Ναυπήγηση πλοίου εξ ολοκλήρου από Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1cb6e64b-9dc3-4d5b-9125-a97a5b4cdd9e 166493

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Ε-ΔΛΑ Ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

88,8 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης πλοίου από ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ειδικότερα: Ναυπήγηση: η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου πλοίου, που περιλαμβάνει την κατασκευή του περιβλήματος, την εγκατάσταση του προωστηρίου συστήματος, εφόσον προβλέπεται, των βοηθητικών συστημάτων του και την κατασκευή και τον εξοπλισμό των κύριων και βοηθητικών χώρων. Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν την Εκτέλεση εργασιών σε έναν ή και περισσότερους από τους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, στις οποίες έχει παραχωρηθεί νομίμως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου. Απαγορεύεται η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών χωρίς τη χορήγηση άδειας από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ο υπεύθυνος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης, υποβάλλει αίτηση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του νόμιμου εκπροσώπου του που της ανέθεσαν την εξ ολοκλήρου ναυπήγηση του πλοίου, τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλοίου που θα ναυπηγηθεί και περαιτέρω τα στοιχεία του ορισμένου τεχνικού ασφαλείας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ναυπήγηση πλοίου εξ ολοκλήρου από Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Ο κύριος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του να έχουν αναθέσει την εξ ολοκλήρου ναυπήγηση του πλοίου στην ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Να έχει ορισθεί Τεχνικός Ασφαλείας

       Όχι Όχι

      • 1 Άδ. εκτέλ. εργασιών-επ/κευών σε πλοία (με ή άνευ φλόγας) 8.8 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3127

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) 80 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό GAS FREE Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό GAS FREE

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που κατά την πρόοδο των εργασιών ναυπήγησης και για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, απαιτείται η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται: i) Η άδεια έναρξης εργασιών ναυπήγησης, ο εκδότης αυτής και τα στοιχεία του πλοίου. ii) Η τήρηση εντύπου ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας» για τις εργασίες ναυπήγησης του πλοίου, το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. iii) Η τήρηση στη γραφειακή εγκατάσταση της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης, κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του δικού της εργατοτεχνικού προσωπικού που εργάζεται στα πλοία που εκτελούν εργασίες ναυπήγησης στον χώρο της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Γραπτή εκτίμηση κινδύνου Έκθεση

       Γραπτή εκτίμηση κινδύνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η γραπτή εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) θα τηρείται στον χώρο εργασιών ναυπήγησης του πλοίου και θα υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις στην αρμόδια Λιμενική Αρχή

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος 3551 2007 76 Α

       Περιγραφή Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100076

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 8312.23B/12/09 2009 1132 Β

       Περιγραφή Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201132

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 90782 2022 5046 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8312.23B/12/09/ 01.6.2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων» (Β’ 1132).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205046

      • 1 Υποβολή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση μέσω του e-ΔΛΑ στη Λιμενική Αρχή που επιθυμεί, συνοδευόμενη με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρμόδιο Στέλεχος της Λιμενικής Αρχής διενεργεί έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι τα προβλεπόμενα, τότε το Στέλεχος της Λιμενικής Αρχής απορρίπτει την αίτηση μέσω του e-ΔΛΑ

       Ναι Ναι


      • 4 Υποβολή εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί η πληρότητα αυτών, τότε το Στέλεχος της Λιμενικής Αρχής, επιστρέφει την αίτηση μέσω του e-ΔΛΑ, στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου υποβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Στέλεχος της Λιμενικής Αρχής διενεργεί έλεγχο των εισφορών που υποβλήθηκαν

       Όχι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση ελέγχου εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των εισφορών, δημιουργείται αυτόματα μέσω του e-ΔΛΑ, αρχείο σχεδίου της άδειας που θα χορηγηθεί. Το εν λόγω σχέδιο υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Μετά την υπογραφή από τον προϊστάμενο, το αρμόδιο Στέλεχος της Λιμενικής Αρχής υπογράφει ψηφιακά την άδεια που εκδίδεται και την αποστέλλει μέσω του e-ΔΛΑ, αυτόματα, στο email που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.