Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης υπέρ Δήμου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe5765c8e-8457-4b73-a376-6217aad69186 576588

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

14 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ δήμου, η οποία λαμβάνει χώρα με σκοπό τη δημόσια ωφέλεια, βάσει των διατάξεων των άρθρων 211-212 του Ν. 3463/2006, προκειμένου να αποκτηθεί η απαιτούμενη έκταση για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

1) Όταν η απαλλοτρίωση ακινήτου υπέρ ΟΤΑ Α΄ βαθμού λαμβάνει χώρα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως (βλ. επιφύλαξη περ. δ, παρ. 1, άρθρου 211 Ν. 3463/2006), τότε ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις που ρυθμίζουν την κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως. 2) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2882/2001, ο δήμος αντί της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δύναται να προβαίνει στην απευθείας εξαγορά του ακινήτου ή σε ανταλλαγή με ακίνητο του Δημοσίου ή της Περιφέρειας (κατά τις κείμενες διατάξεις του Ν. 3463/2006), εφόσον συμφωνεί η αρχή που έχει, κατά τις κείμενες διατάξεις, τη διαχείρισή του. Εάν η αξία του ενός ακινήτου υπολείπεται της αξίας του άλλου, η διαφορά καταβάλλεται σε χρήμα. 3) Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ανακαλείται υποχρεωτικά με πράξη της αρχής που την έχει κηρύξει, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου που πιθανολογεί εμπράγματο δικαίωμα στο απαλλοτριωμένο ακίνητο, εάν μέσα σε τέσσερα (4) έτη από την κήρυξή της δεν ασκηθεί αίτηση για το δικαστικό καθορισμό της αποζημίωσης ή δεν καθορισθεί αυτή εξωδίκως.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης υπέρ Δήμου.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου υπερ ΟΤΑ Α΄ βαθμού εντός διοικητικής του περιφέρειας.

      Επίσημος τίτλος

      Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου υπέρ δήμου εντός διοικητικής του περιφέρειας.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Σαφής προσδιορισμός της δημόσιας ωφέλειας.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Εφαρμογή των διατάξεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001.

       Όχι Όχι

      • 3 Περιβαλλοντικές Τήρηση διαδικασιών χωροθέτησης του έργου, καθώς και των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον το έργο για το οποίο θα κηρυχθεί η απαλλοτρίωση περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων στις διατάξεις αυτές.

       Όχι Όχι

      • 1 Κτηματολογικό διάγραμμα. Πιστοποιητικό κτηματολογικό

       Κτηματολογικό διάγραμμα.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2535

      • 2 Κτηματολογικός πίνακας. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Κτηματολογικός πίνακας.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 3 Μελέτη ή προμελέτη του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί. Μελέτη

       Μελέτη ή προμελέτη του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 4 Γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η έκταση. Γνωμοδότηση

       Γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η έκταση.       Σημειώσεις: Σε περίπτωση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αγροτικής έκτασης, γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η έκταση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 5 Γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Γνωμοδότηση

       Γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.       Σημειώσεις: Σε περίπτωση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δασικής έκτασης, γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 6 Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2882/2001. Έκθεση

       Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2882/2001.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 7 Βεβαίωση για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο κάλυψής της, με μνεία του αντίστοιχου κωδικού αριθμού εξόδου του προϋπολογισμού του δήμου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο κάλυψής της, με μνεία του αντίστοιχου κωδικού αριθμού εξόδου του προϋπολογισμού του δήμου.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 73, 82, 83, 225, 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 73: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Αρμοδιότητες Άρθρο 82: Αρμοδιότητες προέδρου κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων Άρθρο 83: Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων Άρθρο 225: Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 211, 212 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή 211: Απαλλοτρίωση, δουλεία, εξαγορά επιχειρήσεων 212: Κήρυξη της απαλλοτρίωσης και σύσταση δουλείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • 1 Κατάρτιση μελέτης ή προμελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάρτιση μελέτης ή προμελέτης του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί από την καθ΄ ύλην αρμόδια υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανακοίνωση - Δημοσίευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο δήμαρχος εκδίδει ανακοίνωση πρότασης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης α) αναφέροντας το σκοπό, τη θέση και την έκταση της απαλλοτρίωσης και β) καλώντας τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για το σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων.

       Σημειώσεις Η ανακοίνωση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νομού στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριωτέα έκταση. Παράλληλα, γίνεται τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης στο κατάστημα του δήμου, για την οποία συντάσσεται πρακτικό. Η δημοσίευση της ανακοίνωσης και η τοιχοκόλληση γίνονται τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο για την καταβολή της αποζημίωσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη παρέλευση 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης και εφόσον δεν υπάρχουν προσφορές ακινήτων από φερόμενους ιδιοκτήτες, η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

       Σημειώσεις 1) Σε περίπτωση που τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται βρίσκονται σε περιοχή εντός σχεδίου πόλεως, την προαναφερθείσα εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας συνοδεύουν εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κατ΄ άρθρο 73 ββ του ν. 3852/2010) και γνώμη του προέδρου της Κοινότητας ή του συμβουλίου της Κοινότητας (κατ΄ άρθρο 82 παρ. 3γ ή 83 παρ. 2γ), οι οποίες προηγούνται. 2) Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι ο ανωτέρω εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι συνυφασμένος με τον χρόνο που απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις και να ληφθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

       Σημειώσεις Η εν λόγω απόφαση περιέχει επί ποινή ακυρότητας σαφή προσδιορισμό του ακινήτου που απαλλοτριώνεται, ενώ για την έκδοσή της πρέπει να έχει προηγηθεί η υλοποίηση όλων των προαναφερθεισών προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αποστέλλεται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αυτή αποστέλλεται στο δήμο με τις απαιτούμενες διορθώσεις, οι οποίες ενσωματώνονται στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο δήμος αναρτά στο Πρόγραμμα Διαύγεια την απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση στους φερόμενους ιδιοκτήτες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση της εγκεκριμένης από το Συντονιστή απόφασης του δημοτικού συμβουλίου στους φερόμενους ιδιοκτήτες για τυχόν υποβολή ενστάσεων εντός 10 ημερών, σύμφωνα με παρ. 8, αρ. 212 ν. 3463/2006.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση στον τύπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό, και, αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, σε δύο εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες εφημερίδες.

       Σημειώσεις Με την εν λόγω δημοσίευση ολοκληρώνεται η διαδικασία κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Στη συνέχεια, ο δήμος οφείλει να προβεί άμεσα στην καταχώρηση της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο (κατ΄ άρθρο 17, παρ. 1-2, του ν. 2882/2001) προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία του προσδιορισμού της αποζημίωσης και της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.