Μητρώο εκπαιδευτών προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και προσωπικού ελεγκτικών αρχών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9664da1f-21b6-4512-babd-4c40b3625b69 966412

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ., ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

50 €

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά το τρόπο ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, την τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων του Μητρώου και την συνεχή αξιολόγηση των εκπαιδευτών με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυναμικού των προγραμμάτων κατάρτισης. Αφορά κάθε ενδιαφερόμενο που τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για την ένταξή του στο συγκεκριμένο Μητρώο ώστε να συμμετέχει ως εκπαιδευτής σε προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και του προσωπικού αρμοδίων αρχών επισήμου ελέγχου των τροφίμων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ.

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ αποτελείται από δύο υπομητρώα: α) Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων: ορίζεται ο κατάλογος στον οποίο εγγράφονται όσοι εκπαιδευτές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, παράγραφο 1 της ΥΑ 14707/17-08-2007 (ΦΕΚ Β 1615). Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε ειδικότητες τροφίμων εντάσσονται αυτοδίκαια στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ, ανάλογα με τα προσόντα τους. β) Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού Ελεγκτικών Αρχών: ορίζεται ο κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι εκπαιδευτές που πληρούν τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 της ΥΑ 14707/17-08-2007 (ΦΕΚ Β1615). Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης και στο Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών, όπως αυτά ορίζονται στην ΥΑ 14707/2007 (ΦΕΚ Β" 1615) και επιθυμούν την ένταξη τους και σε αυτό θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της παραπάνω απόφασης (συμπληρωματικά στοιχεία ως προς τα τυπικά ποσόντα ή/και πρόσθετα στοιχεία, επαγγελματική εμπειρία κλπ.).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Ένταξης στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ

Σημειώσεις

Η αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αφού συμπληρωθεί σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (χρήση από τον παραπάνω σχετικό σύνδεσμο του εντύπου αίτηση .xls). Στην αίτηση περιλαμβάνονται ατομικά στοιχεία του υποψηφίου, ακαδημαϊκά προσόντα, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία και τυχόν πρόσθετα προσόντα. Η αίτηση εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον υποψήφιο και κατατίθεται μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητας του, που περιλαμβάνει τα απαιτούμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά βάση της κείμενης νομοθεσίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ένταξη και Τήρηση Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ για το Προσωπικό Επιχειρήσεων Τροφίμων και Μητρώου Εκπαιδευτών για το Προσωπικό Αρμοδίων Αρχών Ελέγχου

      Επίσημος τίτλος

      Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικoύ Επιχειρήσεων Τροφίμων και Προσωπικό Ελεγκτικών Αρχών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων απαιτείται πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφούς με τα τρόφιμα, ;ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, συναφής με τα τρόφιμα αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Άλλος συναφής τίτλος σπουδών που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης του δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι από Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.

       Ναι Ναι

      • 3 Εργασιακές Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) τμημάτων μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. συναφές με τα τρόφιμα και αποδεδειγμένη τετραετής (4) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα συναφής με το αντικείμενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία εννέα (9) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.

       Ναι Ναι

      • 4 Εργασιακές Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών απαιτούνται πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφές με τα τρόφιμα, ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) συναφής με τα τρόφιμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη πενταετής (5) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης του δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι από Ανώτατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.

       Ναι Ναι

      • 6 Επαγγελματικές Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ καλείται να τεκμηριώσει ότι η διδακτική του εμπειρία αναφέρεται σε αντικείμενα τροφίμων.

       Όχι Όχι

      • 7 Επαγγελματικές Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ υποψήφιου που κατέχει θέση δημοσίου υπαλλήλου, και για την ανάληψη συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης για διδασκαλία και την εκτέλεση της, απαιτείται η ύπαρξη της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 31, του νόμου 2683/1999 (Φ.Ε.Κ. 19Α/9.2.1999) (Άδεια υπαλλήλου για να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του).

       Όχι Όχι

      • 8 Επαγγελματικές Εκπαιδευτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ και απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων, καθώς και οι εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται σε διαδικασίες αξιολόγησης δεν δύνανται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα, των οποίων φορείς εκτέλεσης είναι οι επιχειρήσεις κατά το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 14708/10.8.2007 υπουργικής απόφασης (οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματικοί φορείς, τα επιμελητήρια και τα κλαδικά σωματεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι εκπαιδευτικοί και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί και τα διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης).

       Όχι Όχι

      • 1 Με την Απόφαση Δ.Σ. του ΕΦΕΤ υπ αριθ. 168/02-04-2008 καθορίζεται το ύψος του χρηματικού ποσού που θα καταβάλλεται από τους υποψήφιους για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Φ.Ε.Τ. στα 50,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 2 της ΥΑ 14707/2007. 50 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ απαιτούνται τίτλοι σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τα τρόφιμα ή άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2 και 3 της ΥΑ 14707/2007 (ΦΕΚ Β 1615). Ειδικότερα: Πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφούς με τα τρόφιμα ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, συναφή με τα τρόφιμα αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών ή άλλο συναφή τίτλο σπουδών που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης του δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι από Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) τμημάτων μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. συναφές με τα τρόφιμα. Αποδεικτικό σπουδών

       Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ απαιτούνται τίτλοι σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τα τρόφιμα ή άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2 και 3 της ΥΑ 14707/2007 (ΦΕΚ Β 1615). Ειδικότερα: Πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφούς με τα τρόφιμα ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, συναφή με τα τρόφιμα αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών ή άλλο συναφή τίτλο σπουδών που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης του δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι από Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) τμημάτων μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. συναφές με τα τρόφιμα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efet.gr/index.php/el/food-industry/ekpaidefsi-prosopikoy-epixeiriseon/diadikasia-entaksis-sto-mitroo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βλ. και Εργασιακές Προϋποθέσεις στο αντίστοιχο πεδίο της παρούσας διαδικασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας σε τομέα συναφή με τον τίτλο σπουδών για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ. 2 και 3 της ΥΑ 14707/2007 (ΦΕΚ Β 1615). Στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική εμπειρία είναι: - Βεβαιώσεις εργοδοτών στις οποίες θα αναγράφονται με σαφήνεια: 1) η υπηρεσία, φορέας, οργανισμός ή επιχείρηση στην οποία αποκτήθηκε η εμπειρία, 2) η θέση εργασίας με αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων, 3) η χρονική διάρκεια και 4) το αντικείμενο εργασίας. - Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου Φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ.). - Πιστοποιητικά εργασίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας. - Αποδεικτικά τόσο φορολογικού όσο και ασφαλιστικού χαρακτήρα για την τεκμηρίωση της εμπειρίας που δηλώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες. - Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας βεβαίωση από τον κατά νόμο αρμόδιο πρόεδρο ή προϊστάμενο Τμήματος ή Διευθυντή του Τομέα ή Διευθυντή του Εργαστηρίου στην οποία θα αναγράφεται με ακρίβεια το χρονικό διάστημα της απασχόλησης καθώς και το αντικείμενο της απασχόλησης. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας σε τομέα συναφή με τον τίτλο σπουδών για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ. 2 και 3 της ΥΑ 14707/2007 (ΦΕΚ Β 1615). Στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική εμπειρία είναι: - Βεβαιώσεις εργοδοτών στις οποίες θα αναγράφονται με σαφήνεια: 1) η υπηρεσία, φορέας, οργανισμός ή επιχείρηση στην οποία αποκτήθηκε η εμπειρία, 2) η θέση εργασίας με αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων, 3) η χρονική διάρκεια και 4) το αντικείμενο εργασίας. - Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου Φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ.). - Πιστοποιητικά εργασίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας. - Αποδεικτικά τόσο φορολογικού όσο και ασφαλιστικού χαρακτήρα για την τεκμηρίωση της εμπειρίας που δηλώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες. - Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας βεβαίωση από τον κατά νόμο αρμόδιο πρόεδρο ή προϊστάμενο Τμήματος ή Διευθυντή του Τομέα ή Διευθυντή του Εργαστηρίου στην οποία θα αναγράφεται με ακρίβεια το χρονικό διάστημα της απασχόλησης καθώς και το αντικείμενο της απασχόλησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efet.gr/index.php/el/food-industry/ekpaidefsi-prosopikoy-epixeiriseon/diadikasia-entaksis-sto-mitroo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Βλ. και Εργασιακές Προϋποθέσεις στο αντίστοιχο πεδίο της παρούσας διαδικασίας. Η αναγωγή της προαναφερόμενης εμπειρίας του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους απασχόλησης γίνεται όπως παρακάτω: • Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 650 διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. • Για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός Τομέας), 250 διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. • Για τα Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., κ.λπ. 500 διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 3 Αποδεικτικά της διδακτικής εμπειρίας σε τομέα συναφή με τον τίτλο σπουδών για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ. 2 και 3 της ΥΑ 14707/2007 (ΦΕΚ Β 1615). Στοιχεία που αποδεικνύουν την διδακτική εμπειρία είναι: - Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας στις οποίες θα αναγράφονται με σαφήνεια: 1) η υπηρεσία, φορέας ή οργανισμός στον οποίο αποκτήθηκε η εμπειρία, 2) ο τίτλος του προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 3) το θεματικό αντικείμενο, 4) η συνολική χρονική διάρκεια, 5) το σύνολο των ωρών διδασκαλίας και 6) η κατηγορία των εκπαιδευομένων ή καταρτιζομένων. - Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου Φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ.) - Πιστοποιητικά εργασίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας. - Μόνο σχετική βεβαίωση όταν ο υποψήφιος έχει αποκτήσει τη διδακτική εμπειρία στην υπηρεσία, φορέα, οργανισμό ή επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Στην βεβαίωση θα αναγράφεται το θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης ή κατάρτισης, το αντικείμενο που δίδαξε, η συνολική χρονική διάρκεια, το σύνολο των ωρών διδασκαλίας και η κατηγορία των εκπαιδευθέντων ή καταρτισθέντων. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αποδεικτικά της διδακτικής εμπειρίας σε τομέα συναφή με τον τίτλο σπουδών για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ. 2 και 3 της ΥΑ 14707/2007 (ΦΕΚ Β 1615). Στοιχεία που αποδεικνύουν την διδακτική εμπειρία είναι: - Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας στις οποίες θα αναγράφονται με σαφήνεια: 1) η υπηρεσία, φορέας ή οργανισμός στον οποίο αποκτήθηκε η εμπειρία, 2) ο τίτλος του προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 3) το θεματικό αντικείμενο, 4) η συνολική χρονική διάρκεια, 5) το σύνολο των ωρών διδασκαλίας και 6) η κατηγορία των εκπαιδευομένων ή καταρτιζομένων. - Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου Φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ.) - Πιστοποιητικά εργασίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας. - Μόνο σχετική βεβαίωση όταν ο υποψήφιος έχει αποκτήσει τη διδακτική εμπειρία στην υπηρεσία, φορέα, οργανισμό ή επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Στην βεβαίωση θα αναγράφεται το θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης ή κατάρτισης, το αντικείμενο που δίδαξε, η συνολική χρονική διάρκεια, το σύνολο των ωρών διδασκαλίας και η κατηγορία των εκπαιδευθέντων ή καταρτισθέντων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efet.gr/index.php/el/food-industry/ekpaidefsi-prosopikoy-epixeiriseon/diadikasia-entaksis-sto-mitroo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βλ. και Εργασιακές Προϋποθέσεις στο αντίστοιχο πεδίο της παρούσας διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 4 Βιογραφικό σημείωμα στην φόρμα euro CV Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα στην φόρμα euro CV

       Σχετικός σύνδεσμος: http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 5 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efet.gr/index.php/el/food-industry/ekpaidefsi-prosopikoy-epixeiriseon/diadikasia-entaksis-sto-mitroo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι: 1) δεν συντρέχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν.2683/1999, 2) αποδέχεται το δικαίωμα του ΕΦΕΤ για χρήση, στατιστική, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων που υποβάλλει, εφόσον ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, 3) δεν κατέχει θέση ή ιδιότητα που είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και 4) όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ είναι αληθή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efet.gr/index.php/el/food-industry/ekpaidefsi-prosopikoy-epixeiriseon/diadikasia-entaksis-sto-mitroo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε αίτηση ανέρχεται στα 50 €, σύμφωνα με την απόφαση υπ αριθ. 168/02-04-2008 του ΔΣ του ΕΦΕΤ. Η κατάθεση γίνεται σέ έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς IBAN που τηρεί ο ΕΦΕΤ: ALPHA BANK: GR4701403490349002001000022 EUROBANK: GR7802602180000810201419155 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR5301101820000018200492470 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR0901710300006030151579670 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: GR3001000240000000000269563

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 8 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει πρόσθετα στοιχεία για την πληρέστερη ενημέρωση του Μητρώου, συνυποβάλλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως βεβαιώσεις/πιστοποιητικά παιδαγωγικής κατάρτισης ή/και επιμόρφωσης, Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ, πανεπιστημιακά πιστοποιητικά επιμόρφωσης, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια άνω των 100 ωρών κ.ά. Άλλο

       Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει πρόσθετα στοιχεία για την πληρέστερη ενημέρωση του Μητρώου, συνυποβάλλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως βεβαιώσεις/πιστοποιητικά παιδαγωγικής κατάρτισης ή/και επιμόρφωσης, Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ, πανεπιστημιακά πιστοποιητικά επιμόρφωσης, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια άνω των 100 ωρών κ.ά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201615

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Νόμος 2741 1999 199 Α

       Περιγραφή Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξηςκαι άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100199

      • Νόμος 2683 1999 19 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ και ΄άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100019

      • Νόμος 11 3438 2006 33 Α

       Περιγραφή Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής−Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100033

      • Υπουργική Απόφαση 14707 2007 1615 Β

       Περιγραφή Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201615

      • Νόμος 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 852 2004

       Περιγραφή Για την υγιεινή τροφίμων

       Νομικές παραπομπές http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 625 2017

       Περιγραφή Για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ.1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ)αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj

      • 1 Παραλαβή Φακέλου Υποψηφιότητας για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ καταθέτουν ή αποστέλλουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ε.Φ.Ε.Τ, υπόψη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού φάκελο υποψηφιότητας μαζί με την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΥΑ 14707/2007 (ΦΕΚ Β΄1615). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία παρατίθενται αναλυτικά στα πεδία "Αίτηση" και "Τι θα χρειαστείτε" της παρούσας διαδικασίας. Για την κατάρτιση του φακέλου οι υποψήφιοι λαμβάνουν υπ΄ όψη και τις πληροφορίες στο πεδίο "Προϋποθέσεις" της παρούσας διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Φακέλου Υποψηφιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι φάκελοι υποψηφιότητας μετά την πρωτοκόλληση τους διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αποσφραγίζονται και προωθούνται με μέριμνα του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας.

       Ναι Όχι


      • 3 Έλεγχος Φακέλου Υποψηφιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι φάκελοι των υποψηφίων για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών ελέγχονται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ και συγκροτείται με Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ του ΕΦΕΤ και έχει διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη.

       Σημειώσεις Έργο της επιτροπής είναι α) ο έλεγχος και επαλήθευση βάσει των συνημμένων δικαιολογητικών, τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση του υποψήφιου β) η λήψη απόφασης για την τελική αντιστοίχιση της επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας του υποψήφιου σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο του, γ) η εισήγηση στον Γενικό Διευθυντή του ΕΦΕΤ αναφορικά με την ένταξη ή μη του υποψηφίου στο αντίστοιχο Μητρώο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Έντυπο Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας. Έργο της εκάστοτε επιτροπής είναι επίσης και ο έλεγχος από άποψη νομιμότητας και ουσίας των αιτήσεων θεραπείας/ ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ περί μη ένταξης συγκεκριμένων υποψηφίων στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Η Επιτροπή και στην περίπτωση αυτή υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Γενικό Διευθυντή του ΕΦΕΤ, ο οποίος εισηγείται στο Δ.Σ και το οποίο αποφασίζει για την απόρριψη ή αποδοχή των αιτήσεων θεραπείας/ενστάσεων ( Απόφαση Δ.Σ. ΕΦΕΤ υπ’ αριθ. 309/17-07-2015).

       Ναι Όχι


      • 4 Επικύρωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας της Επιτροπής, εισηγείται αρμοδίως στο Δ. Σ. του ΕΦΕΤ. το οποίο αποφασίζει τελικά την ένταξη ή μη του υποψηφίου στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόφαση Δ.Σ. ΕΦΕΤ περί ένταξης ή μη στο Μητρώο Εκπαιδευτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ ορίζεται η ένταξη ή μη του υποψηφίου στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

       Ναι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση Αποτελέσματος Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Γραμματεία Συλλογικού Οργάνου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά και τα επικυρωμένα από το Δ.Σ. αποτελέσματα ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (www.efet.gr) όπου τηρείται το σχετικό Μητρώο. Σε περίπτωση μη ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, η Απόφαση Δ.Σ. του ΕΦΕΤ κοινοποιείται εγγράφως στους υποψηφίους, όπου παρατίθενται οι λόγοι της μη αποδοχής τους στο Μητρώο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απόφασης περί μη ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση θεραπείας/ένσταση την οποία εξετάζει η εκάστοτε Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας και επί της εισηγήσεως της αποφασίζει το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.

       Ναι Ναι


      • 7 Διαχείριση Μεταβολών Στοιχείων Εκπαιδευτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συνεχής ενημέρωση του ατομικού φακέλου κάθε εκπαιδευτή ενταγμένου στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ με την αποστολή σχετικών στοιχείων, επικαιροποίηση και αποτύπωση των μεταβολών των στοιχείων από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ. Στα πλαίσια διαχείρισης των μεταβολών στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ εντάσσεται και η περίπτωση επιθυμίας διαγραφής εκπαιδευτών από το Μητρώο.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία υποβάλλει ο εκπαιδευτής δια ζώσης ή ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ΕΦΕΤ (info@efet.gr). Τα στοιχεία λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και προωθούνται στο αρμόδιο Τμήμα. Επισημαίνεται ότι αίτημα διαχείρισης μεταβολών στοιχείων δύναται να υποβάλλεται διαρκώς.

       Ναι Όχι


      • 8 Μεταβολή Ατομικών Στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εκπαιδευτής συμπληρώνει αίτηση διαχείρισης μεταβολών ατομικών στοιχείων στην οποία αναγράφει τα απαραίτητα ατομικά στοιχεία και την αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΦΕΤ (info@efet.gr).

       Ναι Όχι


      • 9 Εξέταση Ατομικών Στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών εξετάζει την αίτηση μεταβολής των ατομικών στοιχείων του εκπαιδευτή, τα καταχωρεί στο Μητρώο που είναι ενταγμένος ο εκπαιδευτής και ενημερώνει το Μητρώο Εκπαιδευτών στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

       Ναι Ναι


      • 10 Μεταβολή Στοιχείων Τυπικών Προσόντων και Εμπειρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εκπαιδευτής συμπληρώνει αίτηση τροποποίησης ή συμπλήρωσης, στην οποία αναγράφει τα στοιχεία που αφορούν την συμπλήρωση τυπικών προσόντων ή/και πρόσθετων στοιχείων, την τροποποίηση ή/και συμπλήρωση της επαγγελματικής εμπειρίας και την συμπλήρωση της διδακτικής εμπειρίας Με την Απόφαση Δ.Σ. του ΕΦΕΤ υπ’ αριθ. 195/21-05-2018 καθορίζεται το ύψος του χρηματικού ποσού που θα καταβάλλεται από τους εκπαιδευτές για μεταβολή ή συμπλήρωση των στοιχείων τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, στα 20,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Υ.Α. 14707/2007 (ΦΕΚ/1615/Β’/17-8-2007).

       Σημειώσεις Ο εκπαιδευτής υποβάλλει στον ΕΦΕΤ αίτηση τροποποίησης ή συμπλήρωσης ανάλογα με την κατηγορία των στοιχείων που επιθυμεί να τροποποιήσει συνοδευόμενη από: i) όλα τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 της ΥΑ 14707/2007 (ΦΕΚΒ 1615) και για το Υπομητρώο που υποβάλλει την αίτηση, ii) αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού είκοσι ευρώ (20 €), σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ (κατάθεση σε ταμείο τραπέζης ή ψηφιακά μέσω web-banking). Η αίτηση τροποποίησης ή συμπλήρωσης με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΕΦΕΤ για την Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών όπου προωθούνται αρμοδίως.

       Ναι Όχι


      • 11 Παραλαβή Στοιχείων Μεταβολών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προωθεί τα συμπληρωματικά ή τροποποιημένα στοιχεία για έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της της ΥΑ 14707/2007 (ΦΕΚΒ 1615) στην Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας.

       Ναι Όχι


      • 12 Έλεγχος Στοιχείων Μεταβολών - Επανέναρξη Διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας ελέγχει τα νέα στοιχεία και υποβάλλει εισήγηση στο Γενικό Διευθυντή του ΕΦΕΤ για την τελική απόφαση από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ ως προς την αποδοχή ή μη των στοιχείων και την κοινοποίηση τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις Επανέναρξη διαδικασίας σύμφωνα με τα βήματα 3 έως 6.

       Ναι Όχι


      • 13 Διαγραφή Εκπαιδευτών από το Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όσοι εκπαιδευτές επιθυμούν να διαγραφούν από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ υποβάλλουν σχετική Αίτηση στον ΕΦΕΤ (ταχυδρομικά ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@efet.gr). Στη συνέχεια το αίτημα προωθείται στον Γενικό Διευθυντή του ΕΦΕΤ, ο οποίος και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.

       Ναι Όχι


      • 14 Απόφαση Δ.Σ. του ΕΦΕΤ για Διαγραφή από το Μητρώο Εκπαιδευτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ διαγράφεται ο εκπαιδευτής από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις Από τη λήψη της Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, ο εκπαιδευτής θεωρείται ως μη εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Μητρώο και ακολουθεί σχετική ενημέρωση του Μητρώου στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.