Καταχώριση κοινοποιήσεων και μελετών ασφαλείας SEVESO

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3a3f24c6-68f6-417d-b0a3-61dc0ac58c09 332466

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

15

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διαδικασία θεώρησης Κοινοποιήσεων και Καταχώρισης Μελετών Ασφαλείας σε εγκαταστάσεις ή μονάδες στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ

Τίτλος

Κατάθεση Φακέλου για την Θεώρηση Κοινοποίησης και Καταχώρησης Μελέτης Ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν επικίνδυνες ουσίες.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Σύμφωνα με το ΠΔ 18/1989 και τον ΚΔΔ (Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας)

    NACE

    • 35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007).


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εγκατάσταση (establishment) δραστηριότητας, που τελεί υπό τον έλεγχο του φορέα εκμετάλλευσης όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε μία ή περισσότερες μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ή συναφών υποδομών ή δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 (Β 354)

       Όχι Όχι

      • 1 πλήρες τοπογραφικό με τις συντεταγμένες αυτής κατά ΕΓΣΑ 87 ή/και WGSC84 και ειδικότερα: αα) Συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου που ορίζει το γήπεδο της εγκατάστασης σε γεωγραφικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 ή και WGSC84, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αβ) Κάτοψη του γηπέδου της εγκατάστασης με αποτυπωμένες τις δεξαμενές, αποθήκες και τον κύριο παραγωγικό εξοπλισμό αυτής. Καθένα από τα προαναφερθέντα στοιχεία πρέπει να έχει προκαθορισμένη ονοματολογία με βάση κωδικό αναφοράς. Η κάτοψη θα έχει γεωγραφική αναφορά στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 ή και WGSC84 και θα υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       πλήρες τοπογραφικό με τις συντεταγμένες αυτής κατά ΕΓΣΑ 87 ή/και WGSC84 και ειδικότερα: αα) Συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου που ορίζει το γήπεδο της εγκατάστασης σε γεωγραφικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 ή και WGSC84, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αβ) Κάτοψη του γηπέδου της εγκατάστασης με αποτυπωμένες τις δεξαμενές, αποθήκες και τον κύριο παραγωγικό εξοπλισμό αυτής. Καθένα από τα προαναφερθέντα στοιχεία πρέπει να έχει προκαθορισμένη ονοματολογία με βάση κωδικό αναφοράς. Η κάτοψη θα έχει γεωγραφική αναφορά στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 ή και WGSC84 και θα υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 2 το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία και την έδρα του φορέα εκμετάλλευσης, καθώς και την πλήρη διεύθυνση της σχετικής εγκατάστασης. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία και την έδρα του φορέα εκμετάλλευσης, καθώς και την πλήρη διεύθυνση της σχετικής εγκατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 το όνομα, τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του κατά νόμο υπεύθυνου της εγκατάστασης και την ιδιότητά του, αν δεν είναι ο αναφερόμενος στο στοιχείο β), καθώς και το όνομα, τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του τεχνικού ασφαλείας. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       το όνομα, τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του κατά νόμο υπεύθυνου της εγκατάστασης και την ιδιότητά του, αν δεν είναι ο αναφερόμενος στο στοιχείο β), καθώς και το όνομα, τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του τεχνικού ασφαλείας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 10 και 12 του άρθρου 3, Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, των ως άνω επικινδύνων ουσιών και των πρώτων υλών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006, όπως ισχύει, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η γνωμοδότηση που προβλέπεται στην παράγραφο Β του άρθρου 5. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 10 και 12 του άρθρου 3, Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, των ως άνω επικινδύνων ουσιών και των πρώτων υλών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006, όπως ισχύει, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η γνωμοδότηση που προβλέπεται στην παράγραφο Β του άρθρου 5.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 5 επαρκείς πληροφορίες (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας ΔΔΑ) Safety Data Sheet (SDS), ή άλλα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν στην εγκατάσταση ή παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία ή που είναι δυνατόν να προκύψουν από ενδεχόμενο ατύχημα και της κατηγορίας των ουσιών αυτών. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       επαρκείς πληροφορίες (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας ΔΔΑ) Safety Data Sheet (SDS), ή άλλα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν στην εγκατάσταση ή παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία ή που είναι δυνατόν να προκύψουν από ενδεχόμενο ατύχημα και της κατηγορίας των ουσιών αυτών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 6 την ποσότητα και τη φυσική κατάσταση της επικίνδυνης ουσίας ή των επικίνδυνων ουσιών που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       την ποσότητα και τη φυσική κατάσταση της επικίνδυνης ουσίας ή των επικίνδυνων ουσιών που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 7 την περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται ή προβλέπεται να ασκηθεί στην εγκατάσταση ή στο χώρο αποθήκευσης. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       την περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται ή προβλέπεται να ασκηθεί στην εγκατάσταση ή στο χώρο αποθήκευσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 8 το άμεσο περιβάλλον της εγκατάστασης κυρίως μέσω τοπογραφικών διαγραμμάτων και χαρτών. Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       το άμεσο περιβάλλον της εγκατάστασης κυρίως μέσω τοπογραφικών διαγραμμάτων και χαρτών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 9 περιγραφή των παραγόντων που ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλο ατύχημα ή να επιδεινώσουν τις επιπτώσεις του, καθώς και λεπτομέρειες, αν υπάρχουν, σχετικά με τις γειτονικές εγκαταστάσεις, όπως και περιγραφή των δραστηριοτήτων και των χρήσεων της ευρύτερης περιοχής καθώς και των δραστηριοτήτων και έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας αλλά θα ήταν δυνατόν να αποτελέσουν αιτία για αύξηση της επικινδυνότητας ή των συνεπειών μεγάλου ατυχήματος και πρόκληση πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων (φαινόμενο domino) Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       περιγραφή των παραγόντων που ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλο ατύχημα ή να επιδεινώσουν τις επιπτώσεις του, καθώς και λεπτομέρειες, αν υπάρχουν, σχετικά με τις γειτονικές εγκαταστάσεις, όπως και περιγραφή των δραστηριοτήτων και των χρήσεων της ευρύτερης περιοχής καθώς και των δραστηριοτήτων και έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας αλλά θα ήταν δυνατόν να αποτελέσουν αιτία για αύξηση της επικινδυνότητας ή των συνεπειών μεγάλου ατυχήματος και πρόκληση πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων (φαινόμενο domino)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 10 περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου σε απλή και κατανοητή γλώσσα, ώστε να διευκολύνεται η παροχή από την αδειοδοτούσα αρχή, εύληπτων πληροφοριών στο κοινό Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου σε απλή και κατανοητή γλώσσα, ώστε να διευκολύνεται η παροχή από την αδειοδοτούσα αρχή, εύληπτων πληροφοριών στο κοινό

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 11 Χάρτη κλίμακας 1:5000 στον οποίο αποτυπώνονται με συντεταγμένες τα παρακάτω στοιχεία, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα από τους οικείους ΟΤΑ: αα) όλα τα σημεία με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού, όπως στρατιωτικές μονάδες, άλλες εγκαταστάσεις που υπάγονται ή όχι στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εκκλησίες, αβ) οι χώροι συνάθροισης ευπαθών τμημάτων πληθυσμού όπως σχολεία, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις και, αγ) οι οικισμοί. Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Χάρτη κλίμακας 1:5000 στον οποίο αποτυπώνονται με συντεταγμένες τα παρακάτω στοιχεία, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα από τους οικείους ΟΤΑ: αα) όλα τα σημεία με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού, όπως στρατιωτικές μονάδες, άλλες εγκαταστάσεις που υπάγονται ή όχι στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εκκλησίες, αβ) οι χώροι συνάθροισης ευπαθών τμημάτων πληθυσμού όπως σχολεία, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις και, αγ) οι οικισμοί.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 12 Την Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΕΠΠΜΑ). Έκθεση

       Την Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΕΠΠΜΑ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 13 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 14 Την γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ορθή ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών Γνωμοδότηση

       Την γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ορθή ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 15 Η Μελέτη Aσφαλείας περιέχει τουλάχιστον: α) τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιγράφονται στα Παραρτήματα II και ΙΙΙ, αναφέροντας ονομαστικά και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και τους φορείς που συμμετέχουν στην εκπόνησή της, β) τα σενάρια ατυχημάτων που προκύπτουν από την ανάλυση κινδύνου της εγκατάστασης και αναφέρονται στο παράρτημα ΙΧ, γ) το αρχικό εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο οριστικοποιείται μεταγενέστερα σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου Α3 του άρθρου 11, δ) την απαραίτητη τεκμηρίωση συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών παραδοχών που έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση της Μελέτης Ασφαλείας. Μελέτη

       Η Μελέτη Aσφαλείας περιέχει τουλάχιστον: α) τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιγράφονται στα Παραρτήματα II και ΙΙΙ, αναφέροντας ονομαστικά και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και τους φορείς που συμμετέχουν στην εκπόνησή της, β) τα σενάρια ατυχημάτων που προκύπτουν από την ανάλυση κινδύνου της εγκατάστασης και αναφέρονται στο παράρτημα ΙΧ, γ) το αρχικό εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο οριστικοποιείται μεταγενέστερα σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου Α3 του άρθρου 11, δ) την απαραίτητη τεκμηρίωση συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών παραδοχών που έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση της Μελέτης Ασφαλείας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Αφορά αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 172058 2016 354 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης - δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή έντυπης αίτησης από ενδιαφερόμενο ή από εκπρόσωπο του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας - δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και έλεγχος δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 3 Αποστολή τυχόν εγγράφου ελλείψεων / διευκρινίσεων στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή εγγράφου στον αιτούντα στο οποίο σημειώνονται όλες οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καθώς και τυχόν παρατηρήσεων από τις συναρμόδιες αρχές.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και έλεγχος συμπληρωματικών δικαιολογητικών, κατόπιν διαβίβασης των σχετικών απαντήσεων από τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης.

       Όχι Όχι


      • 5 Θεώρηση Κοινοποίησης/Καταχώριση Μελέτη Ασφαλείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.