Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από γέννηση με έκδοση διαπιστωτικής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



20ea322b-bd15-4c40-ab47-2c105fef4f8f 203221 Acquisition of Greek nationality from birth by issuance of a declaratory decision

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, Προξενεία, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4 + (
2
)

Κόστος

Από 240 έως 340 €

Εκτιμώμενος χρόνος

18 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διαπίστωση της ελληνικής ιθαγένειας από τη γέννηση με έκδοση διαπιστωτικής απόφασης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αφορά στη διαπίστωση της ελληνικής ιθαγένειας από τη γέννηση και απευθύνεται στο:

α) τέκνο που έχει γεννηθεί εντός γάμου από γονείς που δεν ήταν Έλληνες κατά τον χρόνο που γεννήθηκε αλλά η ελληνική τους ιθαγένεια αποκτήθηκε από γεννήσεως μετά τη γέννησή του. β) τέκνο που έχει γεννηθεί εντός υποστατού, κατά το ελληνικό δίκαιο, γάμου Έλληνα πατέρα με αλλοδαπή μητέρα πριν τις 18.7.1982, και γ) τέκνο που έχει γεννηθεί εντός ανυπόστατου, κατά το ελληνικό δίκαιο, γάμου Ελληνίδας μητέρας με αλλοδαπό πατέρα πριν τις 8.5.1984.

Για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται έκδοση διαπιστωτικής απόφασης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγένειας από τη γέννηση (Άρθρο 26 ΚΕΙ)

Σημειώσεις

Η αίτηση, με τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου είτε ταχυδρομικά. Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται στον τόπο διαμονής του αιτούντος, στην Ελληνική Προξενική Αρχή ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο Δήμος στον οποίο θα δηλώσει ότι επιθυμεί να δημοτολογηθεί ο αιτών την Ελληνική ιθαγένεια (εφόσον γίνει δεκτό το αίτημά του).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας, καθώς και όσων αποφάσεων εκδίδονται «με εντολή εξουσιοδότησης», χωρεί το δικαίωμα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης γνώσης της απορριπτικής απόφασης. Η κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ. Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφαίνεται επί της προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών της προσφυγής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μη αυτοδίκαιη κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τη γέννηση Διαπίστωση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τη γέννηση

      Επίσημος τίτλος

      Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από γέννηση με έκδοση διαπιστωτικής


      Μητρώα που τηρούνται

      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ταυτοπροσωπίας Απόδειξη στοιχείων ταυτότητας αιτούντος

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Ελέγχεται η ελληνική ιθαγένεια του γονέα του αιτούντος/της αιτούσας, ο χρόνος και η νομική βάση κτήσης της Ε.Ι.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Απαιτείται η γέννηση εντός γάμου Έλληνα γονέα με αλλοδαπό σύζυγο και ελέγχεται ο τύπος του γάμου των γονέων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι γνήσιο τέκνο του έλληνα γονέα (ιδίως του πατέρα) και έχει γεννηθεί εντός υποστατού γάμου του Έλληνα έως και 17.7.1982 ή ανυπόστατου γάμου της Ελληνίδας έως και 7.5.1984.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Ελέγχεται ο χρόνος γέννησης του αιτούντος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρόνο γέννησής του ο γονέας του δεν είχε αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια ή ότι ο αιτών έχει γεννηθεί πριν την 18.7.1982 από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα ή πριν την 8.5.1984 από Ελληνίδα μητέρα και αλλοδαπό πατέρα.

       Όχι Όχι

      • 5 Οικονομικές Παράβολο

       Όχι Όχι

      • 1 Διαπίστωση Ελληνικής Ιθαγένειας 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2164

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Καταβάλλονται από τους αιτούντες προξενικά τέλη σύμφωνα με το ΠΔ.16/2014 μόνο εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Ελληνική Προξενική Αρχή στον τόπο κατοικίας του αιτούντος. 140 € - 240 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται επίσημα μεταφρασμένο εφόσον δεν αναγράφονται λατινικοί χαρακτήρες. Τα στοιχεία του αιτούντος πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που προκύπτουν από το πιστοποιητικό γέννησής του. Σε περίπτωση κατοίκων εξωτερικού οι οποίοι υποβάλλουν την αίτησή τους στην Περιφερειακή Δ/νση Ιθαγένειας, θα πρέπει από το διαβατήριο να προκύπτει και η θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται επίσημα μεταφρασμένο εφόσον δεν αναγράφονται λατινικοί χαρακτήρες. Τα στοιχεία του αιτούντος πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που προκύπτουν από το πιστοποιητικό γέννησής του. Δεν γίνεται δεκτό σε περίπτωση κατοίκων εξωτερικού οι οποίοι υποβάλλουν την αίτησή τους στην Περιφερειακή Δ/νση Ιθαγένειας, εφόσον απαιτείται διαβατήριο με νόμιμη θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Άδεια νόμιμης διαμονής Άδεια διαμονής

       Άδεια νόμιμης διαμονής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο σε περίπτωση αίτησης από αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4178

      • 4 Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων: Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων: Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Εάν ο γάμος έχει τελεστεί στην αλλοδαπή υποβάλλεται επικυρωμένο και μεταφρασμένο πιστοποιητικό γάμου γονέων αλλοδαπής αρχής ή η σχετική καταχώρηση στο Ειδικό Ληξιαρχείο της Αθήνας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 5 Πιστοποιητικό ή Πράξη γέννησης του αιτούντος: Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Πιστοποιητικό ή Πράξη γέννησης του αιτούντος: Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Εάν η γέννηση έχει τελεστεί στην αλλοδαπή υποβάλλεται επικυρωμένο και μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος αλλοδαπής αρχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 6 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Γονέων ελληνικού Δήμου: Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Γονέων ελληνικού Δήμου: Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Ελέγχεται η ελληνική ιθαγένεια του γονέα, ο χρόνος και η νομική βάση κτήσης της Αναζητείται αυτεπάγγελτα μόνο εφόσον δηλωθούν με την αίτηση στοιχεία οικογενειακής μερίδας του γονέα σε Ελληνικό δημοτολόγιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 7 Απόφαση κτήσης της Ε.Ι. του γονέα κατόπιν συσχέτισης με υπάρχοντα στην υπηρεσία φάκελο (υποχρεωτικά στην περίπτ.1(α)). Απόφαση

       Απόφαση κτήσης της Ε.Ι. του γονέα κατόπιν συσχέτισης με υπάρχοντα στην υπηρεσία φάκελο (υποχρεωτικά στην περίπτ.1(α)).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 10 4735 2020 197 Α

       Περιγραφή Διαδικασία επί αιτήσεων διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγένειας από γέννηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100197

      • 1 Παραλαβή - Πρωτοκόλληση Αίτησης ή Προξενικού Εγγράφου Διαβίβασης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση σε αρμόδιο εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος στοιχείων υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρμόδιος εισηγητής ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση Συμπληρωματικών στοιχείων - Συσχέτιση με Υπηρεσιακό Φάκελο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αναζητούνται τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία εφόσον διαπιστώνονται ελλείψεις από συναρμόδιους φορείς ή και τον ενδιαφερόμενο, και συσχετίζεται με τυχόν υπάρχοντα σε υπηρεσία ή και άλλη φάκελο οικογένειας του αιτούντος.

       Όχι Όχι


      • 5 Ολοκλήρωση ελέγχου-σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ολοκλήρωση ελέγχου των στοιχείων για διαπίστωση πλήρωσης προβλεπόμενων προϋποθέσεων και εφαρμοστέα κατά περίπτωση νομική βάση και σύνταξη σχεδίου απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αίτηση απορρίπτεται εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και κοινοποιείται αντίγραφο στον/στην αιτούντα/σα.

       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκδίδεται απόφαση διαπίστωσης της Ε.Ι.

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή για δημοσίευση στο ΕΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή της απόφασης για δημοσίευση στο ΕΤ.

       Ναι Όχι


      • 9 Ανάρτηση περίληψης της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η περίληψη της απόφασης μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Ναι Όχι


      • 10 Ανακοίνωση κτήσης της Ε.Ι.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με τη λήψη των στοιχείων δημοσίευσης της απόφασης σε ΦΕΚ, οπότε άρχονται τα έννομα αποτελέσματα της διοικητικής πράξης, η απόφαση αποστέλλεται σε δημοτολόγιο και κοινοποιείται σε ενδιαφερόμενο απευθείας ή δια της προξενικής αρχής αν πρόκειται για κάτοικο αλλοδαπής.

       Ναι Ναι



      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.