Κατ' εξαίρεση μετεγγραφές /μετακινήσεις φοιτητών ΑΕΙ και ΑΕΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0f2f042d-ff2b-4905-98aa-42dab5ec27d4 242249

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης που υποβάλλονται αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Οι αιτήσεις εξετάζονται από πενταμελή Επιτροπή η οποία συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση κατ΄εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης

Σημειώσεις

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε ημερομηνίες και με διαδικασία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατ΄εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις φοιτητών ΑΕΙ και ΑΕΑ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Ιατρικές Σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπ΄ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στη ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,


       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Θάνατος συγγενούς α’ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής,


       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου.


       Όχι Όχι

      • 4 Ιατρικές Φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης


       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση σπουδών από το τμήμα προέλευσης του ΑΕΙ από την οποία προκύπτει το εξάμηνο φοίτησης και ο τρόπος εισαγωγής στο εν λόγω τμήμα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση σπουδών από το τμήμα προέλευσης του ΑΕΙ από την οποία προκύπτει το εξάμηνο φοίτησης και ο τρόπος εισαγωγής στο εν λόγω τμήμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Ιατρικά δικαιολογητικά, πιστοποιητικό θανάτου κλπ Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Ιατρικά δικαιολογητικά, πιστοποιητικό θανάτου κλπ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες ζητούν κατ΄εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 79 4692 2020 111 Α

       Περιγραφή Κατ΄εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200100111

      • Υπουργική Απόφαση 12 έως 14 148236/Ζ1 2020 4806 Β

       Περιγραφή Κατ΄εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση. Πεδίο εφαρμογής-Δικαιούχοι μετεγγραφής Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής κατ΄εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200204806

      • 1 Έκδοση σχετικού Δελτίου Τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχετικό Δελτίο Τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναφέρει την ηλεκτρονική πλατφόρμα καθώς και το χρονικό διάστημα που θα υποβάλλονται οι αιτήσεις

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβάλλονται οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση των αιτήσεων από την αρμόδια Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο επιπλέον δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της κρίσης της περί της αίτησης για χορήγηση κατ ΄εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση εμπίπτει σε λόγους αποκλεισμού, όπως αυτοί της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4692/2020 (Α΄111), τότε η Επιτροπή κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφών του άρθρου 8 δύναται να εισηγηθεί ομόφωνα στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος και κρίνει για την έκδοση απόφασης κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση αποτελεσμάτων και ενημέρωση των ενδιαφερομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή φακέλου επιτυχόντα μετεγγραφής στο ΑΕΙ υποδοχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πλήρης φάκελος του αιτούντος και η τεκμηριωμένη απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζονται στο ΑΕΙ, στο οποίο ο αιτών έχει αιτηθεί την κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.