Νηολόγηση - Μεταβίβαση Κυριότητας σε Υπηκόους κρατών μελών, Ε.Ε ή Ε.Ο.Χ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf2787a73-c7b6-4556-b498-8f67096a544c 652818

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Από 51 έως 256 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόκτηση κυριότητας πλοίου (νηολόγηση-μεταβίβαση) από Υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε ή Ε.Ο.Χ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Παρατηρήσεις

Εφόσον το πλοίο ανήκει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε υπηκόους, η εταιρίες Κ.Μ. της Ε. Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου θα εφαρμόζεται η διαδικασία όπως και για τα ελληνικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για τον έλεγχο της νομιμοποίησης των εταιρειών θα απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής του Κ.Μ. ότι η εταιρεία έχει συσταθεί και έχει την καταστατική έδρα, κεντρική διοίκηση ή κύρια εγκατάσταση σε αυτό το Κ.Μ. θεωρημένης από προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση (Apostille) της Δ.Σ. Χάγης 1961.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής του αιτούντος και προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης, εφόσον την αίτηση υποβάλλει άλλο πρόσωπο.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Νηολόγηση - Μεταβίβαση Κυριότητας σε Υπηκόους κρατών μελών, Ε.Ε ή Ε.Ο.Χ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Το πλοίο να ανήκει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε υπηκόους ή εταιρίες Κ.Μ. της Ε. Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. Εφαρμόζεται η διαδικασία όπως και για τα ελληνικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για τον έλεγχο της νομιμοποίησης των εταιρειών απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής του Κ.Μ. ότι η εταιρεία έχει συσταθεί και έχει την καταστατική έδρα, κεντρική διοίκηση ή κύρια εγκατάσταση σε αυτό το Κ.Μ. θεωρημένης από προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση (Apostille) της Δ.Σ. Χάγης 1961.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Για την αναγνώριση ως ελληνικού ενός εμπορικού πλοίου, το οποίο ανήκει σε κοινοτικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (ως εμπορικά θεωρούνται τα πλοία που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιωτική αναψυχή) απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων εγκατάστασης των πλοιοκτητών του, του εκπροσώπου ή εγγυητή και του διαχειριστή στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 1 Για την έκδοση Εγγράφου Εθνικότητας απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου 36 ΕΥΡΩ 36 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1229

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Παράβολο νηολόγησης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ α) 10 Ευρώ για Πλοιάρια (κάτω των 10 κόρων καθαρής χωρητικότητας). β) 50 Ευρώ για Πλοία Α΄Κλάσης (από 10 έως 60 κόρων καθαρής χωρητικότητας). γ) 120 Ευρώ για Πλοία Β΄ Κλάσης (άνω των 60 κόρων καθαρής χωρητικότητας). 10 € - 120 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 ευρώ (για άνω των 30.000 ο.χ.), 50 ευρώ (για 10.000-29999,99 ο.χ.), 30 ευρώ (1.000-9999,99 ο.χ.), 15 ευρώ (100-999,99 ο.χ.), 5 ευρώ (κάτω των 99,99 ο.χ.). 5 € - 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3741

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αποδεικτικά στοιχεία εγκατάστασης των πλοιοκτητών του υπό νηολόγηση πλοίου και του εκπροσώπου ή εγγυητή /του διαχειριστή στην Ελλάδα. (Για την αναγνώριση ως ελληνικού ενός ιδιωτικού πλοίου αναψυχής δεν απαιτείται, η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων εγκατάστασης των πλοιοκτητών. ) Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Αποδεικτικά στοιχεία εγκατάστασης των πλοιοκτητών του υπό νηολόγηση πλοίου και του εκπροσώπου ή εγγυητή /του διαχειριστή στην Ελλάδα. (Για την αναγνώριση ως ελληνικού ενός ιδιωτικού πλοίου αναψυχής δεν απαιτείται, η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων εγκατάστασης των πλοιοκτητών. )

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1) Προκειμένου περί πλοιοκτήτη φυσικού προσώπου: Άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος. 2) Προκειμένου περί πλοιοκτήτη νομικού προσώπου: Βεβαίωση εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος ή θυγατρικής εταιρείας του κοινοτικού νομικού προσώπου στην Ελλάδα από την αρμόδια Υπηρεσία που έχει εγκρίνει την εγκατάσταση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 2 Βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Διορισμός εκπροσώπου ή εγγυητή στην Ελλάδα σε τέσσερα αντίγραφα, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου να διαβιβασθούν στην συνέχεια στο ΥΝΑΝΠ, στην οικεία Δ.Ο.Υ. και το Ν.Α.Τ. Αντίγραφο θα κρατείται στον φάκελο του πλοίου. Δήλωση

       Διορισμός εκπροσώπου ή εγγυητή στην Ελλάδα σε τέσσερα αντίγραφα, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου να διαβιβασθούν στην συνέχεια στο ΥΝΑΝΠ, στην οικεία Δ.Ο.Υ. και το Ν.Α.Τ. Αντίγραφο θα κρατείται στον φάκελο του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Οι διοριζόμενοι εκπρόσωποι ή εγγυητές θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Τα καθήκοντα του εκπροσώπου ή εγγυητή είναι ίδια μ’ αυτά των εκπροσώπων ή εγγυητών πλοίων άρθρου 13 Ν.Δ. 2687/53. Δήλωση αποδοχής εκπροσώπου- εγγυητή επίσης σε τέσσερα αντίγραφα ως ανωτέρω.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Διορισμός και αποδοχή διαχειριστή με πλήρη νομιμοποίηση, από την οποία θα προκύπτει η εγκατάστασή του στην Ελλάδα. Δήλωση

       Διορισμός και αποδοχή διαχειριστή με πλήρη νομιμοποίηση, από την οποία θα προκύπτει η εγκατάστασή του στην Ελλάδα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του πλοιοκτήτη (ή του εκπροσώπου του) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η υποχρέωση ενημέρωσης του Νηολογίου σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων εγκατάστασης του πλοιοκτήτη, του εκπροσώπου ή εγγυητή και του διαχειριστή καθώς και τυχόν αλλαγή των προσώπων αυτών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του πλοιοκτήτη (ή του εκπροσώπου του) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η υποχρέωση ενημέρωσης του Νηολογίου σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων εγκατάστασης του πλοιοκτήτη, του εκπροσώπου ή εγγυητή και του διαχειριστή καθώς και τυχόν αλλαγή των προσώπων αυτών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Προεδρικό Διάταγμα Μόνο 11 2000 11 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 5 νδ 187/73 - Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100011

      • 1 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση πράξης νηολόγησης ή μεταβίβασης κυριότητας σε Υπηκόους κρατών μελών, Ε.Ε ή Ε.Ο.Χ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση εγγράφου εθνικότητας πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.