Καταχώρηση Ρευματοδοτών & Ρευματοληπτών στο ΗΜΡΡ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3252bb47-421f-4d62-bd82-47665488259f 325247

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Από 10 έως 70 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώρηση ηλεκτρολογικού υλικού (ρευματοδοτών – ρευματοληπτών), όπως έχει οριστεί στις διατάξεις της 82373/2020 υ.α. «Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης» (Β΄ 3245), της οποίας αντικείμενο είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων διάθεσης και διαθεσιμότητας στην ελληνική αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/17.5.2016 υπουργικής απόφασης. Ο οικονομικός φορέας, υπεύθυνος για την καταχώρηση του ηλεκτρολογικού υλικού που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι της 82373/2020 υ.α., εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω των κωδικών taxisnet.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παρατηρήσεις

Από 1.1.2021 είναι ενεργοποιημένη η διαδικασία αυτόματης ψηφιακής χορήγησης στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές/εισαγωγείς/διανομείς) του μοναδικού αριθμού καταχώρησης ρευματοδοτών – ρευματοληπτών ηλεκτρικού ρεύματος (πρίζες) και η δυνατότητα επαλήθευσης και ελέγχου της συμμόρφωσης του συγκεκριμένου ηλεκτρολογικού υλικού, από τους ίδιους τους καταναλωτές/χρήστες. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ρευματοδοτών-Ρευματοληπτών (ΗΜΡΡ) είναι προσβάσιμο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης https://esocketsregistry.ggb.gr και της διαδικασίας που είναι αναρτημένη στο https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/elektroniko-metroo-reumatodoton-reumatolepton

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Καταχώρησης Ρευματοδοτών & Ρευματοληπτών στο ΗΜΡΡ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταχώρηση στο ΗΜΡΡ

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώρηση Ρευματοδοτών & Ρευματοληπτών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΗΜΡΡ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Μητρώο Ρευματοδοτών – Ρευματοληπτών (ΗΜΡΡ)-ΦΕΚ 3656 / Β/ 17.10.2017

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται ο ενδιαφερόμενος φορέας να είναι κάτοχος προχωπικών κωδικών taxisnet για την είσοδο στην ενιαία ψηφιακή πύλη δημόσιας διοίκησης gov.gr και την καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΗΜΡΡ).

       Όχι Όχι

      • 1 Καταχώρηση νέου ηλεκτρολογικού υλικού 70 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7656

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Ανανέωση καταχώρησης ηλεκτρολογικού υλικού 10 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7655

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Στοιχεία επιχείρησης Αποδεικτικό

       Στοιχεία επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 2 Στοιχεία και δικαιολογητικά πιστοποιητικού χορήγησης σήματος ποιότητας Πιστοποιητικό

       Στοιχεία και δικαιολογητικά πιστοποιητικού χορήγησης σήματος ποιότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Εικονογραφημένο έντυπο του υλικού Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Εικονογραφημένο έντυπο του υλικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 4 Κωδικοί υλικού Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Κωδικοί υλικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι κωδικοί υλικού περιλαμβάνουν κωδικούς μηχανισμού, πλάκας κάλυψης, περιβλήματος, ρευματοδότη, ρευματολήπτη, προσαρμογέα, πολύπριζου, λοιπών προϊόντων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Υπουργική Απόφαση 3 82373/2020 2020 3245 Β

       Περιγραφή Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203245

       ΑΔΑ 6Μ2046ΜΤΛΡ-ΒΟΦ

      • Υπουργική Απόφαση 110285/ΔΤΒΝ 1851/Τμ. A/Φ.15/2017 2017 3656 Β

       Περιγραφή Δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας - Μητρώου Ρευματοδοτών - Ρευματοληπτών (ΗΜΡΡ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203656

      • Υπουργική Απόφαση 34744/2022 2022 1695 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 82373/3.8.2020 υπουργικής απόφασης «Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης» (Β΄ 3245).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201695

       ΑΔΑ 9Β9946ΜΤΛΡ-ΣΨΚ

      • Νόμος 21-28 4801 2021 83 Α

       Περιγραφή Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ- ΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100083

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας
       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή στοιχείων για ρευματοτοδότες/ρευματολήπτες στο ΗΜΡΡ


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο οικονομικός φορέας ο οποίος κατασκευάζει, συναρμολογεί, αντιπροσωπεύει, εισάγει, διανέμει, εν γένει διαθέτει ή εγκαθιστά ρευματοδότες/ρευματολήπτες στην ελληνική αγορά, καταχωρεί τα στοιχεία του εν λόγω ηλεκτρολογικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΗΜΡΡ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 82373/2020 υ.α. «Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης» (ΦΕΚ Β΄ 3245). Το ηλεκτρολογικό υλικό που καταχωρείται αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της προαναφερόμενης υ.α.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Δήλωσης Καταχώρησης (νέας ή ανανέωσης παλαιότερης) μέσω του ΗΜΡΡ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr


       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των σχετικών στοιχείων και την επισύναψη των σχετικών δικαιολογητικών στο ΗΜΡΡ, και την προμήθεια σχετικού ηλεκτρονικού παραβόλου, η διαδικασία της καταχώρησης τερματίζεται με την έκδοση της Δήλωσης Καταχώρησης που αφορά το συγκεκριμένο ηλεκτρολογικό προϊόν. Ο οικονομικός φορέας πλέον μπορεί να το διαθέσει στην ελληνική αγορά.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.