Μίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια με Δημοπρασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1c5a84df-3920-4e44-a9c4-1d9e4a067633 733461

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μίσθωση ακινήτου από Περιφέρεια μετά την διενέργεια δημοπρασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι όροι, προϋποθέσεις και τυχόν δικαιολογητικά καθορίζονται στην διακήρυξη της δημοπρασίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Μίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια με Δημοπρασία.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010.
    
    Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010. Προσφυγή κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μίσθωση ακινήτου από ΟΤΑ β βαθμού με δημοπρασία

      Επίσημος τίτλος

      Μίσθωση ακινήτου από Περιφέρεια με δημοπρασία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασίας με σκοπό την μίσθωση ακινήτου προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της.

       Όχι Όχι

      • 1 Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Το ύψος αυτής καθορίζεται στην διακήρυξη με βάση τα συναλλακτικά ήθη γενικά.

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Βάσει συνθήκης, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 176, 225 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή α) Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής β) Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας από ΑΥΕ (Συντονιστής οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Προεδρικό Διάταγμα 16-19 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις μίσθωσης ακινήτου τρίτου από Περιφέρεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • Νόμος 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας- Υποχρέωση ανάρτησης διοικητικών πράξεων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στον Νομαρχιακό τύπο και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Νόμος 20, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας στην οποία αποφασίζει για τη διενέργεια δημοπρασίας με σκοπό την μίσθωση ακινήτου προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της .

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τη μίσθωση που θα προκύψει.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποτελεί υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης η ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή επιτροπή καταρτίζει τους όρους της δημοπρασίας, πλην του τιμήματος.

       Σημειώσεις Στην διακήρυξη ορίζονται και τα δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν προκειμένου να λάβουν μέρος στην διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου και τους όρους διακήρυξης.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διακήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η τελευταία χρονικά δημοσίευση λαμβάνει χώρα τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη δημοπρασία.

       Σημειώσεις Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός αποκλειστικά 20 ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος προσφορών των ενδιαφερομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών που έχουν κατατεθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, η οποία έχει ορισθεί σε προγενέστερο χρόνο. Απαιτείται επιτόπια έρευνα για τον έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων από την επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη και υποβολή έκθεσης αξιολόγησης των προσφορών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει έκθεση για την καταλληλότητα των προσφορών και την υποβάλει στην ΠεριφερειακήΕπιτροπή που είναι το αρμόδιο όργανο διεξαγωγής της δημοπρασίας.

       Σημειώσεις Η έκθεση της επιτροπής κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με συστημένη επιστολή ή άλλο ασφαλή τρόπο.

       Όχι Όχι


      • 10 Κοινοποίηση έκθεσης αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή κοινοποιεί την έκθεση αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

       Όχι Όχι


      • 11 Απόφαση Περιφερειάρχη για την διεξαγωγή της δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση Περιφερειάρχη ορίζεται η μέρα, η ώρα και ο χώρος για τη διενέργεια της δημοπρασίας.

       Σημειώσεις Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους χωρίς καθυστέρηση με συστημένη επιστολή και μπορεί να τοιχοκολληθεί και στο κατάστημα της Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 12 Διενέργεια Δημοπρασίας ως προς το τίμημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και αφορά στο τίμημα.

       Σημειώσεις Η Περιφερειακή επιτροπή σύμφωνα με το άρθ. 176 του ν. 3852/2010, συγκροτεί ειδικές επιτροπές διεξαγωγής από μέλη ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους, ή δημοσίους υπαλλήλους.

       Όχι Όχι


      • 13 Υπογραφή πρακτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η επιτροπή διεξαγωγής αναγράφει τις προσφορές στα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από την Περιφερειακή επιτροπή και τον τελικό μειοδότη και εγγυητή του.

       Όχι Όχι


      • 14 Αποστολή των πρακτικών στην Περιφερειακή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλονται τα πρακτικά στην Περιφερειακή Επιτροπή για κατακύρωση αν παρουσιάστηκε μειοδότης.

       Όχι Όχι


      • 15 Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή συνεδριάζει για να κατακυρώσει ή όχι το αποτέλεσμα σε διάστημα 10 ημερών από την διενέργεια της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 16 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής για απευθείας μίσθωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση ακινήτου στις περιπτώσεις του αρθ. 16 παρ.2 του π.δ. 242/1996.

       Ναι Όχι


      • 17 Απόφαση επανάληψης δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται αν κριθεί ότι δεν είναι συμφέρουσα η προσφορά του τελευταίου μειοδότη, ή όταν προβλέπει περαιτέρω συναγωνισμό.

       Ναι Όχι


      • 18 Άγονη δημοπρασία-Απόφαση Επανάληψης δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά εξ αρχής από τον Περιφερειάρχη εφόσον δεν παρουσιάστηκε κανένας μειοδότης.

       Ναι Όχι


      • 19 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής για κατακύρωση αποτελέσματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή αποφασίζει την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το αρθ. 18 του π.δ. 242/1996 μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος εφόσον εμφανιστεί νέα προσφορά κατά 10% μικρότερης από εκείνης που επετεύχθη με την δημοπρασία η Περιφερειακή Επιτροπή οφείλει να επαναλάβει τη δημοπρασία, όχι όμως από την αρχή, αλλά από το στάδιο της μειοδοσίας επί του τιμήματος.

       Ναι Όχι


      • 20 Έλεγχος νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχει την νομιμότητα της κατακυρωτικής απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

       Ναι Όχι


      • 21 Εγκριτική απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφασίζει την έγκριση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

       Ναι Όχι


      • 22 Απορριπτική απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφασίζει την απόρριψη της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

       Σημειώσεις Η απορριπτική απόφαση του Συντονιστή αποστέλλεται στην Περιφέρεια.

       Ναι Όχι


      • 23 Ανάρτηση απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εγκεκριμένη απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Σημειώσεις Μετά την ανάρτηση της εγκριτικής απόφασης, ο εκμισθωτής προσκαλείται από τον Περιφερειάρχη για να υπογράψει την σύμβαση με συστημένη επιστολή ή άλλον ασφαλή τρόπο.

       Ναι Όχι


      • 24 Υπογραφή σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Περιφερειάρχη και του εκμισθωτή.

       Σημειώσεις Υπογράφεται πρακτικό παράδοσης-παραλαβής ακινήτου στο πλαίσιο υπογραφής της σύμβασης.

       Ναι Όχι


      • 25 Λήξη διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.