Κύρωση κανονισμού εργασίας επιχείρησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa6490462-70ef-453c-8274-ae893be824fc 833801 Ratification of company labour regulation

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, Τμήμα συντονισμού επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Από 60 έως 440 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κύρωση κανονισμού εργασίας για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις από το ΣΕΠΕ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα συντονισμού επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η κατάρτιση των κανονισμών γίνεται από τον εργοδότη και δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του προσωπικού που αφορά ο κανονισμός. Παρέχεται όμως η ευχέρεια στην οικεία συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων να προσφύγει ενώπιον του Τμήματος Κανονισμών Εργασίας, κατά των διατάξεων του Κανονισμού που αντίκεινται στους νόμους ή στα εκτελεστικά τους διατάγματα ή Υπ. Αποφάσεις. Προκειμένου να αποκτήσει ο κανονισμός ισχύ, απαιτείται κύρωση από τη Διοίκηση. Η κύρωση για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις γίνεται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ για τις επιχειρήσεις- εκμεταλλεύσεις που ανήκουν ή ασκούνται από το Δημόσιο καθώς και για εκείνες των Δήμων, Κοινοτήτων, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Τραπεζών και Κλινικών η κύρωση γίνεται με κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υπουργού που ασκεί την εποπτεία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την κύρωση κανονισμού εργασίας ή τροποποίηση κανονισμού εργασίας.

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται εις διπλούν στα αρμόδια Τμήματα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΤΣΕΕΣ) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (παρ. 2.ια του άρθρ.2 του Ν. 3996/2011, άρθρο 47 Π.Δ 134/2017). Η τοπική αρμοδιότητα των ΤΣΕΕΣ ορίζεται με βάση τον τόπο, που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κύρωση κανονισμού, κανονισμός επιχείρησης, κανονισμός εργασίας

      Επίσημος τίτλος

      Κύρωση κανονισμού εργασίας επιχείρησης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       J1

       ,,


      • 1 Εργασιακές Υποχρέωση για κατάρτιση κανονισμού εργασίας έχουν οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή εργασίες εν γένει, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και από το αν ανήκουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον απασχολούν προσωπικό μεγαλύτερο των 70 ατόμων, έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν κανονισμό εργασίας. Με απόφαση του Υπ. Εργασίας είναι δυνατόν να επεκτείνεται η υποχρέωση αυτή και σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό κάτω των 70 ατόμων, όχι όμως μικρότερο των 40.

       Όχι Όχι

      • 1 Για την υποβολή και συζήτηση των κανονισμών εργασίας, ορίζεται παράβολο εκατόν ογδόντα (180) ευρώ. Για την τροποποίηση των κανονισμών, ορίζεται παράβολο εξήντα (60) ευρώ. Τα ανωτέρω ισχύουν για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν μέχρι εβδομήντα (70) εργαζόμενους. Το παράβολο εκδίδεται από τη ΔΟΥ και κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.
       • Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις οι ασκούμενες υπό του Δημοσίου ή για λογαριασμό αυτού.
       60 € - 180 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Για την υποβολή και συζήτηση των κανονισμών εργασίας, ορίζεται παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ. Για την τροποποίηση των κανονισμών, ορίζεται παράβολο εκατό (100) ευρώ. Τα ανωτέρω ισχύουν για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν από εβδομήντα ένα (71) εργαζόμενους έως εκατόν ογδόντα (180). Το παράβολο εκδίδεται από τη ΔΟΥ και κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.
       • Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις οι ασκούμενες υπό του Δημοσίου ή για λογαριασμό αυτού.
       100 € - 300 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 3 Για την υποβολή και συζήτηση των κανονισμών εργασίας, ορίζεται παράβολο τετρακοσίων σαράντα (440) ευρώ. Για την τροποποίηση των κανονισμών, ορίζεται παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Τα ανωτέρω ισχύουν για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από εκατόν ογδόντα (180) εργαζόμενους. Το παράβολο εκδίδεται από τη ΔΟΥ και κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.
       • Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις οι ασκούμενες υπό του Δημοσίου ή για λογαριασμό αυτού.
       150 € - 440 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του νομικού εκπροσώπου της επιχείρησης που αναφέρει τον ακριβή αριθμό απασχολούμενου προσωπικού της επιχείρησης και οτι η επιχείρηση δεν έχει επιχειρησιακό σωματείο ή συμβούλιο εργαζομένων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του νομικού εκπροσώπου της επιχείρησης που αναφέρει τον ακριβή αριθμό απασχολούμενου προσωπικού της επιχείρησης και οτι η επιχείρηση δεν έχει επιχειρησιακό σωματείο ή συμβούλιο εργαζομένων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Οκτώ (8) αντίγραφα του Κανονισμού εργασίας επιχείρησης Κανονισμός λειτουργίας

       Οκτώ (8) αντίγραφα του Κανονισμού εργασίας επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • Εγκύκλιος 18547 2022

       Περιγραφή Διευκρινήσεις για την υποβολή προς κύρωση κανονισμών Εργασίας προσωπικού που καταρτίζονται μονομερώς από τον εργοδότη, σύμφνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957, σε συμμόρφωση με το άρθρο 11 του Ν. 4808/2021 και την υπ΄αριθ. 82063/2021 ΥΑ

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A3%CE%95%CE%A446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-39%CE%93?inline=true

       ΑΔΑ 9ΣΕΤ46ΜΤΛΚ-39Γ

      • Υπουργική Απόφαση 2, 3 82063 2021 5059 Β

       Περιγραφή Η διαβούλευση επί των πολιτικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021 διεξάγεται ως εξής: α) Εάν η επιχείρηση-εργοδότης έχει υποχρέωση κατάρτισης Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού ή εφόσον διαθέτει ήδη ή καταρτίζει τέτοιο, ενσωματώνει σε αυτόν το κείμενο πολιτικών των άρθρων 9 και 10, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται περί κατάρτισης ή τροποποίησης αυτού, και συμπεριλαμβάνει σε αυτόν προβλέψεις για πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχική διαδικασία και πειθαρχικές ποινές, στο πλαίσιο ή σε συνέχεια καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία. β) Εάν η επιχείρηση-εργοδότης δεν έχει υποχρέωση κατάρτισης Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού, το σχέδιο πολιτικών των άρθρων 9 και 10 της επιχείρησης αποτελεί αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων κατά την κατάρτιση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών των ανωτέρω υποπαρ. α) ή β), οι πολιτικές των άρθρων 9 και 10 καταρτίζονται από την επιχείρηση - εργοδότη. Ο εργοδότης διαβουλεύεται επί του σχεδίου των πολιτικών με τους εκπροσώπους της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης ή με το συμβούλιο εργαζομένων ή, εφόσον δεν υπάρχουν, ενημερώνει τους εργαζόμενους για την επικείμενη κατάρτιση και αναρτά το σχέδιο πολιτικής στον χώρο εργασίας, προκειμένου να λάβει απόψεις, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 11 του ν. 4808/2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205059

      • Νόμος 11 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Περιεχόμενο Κανονισμών Εργασίας και Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Οι πολιτικές των άρθρων 9 και 10 είναι αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων ως περιεχόμενο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή του Κανονισμού Εργασίας ή καταρτίζονται από τον εργοδότη, κατόπιν διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης ή με το συμβούλιο εργαζομένων και, εφόσον δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένων, κατόπιν ενημέρωσης των εργαζομένων και ανάρτησης του σχεδίου πολιτικής στον χώρο εργασίας ή γνωστοποίησής του, προκειμένου να λάβει απόψεις. Ειδικά οι προβλέψεις για πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχική διαδικασία και πειθαρχικές ποινές στο πλαίσιο ή σε συνέχεια καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του Κανονισμού Εργασίας, εφόσον τέτοιος υπάρχει ή υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης τέτοιου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • Υπουργική Απόφαση 2322 2002 371 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ύψους παραβόλου για την υποβολή και έγκριση κανονισμών εργασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200371

      • Νομοθετικό Διάταγμα 3789 1957 210 Α

       Περιγραφή Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19570100210

      • 1 Παραλαβή αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Υποβολή αίτησης και έλεγχος δικαιολογητικών από τον Προιστάμενο ή από υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΤΣΕΕΣ)

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο υπάλληλος πρωτοκολλεί την αίτηση και χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου από τον ΠΑΠΥΡΟ

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση του φακέλου σε Τριμελή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση του φακέλου από το ΤΣΕΕΣ στην Τριμελή Επιτροπή του Π.Δ 369/1989, που λειτουργεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

       Όχι Όχι


      • 4 Ορισμός ημερομηνίας συζήτησης από την επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ορίζεται από την επιτροπή ημερομηνία συζήτησης

       Όχι Όχι


      • 5 Συζήτηση της επιτροπής παρουσία του εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συζήτηση και ενημέρωση της επιχείρησης για τις προτεινόμενες αλλαγές.

       Όχι Όχι


      • 6 Επανυποβολή του κανονισμού με τις αλλαγές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την επανυποβολή του κανονισμού ακολουθεί επανέλεγχος.

       Όχι Όχι


      • 7 Γνωμοδότηση της επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γνωμοδότηση της επιτροπής και διαβίβαση του φακέλου στο τμήμα συντονισμού επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων που ανήκει η έδρα της επιχείρησης.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος του κανονισμού και έγκριση αυτού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος του κανονισμού και έγκριση αυτού με δημιουργία διοικητικής πράξης με θέμα ¨Έγκριση του κανονισμού" η οποία υπογράφεται από τον Προιστάμενο του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της έδρας της επιχείρησης

       Σημειώσεις Μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης η επιχείρηση παραλαμβάνει αντίγραφο του κανονισμού. Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει μετά την κύρωση και εφ’ όσον τηρηθεί ο όρος δημοσιότητας του νόμου, εφ’ όσον δηλαδή ο κανονισμός αναρτηθεί και είναι «ανά πάσα στιγμή αναρτημένος σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του τόπου εργασίας (παρ. 2 του άρθρ. 1 του ΝΔ.3789/57). Με το Βασιλικό Διάταγμα 24 Ιουν. 1958 «Περί καταρτίσεως, διαδικασίας υποβολής, κυρώσεως, ανακοινώσεως και δημοσιότητος Κανονισμών Εργασίας» (ΦΕΚ 103, τεύχος Α΄, της 8 Ιουλ. 1958) καθορίζονται οι λεπτομέρειες διαδικασίας υποβολής, επεξεργασίας και δημοσιότητας των κανονισμών εργασίας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.