Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με υιοθεσία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6dadfb21-78d9-444a-8598-a24d231d0aed 621789

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό ανήλικο τέκνο που υιοθετήθηκε από Έλληνα ή Ελληνίδα, και ως ημεροχρονολογία κτήσης της ιθαγένειας λογίζεται αυτή της υιοθεσίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Επισημαίνεται ότι ο/η ανήλικος/ανήλικη αλλοδαπός/αλλοδαπή που υιοθετείται από Έλληνα/Ελληνίδα αποκτά αυτοδίκαια την Ελληνική ιθαγένεια, παρόλα αυτά, αν η αρμόδια, για την Δημοτολογική εγγραφή, Αρχή, κατόπιν ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αδυνατεί να αποφανθεί περί της πληρότητας αυτών δύναται να διαβιβάσει το σχετικό αίτημα, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας προκειμένου να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο ή και ενέργειες και να προχωρήσει στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της σχετικής διαδικασίας αφορά στην περίπτωση που το αίτημα διαβιβασθεί στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στο Δημοτολόγιο ανήλικου αλλοδαπού που απέκτησε την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω υιοθεσίας από Έλληνα ή Ελληνίδα.

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εγγραφής του Έλληνα ή της Ελληνίδας προκειμένου να εγγραφεί στην οικογενειακή μερίδα του, καθώς και να εκδοθεί η σχετική απόφαση από το αρμόδιο όργανο περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Στην περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία αδυνατεί να αποφανθεί σχετικά, κατόπιν ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δύναται να διαβιβάσει το σχετικό αίτημα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία υπάγεται ο Δήμος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας, καθώς και όσων αποφάσεων εκδίδονται «με εντολή εξουσιοδότησης», χωρεί το δικαίωμα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης γνώσης της απορριπτικής απόφασης. Η κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ. Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφαίνεται επί της προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών της προσφυγής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κτήση Ε.Ι. λόγω υιοθεσίας ανήλικου αλλοδαπού από Έλληνα ή Ελληνίδα

      Επίσημος τίτλος

      Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με υιοθεσία


      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι
      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Ο/Η αιτών/αιτούσα θετός γονέας πρέπει να είναι Έλληνας/Ελληνίδα πολίτης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο/Η αιτών/αιτούσα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος/νη σε Δημοτολόγιο Δήμου της χώρας και συνεπώς να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Ο/Η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να είναι ενήλικος/ενήλικη. Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 1543 του Α.Κ. το άτομο που θα προβεί σε υιοθεσία πρέπει να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, να έχει συμπληρώσει το 30 έτος της ηλικίας του/της καθώς και να μην υπερβαίνει τα 60 έτη, οι προϋποθέσεις αυτές όμως κρίνονται από το αρμόδιο δικαστήριο.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Ανηλικότητα θετού τέκνου. Το θετό τέκνο δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

       Όχι Όχι

      • 5 Δικαστικές Απαιτείται η ύπαρξη Δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας είτε αλλοδαπού δικαστηρίου η οποία πρέπει να έχει καταστεί αμετάκλητη και να έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο αυτής από ελληνικό δικαστήριο, είτε δικαστηρίου της ημεδαπής η οποία πρέπει να έχει καταστεί αμετάκλητη προκειμένου να παράξει τις έννομες συνέπειες.

       Όχι Όχι

      • 1 Δικαστική απόφαση υιοθεσίας είτε αλλοδαπού είτε ημεδαπού δικαστηρίου. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση υιοθεσίας είτε αλλοδαπού είτε ημεδαπού δικαστηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαστική απόφαση: α) Αν αυτή έχει εκδοθεί από αλλοδαπό δικαστήριο θα πρέπει να είναι τελεσίδικη και να έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο αυτής από ελληνικό δικαστήριο β)αν η δικαστική απόφαση έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχουν τη συνήθη διαμονή τους οι αιτούντες ή εκείνος που υιοθετείται, τότε η απόφαση αυτή θα πρέπει να έχει καταστεί αμετάκλητη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Επισημαίνεται ότι η πράξη της υιοθεσίας καταχωρίζεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης που ήδη έχει συνταχθεί από το αρμόδιο, του τόπου γέννησης, Ληξιαρχείο, ως μεταβολή στην αστική κατάσταση του τέκνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 4 Πιστοποιητικό γέννησης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γέννησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται εφόσον το υιοθετηθέν τέκνο γεννήθηκε στην αλλοδαπή. Το σχετικό πιστοποιητικό πρέπει να κατατεθεί ξενόγλωσσο, νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8619

      • 5 Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο του θετού γονέα και τέκνου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο του θετού γονέα και τέκνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Αντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας του τέκνου που υιοθετήθηκε (ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο επίσημο αποδεικτικό αλλοδαπής αρχής) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας του τέκνου που υιοθετήθηκε (ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο επίσημο αποδεικτικό αλλοδαπής αρχής)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 3 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Αλλοδαπός, που υιοθετήθηκε πριν την ενηλικίωσή του ως τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας, γίνεται Έλληνας από το χρόνο της υιοθεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • 1 Παραλαβή της αίτησης εγγραφής στο Δημοτολόγιο και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο/η αιτών/αιτούσα υποβάλλοντας συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπου πρωτοκολλείται και χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα ή και στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου και αλληλογραφία με συναρμόδιες αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τυχόν ελλείψεις του φακέλου αντιμετωπίζονται με αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων όπου αυτό καθίσταται δυνατό ή και από τον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης εγγραφής στο Δημοτολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο δημοτολόγιο, συντάσσεται η σχετική απόφαση Δημάρχου για την εγγραφή στο δημοτολόγιο.

       Ναι Ναι


      • 4 Διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας προς γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφ’ όσον, η αρμόδια δημοτολογική αρχή του Δήμου αδυνατεί τελικά να αποφανθεί επί του αιτήματος εγγραφής στο Δημοτολόγιο, διαβιβάζει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας αντίγραφο της αίτησης, των δικαιολογητικών και των αποτελεσμάτων των μέχρι τότε ερευνών της προκειμένου να κρίνει τελικά το ζήτημα ο/η Προϊστάμεν-ος/η της αρμόδιας Περιφερειακή Διεύθυνσης Ιθαγένειας εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη .

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή - Πρωτοκόλληση Αίτησης σε Περιφερειακή Δ/νση Ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπόθεση παραλαμβάνεται από τη Γραμματεια της ΠΔΙ και καταχωρείται στο ΟΠΣ (πρωτοκόλληση) για να χρεωθεί σε αρμόδιο Τμήμα

       Ναι Όχι


      • 6 Χρέωση υπόθεσης σε αρμόδιο εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή η υπόθεση ανατίθεται από τον αρμόδιο τμηματάρχη σε εισηγητή για έλεγχο και σύνταξη σχεδίου εισήγησης

       Ναι Όχι


      • 7 Ελεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και οι τυχόν ελλείψεις του φακέλου αντιμετωπίζονται με αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων όπου αυτό καθίσταται δυνατό ή ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τον/την αιτού-ντα/σα

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης αποδοχής του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση περί κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο αλλοδαπό τέκνο βάσει του άρθρου 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και παραγγέλεται η εγγραφή του υιοθετηθέντος τέκνου στο Δημοτολόγιο και στα Μητρώα Αρρένων (σε περίπτωση άρρενος) στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο θετός γονέας ή οι θετοί γονείς.

       Ναι Ναι


      • 9 Έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση απόρριψης του αιτήματος περί κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο αλλοδαπό η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο Δήμο προς ενημέρωση του/της αιτού-ντα.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.