Εφάπαξ βοήθημα αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω σωματικής ανικανότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση03feab15-301d-47eb-bb4f-3d15b67785d9 361250

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ειδικός λογαριασμός αλληλοβοήθειας αεροπορίας, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  10 +
  (2)

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους εξερχόμενους του στρατεύματος μετόχους λόγω σωματικής ανικανότητας ανεξαρτήτως του χρόνου συμμετοχής τους με τον ΕΛΟΑΑ.

  Για τους μετόχους της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι κατά την έξοδό τους δεν έχουν συμπληρώσει εικοσαετή (20) συμμετοχή στον ΕΛΟΑΑ, το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα προσαυξάνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 17 του νδ 398/1974 ως εξής:

  α. για συμμετοχή μικρότερη των 10 ετών, προσαυξάνεται κατά 20%, β. για συμμετοχή άνω των 10 και μικρότερη των 15 ετών, προσαυξάνεται κατά 15% και γ. για συμμετοχή άνω των 15 και μικρότερη των 20 ετών, προσαυξάνεται κατά 10%.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Ο προσδιορισμός του εφάπαξ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016. Στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω σωματικής ανικανότητας του μετόχου, το εφάπαξ βοήθημα μπορεί να του χορηγηθεί κατά προτεραιότητα έναντι άλλων δικαιούχων, κατόπιν έγκρισης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΟΑΑ και εφόσον οι οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου το επιτρέπουν (παρ. 2 άρθρο 35 ν.4407/2016).

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος εξερχομένων κατά προτεραιότητα.

  Σημειώσεις

  Επιλέγεται ο "β" λόγος: "Αυτεπάγγελτη αποστρατεία του δικαιούχου λόγω σωματικής ανικανότητας.". Email ΕΛΟΑΑ: eloaa@haf.gr

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     1. Αίτηση Αναθεώρησης επί αποφάσεως της Διοικούσας Επιτροπής, εντός εξαμήνου από την κοινοποίησή της. 2. Άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.2717/1999 "Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εφάπαξ λόγω σωματικής ανικανότητας

       Επίσημος τίτλος

       Εφάπαξ βοήθημα αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω σωματικής ανικανότητας

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,


       • 1 Υγειονομικές Η αυτεπάγγελτη αποστρατεία του μετόχου οφείλεται σε σωματική ανικανότητα, η οποία τεκμηριώνεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.


        Όχι Όχι

       • 1 Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από το ΓΕΑ/Β1 Αποδεικτικό εγγραφής σε μητρώο

        Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από το ΓΕΑ/Β1

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email ΕΛΟΑΑ: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9181

       • 2 Φύλλο Διακοπής Μισθού Αποδεικτικό μισθοδοσίας

        Φύλλο Διακοπής Μισθού

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email ΕΛΟΑΑ: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7233

       • 3 Ταμειακή Βεβαίωση Αποδοχών Αποδεικτικό εισοδήματος

        Ταμειακή Βεβαίωση Αποδοχών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email ΕΛΟΑΑ: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6430

       • 4 Βεβαίωση από το ΟΛΚΑ αναφορικά με το μέγιστο ποσό επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας που έχει λάβει ο μέτοχος καθώς και το τρέχον μισθολογικό του κλιμάκιο Βεβαίωση

        Βεβαίωση από το ΟΛΚΑ αναφορικά με το μέγιστο ποσό επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας που έχει λάβει ο μέτοχος καθώς και το τρέχον μισθολογικό του κλιμάκιο

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 5 Προεδρικό Διάταγμα Αποστρατείας όπου αναφέρεται ότι οι μέτοχοι απολύονται ή αποστρατεύονται ως ανίκανοι για τη στρατιωτική υπηρεσία. Νομοθετικό κείμενο

        Προεδρικό Διάταγμα Αποστρατείας όπου αναφέρεται ότι οι μέτοχοι απολύονται ή αποστρατεύονται ως ανίκανοι για τη στρατιωτική υπηρεσία.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email ΕΛΟΑΑ: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5895

       • 6 Γνωμάτευση της Ανωτάτης Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) με την οποία ο μέτοχος κρίνεται ανίκανος για τη στρατιωτική υπηρεσία. Γνωμάτευση

        Γνωμάτευση της Ανωτάτης Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) με την οποία ο μέτοχος κρίνεται ανίκανος για τη στρατιωτική υπηρεσία.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email ΕΛΟΑΑ: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8520

       • 7 Βεβαίωση του ΜΤΑ για τυχόν οφειλές υπέρ αυτού Email ΕΛΟΑΑ: eloaa@haf.gr Βεβαίωση

        Βεβαίωση του ΜΤΑ για τυχόν οφειλές υπέρ αυτού Email ΕΛΟΑΑ: eloaa@haf.gr

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 8 Αποδεσμευτικό έγγραφο σε περίπτωση που ο μέτοχος έχει λάβει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (νυν Eurobank) Έγγραφο

        Αποδεσμευτικό έγγραφο σε περίπτωση που ο μέτοχος έχει λάβει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (νυν Eurobank)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προσκομίζεται στις περιπτώσεις που παρακρατούνταν από τη μισθοδοσία του μετόχου δόσεις δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (νυν Eurobank). Email ΕΛΟΑΑ: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4084

       • 9 Φωτοαντίγραφο του τελευταίου Φακέλου Μισθοδοσίας του μηνός που έγινε η διαγραφή. Αποδεικτικό εισοδήματος

        Φωτοαντίγραφο του τελευταίου Φακέλου Μισθοδοσίας του μηνός που έγινε η διαγραφή.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://pay.haf.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email ΕΛΟΑΑ: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6430

       • 10 Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email ΕΛΟΑΑ: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 11 Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή οποιοδήποτε άλλου εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το πρώτο όνομα του τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή οποιοδήποτε άλλου εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το πρώτο όνομα του τραπεζικού λογαριασμού

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email ΕΛΟΑΑ: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6714

       • 12 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses


        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, για την οποία απαιτείται γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, στην οποία θα αναφέρεται ότι: "1. Επιθυμώ όπως κατατεθεί το βοήθημα που μου αναλογεί από το ΜΤΑ/Ε.ΛΟ.Α.Α. στον Λογ/σμό με ΙΒΑΝ................ της Τράπεζας ............. 2. Επίσης δηλώνω υπευθύνως ότι σε περίπτωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της επιταγής από την πληρώτρια/ εκδότρια τράπεζα η χρέωση του ποσού της επιστρεφόμενης επιταγής συμφωνώ να διενεργηθεί από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό." https://mta.haf.gr/forms/forms-eloaa/ypeythyni-dilosi-tin-eispraxi-archikoy-efapax-sympliromatikoy-efapax/ Email ΕΛΟΑΑ: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • Νομοθετικό Διάταγμα 398 1974 116 Α
       • Νόμος 4387 2016 85 Α
       • Νόμος 4407 2016 134 Α
       • Νόμος 4509 2017 201 Α
       • 1 Υποβολή και Πρωτοκόλληση Αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω του ΟΛΚΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή και Πρωτοκόλληση Αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από κάθε δικαιούχο μέσω του ΟΛΚΑ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών. Προσδιορισμός δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών υπολογίζεται το δικαιούμενο εφάπαξ αποστρατείας του δικαιούχου

        Όχι Όχι


       • 3 Εισήγηση Διευθυντή/ντριας προς τη ΔΕ/ΕΛΟΑΑ και Λήψη σχετικής Απόφασης Αρμόδιος διεκπεραίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Τίθεται υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΟΑΑ η εισήγηση του Διευθυντή/ντριας για χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων

        Όχι Όχι


       • 4 Πληρωμή του δικαιούχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Έκδοση εντάλματος πληρωμής και κατάθεση επιταγής ή ηλεκτρονική πληρωμή στο λογαριασμό του δικαιούχου

        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή αποδεικτικών πληρωμής στο δικαιούχο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αποστολή απόφασης της ΔΕ/ΕΛΟΑΑ, ανάλυση υπολογισμού εφάπαξ βοηθήματος, εντάλματος πληρωμής, καταθετήριο τραπέζης ή αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής και βεβαίωση για χρήση στην εφορία.

        Όχι Ναι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.