Μετατόπιση ημερομηνίας κατάταξης, λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe10c9f88-33b0-449a-adf0-02b5ad9a2c83 265617

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  20 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά σε όσους ασθενείς υποχρεούνται σε στράτευση και αδυνατούν να καταταγούν λόγω βλάβης ή πάθησης, της οποίας η ίαση προβλέπεται να διαρκέσει έως τέσσερις (4) μήνες. Ειδικότερα, όσοι στρατεύσιμοι αδυνατούν να καταταγούν, μετά από πρόσκληση, σε Μονάδα κατάταξης για λόγους υγείας και δεν νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού ή σε Κέντρα Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, εξετάζονται ως προς την αδυναμία μετακίνησής τους για κατάταξη από την υγειονομική επιτροπή του Φρουραρχείου του τόπου διαμονής τους ή από το τοπικό συμβούλιο του Δήμου όπου διαμένουν (εφόσον στον Δήμο αυτό δεν εδρεύει Φρουραρχείο) ή από την ειδική στρατολογική επιτροπή της κατά τόπο προξενικής αρχής (εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό). Ακολούθως, συντάσσεται γνωμάτευση και εφόσον έχουν βλάβη ή πάθηση, της οποίας η ίαση προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τέσσερις μήνες, η αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ), στην οποία υποβάλλεται η σχετική αλληλογραφία, αποφασίζει για τη μετακίνηση της ημερομηνίας κατάταξης μέχρι και τέσσερις (4) μήνες. Απευθύνεται σε όσους πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για τη μετατόπιση της ημερομηνίας κατάταξης του ενδιαφερομένου λόγω της αδυναμίας μετακίνησής του για κατάταξη.

  Σημειώσεις

  Αφού προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος εξεταστεί και διαπιστωθεί η αδυναμία μετακίνησής του για κατάταξη βάσει γνωμάτευσης του αρμοδίου οργάνου (της υγειονομικής επιτροπής Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου ή της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής Προξενείου), ο ίδιος υποβάλλει με μέριμνά του την αίτησή του με τα δικαιολογητικά του στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την σύνταξη της γνωμάτευσης του Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την σύνταξη της Γνωμάτευσης της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης που δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, η γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Μετατόπιση ημερομηνίας κατάταξης για λόγους υγείας, Μετακίνηση ημερομηνίας κατάταξης για λόγους υγείας

       Επίσημος τίτλος

       Μετατόπιση της ημερομηνίας κατάταξης λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ-ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει υποχρέωση κατάταξης για εκπλήρωση στρατεύσιμης ή εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης και να αδυνατεί να καταταγεί για λόγους υγείας.

        Όχι Όχι

       • 2 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να μην νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ή σε Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού.

        Όχι Όχι

       • 3 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να πάσχει από βλάβη ή πάθηση, της οποίας η ίαση προβλέπεται ότι θα διαρκέσει, κατά τη γνωμάτευση του Φρουραρχείου, του Τοπικού Συμβουλίου ή της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής, μέχρι τέσσερις (4) μήνες.

        Όχι Όχι

       • 4 Χρονικής προθεσμίας Η εξέταση του ασθενούς γίνεται κατά την ημερομηνία που υποχρεούται για κατάταξη και έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή. Σε περίπτωση ασθενούς που πάσχει από ανίατη βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλος προς στράτευση, η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά την παραπάνω προθεσμία.

        Όχι Όχι

       • 5 Χρονικής προθεσμίας Η γνωμάτευση του οργάνου που πιστοποίησε την αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη, υποβάλλεται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία με αίτηση του ενδιαφερομένου εντός πέντε (5) ή για όσους διαμένουν στο εξωτερικό, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σύνταξή της. ΠΡΟΣΟΧΗ: η γνωμάτευση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ή κατάθεσης που δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας.

        Όχι Όχι

       • 1 Ιατρική γνωμάτευση από το Φρουραρχείο ή από το Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου που διαμένει ο ενδιαφερόμενος ή, για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής, η οποία εδρεύει στις κατά τόπους Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Από τη γνωμάτευση αυτή πιστοποιείται απαραιτήτως: α) η πάθηση ή οι παθήσεις και αν αυτές είναι πρόσκαιρες ή ανίατες, β) το ιστορικό τους και η πιθανή διάρκεια ίασής τους, γ) αν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης για κατάταξη χωρίς κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας του ενδιαφερομένου και, σε καταφατική περίπτωση, να επισημαίνεται ρητά στη γνωμάτευση η υποχρέωση για κατάταξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο Σημείωμα Κατάταξης, δ) αν υφίσταται δυνατότητα μετάβασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων (μόνο για τους διαμένοντες στο εσωτερικό). Πιστοποιητικό υγείας

        Ιατρική γνωμάτευση από το Φρουραρχείο ή από το Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου που διαμένει ο ενδιαφερόμενος ή, για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής, η οποία εδρεύει στις κατά τόπους Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Από τη γνωμάτευση αυτή πιστοποιείται απαραιτήτως: α) η πάθηση ή οι παθήσεις και αν αυτές είναι πρόσκαιρες ή ανίατες, β) το ιστορικό τους και η πιθανή διάρκεια ίασής τους, γ) αν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης για κατάταξη χωρίς κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας του ενδιαφερομένου και, σε καταφατική περίπτωση, να επισημαίνεται ρητά στη γνωμάτευση η υποχρέωση για κατάταξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο Σημείωμα Κατάταξης, δ) αν υφίσταται δυνατότητα μετάβασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων (μόνο για τους διαμένοντες στο εσωτερικό).

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/48.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5511

       • 2 Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή ιδιώτη ιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν στην πάθηση του ασθενή. Πιστοποιητικό υγείας

        Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή ιδιώτη ιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν στην πάθηση του ασθενή.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/48.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5511

       • 3 Σημείωμα Κατάταξης, το οποίο παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, με χρήση κωδικών taxisnet (ηλεκτρονική θυρίδα) ή Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) εφέδρου. Έγγραφο

        Σημείωμα Κατάταξης, το οποίο παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, με χρήση κωδικών taxisnet (ηλεκτρονική θυρίδα) ή Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) εφέδρου.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/48.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4084

       • Νόμος 37 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 37 "Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων, για λόγους υγείας". Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 26 του ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α΄/04-08-14), με τα άρθρα 18 παρ. 12 και 50 παρ. 1α του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α΄/03-05-19) και με το άρθρο 59 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α΄/09-02-23).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Υπουργική Απόφαση 22 Φ.429.1/5/150045/Σ.11 2006 34 Β

        Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 22 "Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων για λόγους υγείας". Όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1842/29-7-2013, τ. Β’ ) και τη Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-17 Απόφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 977/23-03-2017, τ.Β΄)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • 1 Υγειονομική εξέταση υπόχρεου σε στράτευση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο στρατεύσιμος ή ο έφεδρος που αδυνατεί για λόγους υγείας να καταταγεί, μετά από πρόσκληση σε μονάδα κατάταξης εξετάζεται από την υγειονομική Επιτροπή του Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου του Δήμου που διαμένει (εφόσον στον Δήμο αυτό δεν εδρεύει Φρουραρχείο) ή της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής της κατά τόπο αρμόδιας Προξενικής Αρχής (εφόσον διαμένει στο εξωτερικό), με αυτοπρόσωπη παρουσίαση του αιτούντα ενώπιον της. Η εξέταση γίνεται κατά την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται για κατάταξη και μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή. Για όποιον πάσχει από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλος για στράτευση η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά από τις παραπάνω προθεσμίες. Σε περίπτωση που ο αιτών αδυνατεί να προσέλθει στην Επιτροπή για εξέταση, μεταβαίνει ο ιατρός που μετέχει ως μέλος της Επιτροπής (είτε Φρουραρχείου είτε Τοπικού Συμβουλίου είτε Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής) στον τόπο διαμονής του, για επιτόπια εξέταση και συντάσσει αιτιολογημένη γνωμάτευση.

        Σημειώσεις Με τη γνωμάτευση, η οποία συντάσσεται αυθημερόν, πιστοποιούνται τα εξής: α. Η πάθηση ή οι παθήσεις και αν αυτές είναι πρόσκαιρες ή ανίατες. β. Το ιστορικό των παθήσεων και η πιθανή διάρκεια ίασης των πρόσκαιρων παθήσεων. γ. Αν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης για κατάταξη χωρίς κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του και σε καταφατική περίπτωση να επισημαίνεται ρητά στη γνωμάτευση η υποχρέωση για κατάταξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο σημείωμα κατάταξης ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πρόσκλησης για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. δ. Αν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, μόνο για όσους διαμένουν στο εσωτερικό.

        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος, γνωμάτευσης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με μέριμνα του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την σύνταξη της γνωμάτευσης του Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την σύνταξη της Γνωμάτευσης της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης που δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, η γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ , ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 3 Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αν, με βάση τη γνωμάτευση των επιτροπών και των συμβουλίων, πρόκειται για ασθενείς που έχουν βλάβη ή πάθηση, της οποίας η ίαση προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τέσσερις μήνες, η αρμόδια κατά περίπτωση Στρατολογική Υπηρεσία υποβάλλει την αλληλογραφία, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήψη της, στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ).

        Όχι Όχι


       • 4 Λήψη απόφασης από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει για τη μετακίνηση της ημερομηνίας κατάταξης μέχρι και τέσσερις (4) μήνες, κοινοποιώντας την απόφασή της στον ενδιαφερόμενο και τη Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ).

        Όχι Όχι


       • 5 Προγραμματισμός στράτευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Όσοι καλούνται για κατάταξη και μετατοπίζεται η ημερομηνία κατάταξής τους, καλούνται από τα Γενικά Επιτελεία να καταταγούν σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της μετατόπισής τους. Σε περίπτωση διαδοχικών μετατοπίσεων της ημερομηνίας κατάταξης, ο συνολικός χρόνος μετατόπισης δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν την πρώτη φορά. Εφόσον η συνολική διάρκεια μετατόπισης υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, οι καλούμενοι παραπέμπονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για κρίση της σωματικής τους ικανότητας.

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.