Μετατόπιση ημερομηνίας κατάταξης, λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe10c9f88-33b0-449a-adf0-02b5ad9a2c83 265617

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε όσους ασθενείς υποχρεούνται σε στράτευση και αδυνατούν να καταταγούν λόγω βλάβης ή πάθησης, της οποίας η ίαση προβλέπεται να διαρκέσει έως τέσσερις (4) μήνες. Ειδικότερα, όσοι στρατεύσιμοι ή έφεδροι ή ανυπότακτοι αδυνατούν να καταταγούν, μετά από πρόσκληση, σε Μονάδα κατάταξης για λόγους υγείας και δεν νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού ή σε Κέντρα Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, εξετάζονται ως προς την αδυναμία μετακίνησής τους για κατάταξη από την υγειονομική επιτροπή του Φρουραρχείου του τόπου διαμονής τους ή από το τοπικό συμβούλιο του Δήμου όπου διαμένουν (εφόσον στον Δήμο αυτό δεν εδρεύει Φρουραρχείο) ή από την ειδική στρατολογική επιτροπή της κατά τόπο προξενικής αρχής (εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό). Ακολούθως, συντάσσεται γνωμάτευση και εφόσον έχουν βλάβη ή πάθηση, της οποίας η ίαση προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τέσσερις μήνες, η αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ), στην οποία υποβάλλεται η σχετική αλληλογραφία, αποφασίζει για τη μετακίνηση της ημερομηνίας κατάταξης μέχρι και τέσσερις (4) μήνες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η μετατόπιση της ημερομηνίας κατάταξης αποφασίζεται από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών μετά την υποβολή της αλληλογραφίας σ’ αυτήν εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της από τη Στρατολογική Υπηρεσία, που παρακολουθεί τον στρατεύσιμο ή τον έφεδρο ή τον ανυπότακτο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη μετατόπιση της ημερομηνίας κατάταξης του ενδιαφερομένου λόγω της αδυναμίας μετακίνησής του για κατάταξη (πάθηση διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) μήνες)

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετατόπιση της ημερομηνίας κατάταξης λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας, Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη για λόγους υγείας (πάθηση διάρκειας μέχρι 4 μήνες)

      Επίσημος τίτλος

      Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, για λόγους υγείας


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ-ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υγειονομικές Ο στρατεύσιμος ή ο έφεδρος ή ο ανυπότακτος να αδυνατεί για λόγους υγείας να καταταγεί, μετά από πρόσκληση σε μονάδα κατάταξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να μην νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ή σε Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η εξέταση του ασθενούς γίνεται κατά την ημερομηνία που υποχρεούται για κατάταξη και έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή. Για όποιον πάσχει από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλος για στράτευση η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά από τις παραπάνω προθεσμίες.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η πρωτότυπη γνωμάτευση με όλες τις τυχόν εξετάσεις, καθώς και το Σημείωμα Κατάταξης, κατατίθενται ή αποστέλλονται με μέριμνα του ενδιαφερομένου και με αίτησή του στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από τη σύνταξή της ή εντός δεκαπέντε (15) ημερών σε περίπτωση ασθενών που διαμένουν στο εξωτερικό. ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης, που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, η γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη και σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει άλλους λόγους που να δικαιολογούν την νόμιμη παραμονή του, θα κηρυχτεί ανυπότακτος.

       Όχι Όχι

      • 5 Στρατολογικές Για την έκδοση της γνωμάτευσης από την υγειονομική Επιτροπή του Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου ή της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής απαιτείται η παρουσίαση του αιτούντα ενώπιόν της. Σε περίπτωση, που ο αιτών αδυνατεί να προσέλθει στην Επιτροπή για εξέταση, μεταβαίνει ο ιατρός που μετέχει ως μέλος της Επιτροπής (είτε Φρουραρχείου, είτε Τοπικού Συμβουλίου είτε Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής) στον τόπο διαμονής του, για επιτόπια εξέταση και συντάσσει αιτιολογημένη γνωμάτευση.

       Όχι Όχι

      • 1 Ιατρική γνωμάτευση από το Φρουραρχείο ή από το Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου που διαμένει ο ενδιαφερόμενος ή, για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής, η οποία εδρεύει στις κατά τόπους Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Από τη γνωμάτευση αυτή πιστοποιείται απαραιτήτως: α) η πάθηση ή οι παθήσεις και αν αυτές είναι πρόσκαιρες ή ανίατες, β) το ιστορικό τους και η πιθανή διάρκεια ίασής τους, γ) αν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης για κατάταξη χωρίς κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας του ενδιαφερομένου και, σε καταφατική περίπτωση, να επισημαίνεται ρητά στη γνωμάτευση η υποχρέωση για κατάταξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο Σημείωμα Κατάταξης, δ) αν υφίσταται δυνατότητα μετάβασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων (μόνο για τους διαμένοντες στο εσωτερικό). Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρική γνωμάτευση από το Φρουραρχείο ή από το Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου που διαμένει ο ενδιαφερόμενος ή, για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής, η οποία εδρεύει στις κατά τόπους Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Από τη γνωμάτευση αυτή πιστοποιείται απαραιτήτως: α) η πάθηση ή οι παθήσεις και αν αυτές είναι πρόσκαιρες ή ανίατες, β) το ιστορικό τους και η πιθανή διάρκεια ίασής τους, γ) αν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης για κατάταξη χωρίς κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας του ενδιαφερομένου και, σε καταφατική περίπτωση, να επισημαίνεται ρητά στη γνωμάτευση η υποχρέωση για κατάταξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο Σημείωμα Κατάταξης, δ) αν υφίσταται δυνατότητα μετάβασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων (μόνο για τους διαμένοντες στο εσωτερικό).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/48.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι θεωρημένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α/13-12-2005) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ.19 του ν.4609/19, (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019). Ως επίσημη μετάφραση νοείται αυτή που έχει γίνει ή έχει επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική Προξενική Αρχή ή από δικηγόρο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Δικηγορικού Κώδικα).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 2 Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή ιδιώτη ιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν στην πάθηση του ασθενή. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή ιδιώτη ιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν στην πάθηση του ασθενή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/48.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι θεωρημένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α/13-12-2005) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ.19 του ν.4609/19, (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019). Ως επίσημη μετάφραση νοείται αυτή που έχει γίνει ή έχει επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική Προξενική Αρχή ή από δικηγόρο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Δικηγορικού Κώδικα).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Σημείωμα Κατάταξης, το οποίο παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ) gov.gr με χρήση κωδικών taxisnet (ηλεκτρονική θυρίδα) ή Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) εφέδρου. Σημείωμα κατάταξης

       Σημείωμα Κατάταξης, το οποίο παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ) gov.gr με χρήση κωδικών taxisnet (ηλεκτρονική θυρίδα) ή Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) εφέδρου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/katataxe/semeioma-katataxes

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4126

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 37 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 37 : Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, για λόγους υγείας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 59 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α/09-02-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100025)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Υπουργική Απόφαση 22 Φ.429.1/5/150045/Σ.11 2006 34 Β

       Περιγραφή Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 22 : Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων για λόγους υγείας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 (ΦΕΚ 1842 Β/29-7-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130201842) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ, το άρθρο 5 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/28/226313/Σ.3002/23 (ΦΕΚ 2747 Β/25-4-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230202747) απόφασης ΥΕΘΑ και με το άρθρο 1 παρ.11 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-17 (ΦΕΚ 977 Β/23-03-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59433-59436 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Υγειονομική εξέταση υπόχρεου σε στράτευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο στρατεύσιμος ή ο έφεδρος που αδυνατεί για λόγους υγείας να καταταγεί, μετά από πρόσκληση σε μονάδα κατάταξης εξετάζεται από την υγειονομική Επιτροπή του Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου του Δήμου που διαμένει (εφόσον στον Δήμο αυτό δεν εδρεύει Φρουραρχείο) ή της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής της κατά τόπο αρμόδιας Προξενικής Αρχής (εφόσον διαμένει στο εξωτερικό), με αυτοπρόσωπη παρουσίαση του αιτούντα ενώπιον της. Η εξέταση γίνεται κατά την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται για κατάταξη και μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή. Για όποιον πάσχει από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλος για στράτευση η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά από τις παραπάνω προθεσμίες. Σε περίπτωση που ο αιτών αδυνατεί να προσέλθει στην Επιτροπή για εξέταση, μεταβαίνει ο ιατρός που μετέχει ως μέλος της Επιτροπής (είτε Φρουραρχείου είτε Τοπικού Συμβουλίου είτε Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής) στον τόπο διαμονής του, για επιτόπια εξέταση και συντάσσει αιτιολογημένη γνωμάτευση.

       Σημειώσεις Με τη γνωμάτευση, η οποία συντάσσεται αυθημερόν, πιστοποιούνται τα εξής: α. Η πάθηση ή οι παθήσεις και αν αυτές είναι πρόσκαιρες ή ανίατες. β. Το ιστορικό των παθήσεων και η πιθανή διάρκεια ίασης των πρόσκαιρων παθήσεων. γ. Αν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης για κατάταξη χωρίς κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του και σε καταφατική περίπτωση να επισημαίνεται ρητά στη γνωμάτευση η υποχρέωση για κατάταξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο σημείωμα κατάταξης ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πρόσκλησης για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. δ. Αν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, μόνο για όσους διαμένουν στο εσωτερικό.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος, γνωμάτευσης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με μέριμνα του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την σύνταξη της γνωμάτευσης του Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την σύνταξη της Γνωμάτευσης της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης που δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, η γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ , ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν, με βάση τη γνωμάτευση των επιτροπών και των συμβουλίων, πρόκειται για ασθενείς που έχουν βλάβη ή πάθηση, της οποίας η ίαση προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τέσσερις μήνες, η αρμόδια κατά περίπτωση Στρατολογική Υπηρεσία υποβάλλει την αλληλογραφία, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήψη της, στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ).

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη απόφασης από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει για τη μετακίνηση της ημερομηνίας κατάταξης μέχρι και τέσσερις (4) μήνες, κοινοποιώντας την απόφασή της στον ενδιαφερόμενο και τη Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ).

       Όχι Όχι


      • 5 Προγραμματισμός στράτευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όσοι καλούνται για κατάταξη και μετατοπίζεται η ημερομηνία κατάταξής τους, καλούνται από τα Γενικά Επιτελεία να καταταγούν σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της μετατόπισής τους. Σε περίπτωση διαδοχικών μετατοπίσεων της ημερομηνίας κατάταξης, ο συνολικός χρόνος μετατόπισης δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν την πρώτη φορά. Εφόσον η συνολική διάρκεια μετατόπισης υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, οι καλούμενοι παραπέμπονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για κρίση της σωματικής τους ικανότητας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.