Καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και λοιπών φόρων της αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcd431a39-6f7d-4f83-9eda-6868df1e7a94 532604

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και των δικαιωμάτων υπέρ τρίτων, που αναλογούν στην εξερχόμενη από Φορολογικές Αποθήκες αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση για την καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης και λοιπών φόρων της αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υποβολή δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ) αλκοολούχων προϊόντων

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή δήλωσης για την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φόρων της αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       L2, L5

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής ή/και διάθεσης αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων όπως αυτά ορίζονται στο Α. 79 του Ν.2960/2001, οι οποίοι διαθέτουν τις αντίστοιχες κατά περίπτωση αδειοδοτήσεις.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών taxisnet για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

       Όχι Όχι

      • 1 Τιμολόγιο πώλησης / προτιμολόγιο. Φορολογικό παραστατικό

       Τιμολόγιο πώλησης / προτιμολόγιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ανάλογα με το είδος του διενεργούμενου ελέγχου (π.χ. φυσικός έλεγχος) ενδέχεται να ζητηθεί η προσκόμιση του πρωτότυπου εγγράφου, πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7259

      • 2 Αναλυτική κατάσταση για τις ποσότητες που εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Αναλυτική κατάσταση για τις ποσότητες που εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων βεβαιώνεται και εισπράττεται το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από τον μήνα εξόδου των παραπάνω προϊόντων από το καθεστώς αναστολής, με βάση δήλωση και αναλυτική κατάσταση, που υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή και σημείωμα που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8689

      • Νόμος 109,110 2960 2001 265 Α

       Περιγραφή Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100265

      • Υπουργική Απόφαση Δ758/397 2002 713 Β

       Περιγραφή Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και των δικαιωμάτων υπέρ τρίτων, που αναλογούν στην εξερχόμενη από Φορολογικές Αποθήκες αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200713

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής Α.1437 2019 4443 Β

       Περιγραφή Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) -Τήρηση Αρχείου.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%A3%CE%A846%CE%9C%CE%A03%CE%96-2%CE%957?inline=true

       ΑΔΑ ΩΒΣΨ46ΜΠ3Ζ-2Ε7

      • Εγκύκλιος ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013 2013

       Περιγραφή Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στο ICISnet.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B1%CE%94%CE%97-%CE%97%CE%94%CE%9F?inline=true

       ΑΔΑ ΒΛ1ΔΗ-ΗΔΟ

      • Εγκύκλιος Φ. 812/570 2002

       Περιγραφή Παρέχονται διευκρινίσεις.


      • 1 Είσοδος στην εφαρμογή και πιστοποίηση χρήστη


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή H πρόσβαση των εξωτερικών χρηστών στο ICISnet, για την υποβολή και την παραλαβή των απαιτούμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, γίνεται μέσω της εφαρμογής iTrader μετά την πιστοποίησή τους στο TAXISnet. Επιπλέον τα πρόσωπα αυτά δύνανται να εξουσιοδοτούν για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών (υποβολή απαιτούμενων μηνυμάτων) νόμιμους αντιπροσώπους, οι οποίοι απαιτείται να έχουν επίσης πιστοποίηση από το TAXISnet. Η πρόσβαση γίνεται από το σύνδεσμο που αναφέρεται στις σημειώσεις παρακάτω.

       Σημειώσεις https://login.gsis.gr/mylogin/login.jsp?bmctx=1DB55AB50C08F2B418903DE4EB7466AD47038BC455E39B9EA82B1EB28CE52BC6&contextType=external&username=string&password=secure_string&challenge_url=https%3A%2F%2Flogin.gsis.gr%2Fmylogin%2Flogin.jsp&ssoCookie=disablehttponly&request_id=-9099760137003162615&authn_try_count=0&locale=el&resource_url=https%253A%252F%252Fwww1.gsis.gr%252Ficisnet%252Fitrader

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση και υποβολή Δ.Ε.Φ.Κ. και απόδοση MRN (Movement/Master Reference Number)


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο συναλλασσόμενος ή ο αντιπρόσωπός του (π.χ. εκτελωνιστής), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης -> ΔΕΦΚ -> Υποβολή ΔΕΦΚ, καταχωρίζει τα απαραίτητα κατά περίπτωση στοιχεία. Κατόπιν αυτόματου διασταυρωτικού ελέγχου ως προς τα υποχρεωτικά πεδία και τα πεδία που διαλειτουργούν με άλλα υποσυστήματα (π.χ. εγγυήσεων), αποδίδεται μοναδικός αριθμός καταχώρισης (MRN) της δήλωσης από το σύστημα.

       Σημειώσεις Ο συνολικός χρόνος καταχώρησης των στοιχείων της δήλωσης εξαρτάται από το πλήθος των διαφορετικών ειδών (στοιχείων). Οι ανωτέρω χρόνοι είναι ενδεικτικοί.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή των απαιτούμενων υποστηρικτικών δικαιολογητικών εγγράφων της Δ.Ε.Φ.Κ.


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα υποστηρικτικά έγγραφα συνυποβάλλονται σε κάθε περίπτωση ηλεκτρονικά αμέσως με την απόδοση του MRN στη Δ.Ε.Φ.Κ., ανεξάρτητα από τον βαθμό επικινδυνότητας που προσδίδεται από την Ανάλυση Κινδύνου (π.χ. κατά δήλωση Δ.Ε.Φ.Κ.). Τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την αρχική σελίδα ηλεκτρονικής υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. από τη διαδρομή: Ενέργειες → Αίτηση με συνημμένα αρχεία από Οικονομικό Φορέα → Δημιουργία συνυποβαλλόμενων αρχείων.

       Σημειώσεις Τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα δηλώνονται στο πεδίο 44.2 της Δ.Ε.Φ.Κ.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάλυση κινδύνου της Δ.Ε.Φ.Κ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αυτόματη ανάλυση κινδύνου των στοιχείων της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. από το σύστημα και κατάταξη αυτής, ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας, είτε κατά δήλωση, είτε για έλεγχο εγγράφων, είτε για φυσικό έλεγχο. Ενημέρωση του συναλλασσομένου για την απόφαση ελέγχου, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά. Εμφάνιση της ΔΕΦΚ προς δρομολόγηση στην οθόνη (Dashboard) του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στο σύστημα και αναβάθμισης από «κατά δήλωση» σε έλεγχο εγγράφων ή από έλεγχο εγγράφων σε φυσικό έλεγχο, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποτέλεσμα ανάλυσης κινδύνου: Κατά δήλωση


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου είναι «κατά δήλωση», η ΔΕΦΚ θα δρομολογηθεί απευθείας σε κατάσταση «υπό πληρωμή».

       Ναι Όχι


      • 6 Αποτέλεσμα ανάλυσης κινδύνου: Έλεγχος εγγράφων / φυσικός έλεγχος


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου είναι φυσικός έλεγχος ή έλεγχος εγγράφων τότε το παραστατικό θα πρέπει να δρομολογηθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενο προς έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 7 Ανάθεση ελέγχου της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. σε αρμόδιο Τελωνειακό υπάλληλο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Προϊστάμενος δρομολογεί το παραστατικό σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους - ελεγκτές του Τμήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Λοιπών Φορολογιών ή του Τμήματος που χειρίζεται τα θέματα Ε.Φ.Κ., με την έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου. Η Δήλωση Ε.Φ.Κ. εμφανίζεται στην οθόνη (Dashboard) του ελεγκτή σε κατάσταση «υπό έλεγχο».

       Ναι Όχι


      • 8 Έλεγχος της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.) και καταχώριση των αποτελεσμάτων ελέγχου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος - ελεγκτής προβαίνει σε έλεγχο με βάση την εντολή ελέγχου, ήτοι: α) προκειμένου για έλεγχο εγγράφων, σε επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων της Δ.Ε.Φ.Κ., καθώς και στον έλεγχο του ορθού υπολογισμού των φορολογικών επιβαρύνσεων με βάση τα προσκομισθέντα από τον υπόχρεο δικαιολογητικά, β) προκειμένου για φυσικό έλεγχο, σε επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων της Δ.Ε.Φ.Κ., με βάση τα προσκομισθέντα από τον υπόχρεο δικαιολογητικά, στην επαλήθευση των εμπορευμάτων και στον έλεγχο του ορθού υπολογισμού των φορολογικών επιβαρύνσεων. Και στις δύο περιπτώσεις, σε περίπτωση εύρεσης διαφορών, ο αρμόδιος ελεγκτής προβαίνει στις απαιτούμενες διορθώσεις του παραστατικού.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης κυμαίνεται αναλόγως του είδους του ελέγχου και της ελεγχόμενης ποσότητας.

       Ναι Όχι


      • 9 Δημιουργία Εντολής Πληρωμής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την καταχώριση του αποτελέσματος ελέγχου στο σύστημα ICISnet από τον αρμόδιο ελεγκτή η Δ.Ε.Φ.Κ. εμφανίζεται σε κατάσταση «υπό πληρωμή». Στην περίπτωση της κατά δήλωση Δ.Ε.Φ.Κ. το παραστατικό μεταβαίνει απευθείας στην κατάσταση αυτή.

       Όχι Όχι


      • 10 Ηλεκτρονική προώθηση της Δήλωσης Ε.Φ.Κ., μέσω του συστήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η δήλωση: α) σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά προωθείται ηλεκτρονικά με τις απαραίτητες πληροφορίες, μέσω του συστήματος στο αρμόδιο τμήμα και ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται μέσω του συστήματος για το οφειλόμενο ποσό, β) σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής δημιουργείται από το ICISnet η σχετική ταυτότητα οφειλής, η οποία είναι ανακτήσιμη από τον συναλλασσόμενο μέσω της επιλογής «Ηλεκτρονικές Πληρωμές».

       Όχι Όχι


      • 11 Είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων και έκδοση αποδεικτικού είσπραξης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση φυσικής πληρωμής, ο αρμόδιος υπάλληλος (ταμίας) εισπράττει το συνολικό ποσόν της Δ.Ε.Φ.Κ., εκδίδοντας το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης και επικυρώνοντας την πληρωμή. Η Δ.Ε.Φ.Κ. εμφανίζεται στο σύστημα σε κατάσταση «οριστικοποιημένη». Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί ως τρόπος εξόφλησης η ηλεκτρονική πληρωμή, ο συναλλασσόμενος αντλεί από το υποσύστημα «Ηλεκτρονικές Πληρωμές» του ICISnet την ταυτότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της Δ.Ε.Φ.Κ., καταβάλλει εξ αποστάσεως μέσω του τραπεζικού συστήματος το οφειλόμενο ποσόν και εκτυπώνει από το ηλεκτρονικό περιβάλλον ICISnet το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης. Με την ενημέρωση του συστήματος ICISnet από την τράπεζα πληρωμής, η Δ.Ε.Φ.Κ. οριστικοποιείται.

       Όχι Όχι


      • 12 Οριστικοποίηση Παραστατικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Με την είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, καθώς και των λοιπών Φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα αλκοολούχα ποτά και στην αιθυλική αλκοόλη, που τίθενται σε ανάλωση, το αποδεικτικό είσπραξης οριστικοποιείται.

       Όχι Όχι


      • 13 Έκδοση άδειας παράδοσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά από την οριστικοποίηση του αποδεικτικού είσπραξης, εκδίδεται άδεια παράδοσης από το υποσύστημα του Trader, η οποία μπορεί να εκτυπωθεί από τον ίδιο τον συναλλασσόμενο.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.