Μητρώο αναλογιστών ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6cf74675-2e3e-4a5c-8375-7f2512b2bbb1 674675

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή των αναλογιστών ασφαλιστικών επιχειρήσεων του π.δ. 53/2013 στο εν λόγω μητρώο μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η δημοσιοποίηση των πληροφοριακών τους στοιχείων. Οι αναλογιστές ελέγχουν τις εργασίες των μεθόδων υπολογισμού της βέλτιστης εκτίμησης, του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, εντός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 266 και 267 αυτού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο.

Σημειώσεις

Εάν η κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά (e-mail) τότε απαιτείται ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ψηφιακή υπογραφή η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται με Υπ.Δήλωση (gov.gr) που θα βεβαιώνει την γνησιότητα της υπογραφής και την ακρίβεια αυτής. Για τα νομικά πρόσωπα όλες οι παραπάνω ενέργειες διενεργούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή στο Μητρώο Αναλογιστικών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

      Επίσημος τίτλος

      Μητρώο Αναλογιστών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αναλογιστών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 Πτυχίο θετικών ή οικονομικών επιστημών ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, της οποίας η ισοτιμία έχει αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο θετικών ή οικονομικών επιστημών ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, της οποίας η ισοτιμία έχει αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών εκπληρώνει τουλάχιστον μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις: α. έχει πιστοποιηθεί ως αναλογιστής από αρμόδιο φορέα διαπιστευμένο κατά ISO/IEC17024, για το σχήμα του αναλογιστή, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), β. έχει πιστοποιηθεί ως αναλογιστής από αρμόδιο φορέα διαπιστευμένο κατά ISO/IEC17024, για το σχήμα του αναλογιστή, από Φορέα Διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης (EA-MLA), γ. έχει πιστοποιηθεί από επαγγελματική ένωση ή οργανισμό που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α` 78), δ. ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του αναλογιστή σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα του κράτους-μέλους ή του τρίτου κράτους. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών εκπληρώνει τουλάχιστον μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις: α. έχει πιστοποιηθεί ως αναλογιστής από αρμόδιο φορέα διαπιστευμένο κατά ISO/IEC17024, για το σχήμα του αναλογιστή, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), β. έχει πιστοποιηθεί ως αναλογιστής από αρμόδιο φορέα διαπιστευμένο κατά ISO/IEC17024, για το σχήμα του αναλογιστή, από Φορέα Διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης (EA-MLA), γ. έχει πιστοποιηθεί από επαγγελματική ένωση ή οργανισμό που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α` 78), δ. ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του αναλογιστή σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα του κράτους-μέλους ή του τρίτου κράτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 278 4364 2016 13 Α

       Περιγραφή Καταργούμενες διατάξεις και τροποποιούμενες διατάξεις (τροποποίηση Π.Δ. 53/2013).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100013

      • Νόμος 1, υποπαρ. Β.1 4254 2014 85 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις σχετικά με το επάγγελμα του αναλογιστή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100085

      • Προεδρικό Διάταγμα 34 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων, όπως αυτές κατανέμονται στα Τμήματα που τη διαρθρώνουν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Προεδρικό Διάταγμα 53 2013 96 Α

       Περιγραφή Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100096

      • Υπουργική Απόφαση Γ.Δ.Ο.Π. 0000503 2017

       Περιγραφή Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4305/2014, σχετικά με την "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα".

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%95%CE%A7%CE%97-%CE%99%CE%9C%CE%A4?inline=true

       ΑΔΑ ΩΖΕΧΗ-ΙΜΤ

      • 1 Υποβολή Αίτησης Εγγραφής με τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Μακροοικονομικής πολιτικής και Προβλέψεων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση εγγραφής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Δ/νση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης και αποστολή φακέλου στο Αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση πρωτοκολλείται και ο φάκελος αποστέλλεται στο Τμήμα Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση φακέλου σε εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος με την αίτηση και τα δικαιολογητικά ανατίθεται σε υπάλληλο του Τμήματος Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος αναλαμβάνει τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών που ο ενδιαφερόμενος κατέθεσε μαζί με την αίτηση εγγραφής.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση στον προϊστάμενο του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση του φακέλου ο υπάλληλος εισηγείται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση Τμήματος προς την Διεύθυνση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων εισηγείται στο Προϊστάμενο της Δ/νσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων.

       Όχι Όχι


      • 7 Έγκριση αιτήματος εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων εγκρίνει την αίτηση εγγραφής στο μητρώο αναλογιστών ασφαλιστικών επιχειρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

       Ναι Όχι


      • 8 Απόρριψη αιτήματος εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων απορρίπτει την αίτηση εγγραφής στο μητρώο αναλογιστών ασφαλιστικών επιχειρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

       Ναι Όχι


      • 9 Εγγραφή στο μητρώο και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Δ/νση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων αποδίδει αριθμό μητρώου και ενημερώνει την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ανάρτησης του νέου μέλους του μητρώου.

       Ναι Όχι


      • 10 Ενημέρωση πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δ/νση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για τους λόγους απόρριψης της αίτησης εγγραφής του.

       Ναι Όχι


      • 11 Αρχειοθέτηση φακέλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος επιστρέφει στο Τμήμα Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και αρχειοθετείται από υπάλληλό της.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.