Καταγγελία για διεκδίκηση εκχωρημένου ονόματος με κατάληξη .gr ή .ελ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση90eb3b08-5aaa-498e-95c0-6c7962d84e7d 938549

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5

Κόστος

Από 200 έως 400 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 8 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά πληροφορίες για την υποβολή καταγγελίας για την διεκδίκηση ήδη εκχωρημένου ονόματος χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Τελευταία ενημέρωση

15/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταγγελία για τη διαγραφή και μεταβίβαση ονόματος χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

Σημειώσεις

Οι καταγγελίες υποβάλλονται επώνυμα, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eett.gr, • αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι).

Οι καταγγελίες αφορούν διεκδίκηση εκχωρημένων ονομάτων χώρου από τρίτα πρόσωπα, π.χ. όταν το όνομα χώρου είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο, σε βαθμό που προκαλεί σύγχυση, με όνομα για το οποίο υφίσταται δικαίωμα καταχώρησης, βάσει εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας. Οι λόγοι διαγραφής στους οποίους πρέπει να βασίζεται η καταγγελία αναφέρονται στον Κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου της ΕΕΤΤ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999) και ειδικότερα το άρθρο 4 για τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη διοίκηση. Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      [[process_official_title::Καταγγελία για την διεκδίκηση εκχωρημένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.gr] ή [.ελ]]]

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Παροχής στοιχείων Οι λόγοι διαγραφής στους οποίους πρέπει να βασίζεται η καταγγελία αναφέρονται στον Κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου της ΕΕΤΤ (άρθρο 10), (ΦΕΚ 973/Β/2018)

       Όχι Όχι

      • 1 Για τη διεξαγωγή ακρόασης (Κανονισμός Ακροάσεων της ΕΕΤΤ), απαιτείται να καταβάλετε, κατά περίπτωση, το ακόλουθο τέλος: Φυσικό πρόσωπο: 200 ευρώ. Νομικό πρόσωπο: 400 ευρώ. 200 € - 400 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.eett.gr/katanalotes/onomata-choroy/diacheirisi-kataggelion/

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 2 Αντίγραφο διαβατηρίου Διαβατήριο

       Αντίγραφο διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3971

      • 3 Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους για την διεξαγωγή ακρόασης Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους για την διεξαγωγή ακρόασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 5 Δικαιολογητικά αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους ο καταγγέλων αιτείται την διαγραφή και μεταβίβαση του ονόματος χώρου όπως εάν το όνομα χώρου είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο, σε βαθμό που προκαλεί σύγχυση, με όνομα για το οποίο υφίσταται δικαίωμα καταχώρησης, βάσει εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας. Οι λόγοι διαγραφής στους οποίους πρέπει να βασίζεται η καταγγελία αναφέρονται στον Κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου της ΕΕΤΤ (άρθρο 10), (ΦΕΚ 973/Β/2018) Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους ο καταγγέλων αιτείται την διαγραφή και μεταβίβαση του ονόματος χώρου όπως εάν το όνομα χώρου είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο, σε βαθμό που προκαλεί σύγχυση, με όνομα για το οποίο υφίσταται δικαίωμα καταχώρησης, βάσει εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας. Οι λόγοι διαγραφής στους οποίους πρέπει να βασίζεται η καταγγελία αναφέρονται στον Κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου της ΕΕΤΤ (άρθρο 10), (ΦΕΚ 973/Β/2018)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 6 Η εξουσιοδότηση απαιτείται σε περίπτωση υποβολής της καταγγελίας από δικηγόρο για λογαριασμό του καταγγέλοντος Εξουσιοδότηση

       Η εξουσιοδότηση απαιτείται σε περίπτωση υποβολής της καταγγελίας από δικηγόρο για λογαριασμό του καταγγέλοντος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 3070

      • Κανονισμός 843/2/1.3.2018 2018 973 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8AA7hEijbo-d5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXXnN0cDymRZb55pE9kIt0kpwAPQzZ9OP7VVlln3VLdt

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης μέσω E-mail

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή της καταγγελίας και των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@eett.gr

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή καταγγελίας δια ζώσης ή ταχυδρομικώς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η υποβολή της καταγγελίας και των δικαιολογητικών διενεργείται αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς από τον αιτούντα στην διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση καταγγελίας και χρέωση της στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, η χρέωση της αίτησης διενεργείται από την Κεντρική Γραμματεία της ΕΕΤΤ ιεραρχικά στον Προϊστάμενο του Τμήματος Α Νομικής Υποστήριξης που αναθέτει στον αρμόδιο νομικό.

       Σημειώσεις Η υποβολή της καταγγελίας πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι επώνυμη και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το τέλος για την ακρόαση.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση Καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέταση της καταγγελίας και των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων. Επιπροσθέτως πραγματοποιείται έλεγχος και στο Μητρώο Ονομάτων Χώρου για την επιβεβαίωση του κατόχου του ονόματος χώρου και του ιστορικού του ονόματος χώρου

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση του καταγγέλλοντα για μη ορθή υποβολή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση μέσω e-mail για μη πληρότητα των δικαιολογητικών για την διεξαγωγή ακρόασης.

       Ναι Ναι


      • 7 Διεξαγωγή Ακρόασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί στα εμπλεκόμενα μέρη, κλήση σε ακρόαση. Η ακρόαση πραγματοποιείται είτε δια ζώσης είτε με την υποβολή υπομνήματος. Η Επιτροπή Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, εκδίσδει απόφαση επί της Ακροάσεως

       Ναι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση Απόφασης ακρόασης με δικαίωση καταγγελόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 9 Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα της ΕΕΤΤ αναλαμβάνει την διαγραφή του ονόματος χώρου από τον υφιστάμενο δικαιούχο και την μεταβίβαση του στον καταγγέλοντα

       Ναι Ναι


      • 10 Κοινοποίηση Απόφασης ακρόασης με μη δικαίωση καταγγελόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.