Μεταγραφή απόφασης κήρυξης ή διορθωτικού κτημ/γίου ή συντέλεσης απαλ/σης ακινήτων, σε περιοχή που δεν τελεί υπό κτημ/φηση από την ΕΚΧΑ Α.Ε.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe85ed27a-7ced-4491-a4ba-3d987d266e72 852774

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Υποθηκοφυλακεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταγραφή απόφασης κήρυξης ή διορθωτικού κτηματολογίου ή συντέλεσης απαλλοτρίωσης ακινήτων, σε περιοχή που δεν τελεί υπό κτηματογράφηση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.2882/2001 η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σημειώνεται από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών στις μερίδες του απαλλοτριωμένου ακινήτου και του ιδιοκτήτη αυτού. Η σημείωση αυτή γίνεται με βάση το διαβιβαζόμενο στο φύλακα μεταγραφών αντίγραφο της απαλλοτριωτικής απόφασης με το οικείο κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη τους. Στην ίδια προθεσμία ο φύλακας μεταγραφών υποχρεούται να χορηγεί ατελώς στους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και κατασχέσεων στο απαλλοτριούμενο, καθώς και πιστοποιητικό για τις τυχόν εγγραφές στο βιβλίο διεκδικήσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση που ο φύλακας μεταγραφών, αν και διαβιβάστηκαν τα κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικά, δεν μπορεί μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη τους να ανεύρει τις οικείες μερίδες, υποχρεούται να χορηγεί σχετική βεβαίωση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η συζήτηση της αίτησης για τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης είναι απαράδεκτη εάν δεν προσαχθούν τα εν λόγω πιστοποιητικά ή βεβαίωση. Αντιστοίχως σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου μετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ο υπέρ ου αυτή υποχρεούται να ενεργήσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, για τη μεταγραφή της απόφασης κήρυξης αυτής, προσκομίζοντας τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, καθώς και αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης δικαιούχων, εφόσον η αναγνώριση έχει γίνει με την ίδια απόφαση με την οποία καθορίστηκε η αποζημίωση. Η μεταγραφή μπορεί να γίνει με την επιμέλεια και κάθε άλλου ενδιαφερομένου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για εγγραφή πράξης στα βιβλία του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο οικείο Υποθηκοφυλάκειο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταγραφή απόφασης κήρυξης ή διορθωτικού κτηματολογίου ή συντέλεσης απαλλοτρίωσης ακινήτων, σε περιοχή που δεν τελεί υπό κτηματογράφηση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση ΦΕΚ Κήρυξης ή ΦΕΚ Συντέλεσης ή Εγκριτικής Απόφασης Διορθωτικού Κτηματολογίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Εγκεκριμένη Μελέτη Κτηματολογίου (πίνακες και διαγράμματα) στο πλαίσιο απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών.

       Όχι Όχι

      • 1 ΦΕΚ Κήρυξης ή ΦΕΚ Συντέλεσης Απαλλοτριουμένων Ακινήτων. Νομοθετικό κείμενο

       ΦΕΚ Κήρυξης ή ΦΕΚ Συντέλεσης Απαλλοτριουμένων Ακινήτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5895

      • 2 Απόφαση Κήρυξης Απαλλοτρίωσης. Σύμφωνη γνώμη

       Απόφαση Κήρυξης Απαλλοτρίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4073

      • 3 Αντίγραφο εγκεκριμένης μελέτης κτηματολογίου (πίνακες και διαγράμματα). Μελέτη

       Αντίγραφο εγκεκριμένης μελέτης κτηματολογίου (πίνακες και διαγράμματα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 4 Αίτηση υποβολής για έκδοση πιστοποιητικών μεταγραφής με συνημμένη περίληψη της εγγραπτέας πράξης. Αίτηση

       Αίτηση υποβολής για έκδοση πιστοποιητικών μεταγραφής με συνημμένη περίληψη της εγγραπτέας πράξης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • Αναγκαστικός Νόμος 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • Απόφαση 149877ΕΞ2019 2019 4938 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ν. 2882/2001).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204938

      • 1 Έκδοση ΦΕΚ Κήρυξης Απαλλοτρίωσης ή Απόφασης Έγκρισης Διορθωτικού Κτηματολογίου ή έκδοση ΦΕΚ συντέλεσης απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη έκδοση του ΦΕΚ κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή την έκδοση της εγκριτικής απόφασης διορθωτικού κτηματολογίου ή του ΦΕΚ συντέλεσης (ειδοποίησης παρακατάθεσης της αποζημίωσης) ξεκινάει η διαδικασία της μεταγραφής των απαιτούμενων για την υλοποίηση των έργων ακινήτων.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήματος με συνημμένα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικών μεταγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συμπλήρωση σχετικού αιτήματος με συνημμένα την περίληψη εγγραπτέας πράξης, το ΦΕΚ και αντίγραφο της εγκεκριμένης μελέτης Κτηματολογίου (πίνακες και διαγράμματα) και αποστολή τους στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο για την έκδοση πιστοποιητικών μεταγραφής.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος, καταχώρηση και χορήγηση από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο των Πιστοποιητικών Μεταγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατόπιν ελέγχου το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο προβαίνει στην καταχώρηση της πράξης, την έκδοση πιστοποιητικών μεταγραφής και εν συνεχεία στην αποστολή τους στη Δνση Απαλλοτριώσεων (Δ25).

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή Πιστοποιητικών Μεταγραφής στο αρμόδιο Δικαστικό Γραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή Πιστοποιητικών Μεταγραφής στο αρμόδιο Δικαστικό Γραφείο προκειμένου να τηρηθεί η διακστική προδικασία στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 9 και 17 του Ν.2882/2001.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.