Μεταβίβαση και Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) λόγω Κληρονομιάς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe96ddcd0-8ec8-4238-ad36-01b50e4e63fb 737445

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7

Κόστος

75 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την μεταβίβαση στους κληρονόμους ενός φορτηγού αυτοκινήτου που κυκλοφορούσε ως φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) στο όνομα φυσικού προσώπου που απεβίωσε.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Για την έκδοση άδειας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) στο όνομα του κληρονόμου για την εξυπηρέτηση του επαγγέλματος ή της επιχείρησής του ισχύουν οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ, όπως περιγράφονται στις σχετικές διοικητικές διαδικασίες ανάλογα με την κατηγορία της αιτούμενης άδειας κυκλοφορίας (για παράδειγμα, ΦΙΧ επαγγελματικό, ΦΙΧ αγροτικό) και ανάλογα με τη ΜΑΜΦΟ του φορτηγού αυτοκινήτου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση "Μεταβίβαση και Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) λόγω Κληρονομιάς"

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας όπου εκδόθηκε η άδεια του φορτηγού ιδιωτικής χρήσης. Η αίτηση υπογράφεται από το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αδεια Κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) σε κληρονόμους

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση και Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) λόγω Κληρονομίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ικανότητας Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση είναι φυσικό πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό) ή κοινωνία διαδόχων που αποτελείται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν από κοινού επιχείρηση που κληρονόμησαν.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιότητας Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση έχει κληρονομικό δικαίωμα σε φορτηγό αυτοκίνητο που κυκλοφορούσε ως φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) στο όνομα προσώπου που αποβίωσε.

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εξόφληση ή νόμιμη απαλλαγή από τον φόρο κληρονομίας για το φορτηγό αυτοκίνητο όπως προβλέπεται στην φορολογική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εξόφληση ή νόμιμη απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η κληρονομική μεταβίβαση και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών τα οποία τυχόν οφείλονται για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του κληρονομούμενου, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων προστίμων, όπως προβλέπεται στην φορολογική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά με την διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, όταν υπάρχει αυτή η υποχρέωση και εφ όσον το όχημα πρόκειται να τεθεί σε κυκλοφορία μετά τη μεταβίβαση. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιγράφονται σε αυτήν την διαδικασία.

       Όχι Όχι

      • 1 Τέλος αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν. 2873/2000 για φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης. 75 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου. Άδεια κυκλοφορίας

       Άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) που είχαν χορηγηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο στο πρόσωπο που αποβίωσε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 2 Βεβαίωση-Πιστοποιητικό ΔΟΥ από την οποία προκύπτουν οι κληρονόμοι, τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομίας. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Βεβαίωση-Πιστοποιητικό ΔΟΥ από την οποία προκύπτουν οι κληρονόμοι, τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή βεβαίωση προβλέπεται από τις διατάξεις αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ από το οποίο προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 3 Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αν πρόκειται για ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων. Βιβλιάριο

       Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αν πρόκειται για ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Από το βιβλιάριο μεταβολών προκύπτει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7646

      • 4 Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ του οχήματος. Δελτίο

       Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ του οχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται προκειμένου το όχημα να διαγραφεί οριστικά ή να τεθεί σε προσωρινή ακινησία, δεν απαιτείται το Δελτίο ΚΤΕΟ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 3201

      • 5 Αποδεικτικό καταβολής ισχύοντος τέλους αδείας. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής ισχύοντος τέλους αδείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το τέλος αδείας οχήματος κατατίθεται κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για το φορτηγό αυτοκίνητο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 6 Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «printscreen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «printscreen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή βεβαίωση προβλέπεται από τις διατάξεις αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ από το οποίο προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 7 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος Υποπαράγραφος Ε.7 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις σχετικά με την καταβολή τελών κυκλοφορίας, τον έλεγχο οφειλών από τέλη κυκλοφορίας και κατά την μεταβίβαση οχημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.47563/4181 2014 2254 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202254

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1146 1972 64 Α

       Περιγραφή Περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19720100064

      • Υπουργική Απόφαση ΣΤ/3365 1973 166 Β

       Περιγραφή Περί καθορισμού τύπου βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητος και κατοχής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών, των επιβαλλομένων εις αυτό καταχωρίσεων, ως και του τρόπου εξευρέσεως στοιχείων των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών, δια την καταβολήν υπέρ του Δημοσίου των υπό του αρθρ. 4 του Ν.Δ. 1146/1972 οριζομένων τελών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730200166

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου στους κληρονόμους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί την μεταβίβαση του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Σημειώσεις Η καταχώριση της μεταβίβασης γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητα ή κατοχής του φορτηγού αυτοκινήτου (για φορτηγό με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων) ή στην προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου (για φορτηγό με ΜΑΜΦΟ κάτω των 4 τόνων).

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.