Καταγγελία για Βιομηχανικά Προϊόντα και Εγκαταστάσεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcf91504f-5bf8-4b15-816e-f81b1ad6001f 596348

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κτηματολογικά Γραφεία, Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή καταγγελίας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) για βιομηχανικά προϊόντα και εγκαταστάσεις, όπου και τηρείται Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών..

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών αποσκοπεί:

α) Στην θέσπιση βάσει κινδύνου ενός αντικειμενικού και αμερόληπτου πλαισίου αξιολόγησης και διαχείρισης των αναφορών/καταγγελιών που υποβάλλονται στη ΓΓΒ και οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια και τη συμμόρφωση των βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων που διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε χρήση/λειτουργία, αρμοδιότητας της ΓΓΒ.

β) Στην διασφάλιση της αξιοποίησης των αναφορών/καταγγελιών, ως πηγή πληροφοριών για τη βελτίωση της στόχευσης των κινδύνων και του σχεδιασμού των ελέγχων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταγγελία για Βιομηχανικά Προϊόντα και Εγκαταστάσεις.

Σημειώσεις

Ηλεκτρονική διεύθυνση για την αποστολή της φόρμας (ΑΚ- 01): protocollo@mindev.gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/199 και ειδικότερα το άρθρο 4 για τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη διοίκηση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υποβολή Καταγγελιών Βιομηχανικών Προϊόντων και Εγκαταστάσεων

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση Καταγγελιών Βιομηχανικών Προϊόντων και Εγκαταστάσεων Αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 126538 2020

       Περιγραφή Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8frIxwBEaZ1P3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtXrUqc8nUeyBOhhG6m4vtHasJ0tz7C Em9yIU9cVSyC5

      • Αστυνομική Διάταξη 65 4712 2020 146 Α

       Περιγραφή Ορισμός Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού και Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης στο πεδίο ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων - Ορισμός Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100146

      • Αστυνομική Διάταξη 140 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Διαχείριση Καταγγελιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • 1 Υποβολή Αναφοράς/Καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι αναφορές/καταγγελίες υποβάλλονται από τους αναφέροντες/καταγγέλλοντες μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων ΟΠΣ ΑΔΕ, οπότε λαμβάνουν μοναδικό αριθμό, χρονοσφραγίδα υποβολής και αυτόματο μήνυμα σε απάντηση: "Το αίτημά σας υποβλήθηκε επιτυχώς. Η υπηρεσία θα προβεί στην επεξεργασία του". Χρεώνεται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Δ/νσης του Υπουργείου.

       Σημειώσεις Προσωρινά και μέχρι την ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας στο ΟΠΣ ΑΔΕ, η υποβολή των αναφορών/καταγγελιών πραγματοποιείται: -με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας (ΑΚ-01) που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΓΓΒ www.ggb.gr και αποστολή της μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocollo_ggb@gge.gr. -τηλεφωνικά, ταχυδρομικώς ή με αυτοπρόσωπη παρουσία του καταγγέλοντος στην αρμόδια διεύθυνση ή τμήμα (υπάρχει διαθέσιμος τηλεφωνικός κατάλογος στην ιστοσελίδα της ΓΓΒ: https://www.ggb.gr) με ταυτόχρονη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας (ΑΚ-01) καταγραφής από τον αρμόδιο υπάλληλο. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής τους, οι καταγγελίες καταχωρίζονται από τον αρμόδιο υπάλληλο στην ηλεκτρονική φόρμα (ΑΚ-01), διασφαλίζοντας την καταχώριση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων. Η ηλεκτρονική φόρμα παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσήμανση και χρεώνεται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Δ/νσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση Αναφοράς/Καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ληφθείσα αναφορά/καταγγελία, μετά την υποβολή της, αξιολογείται, σύμφωνα με την §8.1 της υπ. αριθμ. 126538/30.11.2020 απόφασης (ΑΔΑ: 64ΥΦ46ΜΤΛΡ-ΚΦΖ, ΦΕΚ 5457/Β'/10.12.2020), από την αρμόδια Δ/νση της ΓΓΒ με τη χρήση του εντύπου ΑΚ-02 της ιδίας απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση Καταγγέλλοντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης αποδίδεται Βαθμός Σημαντικότητας, σύμφωνα με την §8.4 της υπ. αριθμ. 126538/30.11.2020 απόφασης (ΑΔΑ: 64ΥΦ46ΜΤΛΡ-ΚΦΖ, ΦΕΚ 5457/Β'/10.12.2020), ο οποίος καθορίζει τις ενέργειες της Διοίκησης. Ο αναφέρων/καταγγέλλων ενημερώνεται εγγράφως για τις ενέργειες της Διοίκησης σε σχέση με την καταγγελία του.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.