Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς / πολιτιστικούς σκοπούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση11d5068b-96c9-4158-8084-b3cd092c1484 115689

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
6
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 7 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, για αρχαιολογικούς- πολιτιστικούς σκοπούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Για την διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης η Υπηρεσία συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ (Εφορείες Αρχαιοτήτων,ΔΙΠΚΑ κ.λ.π. )και λοιπούς φορείς/Δημόσιες Υπηρεσίες (Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ΔΟΥ κ.λ.π ).

Μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, ο φάκελος της υπόθεσης αποστέλλεται στην κατά τόπο Κτηματική Υπηρεσία η οποία προβαίνει στην προεκτίμηση της αξίας του ακινήτου και διαβιβάζει τον φάκελο στο αρμόδιο Δικαστικό Γραφείο/Δικηγόρο του Δημοσίου, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία καθορισμού της προσωρινής ή/και οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων.

Αίτηση προς το δικαστήριο για τον καθορισμό προσωρινής ή/και οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης μπορούν να υποβάλλουν και οι φερόμενοι ιδιοκτήτες.

Τελευταία ενημέρωση

27/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για αναγκαστική απαλλοτρίωσης ακινήτου, για αρχαιολογικούς- πολιτιστικούς σκοπούς. Η υποβολή των αιτημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Σημειώσεις

Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου(Εφορεία Αρχαιοτήτων).

Αίτηση για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς δύναται να υποβληθεί και από τον φερόμενο ιδιοκτήτη.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tmaaaa@culture.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατά της απόφασης της κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης χωρεί ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, (αρ. 18, παρ.5, ν.4858/2021).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς - πολιτιστικούς σκοπούς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,


      • 1 Διοικητικές Γνωμοδότηση Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου(ΚΑΣ) ή Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων(ΚΣΝΜ)

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την προτεινόμενη κήρυξη απαλλοτρίωσης σε ημερήσια εφημερίδα (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει).

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον μήνα από την τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης για την προτεινόμενη κήρυξη απαλλοτρίωσης στο οικείο Δημοτικό κατάστημα (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει).

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση δύο μηνών από την παραλαβή του έγγραφου της υπηρεσίας από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας για παροχή γνώμης σχετικά με την προτεινόμενη αναγκαστική απαλλοτρίωση (εκτός αν υπάρξει απαντητικό έγγραφο πριν τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας), (αρ.3 παρ. 3 & 6, ν. 2882/2001)

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την παραλαβή του έγγραφου της υπηρεσίας από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών για παροχή γνώμης σχετικά με την προτεινόμενη αναγκαστική απαλλοτρίωση, (αρ. 3, παρ. 4 & 6).

       Όχι Όχι

      • 6 Οικονομικές Χορήγηση βεβαίωσης πίστωσης από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ή άλλον φορέα.

       Όχι Όχι

      • 1 Κτηματολογικό Διάγραμμα και Πίνακας Ιδιοκτητών Τοπογραφικό διάγραμμα

       Κτηματολογικό Διάγραμμα και Πίνακας Ιδιοκτητών

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: 1. Για την έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης απαιτούνται: α) κτηματολογικό διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται η απαλλοτριούμενη έκταση και οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν, β) κτηματολογικός πίνακας, ο οποίος να εμφανίζει τους εικαζόμενους ιδιοκτήτες των απαλλοτριούμενων ακινήτων, το εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας, καθώς και όλα τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των κατασκευών και λοιπών συστατικών, που τυχόν υπάρχουν σε κάθε ιδιοκτησία και γ) τήρηση των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον το έργο για το οποίο θα κηρυχθεί απαλλοτρίωση περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων στις διατάξεις αυτές. Η τήρηση των διαδικασιών αυτών μπορεί να παραλείπεται όταν η συγκεκριμένη θέση του έργου έχει ήδη ειδικά προβλεφθεί σε κείμενο ευρύτερου χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδιασμού. Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες αιτιολογούνται επαρκώς από τον φορέα εκτέλεσης του έργου, η απαλλοτρίωση μπορεί να κηρύσσεται με απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας οριοθέτησης της ζώνης απαλλοτρίωσης, κλίμακας ανάλογης προς την πυκνότητα των ακινήτων επί του οποίου εμφαίνεται, ευκρινώς και με σχετική ακρίβεια, το όριο της απαλλοτρίωσης και έχει υπολογισθεί το συνολικό εμβαδό της απαλλοτριούμενης έκτασης. Στην περίπτωση αυτήν, το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας ιδιοκτησιών συντάσσονται και εγκρίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που πρότεινε την κήρυξη της απαλλοτρίωσης εντός έξι (6) μηνών από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, άλλως η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδίκαια, (άρθρο 3, παρ. 1, ν. 2882/2001).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Γνώμη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας. Γνωμοδότηση

       Γνώμη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Αφορά την περίπτωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε αγροτική έκταση. Η αρνητική γνώμη δεν παρακωλύει την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Η προθεσμία διατύπωσης γνώμης είναι δύο μήνες από την περιέλευση στην υπηρεσία της σχετικής πρόσκλησης και αν εκπνεύσει άπρακτη, η κήρυξη χωρεί νομίμως, (αρ.3 παρ. 3 και 6 του ν. 2882/2001).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές, Χρήσης

       Όχι 5300

      • 3 Γνώμη της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Γνωμοδότηση

       Γνώμη της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Αφορά στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δασικής έκτασης. Η προθεσμία διατύπωσης γνώμης είναι δύο μήνες από την περιέλευση στην αρμόδια υπηρεσία της σχετικής πρόσκλησης και αν εκπνεύσει άπρακτη, η κήρυξη χωρεί νομίμως, (παρ. 4 και 6 του άρθρου 3, ν. 2882/2001).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές, Χρήσης

       Όχι 5300

      • 4 Δημοσίευση Ανακοίνωσης της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων σε ημερήσια εφημερίδα. Αποδεικτικό δημοσίευσης

       Δημοσίευση Ανακοίνωσης της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων σε ημερήσια εφημερίδα.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Στην Υπηρεσία αποστέλλεται αντίγραφο εφημερίδας στην οποία έγινε η δημοσίευση. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια τοπική εφημερίδα, η ανακοίνωση δημοσιεύεται σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην περιφέρεια που βρίσκεται η απαλλοτριωτέα έκταση . Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης γίνεται ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την προτεινόμενη κήρυξη απαλλοτρίωσης (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3940

      • 5 Βεβαίωση Τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης απαλλοτρίωσης στο Δημοτικό Κατάστημα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης απαλλοτρίωσης στο Δημοτικό Κατάστημα.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό από όργανο του δήμου ή της κοινότητας, το οποίο υποβάλλεται στην υπηρεσία που εξέδωσε την ανακοίνωση, (παρ. 5 του αρ. 3, ν. 2882/2001).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Βεβαίωση Χρηματοδότησης για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Χρηματοδότησης για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Αρμόδιος φορέας για την έκδοση της βεβαίωσης είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ λαμβάνεται υπόψιν η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίζεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 18 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως σήμερα ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • Νόμος 2882/2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, όπως σήμερα ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας


       Περιγραφή Αρ. 18 παρ. 1, ν. 4858/2021, (ΦΕΚ Α 220), Το Δημόσιο μπορεί να προβαίνει είτε στην ολική ή τη μερική απαλλοτρίωση είτε στην απευθείας εξαγορά μνημείου ή οποιουδήποτε ακινήτου μέσα στο οποίο υπάρχουν μνημεία, καθώς και παρακείμενων ακινήτων ή μνημείων, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των μνημείων.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήματος ιδιοκτήτη ακινήτου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα για αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δέσμευσης της ιδιοκτησίας για αρχαιολογικούς σκοπούς, υποβάλλεται στην κατά τόπον αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο πρωτοκολλείται.

       Ναι Όχι


      • 3 Πρόταση από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου για αναγκαστική απαλλοτρίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αφορά στην περίπτωση εντοπισμού αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την διενέργεια ανασκαφικής έρευνας.

       Σημειώσεις Η διεξαγωγή και ο έλεγχος των ανασκαφών πραγματοποιείται από τις κατά τόπους αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

       Ναι Όχι


      • 4 Εισήγηση του αρμοδίου φορέα του ΥΠΠΟ, (κατά τόπον αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων) για την αναγκαιότητα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 4858/2021, «Η εισήγηση της Υπηρεσίας για ολική ή μερική απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά ακινήτου περιλαμβάνει την αιτιολογημένη απόρριψη άλλων λύσεων προστασίας των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων, καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις για τον τρόπο διατήρησης και ανάδειξής τους μέσα στο προς απαλλοτρίωση ακίνητο».

       Όχι Όχι


      • 5 Θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβουλίου ή Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται θετική γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα της απαλλοτρίωσης έπειτα από ανασκαφές από τις οποίες προέκυψαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα ή και για λόγους που σχετίζονται με την ανάδειξη και την προστασία του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου.

       Σημειώσεις Αρ. 50, ν. 4858/2021 "Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων, (ΦΕ.Κ. Α 220).

       Ναι Όχι


      • 6 Αρνητική γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβουλίου ή Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρνητική σύμφωνη γνώμη δεν έχει αμιγή γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης του ΚΑΣ, η οποία δεν ενσωματώνεται σε αρνητική εκτελεστή πράξη, αποκτά η ίδια εκτελεστότητα και παρέχεται η δυνατότητα αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας.

       Σημειώσεις Αρ. 50, ν. 4858/2021 "Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων, (ΦΕ.Κ. Α 220).

       Ναι Ναι


      • 7 Σύνταξη εγγράφου γνωστοποίησης κήρυξης απαλλοτρίωσης στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αφορά την περίπτωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε αγροτική έκταση.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη εγγράφου γνωστοποίησης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στην αρμόδια δασική Υπηρεσία για διατύπωση γνώμης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αφορά στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δασικής έκτασης.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση βεβαίωσης χρηματοδότησης από τον Οργανισμό Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Απαλλοτριώσεων αιτείται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) την έκδοση βεβαίωσης πίστωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση.

       Σημειώσεις Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψιν η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίζεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη και Υπογραφή Απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής των αποφάσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης ανατίθεται στον προιστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημοσίευση σε φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης γίνεται ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη δημοσίευση και τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης για την προτεινόμενη κήρυξη απαλλοτρίωσης (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει) και δύο (2) μήνες από την περιέλευση της σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Δασών και Αγροτικής Οικονομίας. Αν εκπνεύσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία η κήρυξη απαλλοτρίωσης χωρεί νομίμως {παρ.του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α17)}.

       Όχι Όχι


      • 12 Ανάρτηση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Μετά τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ΦΕΚ, η απόφαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.