Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd81c5a0b-f008-4fa7-90cf-f5f9a7486965 716071

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

108 €

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β που εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε αντίστοιχης κατηγορίας Ελληνική άδεια. Κάτοχος ισχύουσας κατηγορίας Β που εμπεριέχεται σε ισχύον έντυπο άδειας οδήγησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εφόσον αποκτήσει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγεί στην ελληνική επικράτεια, δύναται να ζητήσει την ανταλλαγή της κατηγορίας αυτής σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια, χωρίς θεωρητικές εξετάσεις και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον έχει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

15 έτη

Παρατηρήσεις

Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία:

• με ημερομηνία αρχικής χορήγησης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τη 2η Ιουνίου 2001, εφόσον, κατά την ημερομηνία αρχικής χορήγησης, ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. • που εμπεριέχεται σε έντυπο άδειας οδήγησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με ημερομηνία στο σημείο 4α του εντύπου μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των λεπτομερειών υλοποίησης του σχετικού Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εφόσον κατά την ημερομηνία του σημείου 4α ο ενδιαφερόμενος έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. Για τη διασφάλιση αυτών, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τη διαπίστωση πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, ελέγχεται απαραιτήτως και ο χρόνος χορήγησης ή ανανέωσης της προς ανταλλαγή κατηγορίας, τηρουμένων των προϋποθέσεων της συνήθους διαμονής.

Ενδεικτικά, δύναται κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου:

• να προσκομισθεί αντίγραφο απόδοσης ελληνικού ΑΦΜ από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία απόδοσης αυτού. Από την ημερομηνία χορήγησης του ΑΦΜ θεωρείται ότι ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. ή • να ζητήσει η Υπηρεσία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση βεβαίωση στην οποία να αποτυπώνονται τα χρονικά διαστήματα κατοχής της άδειας διαμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα. Δεν ανταλλάσσεται με ελληνική άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ανταλλαγή άδειας οδήγησης άλλου κράτους ή με βάση άλλο έγγραφο που τυχόν εκδίδεται από τις αρχές άλλου κράτους. Εξαιρείται άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και προέρχεται από ανταλλαγή άδειας οδήγησης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Δεν ανταλλάσσεται με ελληνική τυχούσα υφιστάμενη άδεια οδήγησης, εκδοθείσα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία φέρει την ένδειξη «Προσωρινή άδεια» “Provisional Driving Licence”. Στην περίπτωση ενδιαφερομένου ο οποίος αιτείται την ανταλλαγή χορηγηθείσας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορίας Β και διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ότι κατέχει ελληνική άδεια οδήγησης των κατηγοριών ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α, η οποία έχει χορηγηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της προς ανταλλαγή κατηγορίας Β, είναι επιτρεπτή η ενσωμάτωση στην ελληνική άδεια της χορηγηθείσας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορίας Β, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Στη χορηγούμενη ελληνική άδεια οδήγησης καταχωρίζονται οι απαραίτητοι κωδικοί αριθμοί, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101). Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον το κρίνει απαιτητό, δύναται να ζητήσει από την αρμόδια Αρχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μέσω της διπλωματικής ή της προξενικής αποστολής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα να της παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη γνησιότητα και εγκυρότητα της άδειας οδήγησης και τα δεδομένα που περιέχει αυτή. Αν η εκδοθείσα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άδεια οδήγησης χάθηκε ή κλάπηκε, εφθάρη ή αλλοιώθηκε σε σημείο τέτοιο ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχός της, απαιτείται πλέον των παραπάνω, επίσημο έγγραφο της Αρχής που την εξέδωσε, στην αγγλική γλώσσα, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή είναι σε ισχύ και δεν κρατείται από οποιαδήποτε Αρχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για οποιαδήποτε αιτία. Το αίτημα για τη χορήγηση του εγγράφου συντάσσεται από

την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών στην αγγλική γλώσσα και προωθείται μέσω της διπλωματικής ή της προξενικής αποστολής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα. Μέσω της ίδιας αποστολής περιέρχεται και το υπόψη έγγραφο στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε αντίστοιχης κατηγορίας Ελληνική άδεια οδήγησης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετατροπή άδειας οδήγησης, ανταλλαγή άδεια οδήγησης, μετατροπή διπλώματος, ανταλλαγή διπλώματος

      Επίσημος τίτλος

      Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β που εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε αντίστοιχης κατηγορίας Ελληνική άδεια


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Να έχει τη συνήθη διαμονή της/του στην Ελλάδα ή ότι έχει ιδιότητα της/του σπουδάστριας/σπουδαστή ή της/του μαθήτριας/μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Να έχει την κατοικία της/του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία κατατίθεται η αίτηση

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της/του

       Όχι Όχι

      • 5 Ιατρικές Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά την άδεια οδήγησής τους για την οποία απαιτείται ιατρική εξέταση, οφείλουν να εξεταστούν από ιατρό ειδικότητας: α) Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων του γενικού ιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου, νεφρολόγου καθώς και από ιατρό χωρίς ειδικότητα ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Στο πλαίσιο της εξέτασης και λήψης ιστορικού, ο εξεταζόμενος, σε περίπτωση υπόνοιας νόσου που αφορά στην αρτιμέλεια, στην ακοή, στο νευρικό σύστημα, ή σε οποιαδήποτε άλλη νόσο για την οποία απαιτείται γνωμάτευση ειδικού ιατρού, παραπέμπεται σε ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας. β) Οφθαλμιάτρου, γ) Ωτορινολαρυγγολόγου (υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους), δ) Νευρολόγου ή Ψυχίατρου (υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους). Οι προαναφερόμενοι ιατροί γνωματεύουν για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου και εκδίδουν ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ».

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια οδήγησης(Χορήγηση-Επέκταση-Ανανέωση) 60 €

       Κωδικός e-παραβόλου 20

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εκτύπωση εντύπου Αδειας Οδήγησης 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 28

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) 18 €

       Κωδικός e-παραβόλου 61

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος δεν είναι Ελληνίδα/Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή της/του ενδιαφερόμενης/ου στην Ελλάδα Άδεια διαμονής

       Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος δεν είναι Ελληνίδα/Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή της/του ενδιαφερόμενης/ου στην Ελλάδα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Ταυτότητα Εθιμοτυπίας, η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπό της) επέχει θέση άδειας παραμονής, η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα υποβολής της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν το υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 3 Βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα του ενδιαφερομένου/ης, σε πρωτότυπο. Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα του ενδιαφερομένου/ης, σε πρωτότυπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 4 Φωτοαντίγραφο της προς ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης Άδεια οδήγησης

       Φωτοαντίγραφο της προς ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας, η απώλεια ή κλοπή δηλώνεται από τον κάτοχο στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και δεν απαιτείται η υποβολή του φωτοαντιγράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1158

      • 5 Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου Φωτογραφία

       Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 6 Επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, θεωρημένη από τη διπλωματική ή την προξενική αποστολή της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα, της προς ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης Μετάφραση

       Επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, θεωρημένη από τη διπλωματική ή την προξενική αποστολή της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα, της προς ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εναλλακτικά, αντί της ως άνω μετάφρασης, δύναται να υποβάλλεται, θεωρημένο κατά τα ανωτέρω: 1. Το Πιστοποιητικό με τίτλο «To whom it may concern Certificate», στην αγγλική γλώσσα, το οποίο εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου https://es.adpolice.gov.ae/trafficservices/PublicServices/Introduction.aspx?Culture=en#DriversServices ή 2. Έγγραφο με τίτλο «Licence Data Verification», στην αγγλική γλώσσα, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εμπεριέχει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναγράφονται σε εκδοθείσα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άδεια οδήγησης και δύναται να εμπεριέχει και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ισχύ και εγκυρότητα της άδειας οδήγησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1994

      • 7 Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης Πιστοποιητικό υγείας

       Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά την άδεια οδήγησής τους για την οποία απαιτείται ιατρική εξέταση, οφείλουν να εξεταστούν από ιατρό ειδικότητας: α) Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων του γενικού ιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου, νεφρολόγου καθώς και από ιατρό χωρίς ειδικότητα ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Στο πλαίσιο της εξέτασης και λήψης ιστορικού, ο εξεταζόμενος, σε περίπτωση υπόνοιας νόσου που αφορά στην αρτιμέλεια, στην ακοή, στο νευρικό σύστημα, ή σε οποιαδήποτε άλλη νόσο για την οποία απαιτείται γνωμάτευση ειδικού ιατρού, παραπέμπεται σε ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας. β) Οφθαλμιάτρου, γ) Ωτορινολαρυγγολόγου (υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους), δ) Νευρολόγου ή Ψυχίατρου (υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους). Οι προαναφερόμενοι ιατροί γνωματεύουν για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου και εκδίδουν ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ». Παράρτημα III του π.δ. 51/2012 (Α΄101). Η ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται από οποιονδήποτε ιδιώτη ιατρό των ειδικοτήτων του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) που διατηρεί νόμιμο ιατρείο στη Χώρα ή από οποιονδήποτε ιατρό των ιδίων ειδικοτήτων, ο οποίος συμμετέχει ή είναι μέλος ιατρικής εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχει την έδρα της στη Χώρα. Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην οποία δηλώνει: • Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, • Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), • Ότι η προς ανταλλαγή εκδοθείσα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β είναι σε ισχύ, • Ότι κατά την ημερομηνία χορήγησης της κατηγορίας Β της οποίας αιτείται την ανταλλαγή είχε τη συνήθη διαμονή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, • Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε Αρχή, • Τον/τους εικοσαψήφιο/ους κωδικό/ούς πληρωμής του/των ηλεκτρονικού/ών παραβόλου/ων, • Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο αρχείο αδειών οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της άδειας οδήγησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης Αίτηση

       Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης υπογράφεται μόνο από την/τον κάτοχο της άδειας οδήγησης και όχι από εξουσιοδοτημένη/ο από την/τον κάτοχο πρόσωπο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 9 2016/679 2016

       Περιγραφή Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=EL

      • Νόμος 4850/2021 2021 208 Α

       Περιγραφή Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100208

      • Νόμος 52 4155 2013 120 Α

       Περιγραφή Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100120

      • Προεδρικό Διάταγμα 51 2012 101 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100101

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 18623/2372 2008 1697 Β

       Περιγραφή Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201697

      • Υπουργική Απόφαση 50984/7947 2013 3056 Β

       Περιγραφή Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203056

      • Υπουργική Απόφαση Π.Ο.Λ.1163 2013 1675 Β

       Περιγραφή Όροι και διαδικασίες είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή ηλεκτρονικού παράβολου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201675

      • Νόμος 4656 2020 18 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την Αμοιβαία Αναγνώριση και Ανταλλαγή Αδειών Οδήγησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100018

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά για μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε αντίστοιχης κατηγορίας Eλληνική χωρίς εξετάσεις.

       Σημειώσεις Αυθημερόν.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Ορθότητας και πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις , ενημερώνεται ο/η ενδιαφερόμενος/η για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας πρωτοκολλεί την αίτηση.

       Σημειώσεις Αυθημερόν.

       Όχι Όχι


      • 4 Επίδοση Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δίνει στον/η ενδιαφερόμενο/η μια Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος.

       Σημειώσεις Αυθημερόν

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Ελληνικής Άδειας οδήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται ηλεκτρονική καταχώρηση στο Μητρώο Αδειών Οδήγησης.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, βάσει του πίνακα του άρθρου 3 του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την Αμοιβαία Αναγνώριση και Ανταλλαγή Αδειών Οδήγησης που κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 4656/2020 (Α’ 18)

       Όχι Όχι


      • 6 Εκτύπωση Εντύπου Άδειας Οδήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποστέλλεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, η πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η αίτηση εκτύπωσης, με τη φωτογραφία και την υπογραφή του/ης ενδιαφερόμενου/ης.

       Όχι Όχι


      • 7 Παραλαβή της Ελληνικής Άδειας Οδήγησης και Παράδοση Ξένης Άδειας Οδήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/η ενδιαφερόμενος/η παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης, από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η άδεια οδήγησης παραδίδεται, με υπογραφή, στον/η κάτοχό του/της, ο/η οποίος πρέπει να είναι εφοδιασμένος/η με το δελτίο της αστυνομικής του/της ταυτότητας ή με το ισχύον διαβατήριό του/της, καθώς και σε πρόσωπο εφοδιασμένο με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο όπως, εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά τη χορήγηση της ελληνικής άδειας οδήγησης παραλαμβάνει την προς ανταλλαγή εκδοθείσα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άδεια οδήγησης και την επιστρέφει στην Αρχή έκδοσης, μέσω της διπλωματικής ή της προξενικής αποστολής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.