Κατάθεση οφειλόμενου πιστοποιητικού σπουδών σε Στρατολογική Υπηρεσία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση33265c1a-fc96-42fb-8d8e-058f92df39ea 332651

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, Διεύθυνση Νομικού Σώματος, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην κατάθεση οφειλόμενου πιστοποιητικού σπουδών σε Στρατολογική Υπηρεσία. Όσοι έτυχαν αναβολής ως σπουδαστές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει την αναβολή κατάταξης, υποχρεούνται να καταθέσουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω λήξης ή διακοπής της αναβολής, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της παραγράφου παρ. 1 του παρόντος άρθρου, από τις οποίες να προκύπτουν οι γραμματικές γνώσεις που απέκτησαν μετά τη χρήση της αναβολής τους. Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων, επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση ενός (1) μηνός.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ενδιαφερομένου

  Σημειώσεις

  Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (www.stratologia.gr) ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Η υποβολή οφειλόμενου πιστοποιητικού σπουδών γίνεται αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι κατατίθεται εμπρόθεσμα.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Υποβολή πιστοποιητικού σπουδών στη Στρατολογία Υποβολή πιστοποιητικού σπουδών λόγω λήξης ή διακοπής αναβολής

       Επίσημος τίτλος

       Κατάθεση οφειλόμενου πιστοποιητικού σπουδών σε Στρατολογική Υπηρεσία


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ-ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Στρατολογικές Απαιτείται να έχει χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο αναβολή κατάταξης ως σπουδαστή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία να έχει διακοπεί ή να έχει λήξει.

        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικής προθεσμίας Το οφειλόμενο πιστοποιητικό σπουδών υποβάλλεται εμπρόθεσμα από τον ενδιαφερόμενο στη Στρατολογική Υπηρεσία έως την ημερομηνία που του ορίσθηκε για κατάταξη.

        Όχι Όχι

       • 1 Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.3421/2005 (Α΄ 302), από τις οποίες να προκύπτουν οι γραμματικές γνώσεις που απέκτησαν μετά τη χρήση της αναβολής τους. Αποδεικτικό σπουδών

        Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.3421/2005 (Α΄ 302), από τις οποίες να προκύπτουν οι γραμματικές γνώσεις που απέκτησαν μετά τη χρήση της αναβολής τους.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Δικαιολογητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους, γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα. Αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • Νόμος 18, παράγραφος 11 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 77 του ν.3883/10 (ΦΕΚ 167 Α΄/24-09-10), με το άρθρο 112 του ν.3978/11 (ΦΕΚ 137 Α΄/16-06-11), με το άρθρο 22 του ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α΄/04-08-14), με το άρθρο 12 του ν.4452/17 (ΦΕΚ 17 Α΄/15-02-17) και με το άρθρο 118 του ν.4790/21 (ΦΕΚ 48 Α΄/31-03-21)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Υπουργική Απόφαση 8, παράγραφος 1 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/04-01-2006 απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

        Περιγραφή Όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με τη Φ.429.1/30/371440/Σ.1672/07-10-2014 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2822/21-10-2014, τ. Β’ ), με τη Φ.429.1/2/280117/Σ.22/11-1-11 Απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 111/07-02-11, τ. Β΄) και με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/19-09-22 Απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 5011/26-09-22, τ. Β΄)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • 1 Παραλαβή δικαιολογητικών και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (www.stratologia.gr) ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Ενημέρωση Στρατολογικού Μητρώου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ενημερώνεται το Στρατολογικό Μητρώο του ενδιαφερομένου ως προς τις γραμματικές του γνώσεις.

        Όχι Όχι


       • 4 Πέρας διαδικασίας        Όχι Ναι


       • Ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων Η κατάθεση οφειλόμενου πιστοποιητικού σπουδών μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν αυθεντικοποίησης του χρήστη με κωδικούς taxisnet.


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.