεμάτων που εγείρουν καθώς και τη γενικότερη οργάνωση του εκάστοτε σεμιναρίου. Υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι υπάλληλος του Τμήματος Εκπαίδευσης, ο οποίος και συντάσσει συνοπτική έκθεση αξιολόγησης του εκάστοτε προγράμματος. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των ανωτέρω εντύπων αξιολόγησης καθώς και των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που διεξάγονται από την ανάλυση και επεξεργασία των απαντήσεων αξιολόγησης.

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση και Διανομή Πιστοποιητικών Παρακολούθησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση και Διανομή Πιστοποιητικών Παρακολούθησης.

       Σημειώσεις Εφόσον προβλέπεται από το κάθε πρόγραμμα, διανέμεται και το εκπαιδευτικό υλικό ή μέρος αυτού (παρουσιάσεις, σημειώσεις κλπ).

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.