Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6a77d5de-b247-4d30-8242-f0af777dfe0d 728674 Conversion of a valid driving licence issued by the United Kingdom to an equivalent Greek driving licence

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6 έως 7

  Κόστος

  108.00
  -
  198.15

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από το Η.Β. σε Ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας καθώς και εκδοθέντος από το Η.Β. ισχύοντος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) / Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, εφόσον ο αιτών έχει την προβλεπόμενη για κάθε κατηγορία ηλικία, έχει αποκτήσει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και είναι δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)

  Παρατηρήσεις

  1. Ως Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) νοείται το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και τα εξαρτώμενα εδάφη του Βρετανικού Στέμματος (Γκέρνσεϊ, Νήσος Μαν και Τζέρσεϋ). Επίσης ισχύει και για το Γιβραλτάρ.

  2. Τυχούσα υφιστάμενη άδεια οδήγησης, εκδοθείσα από το Η.Β., η οποία φέρει την ένδειξη «Προσωρινή άδεια» (“Provisional Driving Licence”) δεν ανταλλάσσεται με ελληνική.

  3. Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία που εμπεριέχεται σε έντυπο άδειας οδήγησης του Η.Β. με ημερομηνία στο σημείο 4α του εντύπου, μεταγενέστερης της 02.02.2021, εφόσον κατά την ημερομηνία του σημείου 4α, ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

  4. Δεν ενσωματώνεται σε ελληνική άδεια, Π.Ε.Ι./Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού που έχει χορηγηθεί από το Η.Β. σε ημερομηνία μεταγενέστερης της 02.02.2021, εφόσον κατά την ημερομηνία χορήγησης ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

  5. Στην περίπτωση ενδιαφερομένου ο οποίος κατέχει ελληνική άδεια οδήγησης και αιτείται την ανταλλαγή εκδοθεισών από το Η.Β. κατηγοριών, διαφορετικών αυτών της ελληνικής άδειας, είναι επιτρεπτή η ενσωμάτωση στην ελληνική άδεια των λοιπών κατηγοριών, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

  6. Στην περίπτωση που έχει δηλωθεί απώλεια ή κλοπή της προς ανταλλαγή άδειας οδήγησης (ή/και του τυχόντος προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού), η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης.

  7. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον παραλαμβάνει ελληνική άδεια οδήγησης η οποία έχει ανταλλαχθεί με εκδοθείσα από το Η.Β. άδεια οδήγησης, κοινοποιεί στην Υπηρεσία έκδοσης τυχούσες υφιστάμενες παρατυπίες σχετικές με την εγκυρότητα και τα δεδομένα που περιέχει.

  8. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών: - Μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, διενεργεί έλεγχο γνησιότητας της άδειας οδήγησης (και του τυχόντος προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού), στο πλαίσιο του οποίου, ζητεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Υπηρεσία έκδοσης επίσημη ενημέρωση, στην οποία απαιτείται να εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία της άδειας (και του τυχόντος προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού) και του κατόχου και να βεβαιώνεται ότι η άδεια (και το τυχόν προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού) δεν κρατείται από οποιαδήποτε Αρχή της χώρας έκδοσης, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Η ενημέρωση αυτή περιέρχεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών απευθείας από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της άδειας. Εφόσον κριθεί απαιτητό, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα της ως άνω ενημέρωσης, με μέριμνα του ιδίου ενδιαφερομένου.

  9. Τα υποχρεωτικά παράβολα είναι τα παράβολα 1,2,3, (60€, 30€ και 18€). Τα επιπλέον παράβολα 4 και 5 αφορούν επεκτάσεις κατηγοριών και εκδίδονται για κάθε επιπλέον κατηγορία που επιθυμεί να μετατρέψει ο ενδιαφερόμενος.

  Διάρκεια Ισχύος

  15 έτη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση μετατροπής ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο σε αντίστοιχης κατηγορίας Ελληνική άδεια οδήγησης


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Μετατροπή άδειας οδήγησης, ανταλλαγή άδεια οδήγησης, μετατροπή διπλώματος, ανταλλαγή διπλώματος χωρίς θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς

       Επίσημος τίτλος

       Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο σε αντίστοιχης κατηγορίας Eλληνική άδεια οδήγησης


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Να έχει τη συνήθη διαμονή της/του επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Να είναι δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L29/2020 Τόμος 63/31.1.2020)


        Όχι Όχι

       • 3 Γεωγραφικές Να έχει την κατοικία της/του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.


        Όχι Όχι

       • 4 Διοικητικές Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.


        Όχι Όχι

       • 5 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει • για την κατηγορία ΑΜ το 16ο έτος της ηλικίας της/του. • για την κατηγορία Α1 το 18ο έτος της ηλικίας της/του. • για την κατηγορία Α2 το 20ο έτος της ηλικίας της/του. • για την κατηγορία Α το 24 ο έτος της ηλικίας της/του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται από τα 24 στα 22 έτη. • για τις κατηγορίες Β και ΒΕ το 18ο έτος της ηλικίας της/του. • για τις κατηγορίες C1 και C1E να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της/του. • για τις κατηγορίες C και CE να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της/του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά • για τις κατηγορίες D1 και D1E να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της/του • για τις κατηγορίες D και DE να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας της/του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.


        Όχι Όχι

       • 6 Ιατρικές Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά την άδεια οδήγησής τους για την οποία απαιτείται ιατρική εξέταση, οφείλουν να εξεταστούν από ιατρό ειδικότητας: α) Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων του γενικού ιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου, νεφρολόγου καθώς και από ιατρό χωρίς ειδικότητα ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Στο πλαίσιο της εξέτασης και λήψης ιστορικού, ο εξεταζόμενος, σε περίπτωση υπόνοιας νόσου που αφορά στην αρτιμέλεια, στην ακοή, στο νευρικό σύστημα, ή σε οποιαδήποτε άλλη νόσο για την οποία απαιτείται γνωμάτευση ειδικού ιατρού, παραπέμπεται σε ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας. β) Οφθαλμιάτρου, γ) Ωτορινολαρυγγολόγου (υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους), δ) Νευρολόγου ή Ψυχίατρου (υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους). Οι προαναφερόμενοι ιατροί γνωματεύουν για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου και εκδίδουν ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ».


        Όχι Όχι

       • 1 Άδεια οδήγησης(Χορήγηση-Επέκταση-Ανανέωση) 60 €

        Κωδικός e-παραβόλου 20

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 2 Εκτύπωση εντύπου Αδειας Οδήγησης 30 €

        Κωδικός e-παραβόλου 28

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 3 Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) 18 €

        Κωδικός e-παραβόλου 61

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 4 Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) 108.15 €

        Κωδικός e-παραβόλου 64

        Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Ναι

       • 3

       • 5 Επέκταση σε κατηγορία (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β) 27.02 €

        Κωδικός e-παραβόλου 62

        Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Ναι

       • 3

       • 1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει: - Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του. - Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). - Ότι η/οι προς ανταλλαγή κατηγορία/κατηγορίες της εκδοθείσας από το Η.Β. άδειας οδήγησης, είναι σε ισχύ. Επιπλέον, ότι το προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού είναι σε ισχύ, σε περίπτωση κατοχής εκδοθέντος από το Η.Β. ισχύοντος Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού. - Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή. - Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο αρχείο αδειών οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της άδειας οδήγησης. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει: - Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του. - Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). - Ότι η/οι προς ανταλλαγή κατηγορία/κατηγορίες της εκδοθείσας από το Η.Β. άδειας οδήγησης, είναι σε ισχύ. Επιπλέον, ότι το προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού είναι σε ισχύ, σε περίπτωση κατοχής εκδοθέντος από το Η.Β. ισχύοντος Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού. - Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή. - Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο αρχείο αδειών οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της άδειας οδήγησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 2 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε., υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από το έγγραφο αυτό απαιτείται να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 3 Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα Άδεια διαμονής

        Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Όπως: - η Άδεια Διαμονής. - η Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. - το Έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. - η Ταυτότητα Εθιμοτυπίας, η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπό της) επέχει θέση άδειας παραμονής. - η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α. - το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εκατόν ογδόντα πέντε (185) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα υποβολής της αίτησης στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν στο υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στην Ελλάδα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

        Όχι 4178

       • 4 Φωτοαντίγραφο της εκδοθείσας από το Η.Β. ισχύουσας άδειας οδήγησης ή/ και φωτοαντίγραφο τυχόν εκδοθέντος από το Η.Β. ισχύοντος Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού. Άδεια

        Φωτοαντίγραφο της εκδοθείσας από το Η.Β. ισχύουσας άδειας οδήγησης ή/ και φωτοαντίγραφο τυχόν εκδοθέντος από το Η.Β. ισχύοντος Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγησης (ή/και του τυχόντος προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού), η απώλεια ή κλοπή δηλώνεται από τον κάτοχο στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και δεν απαιτείται η υποβολή του φωτοαντιγράφου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4627

       • 5 Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου Φωτογραφίες

        Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προσκομίζεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 6 Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης Πιστοποιητικό υγείας

        Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά την άδεια οδήγησής τους για την οποία απαιτείται ιατρική εξέταση, οφείλουν να εξεταστούν από ιατρό ειδικότητας: α) Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων του γενικού ιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου, νεφρολόγου καθώς και από ιατρό χωρίς ειδικότητα ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Στο πλαίσιο της εξέτασης και λήψης ιστορικού, ο εξεταζόμενος, σε περίπτωση υπόνοιας νόσου που αφορά στην αρτιμέλεια, στην ακοή, στο νευρικό σύστημα, ή σε οποιαδήποτε άλλη νόσο για την οποία απαιτείται γνωμάτευση ειδικού ιατρού, παραπέμπεται σε ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας. β) Οφθαλμιάτρου, γ) Ωτορινολαρυγγολόγου (υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους), δ) Νευρολόγου ή Ψυχίατρου (υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους). Οι προαναφερόμενοι ιατροί γνωματεύουν για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου και εκδίδουν ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ». Παράρτημα III του π.δ. 51/2012 (Α΄101). Η ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται από οποιονδήποτε ιδιώτη ιατρό των ειδικοτήτων του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) που διατηρεί νόμιμο ιατρείο στη Χώρα ή από οποιονδήποτε ιατρό των ιδίων ειδικοτήτων, ο οποίος συμμετέχει ή είναι μέλος ιατρικής εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχει την έδρα της στη Χώρα. Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5511

       • 7 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης Αίτηση

        Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης υπογράφεται μόνο από την/τον κάτοχο της άδειας οδήγησης και όχι από εξουσιοδοτημένη/ο από την/τον κάτοχο πρόσωπο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6009

       • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 9 2016/679 2016

        Περιγραφή Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=EL

       • Νόμος 4850 2021 208 Α

        Περιγραφή Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/nomothesia

       • Νόμος 52 4155 2013 120 Α

        Περιγραφή Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/nomothesia

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ30/A3/24136 2021 368 Β

        Περιγραφή Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη διαδικασία ανταλλαγής άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο με αντίστοιχων κατηγοριών ελληνική άδεια οδήγησης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200368

        ΑΔΑ ΩΚΩ7465ΧΘΞ-ΞΙ6

       • Προεδρικό Διάταγμα 51 2012 101 Α

        Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011, όπως ισχύει.

        Νομικές παραπομπές https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/nomothesia

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 18623/2372 2008 1697 Β

        Περιγραφή Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

        Νομικές παραπομπές https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/nomothesia

       • Υπουργική Απόφαση Π.Ο.Λ.1163 2013 1675 Β

        Περιγραφή Όροι και διαδικασίες είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή ηλεκτρονικού παράβολου.

        Νομικές παραπομπές https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/nomothesia

       • Προεδρικό Διάταγμα 74 2008 112 Α

        Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100112

       • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά για μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης Ηνωμένου Βασιλείου σε αντίστοιχης κατηγορίας Eλληνική χωρίς εξετάσεις.

        Σημειώσεις Αυθημερόν.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος Ορθότητας και πληρότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις , ενημερώνεται ο/η ενδιαφερόμενος/η για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

        Όχι Όχι


       • 3 Πρωτοκόλληση Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας πρωτοκολλεί την αίτηση.

        Σημειώσεις Αυθημερόν

        Όχι Όχι


       • 4 Επίδοση Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δίνει στον/η ενδιαφερόμενο/η μια Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος.

        Σημειώσεις Αυθημερόν

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση Ελληνικής Άδειας οδήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Γίνεται ηλεκτρονική καταχώρηση στο Μητρώο Αδειών Οδήγησης.

        Σημειώσεις Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, με διοικητική ισχύ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), καθώς και ενσωματώνει στην ελληνική άδεια τυχόν εκδοθέν από το Η.Β. ισχύον Π.Ε.Ι./Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, με διοικητική ισχύ έως τη λήξη ισχύος του προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού. Επίσης, καταχωρεί στην εκδιδόμενη ελληνική άδεια τους απαραίτητους κωδικούς αριθμούς, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).

        Όχι Όχι


       • 6 Εκτύπωση Εντύπου Άδειας Οδήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Αποστέλλεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, η πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η αίτηση εκτύπωσης, με τη φωτογραφία και την υπογραφή του/ης ενδιαφερόμενου/ης.

        Όχι Όχι


       • 7 Παραλαβή της Ελληνικής Άδειας Οδήγησης και Παράδοση Ξένης Άδειας Οδήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο/η ενδιαφερόμενος/η παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης, από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η άδεια οδήγησης παραδίδεται, με υπογραφή, στον/η κάτοχό του/της, ο/η οποίος πρέπει να είναι εφοδιασμένος/η με το δελτίο της αστυνομικής του/της ταυτότητας ή με το ισχύον διαβατήριό του/της, καθώς και σε πρόσωπο εφοδιασμένο με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο όπως, εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο.

        Σημειώσεις Ο/η ενδιαφερόμενος/η παραδίδει υποχρεωτικά κατά την παραλαβή της Ελληνικής άδειας οδήγησης την Η.Β. άδεια οδήγησης και το τυχόν εκδοθέντα από το Η.Β. Π.Ε.Ι./Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού) τα οποία επιστρέφονται στην Υπηρεσία έκδοσης μέσω της διπλωματικής ή της προξενικής αποστολής της χώρας έκδοσης στην Ελλάδα.

        Όχι Όχι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.