Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7052ef19-3b31-453d-ae81-5e7c7f2f3d74 201794

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις επιχειρήσεις (βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ως πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλισης και κοινωνικών πολιτικών.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παρόχου χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων

Σημειώσεις

Οι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός βιβλιοπωλείων (υποκαταστήματα), τα οποία επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ξεχωριστές ηλεκτρονικές αιτήσεις για κάθε υποκατάστημα, οι οποίες κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 Δ.ΥΠ.Α. που είναι αρμόδια για το υποκατάστημα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποίηση με κωδικούς Δ.ΥΠ.Α. σε περίπτωση παρόχων που υποβάλλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός βιβλιοπωλεία

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ηλεκτρονική ένσταση
    
    Οι υποψήφιοι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παρόχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της ορισθείσας από τη Δημόσια Πρόσκληση προθεσμίας. Υποβολή ενστάσεων μετά την ορισθείσα προθεσμία δεν είναι δυνατή. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η κατοχή κωδικών taxisnet ή κωδικών ΔΥΠΑ για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση συμμετοχής ατομικής επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση συμμετοχής Ο.Ε. & Ε.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9338

      • 3 Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού. ii. Τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν. iii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό) Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού. ii. Τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν. iii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση συμμετοχής Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9338

      • 4 Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και i. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας. ii. ΦΕΚ με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν. iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει τον σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ). iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και i. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας. ii. ΦΕΚ με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν. iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει τον σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ). iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση συμμετοχής Α.Ε..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9338

      • 5 Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9338

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση του παρόχου ότι τα δικαιολογητικά παραμένουν σε ισχύ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του παρόχου ότι τα δικαιολογητικά παραμένουν σε ισχύ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Πάροχοι που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος προηγούμενου έτους, των οποίων τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν έχουν τροποποιηθεί ή μεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, επισυνάπτουν μόνο την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 74196 2022 4216 Β

       Περιγραφή Κατάρτιση Προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2022.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204216

      • Νόμος 34 4144 2013 88 Α

       Περιγραφή Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100088

      • 1 Δημοσίευση Δημόσιας Πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr) και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ακολουθεί την έκδοση σχετικής ΚΥΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Δημοσιεύση Δελτίου Τύπου στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) σχετικά με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και την προθεσμία υποβολής τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή To Δελτίου Τύπου αναρτάται στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (www.dypa.gov.gr).

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αιτήσεων από τους παρόχους στο gov.gr μέσω ταυτοποίησης με κωδικούς taxisnet ή κωδικούς Δ.ΥΠ.Α. για παρόχους που υποβάλλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός βιβλιοπωλεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός βιβλιοπωλείων (υποκαταστήματα), τα οποία επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ξεχωριστές ηλεκτρονικές αιτήσεις για κάθε υποκατάστημα, οι οποίες κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 Δ.ΥΠ.Α. που είναι αρμόδια για το υποκατάστημα. Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που θέλουν να κάνουν αίτηση για πολλά υποκαταστήματα πρέπει να έχουν κωδικούς Δ.ΥΠ.Α.

       Σημειώσεις Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των παρόχων ορίζεται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται από την Δ.ΥΠ.Α. και ανακοινώνεται μέσω του Δελτίου Τύπου που αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων και έλεγχος των συνημμένων στην αίτηση δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. ως προς την πλήρωση των τιθέμενων προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. ελέγχουν τα δικαιολογητικά που έχουν επισυνάψει οι πάροχοι στις αιτήσεις τους και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α.

       Όχι Όχι


      • 5 Κατάρτιση προσωρινού Μητρώου Παρόχων και προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για τους συμμετέχοντες παρόχους που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας από τους ως άνω λόγους αποκλεισμού, συντάσσεται το προσωρινό Μητρώο Παρόχων. Στο προσωρινό Μητρώο Παρόχων οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα και αναγράφεται ανά επιχείρηση η επωνυμία της, ο διακριτικός τίτλος αυτής, ο ΑΦΜ της, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας: περιοχή, διεύθυνση, τηλέφωνα, email, ιστοσελίδα. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων, στον οποίο αναγράφονται ανά Περιφερειακή Ενότητα η επωνυμία της επιχείρησης, ο διακριτικός τίτλος αυτής, ο ΑΦΜ της και ο λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσιεύση προσωρινών αποτελεσμάτων από τη Δ.ΥΠ.Α. (προσωρινό Μητρώο Παρόχων και προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α., στη διεύθυνση www.dypa.gov.gr.

       Σημειώσεις Οι συμμετέχοντες πάροχοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση Δελτίου Τύπου στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. σχετικά με τον τρόπο υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων των παρόχων και την προθεσμία υποβολής τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Δελτίου Τύπου αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α (www.dypa(.gov.gr).

       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή ηλεκτρονικών ενστάσεων και εξέτασή τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παρόχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της ορισθείσας από τη Δημόσια Πρόσκληση προθεσμίας. Υποβολή ενστάσεων μετά την ορισθείσα προθεσμία δεν είναι δυνατή. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.

       Σημειώσεις Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

       Όχι Όχι


      • 9 Κατάρτιση οριστικού Μητρώου Παρόχων και οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α., στη διεύθυνση www.dypa.gov.gr.

       Σημειώσεις Kατά του οριστικού Μητρώου Παρόχων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες πάροχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενεργοποίηση Επιταγής από τους παρόχους


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή στον πάροχο του ποσού που αντιστοιχεί στην επιταγή του δικαιούχου αποτελεί η ενεργοποίησή της από τον πάροχο, η οποία γίνεται ως εξής: Ο πάροχος εισέρχεται στο ηλεκτρονικό σύστημα ενεργοποίησης των επιταγών της Δ.ΥΠ.Α., εντοπίζει βάσει του αριθμού τον δικαιούχο και την επιταγή του. Ο πάροχος συμπληρώνει υποχρεωτικά τα στοιχεία αγοράς, δηλ. την ημερομηνία συναλλαγής, τους τίτλους των βιβλίων, την τιμή λιανικής πώλησης ανά βιβλίο πριν και κατόπιν της έκπτωσης (όταν αυτή απαιτείται) καθώς και τον αριθμό της απόδειξης λιανικής πώλησης. Η συμπληρωμένη με τα στοιχεία αγοράς επιταγή αποθηκεύεται στο ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. και αποτελεί απαραίτητο παραστατικό αποπληρωμής του προγράμματος. Μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης του παρόχου για την ενεργοποίηση των επιταγών συνεπάγεται τη μη καταβολή επιδότησης από την Δ.ΥΠ.Α.

       Όχι Όχι


      • 11 Αίτηση αποπληρωμής παρόχων


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Προκειμένου να αποπληρωθούν οι πάροχοι που σύναψαν και υλοποίησαν συμβάσεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καταθέτουν μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας του υποκαταστήματός τους, επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά τα εξής δικαιολογητικά: - Τις ενεργοποιημένες επιταγές τις οποίες αντλούν ηλεκτρονικά από το σύστημα - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του eΕΦΚΑ για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 €. - Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει τα 1.500,00 €. Στην ηλεκτρονική αίτηση οι πάροχοι συμπληρώνουν με δική τους ευθύνη για την ορθότητά του, τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.