Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης Ελληνικής Αστυνομίας ή Πυροσβεστικού Σώματος σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2050c006-2ff2-4082-8daa-bd2321e1d300 256224

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

Από 108 έως 198,15 €

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί ή εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα, σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, θεωρητικές εξετάσεις και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον η άδεια αυτή έχει εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)


Διάρκεια Ισχύος

15 έτη

Παρατηρήσεις

Ο αιτών πρέπει να είναι εν ενεργεία αστυνομικός, συνοριακός φύλακας, ειδικός φρουρός ή να ανήκει στο πυροσβεστικό προσωπικό, και να μην εκκρεμεί σε βάρος του κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, το διοικητικό μέτρο της οριστικής ή προσωρινής αφαίρεσης ή της αναστολής ή της παύσης ισχύος της υπηρεσιακής του άδειας.

Στην περίπτωση ενδιαφερομένου ο οποίος κατέχει άδεια οδήγησης και αιτείται την μετατροπή διαφορετικής/διαφορετικών κατηγορίας/κατηγοριών που εμπεριέχονται στην υπηρεσιακή άδεια, ενσωματώνονται στην κατεχόμενη άδεια οι κατηγορίες αυτές, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, και χορηγείται νέο έντυπο άδειας οδήγησης.

Τα υποχρεωτικά παράβολα είναι τα παράβολα 1,2,3, (60€, 30€ και 18€). Τα επιπλέον παράβολα 4 και 5 αφορούν επεκτάσεις κατηγοριών και εκδίδονται για κάθε επιπλέον κατηγορία που επιθυμεί να μετατρέψει ο ενδιαφερόμενος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για μετατροπή υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης Ελληνικής Αστυνομίας ή Πυροσβεστικού Σώματος σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης, Μετατροπή Αστυνομικής άδειας οδήγησης, Μετατροπή άδειας οδήγησης Πυροσβεστικού Σώματος, Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης χωρίς εξετάσεις

      Επίσημος τίτλος

      Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης Ελληνικής Αστυνομίας ή Πυροσβεστικού Σώματος σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Γεωγραφικές Ο αιτών να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να μην είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. και να μην του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την προσθήκη.

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αιτών να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 4 Ιατρικές Δύο (2) τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από ιατρούς ειδικότητας Παθολόγου και Οφθαλμίατρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης. Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον υποβάλλονται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους. Οι προαναφερόμενοι ιατροί γνωματεύουν για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου και εκδίδουν ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ».

       Όχι Όχι

      • 5 Άλλο Να μην εκκρεμεί σε βάρος του αιτούντος κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, το διοικητικό μέτρο της οριστικής ή προσωρινής αφαίρεσης ή της αναστολής ή της παύσης ισχύος της υπηρεσιακής του άδειας.

       Όχι Όχι

      • 6 Άλλο Ο αιτών να είναι εν ενεργεία αστυνομικός ή συνοριακός φύλακας ή ειδικός φρουρός ή ανήκει στο πυροσβεστικό προσωπικό και να έχει απασχοληθεί ως οδηγός υπηρεσιακών οχημάτων της/των κατηγορίας/κατηγοριών των οποίων αιτείται τη μετατροπή.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια οδήγησης (Χορήγηση-Επέκταση-Ανανέωση) 60 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0020

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0028

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Χαρτόσημο άδειας οδήγησης - Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) 18 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0061

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 4 Χαρτόσημο άδειας οδήγησης - Επέκταση σε κατηγορία (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β) 27.02 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0062

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 5 Χαρτόσημο άδειας οδήγησης - Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) 108.15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0064

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 1 Φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης. Άδεια οδήγησης

       Φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1158

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφει: - ότι έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, - τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, - τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), – ότι η/οι κατηγορία/κατηγορίες που επιθυμεί να μετατραπούν καθώς και το έντυπο της υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης στο οποίο εμπεριέχεται/εμπεριέχονται η/οι προς μετατροπή κατηγορία/κατηγορίες είναι σε ισχύ, - ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε Αρχή, - ότι επιθυμεί την αναγραφή της ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της άδειας οδήγησης, - τον/τους εικοσαψήφιο/ους κωδικό/ούς πληρωμής του/των ηλεκτρονικού/ών παραβόλου/ων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Δύο (2) τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης. Πιστοποιητικό υγείας

       Δύο (2) τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον υποβάλλονται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 5 Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (με πολιτική περιβολή). Φωτογραφία

       Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (με πολιτική περιβολή).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 6 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. Αίτηση

       Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 (Β’ 1697) κοινή υπουργική απόφαση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 7 Βεβαίωση της Υπηρεσίας έκδοσης της υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Υπηρεσίας έκδοσης της υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην οποία θα αναφέρεται ότι η άδεια αυτή εκδόθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του αιτούντος διοικητικό μέτρο οριστικής ή προσωρινής αφαίρεσης ή της αναστολής ή της παύσης ισχύος της υπηρεσιακής άδειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Βεβαίωση της Υπηρεσίας που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος . Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Υπηρεσίας που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην οποία θα αναφέρεται ότι είναι εν ενεργεία αστυνομικός ή συνοριακός φύλακας ή ειδικός φρουρός ή ανήκει στο πυροσβεστικό προσωπικό και ότι έχει απασχοληθεί ως οδηγός υπηρεσιακών οχημάτων της/των κατηγορίας/κατηγοριών των οποίων αιτείται τη μετατροπή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 9 2016/679 2016

       Περιγραφή Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=EL

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 18623/2372 2008 1697 Β

       Περιγραφή Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201697

      • Υπουργική Απόφαση 50984/7947 2013 3056 Β

       Περιγραφή Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203056

      • Υπουργική Απόφαση Π.Ο.Λ.1163 2013 1675 Β

       Περιγραφή Όροι και διαδικασίες είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή ηλεκτρονικού παράβολου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201675

      • Προεδρικό Διάταγμα 51 2012 101 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100101

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2500/1/15-κβ 2022 6318 Β

       Περιγραφή ’Οροι και προϋποθέσεις μετατροπής υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης εκδοθείσας από την Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206318

      • Νόμος 52 4155 2013 120 Α

       Περιγραφή Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.


      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά για την μετατροπή υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης Ελληνικής Αστυνομίας ή Πυροσβεστικού Σώματος σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών.

       Σημειώσεις αυθημερόν

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Ορθότητας και πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις, ενημερώνεται ο/η ενδιαφερόμενος/η για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας πρωτοκολλεί την αίτηση.

       Σημειώσεις Η αίτηση πρωτοκολλείται αυθημερόν.

       Όχι Όχι


      • 4 Επίδοση Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δίνει στον/η ενδιαφερόμενο/η μια Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος.

       Σημειώσεις Η βεβαίωση υποβολής αιτήματος δίνεται αυθημερόν.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Άδειας Οδήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται ηλεκτρονική καταχώρηση στο Μητρώο Αδειών Οδήγησης. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, βάσει του π.δ. 51/2012 και των πινάκων αντιστοίχισης Ι και ΙΙ κατά περίπτωση του άρθρου 3 της παρούσας, δεδομένης και της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008 (Α’ 112) περί εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.). Στην άδεια οδήγησης καταχωρίζεται ο εθνικός κωδικός αριθμός «110» του Παραρτήματος I του π.δ. 51/2012, ως γενική ή ειδική παρατήρηση κατά περίπτωση.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από το φόρτο εργασίας της εκάστοτε Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 6 Εκτύπωση Εντύπου Άδειας Οδήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστέλλεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, η πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η αίτηση εκτύπωσης, με τη φωτογραφία και την υπογραφή του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 7 Παραλαβή της Άδειας Οδήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Tο έντυπο της άδειας οδήγησης παραδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση, με υπογραφή, είτε αυτοπροσώπως στον κάτοχό της ο οποίος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με το δελτίο της υπηρεσιακής του ταυτότητας, είτε σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εφοδιασμένο με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο όπως, εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση ενδιαφερομένου ο οποίος κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, αυτή παραδίδεται υποχρεωτικά εφόσον εμπεριέχει μία (1) τουλάχιστον κατηγορία σε ισχύ.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή άδειας οδήγησης μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να του αποσταλεί το νέο έντυπο της άδειας οδήγησης με εταιρεία ταχυμεταφορών, δηλώνει τούτο στην αρχική αίτηση ή σε συμπληρωματική αίτηση. Το κόστος αποστολής επιβαρύνει τον ίδιο.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση ενδιαφερομένου ο οποίος κατέχει άδεια οδήγησης, αυτή παραδίδεται υποχρεωτικά εφόσον εμπεριέχει μία (1) τουλάχιστον κατηγορία σε ισχύ. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την υποχρέωσή του να παραδώσει το παλαιό έντυπο. Ο ενδιαφερόμενος παραδίδει αρχικά στην εταιρεία ταχυμεταφορών το παλαιό έντυπο, το οποίο παραδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ακολούθως, η Υπηρεσία παραδίδει στον υπάλληλο της εταιρείας το νέο έντυπο της άδειας οδήγησης, προκειμένου να παραδοθεί στον δικαιούχο.

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.