Εφαρμογή του προγράμματος της βρουκέλλωσης των βοοειδών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6460185e-c0d6-4596-81d0-d232cbbef90c 646018

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών, Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εφαρμογή προγράμματος βρουκέλλωσης βοοειδών, για τον υποχρεωτικό έλεγχο και την εκρίζωση της βρουκέλλωσης των βοοειδών, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ζωοανθρωπονόσων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών, Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

1) Πρόκειται για υποχρεωτικό πρόγραμμα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και η μη εφαρμογή του έχει επιπτώσεις στις μετακινήσεις των βοοειδών και των προϊόντων τους πχ γάλα

2) Η θεραπεία κατά της βρουκέλλωσης απαγορεύεται 3) Ειδικά για τις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας και το Δήμο Ελασσόνας της ΠΕ Λάρισας εγκρίνεται η εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού των βοοειδών σε εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής με το εμβόλιο RB-51. Κατά

παρέκκλιση, μπορεί να πραγματοποιείται εμβολιασμός με το εμβόλιο RB-51 και σε εκμεταλλεύσεις αγελαίων βοοειδών (όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα εκρίζωσης) των ΠΕ αυτών, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής (Επιτροπή Περιφερειακής Ενότητας) και εφόσον υπάρχουν επιζωοτιολογικοί λόγοι ή/και εργαστηριακά αποτελέσματα που να επιβεβαιώνουν τη μόλυνση των εκμεταλλεύσεων αυτών από Br. abortus

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Μέσα επισήμανσης ζώων και κωδικός εκτροφής

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος και εκρίζωση βρουκέλλωσης βοοειδών. Πρόγραμμα βρουκέλλωσης βοοειδών.

      Επίσημος τίτλος

      Εφαρμογή προγράμματος βρουκέλλωσης βοοειδών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΟΠΣ Κτηνιατρικής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υγειονομικές Οι εκμεταλλεύσεις βοοειδών και το ζωικό τους κεφάλαιο πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφής και να πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 1760/2000 και 911/2004, όπως ισχύουν

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Ο κτηνοτρόφος οφείλει να συλλαμβάνει και να συγκρατεί το ζώο για την εφαρμογή όλων των κτηνιατρικών πράξεων με τον ασφαλέστερο τρόπο για την αποφυγή τραυματισμού των συμμετεχόντων στην πράξη και τη μικρότερη καταπόνηση του ζώου και να λαμβάνει τα ίδια μέτρα βιοασφάλειας που παίρνει και ο κτηνίατρος (γάντια, γυαλιά, μάσκα κ.τ.λ.). Για αυτό το λόγο σε κάθε εκμετάλλευση, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος χώρος και παγίδες για τα ζώα. Ο κτηνίατρος μπορεί να αρνηθεί την αιμοληψία ή οποιαδήποτε άλλη κτηνιατρική πράξη, αν κρίνει ότι κινδυνεύει η ασφάλεια των συμμετεχόντων ή η ευζωία του ζώου.

       Όχι Όχι

      • 3 Διαθεσιμότητας Οι κτηνιατρικές αρχές της Περιφερειακής Ενότητας να έχουν στη διάθεση τους, τους πόρους, τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό και τα μέσα (αυτοκίνητα) για την εφαρμογή του προγράμματος.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 2473/98135 2018 2843 Β

       Περιγραφή Αναφέρεται στη υποχρεωτική εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών και του προγράμματος επιτήρησης για τη βρουκέλλωση των ιπποειδών γαλακτοπαραγωγής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202843

      • Υπουργική Απόφαση 2845/278980 2019 4338 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2473/98135/2018 (ΦΕΚ 2943 Β΄/20-07-2018)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204338

      • 1 Παραλαβή αποτελεσμάτων αιμοληψιών - γαλακτοληψιών ή/και εμβολιασμών στα βοοειδή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανάλογα με το είδος της εκμετάλλευσης γίνονται αιμοληψίες/ γαλακτοληψίες ή εμβολιασμοί στα βοοειδή των επίσημα απαλλαγμένων από βρουκέλλωση εκμεταλλεύσεων. Συμπληρώνονται αντίστοιχα το Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου (ΔΟΕ) ή το Δελτίο Γαλακτοληψίας (ΔΓ) για τη βρουκέλλωση των βοοειδών.

       Σημειώσεις Το ΔΟΕ ή το ΔΓ εκδίδεται σε τρία (3) αντίτυπα όταν την αιμοληψία ή τη γαλακτοληψία διενεργεί επίσημος κτηνίατρος και σε τέσσερα (4) όταν τη διενεργεί άλλος κτηνίατρος. Το πρωτότυπο παραμένει στο αρχείο της ΤΚΑ, ενσωματωμένο στο φάκελο του κτηνοτρόφου, το δεύτερο παραμένει στο εργαστήριο που διενήργησε τις εξετάσεις, το τρίτο χορηγείται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης του, και το τέταρτο κρατείται από τον ιδιώτη κτηνίατρο. Όταν διενεργείται από ιδιώτη κτηνίατρο, το ΔΟΕ καταχωρείται με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενου εγγράφου (εφόσον είναι ορθά συμπληρωμένο) και χωρίς υπογραφή του Προϊστάμενου κτηνίατρου. Στο Δελτίο Μηνιαίας Εποπτείας της βρουκέλλωσης (ΔΜΕ) (για τα αγελαία βοοειδή στο REV-1) και στο Δελτίο Διμηνιαίας Εποπτείας Βρουκέλλωσης - Φυματίωσης - Ενζωοτικής Λεύκωσης (ΔΔΕ) αποτυπώνεται η εξέλιξη του Προγράμματος σε κάθε ΠΕ και η επιζωοτιολογική κατάσταση. Κάθε ΠΕ συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και αποστέλλει τα δελτία στο ΤΖΔΥΖ ανά μήνα ή δίμηνο αντίστοιχα. Σε κάθε μολυσμένη εκμετάλλευση διεξάγεται επιζωοτιολογική έρευνα τα στοιχεία της οποίας καταγράφονται στο Δελτίο Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης, το οποίο τηρείται στην ΤΚΑ προκειμένου να εκτιμηθεί η έκταση της μόλυνσης στη περιοχή και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ. Σε περιπτώσεις καθολικής σφαγής αντίγραφο του δελτίου επιζωοτιολογικής διερεύνησης αποστέλλεται στο ΤΖΔΥΖ.

       Όχι Όχι


      • 2 Εφαρμογή προγράμματος ελέγχου βρουκέλλωσης βοοειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται υποχρεωτικός μαζικός εμβολιασμός με το εμβόλιο REV-1 όλων των υγιών θηλυκών μόσχων ηλικίας άνω των τεσσάρων (4) μηνών. Δεν εμβολιάζονται τα έγκυα ή άρρωστα θηλυκά ούτε τα αρσενικά ζώα. Τα έγκυα ή άρρωστα θηλυκά που δεν εμβολιάστηκαν κατά τη στιγμή της επίσκεψης του κτηνίατρου για τον εμβολιασμό της βρουκέλλωσης, καταγράφονται και εμβολιάζονται το συντομότερο δυνατό μετά τον τοκετό ή το αργότερο κατά την επόμενη επίσκεψη του κτηνίατρου που αφορά στο Πρόγραμμα. Τα αρσενικά αγελαία βοοειδή της εκμετάλλευσης άνω των 12 μηνών αποτελούν «δείκτες» της βρουκέλλωσης και υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσια αιμοληψία.

       Σημειώσεις Μετά τον εμβολιασμό από τον κτηνίατρο συμπληρώνεται και υπογράφεται το Δελτίο Εμβολιασμού (ΔΕ) από τον κτηνίατρο που διενέργησε τον εμβολιασμό και τον κτηνοτρόφο, ενώ καταχωρείται στην υπηρεσία με αριθμό πρωτοκόλλου και υπογραφή του Προϊστάμενου κτηνίατρου. Στο διαβατήριο του εμβολιασμένου βοοειδούς θα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟ REV-1» και η ημερομηνία εμβολιασμού με κόκκινο χρώμα. Το διαβατήριο θα συνοδεύεται από αντίγραφο του Δελτίου Εμβολιασμού (ΔΕ) σε περίπτωση μετακίνησης. Στο διαβατήριο αρσενικού βοοειδούς ή θηλυκού <4μηνών θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ME REV-1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» με κόκκινο χρώμα σε περίπτωση μετακίνησης.

       Ναι Όχι


      • 3 Θετικά αποτελέσματα - Εντολή για σφαγή θετικών αρσενικών αγελαίων βοοειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όλα τα θετικά για βρουκέλλωση αρσενικά βοοειδή οδηγούνται σε υποχρεωτική σφαγή σε σφαγείο εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτό.

       Ναι Όχι


      • 4 Επανάληψη προγράμματος στα αρνητικά ζώα σε 12 μήνες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται ετησίως

       Ναι Ναι


      • 5 Εφαρμογή προγράμματος εκρίζωσης βρουκέλλωσης των βοοειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται μία αιμοληψία ή τρεις γαλακτοληψίες το έτος. Τα δείγματα εξετάζονται από το αρμόδιο Κτηνιατρικό εργαστήριο. Μετά την αιμοληψία ή τη γαλακτοληψία από τον κτηνίατρο συμπληρώνεται και υπογράφεται το ΔΟΕ ή το ΔΓ αντίστοιχα.Το ΔΟΕ παραχωρείται στον κτηνοτρόφο μόνο εφόσον έχει αιμοδειγματιστεί το 100% των ζώων >12μηνών της εκμετάλλευσης και τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Σε περίπτωση συστεγαζόμενων εκμεταλλεύσεων (μία επιζωοτιολογική μονάδα) πρέπει να έχει αιμοδειγματιστεί το 100% ζώων >12μηνών όλων των συστεγαζόμενων εκμεταλλεύσεων.

       Σημειώσεις Μετά από θετική γαλακτοληψία απαιτείται επιβεβαίωση με θετικό αποτέλεσμα αιμοληψίας. Σημειώνεται ότι εκτός των αιμοληψιών/γαλακτοληψιών, σε 4 ΠΕ της χώρας γίνεται και εμβολιασμός με το εμβόλιο RB-51. Εμβολιάζονται όλα τα υγιή, θηλυκά βοοειδή άνω των 4 μηνών. Τα θηλυκά δεν πρέπει να κυοφορούν, επειδή το εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει αποβολή.

       Ναι Όχι


      • 6 Αρνητικά εργαστηριακά αποτελέσματα - Επανάληψη του προγράμματος σε 12 μήνες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όλα τα δείγματα αίματος ή γάλακτος που έχουν αποσταλεί στο αρμόδιο κτηνιατρικό εργαστήριο είναι αρνητικά για Βρουκέλλωση.

       Σημειώσεις Η Βεβαίωση Υγειονομικού Καθεστώτος της Αγέλης (ΒΥΚ) εκδίδεται από την ΤΚΑ και δίδεται στον κτηνοτρόφο για κάθε νόμιμη χρήση. Οι προϋποθέσεις για τη διάθεση νωπού γάλακτος και πρωτογάλακτος περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο κεφάλαιο Ι (Νωπό γάλα και πρωτόγαλα - πρωτογενής παραγωγή), όπως ισχύει. Οι κτηνιατρικές αρχές εκδίδουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, τη Βεβαίωση Υγειονομικού Καθεστώτος της Αγέλης (ΒΥΚ) για κάθε βοοτροφική εκμετάλλευση που εφαρμόζει ορθά το πρόγραμμα. Η πώληση γάλακτος από τους βοοτρόφους και η αγορά από τις γαλακτοβιομηχανίες/τυροκομεία κτλ επιτρέπεται μόνο με αυτή τη βεβαίωση, η οποία να είναι σε ισχύ.

       Ναι Ναι


      • 7 Θετικά αποτελέσματα -Εντολή για σφαγή των θετικών βοοειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όλα τα βοοειδή τα οποία είναι θετικά για βρουκέλλωση, βάσει των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, οδηγούνται σε υποχρεωτική σφαγή. Το σφαγείο στο οποίο θα οδηγηθούν πρέπει να είναι εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτό.

       Σημειώσεις Η ΔΑΟΚ εκδίδει Απόφαση Λήψης Υγειονομικών Μέτρων (ΑΛΥΜ) για την εκμετάλλευση. Σε περίπτωση που είναι θετικά πάνω από 50% των δειγμάτων δύναται να πραγματοποιηθεί καθολική σφαγή. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται έγκριση από τη Δ/νση Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑΤ

       Ναι Όχι


      • 8 Επανάληψη αιμοληψίας στα αρνητικά βοοειδή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν τα αποτελέσματα της 1ης αιμοληψίας είναι αρνητικά διενεργείται 2η αιμοληψία σε διάστημα 2-3 μηνών από την προηγούμενη. Εφόσον τα αποτελέσματα και της 2ης αιμοληψίας είναι αρνητικά, το καθεστώς Β3 ή Β4 αποκαθίσταται. Β) Αν στην εκμετάλλευση υπάρχουν ζώα σε κυοφορία κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος ακολουθείται η διαδικασία του σημείου Β του άρθρου 10.

       Σημειώσεις Η διαδικασία δύναται να τροποποιηθεί αν υπάρχουν έγκυα ζώα κατά την ημέρα εκδήλωσης του κρούσματος.

       Ναι Όχι


      • 9 Άρση των υγειονομικών μέτρων, εισαγωγή νέων ζώων στην εκτροφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από επαναληπτική δειγματοληψία στην εκτροφή και εφόσον τα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι αρνητικά μπορούν να εισαχθούν νέα ζώα στην εκμετάλλευση. Τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 12 μηνών που εισέρχονται στην εκμετάλλευση πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) , ενώ τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση Β4 και να έχουν δώσει αρνητικό αποτέλεσμα μετά την αιμοληψία τους, 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδο τους στην εκμετάλλευση. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώο/α πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έρθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκμετάλλευσης, μέχρι να αποδειχθεί ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση καθολικής σφαγής πραγματοποιείται καθαρισμός και απολύμανση της εκτροφής και είσοδος νέων βοοειδών. Μετά τη διενέργεια εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης στη μολυσμένη εκμετάλλευση συμπληρώνεται Βεβαίωση απολύμανσης σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο της ΤΚΑ.

       Ναι Όχι


      • 10 Επανάληψη του προγράμματος σε 12 μήνες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται ετησίως

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.