Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0d8ab668-c7d4-4158-bac8-6811d6dcf2ee 866874

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
1
)

Κόστος

10 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) των παραγωγών και των ειδών των προϊόντων που παράγονται στα πλαίσια της οικοτεχνίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, απαιτείται η εγγραφή των υπευθύνων των μονάδων αυτών, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση με τα εξής στοιχεία:

α) τα στοιχεία ταυτότητας, ο ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας (ιδίως ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του υπεύθυνου της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, β) η έδρα της αγροτικής εκμετάλλευσης με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης όπως έχει δηλωθεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), γ) η έδρα της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης, δ) οι καλλιεργούμενες εκτάσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) καθώς είδος - αριθμός ζώων που έχουν δηλωθεί στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ), ε) ο αριθμός της εκμετάλλευσης, στ) το είδος του αρχικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη και αποτελεί το πρωταρχικό συστατικό του τροφίμου οικοτεχνικής παρασκευής και η κατά προσέγγιση προβλεπόμενη ποσότητα του λαμβάνοντας υπόψη τις αποδόσεις της περιοχής και

ζ) τα είδη οικοτεχνικής παρασκευής και η κατά προσέγγιση προβλεπόμενη ποσότητά τους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί εγγραφής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση που κρίνεται από τριμελή επιτροπή.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Η Ένσταση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενοτητας και κρίνεται από τριμελή επιτροπή. Στην περίπτωση που η εισήγηση της επιτροπής είναι αρνητική και εκδοθεί απορριπτική απόφαση της ΔΑΟΚ, δύναται κατά αυτής, να προσφύγει κανείς, στα αρμόδια δικαστήρια.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ψηφιακή Υπηρεσία Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας

      Επίσημος τίτλος

      Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών για τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) {σύμφωνα με τους νόμους 3874/2010 (Α΄ 151) και 2520/1997 (Α΄ 173), όπως κάθε φορά ισχύουν}, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρήσης Δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων έχουν τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής,

       Όχι Όχι

      • 1 Εγγραφή ή Ανανέωση από ΚΗΜΟ 10 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6312

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη / Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα Βεβαίωση

       Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη / Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/mhtroo-agroton

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση χορηγείται από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων για το ίδιο έτος με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ και αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης/επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ζώων στο ΟΣΔΕ Δήλωση

       Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ζώων στο ΟΣΔΕ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ζώων στο ΟΣΔΕ πρέπει να είναι του ίδιου έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 3 Αντίγραφο κατάθεσης για την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αντίγραφο κατάθεσης για την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την εγγραφή και την ανανέωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ ορίζεται παράβολο δέκα (10) ευρώ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 4 Δήλωση συμμόρφωσης/ Υπεύθυνη δήλωση Δήλωση

       Δήλωση συμμόρφωσης/ Υπεύθυνη δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η Δήλωση συμμόρφωσης, προς τις απαιτήσεις υγιεινής των τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης, υποβάλλεται με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α 75) του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρει τις σχετικές δεσμεύσεις για την τήρηση των ενωσιακών διατάξεων προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής των τροφίμων. Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων επιπλέον δηλώνουν ότι: αα) το γάλα που μεταποιούν δεν υπερβαίνει την ποσότητα των 300Kg ημερησίως. Στις συστεγαζόμενες εκτροφές η ανωτέρω ποσότητα μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής με ανώτατο όριο τα 500Kg ημερησίως. ββ) τα προϊόντα παρασκευάζονται από γάλα, που προέρχεται αποκλειστικά από την εκμετάλλευσή τους. γγ) τα τελικά προϊόντα πωλούνται λιανικώς στα σημεία διάθεσης από τους ίδιους, και δδ) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 3724/162303 (ΦΕΚ 3438/22.12.2014) κοινής υπουργικής απόφασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Νόμος 56, 62 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Δίνεται ο ορισμός της οικοτεχνίας και προβλέπεται η σύσταση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 46 4384 2016 78 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των εξουσιοδοτικών διατάξεων περί οικοτεχνίας του ν. 4235/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100078

      • Νόμος 20 4492 2017 156 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των εξουσιοδοτικών διατάξεων περί οικοτεχνίας του ν. 4235/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100156

      • Υπουργική Απόφαση 4912/120862 2015 2468 Β

       Περιγραφή Καθορίζονται οι όροι και οι απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και οι διαδικασίες καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202468

      • Υπουργική Απόφαση 345/23924 2017 866 Β

       Περιγραφή Τροποποιήθηκε η αριθμ. 4912/120862/2015 ως προς: α) ορισμοί, β) τα είδη οικοτεχνικής παρασκευής, γ) διαδικασία εγγραφής, δ) εξέταση ενστάσεων, ε) έλεγχοι και έγινε εισαγωγή διαδικασίας "Ανανέωσης Εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200866

       ΑΔΑ Ω4ΓΚ4653ΠΓ-Ε2Ζ

      • Υπουργική Απόφαση 1483/74804 2017 2635 Β

       Περιγραφή Τροποποιήθηκε η αριθμ. 4912/120862/2015 ως προς τα δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και την εγγραφή τους στο ΚΗΜΟ, όσον αφορά τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202635

       ΑΔΑ 6ΕΥΜ4653ΠΓ-6Υ3

      • Υπουργική Απόφαση 799/13510 2019 224 Β

       Περιγραφή Κατάργηση του σημείου "Τα τελικά προϊόντα πωλούνται λιανικώς στα σημεία διάθεσης από τους ίδιους", όσον αφορά τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200224

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6 3724 2014 3438 Β

       Περιγραφή Θεσπίζονται εθνικά μέτρα για την προσαρμογή των ενωσιακών απαιτήσεων στην παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης από «μικρές επιχειρήσεις» που παράγουν προϊόντα με παραδοσιακά χαρακτηριστικά ή / και δραστηριοποιούνται σε περιοχές υποκείμενες σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς,

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203438

      • Εγκύκλιος 2309/73257 2016

       Περιγραφή Διευκρινίσεις για: α) τα είδη συσκευασίες και τις ποσότητες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, β) τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΜΟ και γ) την έναρξη λειτουργίας μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής. της αριθμ πρωτ: 4912/120862/05.11.2015 Υπουργικής Απόφασης

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/659%CE%A74653%CE%A0%CE%93-1%CE%A6%CE%98?inline=true

       ΑΔΑ 659Χ4653ΠΓ-1ΦΘ

      • Εγκύκλιος 2089/105456 2019

       Περιγραφή Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των νέων δυνατοτήτων του πληροφοριακού συστήματος "ΚΗΜΟ".

       Νομικές παραπομπές http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/OIKOTEXNIA/egkyklios2089 105456 170519.pdf

      • 1 Εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης εγγράφεται στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ με τη δημιουργία λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης)

       Σημειώσεις Ο χρήστης δηλώνει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θέλει να χρησιμοποιεί.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνδεση στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης για τη σύνδεση στις ψηφιακές υπηρεσίες.

       Όχι Όχι


      • 3 Συναίνεση χρήστη για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του μητρώου φυσικών προσώπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συναινεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή τα παρακάτω προσωπικά του δεδομένα: ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή υπηρεσίας Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε περισσότερες από μία ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, χρειάζεται να επιλέξει την υπηρεσία που θέλει να διαχειριστεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συμπλήρωση όλων των πεδίων που απαιτούνται για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ.

       Όχι Όχι


      • 6 Διοικητικός έλεγχος ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ διενεργεί διασταυρωτικούς διοικητικούς ελέγχους των όσων δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής με τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και με τα στοιχεία που είναι δηλωμένα στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

       Όχι Όχι


      • 7 Πλήρωση προϋποθέσεων: Υποβολή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΑΟΚ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

       Ναι Όχι


      • 8 Μη πλήρωση προϋποθέσεων εγγραφής στο ΚΗΜΟ: Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων του επαγγελματία ή/και της υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ, η αίτηση εγγραφής στο ΚΗΜΟ απορρίπτεται.

       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος με ηλεκτρονική αλληλογραφία για την απόρριψη της ηλεκτρονικής αίτησης.

       Ναι Ναι


      • 10 Έλεγχος πληρότητας αίτησης/δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιας υπάλληλος της ΔΑΟΚ ελέγχει την αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, για να πιστοποιήσει την ορθότητα και την πληρότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 11 Πληρότητα αίτησης/δικαιολογητικών: Έγκριση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν η αίτηση εγγραφής εγκριθεί, η αρμόδια ΔΑΟΚ ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο ΚΗΜΟ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου αποστέλλει τον μοναδικό αριθμό εγγραφής του υπεύθυνου της μονάδας.

       Ναι Όχι


      • 12 Έκδοση Βέβαίωσης Εγγραφής στο ΚΗΜΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ εκδίδει έντυπη Βεβαίωση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός Αριθμός Εγγραφής του. Ο Αριθμός Εγγραφής είναι εξαψήφιος ήτοι ο κωδικός του Νομού και η αύξουσα σειρά εγγραφής σε σύνολο Χώρας, με επιπλέον το γραμματικό πρόθεμα GR.

       Ναι Ναι


      • 13 Μη πληρότητα αίτησης/δικαιολογητικών: Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπίστωση ελλιπών ή μη ορθών στοιχείων της αίτησης/ δικαιολογητικών: Απόρριψη αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 14 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΗΜΟ, για τη μη έγκριση της αίτησης εγγραφής του, μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Αν η αίτηση εγγραφής απορριφθεί, στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αρμόδια ΔΑΟΚ γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους η αίτηση εγγραφής απορρίφθηκε, καθώς και το δικαίωμα άσκησης ένστασης και τις προθεσμίες υποβολής της.

       Όχι Όχι


      • 15 Υποβολή ένστασης για την απόρριψη της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση στη ΔΑΟΚ στην οποία υποβλήθηκε η Αίτηση Εγγραφής στο ΚΗΜΟ, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή σε αυτόν του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Σημειώσεις Η ένσταση συνοδεύεται από τις έγγραφες απόψεις του ενδιαφερόμενου καθώς και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο.

       Όχι Όχι


      • 16 Διαβίβαση ένστασης στην τριμελή επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ διαβιβάζει το φάκελο του ενδιαφερόμενου στην τριμελή επιτροπή εξέτασης της ένστασης, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

       Όχι Όχι


      • 17 Εξέταση ένστασης από την τριμελή επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η τριμελής επιτροπή συνέρχεται για την εξέταση της ένστασης μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου της ένστασης της σε αυτήν.

       Σημειώσεις Η επιτροπή αφού προβεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση προκειμένου να υποβάλει τις απόψεις του καθώς και τυχόν πρόσθετα στοιχεία για την υποστήριξη της ένστασης του. Εάν κρίνεται απαραίτητο, διενεργεί επιτόπιο έλεγχο εξακρίβωσης των στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 18 Σύνταξη εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή συντάσσει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εισήγηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ για την έγκριση ή μη της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ.

       Όχι Όχι


      • 19 Θετική εισήγηση: 'Εκδοση Βεβαίωσης εγγραφής στο ΚΗΜΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ εκδίδει έντυπη Βεβαίωση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός Αριθμός Εγγραφής του. Ο Αριθμός Εγγραφής είναι εξαψήφιος ήτοι ο κωδικός του Νομού και η αύξουσα σειρά εγγραφής σε σύνολο Χώρας, με επιπλέον το γραμματικό πρόθεμα GR.

       Ναι Ναι


      • 20 Αρνητική εισήγηση: Απόρριψη της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΑΟΚ θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή, προσβάλλεται δε στα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.