Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση622879bd-9fc7-4f1c-9efe-94e58568f944 608712

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αξιολόγηση λογοτεχνικών έργων κατατεθειμένων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ή υποβληθέντων προς κρίση στη Διεύθυνση Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, για την απονομή κατ έτος, των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, σε συγγραφείς που τα βιβλία τους έχουν εκδοθεί κατά το προηγούμενο έτος (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου) και έχουν κατατεθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου του χρόνου κατά τον οποίο πραγματοποιείται η κρίση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (άρθρο 40 του ν. 3905/2010). Η αρμόδια Επιτροπή -διετούς θητείας-, μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου, μπορεί να λαμβάνει υπόψη και έργο που δεν έχει κατατεθεί ως ανωτέρω, εφόσον προκύπτει με βεβαιότητα η χρονολογία έκδοσής του.

Οι Επιτροπές επιλέγουν τα προς βράβευση έργα από τους κατάλογους που καταρτίζει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, και καταλόγους τυχόν πρόσθετων αιτημάτων, και διατυπώνουν τις αποφάσεις τους σε ιδιαίτερα Πρακτικά.

Αν για κάποια κατηγορία βραβείων δεν υπάρχει βιβλίο ή δημιουργός που, κατά την κρίση της επιτροπής, να μπορεί να προταθεί για βράβευση, το βραβείο της κατηγορίας αυτής μπορεί να μην απονέμεται.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προς το Τμήμα Γραμμάτων & Βιβλίου της Δ/νσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, συνοδευόμενη από αποδεικτικό της χρονολογίας έκδοσης του κατατεθέντος βιβλίου

Σημειώσεις

Η αίτηση είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται να τεθεί υπόψη της Επιτροπής Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων βιβλίο εκτός του καταλόγου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το έντυπο της αίτησης μπορεί να αντληθεί από το σχετικό σύνδεσμο του Υπουργείου Πολιτισμού

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικές Τα προς αξιολόγηση βιβλία πρέπει να έχουν εκδοθεί κατά το προηγούμενο έτος (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου) και να έχουν κατατεθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μέχρι την 31η Ιανουαρίου του χρόνου κατά τον οποίο πραγματοποιείται η κρίση.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για αξιολόγηση βιβλίου που δεν έχει κατατεθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, πρέπει να προκύπτει με βεβαιότητα η χρονολογία έκδοσής του

       Ναι Ναι

      • 3 Ηλικιακές Ειδικώς για την υποψηφιότητα για το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα: Κατά το χρόνο της κατάθεσης ή (σε περίπτωση μη κατάθεσης) της πρώτης έκδοσης, ο συγγραφέας θα πρέπει να μην έχει συμπληρώσει την ηλικία των τριάντα πέντε ετών

       Όχι Όχι

      • Νόμος 'Αρθρο 40 Ν. 3905 2010 219 Α

       Περιγραφή Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100219

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/705216/70883/49093/45944/1555 2020 1058 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Συγκρότηση Επιτροπών Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20201401058

      • Προεδρικό Διάταγμα 52 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού / Άρθρο 52 Διεύθυνση Γραμμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • 1 Συγκέντρωση υποψηφιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συγκεντρώνονται οι υποψήφιοι τίτλοι ανά κατηγορία Βραβείου. Πηγές: οι κατάλογοι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και οι τίτλοι εκτός καταλόγων ΕΒΕ που κατατίθενται με αίτηση

       Όχι Όχι


      • 2 Συνεδριάσεις Επιτροπών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Οι εργασίες κάθε Επιτροπής αρχίζουν το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαΐου κάθε έτους. Οι Επιτροπές διατυπώνουν τις αποφάσεις τους σε ιδιαίτερα Πρακτικά. Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους δίνονται στη δημοσιότητα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οι βραχείες λίστες στις οποίες κατέληξαν οι Επιτροπές, καθώς και αιτιολογημένη έκθεση, στην οποία εξετάζονται οι τάσεις της λογοτεχνικής παραγωγής, αποτιμάται η στάθμη των λογοτεχνικών έργων της υπό κρίση περιόδου και στην οποία αναφέρεται η αιτιολογημένη γνώμη κάθε Επιτροπής συνολικά και κάθε μέλους της ξεχωριστά. Η ανακοίνωση των Βραβείων γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου κάθε έτους. Με την ανακοίνωση των βραβείων δίνεται στη δημοσιότητα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αιτιολογημένη έκθεση, στην οποία αναφέρεται το σκεπτικό της βράβευσης, καθώς και η άποψη της μειοψηφίας, αν υπάρχει.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανακοίνωση βραχειών λιστών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο


       Περιγραφή Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους δίνονται στη δημοσιότητα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οι βραχείες λίστες στις οποίες κατέληξαν οι Επιτροπές, καθώς και αιτιολογημένη έκθεση, στην οποία εξετάζονται οι τάσεις της λογοτεχνικής παραγωγής, αποτιμάται η στάθμη των λογοτεχνικών έργων της υπό κρίση περιόδου και στην οποία αναφέρεται η αιτιολογημένη γνώμη κάθε Επιτροπής συνολικά και κάθε μέλους της ξεχωριστά.

       Ναι Όχι


      • 4 Ανακοίνωση Βραβείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο


       Περιγραφή Η ανακοίνωση των Βραβείων γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου κάθε έτους. Με την ανακοίνωση των Βραβείων δίνεται στη δημοσιότητα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αιτιολογημένη έκθεση, στην οποία αναφέρεται το σκεπτικό της βράβευσης, καθώς και η άποψη της μειοψηφίας, αν υπάρχει.

       Ναι Όχι


      • 5 Απονομή Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απονομή των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων γίνεται μέσα στο μήνα Δεκέμβριο του έτους ανακοίνωσης των βραβείων.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.