Καταλογιστική απόφαση για αχρεωστήτως ληφθέντα ποσά σύνταξης από τον τραπεζικό λογαριασμό θανόντος συνταξιούχου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



0de15428-6edf-43a5-9349-2f5807b80777 914740

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Καταλογισμός σε βάρος των συνδικαιούχων τραπεζικού λογαριασμού ή των κληρονόμων θανόντος συνταξιούχου, για αναληφθέντα ποσά που πιστώθηκαν στο τραπεζικό λογαριασμό του συνταξιούχου, μετά τον θάνατο του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

21/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Καταλογιστική απόφαση για αχρεωστήτως ληφθέντα ποσά σύνταξης από τον τραπεζικό λογαριασμό θανόντος συνταξιούχου.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πράξη καταλογισμού σε βάρος των συνδικαιούχων τραπεζικού λογαριασμού του θανόντος συνταξιούχου ή των κληρονόμων του

      Επίσημος τίτλος

      Καταλογιστική απόφαση για αχρεωστήτως ληφθέντα ποσά σύνταξης από τον τραπεζικό λογαριασμό θανόντος συνταξιούχου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Οικονομικές Να έχουν πιστωθεί συντάξεις στον τραπεζικό λογαριασμό του συνταξιούχου μετά τον θάνατο του και να μην ανευρεθούν - επιστραφούν κατά την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτών.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Να μην επιστραφούν τα αναζητούμενα ποσά από τους συνδικαιούχους του τραπεζικού λογαριασμού του θανόντος συνταξιούχου ή τους κληρονόμους αυτού, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο, με το οποίο τους γνωστοποιείται η μη εύρεση των σχετικών ποσών και η αναγκαιότητα επιστροφής τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη Θανάτου του συνταξιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • Νόμος 96, 136 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Αρθρο 136 παρ. 3 εδάφιο στ΄ Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 3 3408 2005 272 Α

       Περιγραφή Παρ 24 Αν αναληφθούν ποσά σύνταξης από τον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων, τα οποία έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό αυτόν κατά το μετά το θάνατό τους χρόνο, αυτά καταλογίζονται σε βάρος των συνδικαιούχων του λογαριασμού και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Προκειμένου για ποσά που υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ, επιβάλλεται και πρόστιμο μέχρι του ποσού της σύνταξης τριών μηνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100272

      • Νόμος 13 2703 1999 72 Α

       Περιγραφή Παρ 9 Σε περίπτωση που ο λογαριασμός υπαλλήλου, συνταξιούχου ή βοηθηματούχου πιστώθηκε μετά το θάνατό του με ποσά μισθού, σύνταξης ή βοηθήματος που δεν εδικαιούτο και τα ποσά αυτά παραμΓένουν στο λογαριασμό του, το οικείο πιστωτικό ίδρυμα υποχρεουται να τα επιστρέψει στον οικείο φορέα μισθοδοσίας ή συνταξιοδότησης του υπαλλήλου, συνταξιούχου ή βοηθηματούχου με χρέωση του συγκεκριμένου λογαριασμού. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν επαρκεί για την ολοσχερή επιστροφή τους, η υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος εξαντλείται με την επιστροφή του υπάρχοντος υπολοίπου. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την επικουρική σύνταξη από τα επικουρικά Ταμεία, καθώς και για το μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100072

      • Νόμος 19 2972 2001 291 Α

       Περιγραφή Παρ 2 Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις ανωτέρω περιπτώσεις και όταν τα αχρεωστήτως πιστωθέντα ποσά έχουν αναληφθεί εν όλω ή εν μέρει από τρίτα πρόσωπα, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, ύστερα από αίτηση του φορέα μισθοδοσίας ή συνταξιοδότησης, να γνωστοποιούν σε αυτόν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των λοιπών συνδικαιούχων του λογαριασμού των υπαλλήλων ή συνταξιούχων που απεβίωσαν, καθώς και όποια στοιχεία έχουν για το πρόσωπο που ανέλαβε τις αχρεωστήτως πιστωθείσες αποδοχές ή συντάξεις.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100291

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2 356 1974 90 Α

       Περιγραφή Όργανα εισπράξεως -Νόμιμος τίτλος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19740100090

      • Προεδρικό Διάταγμα 55 16 1989 6 Α

       Περιγραφή Στοιχεία που περιέχονται στους τίτλους είσπραξης και στις περιληπτικές καταστάσεις βεβαίωσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100006

      • Νόμος 4 4151 2013 103 Α

       Περιγραφή Παρ 4β Τροποποίηση του Π . Δ . 169/2007 «Εάν δεν υπάρχουν συνδικαιούχοι του λογαριασμού τα ανωτέρω ποσά καταλογίζονται σε βάρος των κληρονόμων.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100103

      • 1 Εξαγωγή ηλεκτρονικού αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εξαγωγή ηλεκτρονικού αρχείου με τις αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις κάθε μήνα και μετά από 15 ημέρες, αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί η αναζήτηση και η ανάληψη συντάξεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΔΙΑΣ ΑΕ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και επεξεργασία υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επεξεργασία των περιπτώσεων του ανωτέρω ηλεκτρονικού αρχείου από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγγραφο προς τις Τράπεζες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με έγγραφο, ζητούνται στοιχεία (ονοματεπώνυμα,διευθύνσεις κ.α.) των συνδικαιούχων ή κληρονόμων των θανόντων συνταξιούχων, από τις Τράπεζες και σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό έχει δεσμευτεί από την Τράπεζα δίνονται οδηγίες για την μεταφορά του σε τραπεζικό λογαριασμό του Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγγραφο προς τους συνδικαιούχους και κληρονόμους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έγγραφη απάντηση της Τράπεζας ενημερώνεται το ηλεκτρονικό σύστημα των συντάξεων με τα στοιχεία των συνδικαιούχων ή κληρονόμων (ΑΦ.Μ. δεύθυνση), αφού πρώτα έχουν ταυτοποιηθεί με το taxis και εκτυπώνεται το ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, το οποίο αποστέλεται στους αποδέκτες συστημένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Ν. 2690/99. Το προαναφερόμενο έγγραφο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το ποσό που αχρεωστήτως ανελήφθη, πρέπει να κατατεθεί εφάπαξ σε διάστημα τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση του εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 5 Εγγραφη απάντηση σε Αντιρρήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Στην περίπτωση που οι συνδικαιούχοι ή κληρονόμοι υποβάλλουν Αντιρρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κατά του περιεχομένου του ενημερωτικού εγγράφου μας, αποστέλλουμε έγγραφη απάντηση (θετική ή αρνητική) και είναι δυνατόν να αλλάξει η ημερομηνία πληρωμής του οφειλομένου ποσού.

       Όχι Όχι


      • 6 Εκδοση καταλογιστικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον έχει λήξει η προθεσμία των τριών (3) μηνών για την εφάπαξ πληρωμή του αχρεωστήτως ληφθέντος ποσού μέσω Δ.Ο.Υ. και δεν έχουν ανταποκριθεί οι συνδικαιούχοι ή κληρονόμοι του θανόντος συνταξιούχου, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση της καταλογιστικής πράξης εις βάρος τους, αποστέλλοντάς την με συστημένο ταχυδρομείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2690/1999 ( Α΄45 ) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή καταλογιστικής πράξης στην Δ.Ο.Υ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την παρέλευση των 15 ημερών από την κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης στους συνδικαιούχους ή κληρονόμους του θανόντα συνδικαιούχου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1249/1-12-2014 του Υπ. Οικονομικών, η διοικητική πράξη αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ώστε να βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως δημόσιο έσοδο (βεβαίωση με την στενή έννοια), βάσει των διατάξεων του άρθρου 136 του ν. 4270/2014.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος βεβαίωσης τριπλότυπης κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έλεγχος της τριπλότυπης κατάστασης βεβαίωσης του καταλογιστέου ποσού που διαβιβάζεται από την Δ.Ο.Υ. στην Υπηρεσία μας ( φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο ).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.