Μίσθωση Ακινήτου από Δήμο με Δημοπρασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση02b7b524-a74e-40e5-9df2-d3b57c841d15 272176

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου από δήμο για κάλυψη υπηρεσιακών και λειτουργικών του αναγκών και απευθύνεται στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκμισθωτές).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στην εκάστοτε Διακήρυξη.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Μίσθωση Ακινήτου από Δήμο με Δημοπρασία.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μίσθωση Ακινήτου από ΟΤΑ Α βαθμού με δημοπρασία

      Επίσημος τίτλος

      Μίσθωση ακινήτου με δημοπρασία από Δήμο


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος για τη συμμετοχή στη δημοπρασία με βάση τα συναλλακτικά ήθη, δηλαδή με ό,τι είναι συνηθισμένο και θεωρείται θεμιτό να απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε δήμο και ορίζονται ρητά στη σχετική κάθε φορά διακήρυξη. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε δήμο και ορίζονται ρητά στη σχετική κάθε φορά διακήρυξη.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 194 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Μίσθωση ακινήτων από τους Δήμους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 72, 225, 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 72: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής. Άρθρο 225:Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας. Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Προεδρικό Διάταγμα 270 1981 77 Α

       Περιγραφή Καθορισμός οργάνων, διαδικασίας και όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100077

      • Νόμος 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των φορέων του Δημόσιου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Νόμος 9, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λαμβάνει απόφαση περί έγκρισης διεξαγωγής της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου από τον δήμο.

       Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, από την οποία προκύπτει η ύπαρξη επαρκούς πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό του δήμου για τη μίσθωση του ακινήτου.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους της Διακήρυξης.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 4 Δημοσίευση Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διακήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός προθεσμίας (20) ημερών από τη δημοσίευση να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος φακέλων και σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον παρουσιαστούν ενδιαφερόμενοι, η Επιτροπή Καταλληλότητας - που έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο - μετά από επιτόπια έρευνα ελέγχει αν τα προσφερόμενα ακίνητα πληρούν τους όρους της διακήρυξης και συντάσσει Έκθεση Αξιολόγησης εντός (10) δέκα ημερών από τη λήψη των προσφορών.

       Σημειώσεις Η Έκθεση Αξιολόγησης αποστέλλεται στη Δημοτική Επιτροπή και στη συνέχεια κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες.

       Όχι Όχι


      • 6 Πρόσκληση στη δημοπρασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος ορίζει το χρόνο (ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και τον τόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας και καλεί επί αποδείξει όσους τα ακίνητά τους κρίθηκαν κατάλληλα για να συμμετάσχουν στη δημοπρασία.

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Διεξαγωγής - που έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο - διεξάγει τη δημοπρασία, φανερή και προφορική, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους.

       Σημειώσεις Υπογράφονται πρακτικά από τα μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής και τον τελευταίο μειοδότη.

       Όχι Όχι


      • 8 Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή συνεδριάζει επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 9 Άγονος Διαγωνισμός - Απόφαση Επανάληψης Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κανένας ενδιαφερόμενος, η Δημοτική Επιτροπή κηρύσσει τη δημοπρασία άγονη. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος λαμβάνει απόφαση για επανάληψη της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους και αφού δημοσιεύσει την περίληψη της διακήρυξης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

       Ναι Όχι


      • 10 Μη κατακύρωση - Απόφαση Επανάληψης Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τη Δημοτική Επιτροπή (ασύμφορο αποτέλεσμα, σφάλμα κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, άρνηση τελευταίου μειοδότη να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας), το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει τυχόν επαναληπτική δημοπρασία.

       Ναι Όχι


      • 11 Κατακύρωση αποτελέσματος - Έλεγχος Νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση που η Δημοτική Επιτροπή κατακυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, η σχετική απόφαση αποστέλλεται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.

       Ναι Όχι


      • 12 Εγκριτική απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής εγκρίνει την απόφαση κατακύρωσης του επιτευχθέντος αποτελέσματος.

       Σημειώσεις Μετά την εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος.

       Ναι Όχι


      • 13 Απορριπτική Απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απορρίπτει την απόφαση κατακύρωσης του επιτευχθέντος αποτελέσματος.

       Ναι Όχι


      • 14 Πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος προσκαλεί τον τελευταίο μειοδότη να υπογράψει τη σύμβαση.

       Ναι Όχι


      • 15 Υπογραφή σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος, ως εκτελεστικό όργανο, υπογράφει το κείμενο της σύμβασης με τον τελευταίο μειοδότη.

       Σημειώσεις Μετά την υπογραφή της σύμβασης υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής του ακινήτου.

       Ναι Όχι


      • 16 Λήξη διαδικασίας       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.